III Wroc³aw Sauna Festival, 21-22.11.2015

Last updated on 5 years ago
Highlander

Quote

Zapraszamy wszystkich spragnionych emocji na III Wroc³aw Sauna Festival!

Sauna Festival to jedyne wydarzenie tego typu organizowane we Wroc³awiu. Jego g³ównym celem jest przegl±d najciekawszych ceremonii saunowych, a przy tym szerzenie kultury saunowania.

Wydarzenie to pozwala naszym go¶ciom na zapoznanie siê z najnowszymi trendami, a tak¿e porównanie ró¿nych saunowych tradycji, które zaprezentuj± najbardziej znani Saunamistrzowie z ca³ej Polski oraz najlepsi z najlepszych, czyli za³oga Saunarium Aquapark Wroc³aw.

Wydarzenie potrwa a¿ dwa dni, podczas których odbêd± siê dziesi±tki ceremonii zapachowych. Gwarantujemy niezapomniane wra¿enia, gor±c± atmosferê, konkursy z nagrodami oraz poczêstunek dla go¶ci.

III Sauna Festiwal ju¿ 21-22 listopada, godz. 10.00-22.00.

Uwaga! Na wydarzenie nie obowi±zuj± dodatkowe bilety wstêpu. Wej¶cia wg cennika.

Przy wej¶ciu wydawane bêd± opaski w ró¿nych kolorach, które bêd± stanowi³y wej¶ciówkê na ceremonie aromatyczne. Pierwszeñstwo maj± osoby, posiadaj±ce opaskê w kolorze, w jakim oznaczona jest dana ceremonia. W przypadku wolnych miejsc w saunie, go¶æ mo¿e wzi±æ udzia³ w ceremonii oznaczonej innym kolorem ni¿ kolor jego opaski.

Bilety do Saunarium mo¿esz kupiæ ju¿ dzi¶ w Sklepie Online: http://bit.ly/1tVlwlh

Byæ mo¿e udzia³ w wydarzeniu bêdzie bod¼cem do odkrycia nowej pasji? Przyjd¼ i przekonaj siê!

W razie pytañ prosimy o kontakt pod nr tel. 71 77 11 511 lub email: informacja@aquapark.wroc.pl


https://www.facebook.com/events/45599...281256071/
http://www.aquapark.wroc.pl/dorosli/i...a-festival
wroclaw80
Ja do³±czê w sobotê. Zapraszam pozosta³ych :-)
kenny
Ja równie¿ bêdê w sobotê.
Highlander
Ja bêdê w obydwa dni :)
Turysta
Kto¶ planuje byæ w niedzielê?
Do zobaczenia :)
kenny
Ja planowa³em, ale poniewa¿ nie bêdzie Izy z Mateuszem, to strzelam focha i nie przychodzê ;)
Nero60
Bedê w niedziele od 17tej.
kenny
Od 17? Hahaha
Powodzenia
Highlander
No i jak by³o? :D
kenny
No chyba Ty mo¿esz najlepiej powiedzieæ co¶ o imprezie?
Highlander
Dla mnie by³o super prawie pod ka¿dym wzglêdem :D Ale ja nie jestem obiektywny ;)
Turysta
Ja równie¿ nie mogê narzekaæ, choæ by³em tylko 1 dzieñ, praktycznie wchodzi³em na ka¿dy aufguss no i przy okazji, niespodziewanie sta³em siê posiadaczem 'kultowej' czapeczki :)
Brakuje mi w Aquaparku jednej naprawdê du¿ej sauny specjalnie na tego typu imprezy, ale to bol±czka prawie wszystkich o¶rodków saunowych w kraju.
Podziêkowania dla organizatorów i saunamajstrów.
kenny

Quote

Turysta napisa³(a):

Brakuje mi w Aquaparku jednej naprawdê du¿ej sauny specjalnie na tego typu imprezy


Co prawda, to prawda...
W normalne dni równie¿ czêsto brakuje miejsca w saunie podczas ceremonii.

Mam banalny pomys³ na rozwi±zanie tego problemu na takich du¿ych imprezach...
Organizowaæ dwa naparzania w dwóch saunach równocze¶nie.
Zastanawiam siê nad minusami takiego rozwi±zania, pewnie prezes ma gotow± odpowied¼ ;)
Highlander
O ile w normalne dni to mog³oby byæ dobrym rozwi±zaniem, zamiast co pó³ godziny seans to dwa seanse o pe³nych godzinach, o tyle ju¿ teraz podczas Festiwalu ludzie narzekali, ¿e nak³adaj± siê seanse osób, które chcieli zobaczyæ i nie ma czasu siê sch³odziæ i wypocz±æ.
Tak wiêc na imprezy lepszym rozwi±zaniem by³aby du¿a sauna.
Turysta
Reasumuj±c nie bez powodu na Fina³ Sauna Cup zosta³a wybrana SATAMA.
Miejsca nie powinno zabrakn±æ z drugiej strony aby rozgrzaæ tê Maracanê seans musia³by trwaæ =>30 minut! :D
I tak ¼le i tak niedobrze ;)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
2 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
2 years ago
hej

loading...
To jest kontynuacja forum zamknięte 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czarwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wylączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swokego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc