Chorwacja 2015

Last updated on 8 years ago
wronatus
Oto krótka relacja z miejsc naturystycznych odwiedzonych podczas wyprawy do Chorwacji (poza kempingiem Valalta).

Staraj±c siê unikn±æ deszczu, co zreszt± siê uda³o, dwa dni spêdzili¶my na kempingu na po³udniu Balatonu Balatontourist Camping Naturist Berény. Kemping niezbyt du¿y z parcelami wydzielonymi ¿ywop³otami (117) oraz terenami, gdzie mo¿na sobie rozbiæ namiot (100 miejsc). Wjazd na teren kempingu po uiszczeniu op³aty. Parkowaæ mo¿na te¿ na niewielkim parkingu przed wjazdem. Na kempingu obowi±zuje zakaz jazdy samochodami w godzinach obiadowych, o czym trzeba pamiêtaæ wymeldowuj±c siê. Za niewielk± op³at± mo¿na jednak wyjechaæ z kempingu zaparkowaæ przy bramie i wróciæ na kemping, ¿eby popla¿owaæ, pograæ czy pop³ywaæ do wieczora.
W recepcji niestety nie wszyscy mówi± po angielsku - znajomo¶æ niemieckiego u³atwia ¿ycie.
Na terenie kempingu znajduj± siê obiekty murowane skupiaj±ce ³azienki, toalety oraz kuchnie. W kuchni dostêpny du¿y stó³, zlewozmywaki oraz kuchenki gazowe. Trzeba mieæ jedynie zapalniczkê lub zapa³ki oraz w³asne naczynia, garnki, patelnie itp.
Na terenie kempingu znajduje siê niewielki sklepik, restauracja, a tu¿ przy pla¿y bar serwuj±cy napoje.
Ponadto boisko do gry w siatkówkê, szachy, sto³y do ping-ponga, natryski przy pla¿y. Opalaæ siê mo¿na na rozleg³ej ³±ce z ³awkami lub bezpo¶rednio na pomo¶cie przy brzegu Balatonu. Nie ma tam zbyt du¿o miejsca i bywa ruchliwie, jako ¿e jest to zej¶cie do jeziora. Sam Balaton mo¿e zniechêciæ mulist± wod± i niewielk± g³êboko¶ci± (200m od brzegu ok 1,50m). Drugi pomost s³u¿y raczej osobom chc±cym powêdkowaæ. Oddalone s± od siebie na tyle, ¿e raczej nie da siê nadziaæ na haczyk. Z pomostów ³adne zachody i wschody s³oñca oraz widok na górzysty (!) przeciwleg³y brzeg.
Towarzystwo by³o w przewa¿aj±cej mierze zagraniczne (przewa¿ali Niemcy i Holendrzy, ale byli te¿ Wêgrzy i Czesi no i nasza polska delegacja). W wiêkszo¶ci raczej rodziny, ma³¿eñstwa, aczkolwiek dzieciaków i m³odzie¿y zbyt wiele nie by³o, za to bardzo chêtnej, ¿eby im zagospodarowaæ czas w postaci wspólnych harców w wodzie czy gry w pi³kê no¿n± lub siatkow±.
Ogólnie sympatyczna atmosfera. Nie mieli¶my czasu na zwiedzanie okolicy. Kemping znajduje siê we wsi Balatonberény ze stacj± kolejow±. We wsi mo¿na kupiæ domowe wino – bia³ego nie polecamy ;-)


Pla¿a w Zatonie.
Otrzymawszy sprzeczne informacje (w punkcie informacji turystycznej) odno¶nie pla¿y N w Zatonie postanowili¶my wyruszyæ na zwiedzanie Ninu. £adne ma³e miasteczko z najstarsz± w Chorwacji katedr±. Tam skorzystali¶my z leczniczych b³ot – super frajda, mo¿na wytarzaæ siê w b³ocku bêd±c zupe³nie usprawiedliwionym. Ponadto wyj±tkowa w warunkach Chorwackich piaszczysta pla¿a. B³oto darmowe, parking nie, ale mo¿na doj¶æ na wspomnian± pla¿ê z b³otami z Ninu. Podobna atrakcja w Eforie Nord w Rumunii jest o tyle fajniejsza, ¿e mo¿na tam zdj±æ k±pielówki. W Ninie najlepiej wzi±æ ze sob± takie, których ju¿ siê ponownie nie u¿yje.
Nastêpnie ruszyli¶my na poszukiwanie wskazanej pla¿y. Okaza³o siê ¿e chodzi o niewielki cypel: 44.231589, 15.155667 Bardziej atrakcyjne skrawki pla¿y w jego pobli¿u by³y zajête przez tekstylnych. W pobli¿u przechodnie z du¿ego kempingu. ¯adnego cienia. Zej¶cie do wody karko³omne. Brud na pla¿y – ¶mieci po chyba nocnych imprezach. Doj¶cie z parkingu przez trawy. Na pla¿y w upalny s³oneczny dzieñ jeden zdesperowany naturysta. Darowali¶my sobie i nikomu nie polecamy, a wrêcz odradzamy.

Po³±czony z November 02 2015 01:23:50:
Pla¿a w Primostenie
Pomiêdzy Zadarem a Splitem nie ma zbyt wielu oficjalnych czy pó³oficjalnych miejsc do nagiego opalania. Jednym z nich jest ma³a wysepka Smokvica. Pla¿a jest usytuowana po jej wschodniej stronie z widokiem na Primosten 43.592733, 15.913149 przy niewielkim betonowym pomo¶cie do którego dobijaj± ³ódeczki. Na ska³ach napis FKK. Przy braku w³asnego transportu mo¿na siê dogadaæ na pla¿y w Primostenie z operatorem wypo¿yczalni pontonów, który za op³at± przewiezie na wyspê. Nasz± czwórkê zawióz³ na 1 raz. Oko³o 10 min podró¿ warta zap³aty choæby ze wzglêdu na ca³kiem spore fale i frajdê z tym zwi±zan±. Niewykluczone, ¿e s± inni operatorzy, którzy za mniejsze pieni±dze przewioz± w najwê¿szym miejscu cie¶niny – nieca³e 300m.
Pla¿a niewielka z du¿± liczb± os³oniêtych przed s³oñcem miejsc. Pó¼nym popo³udniem pla¿a znajduje siê ju¿ w zupe³nym cieniu. Na wyspie liczne wydeptane ¶cie¿ki, ale mo¿na siê zraniæ o ska³y, czy pinie. Ogólnie malownicze miejsce i mo¿na paradowaæ nago po ca³ej wyspie. Raj dla geografów / geologów – po stronie zachodniej i pó³nocnej piêknie wyeksponowane warstwy skalne tworz±ce miejscami zag³êbienia, w których gromadzi siê woda oraz malowniczo rozbryzguj± fale. Zej¶cie do morza zdecydowanie najmniej karko³omne od strony pla¿y N. s± miejsca, gdzie do morza mo¿na zej¶æ nawet boso po drobnych kamykach. Wszêdzie jednak przy brzegu trzeba uwa¿aæ na je¿owce.
Towarzystwo by³o niezbyt liczne, mieszane i wy³±cznie doros³e. Brak miejsca na rozrywki typu pi³ka pla¿owa. Racze jedynie opalanie, jedzenie, spanie, czytanie, gry umys³owe, spacery, k±piel w morzu, nurkowanie ale raczej bez mo¿liwo¶ci gier zespo³owych w morzu (fale). Od czasu do czasu wyspê mijaj± pontony, jachty. Pod wieczór przyp³ynê³a tekstylna m³odzie¿, ale nie zabawili zbyt d³ugo. Oczywi¶cie na wyspie brak jakiegokolwiek sklepu, gastronomii, toalet, natrysków. Dzicz, gdzie mo¿na siê poczuæ nieco jak na bezludnej wyspie. Uczucie nieskrêpowanego ubraniem chodzenia wzd³u¿ i wszerz wysepki niezapomniane.

Plaza w Trogirze.
Po zwiedzeniem Trogiru skorzystali¶my z nieoficjalnej pla¿y na zachód od Trogiru: 43.511214, 16.200793
Wej¶cie przez teren o¶rodka Apartmani Medena, nieco na zachód od wej¶cia do hotelu Medena. Trzeba siê kierowaæ w stronê pla¿y i nastêpnie albo ¶cie¿k± wzd³u¿ pla¿y albo nieco powy¿ej niej przez las wzd³u¿ brzegu a¿ natkniemy siê na pierwszych naturystów (po ok 200m od miniêcia ostatnich zabudowañ o¶rodka). Pla¿a to tak naprawdê ci±g pó³ek skalnych i mniej lub bardziej dogodnych miejsc schodz±cych do wody. W zasadzie co kilka kilkana¶cie metrów mo¿na siê natkn±æ na rêcznik. Kilka dobrych miejscówek z p³askim terenem i cieniem pod piniami. Pozosta³e miejsca wyeksponowane na morze po¶ród ska³, ale mo¿na siê chowaæ pod drzewa. Zej¶cie do wody bez specjalnych butów niemal niemo¿liwe. Jedna ze ska³ stanowi dobre miejsce dla skoków do wody. Morze by³o nieco bardziej brudne ni¿ w innych odwiedzonych miejscach. Natryski na pla¿y tekstylnej przy czê¶ci gastronomicznej. Od czasu do czasu powy¿ej ska³ tekstylni spacerowicze, ale jedynie mijaj± pla¿ê. Towarzystwo doros³e mieszane, ale z przewag± p³ci mêskiej. Po zatoce p³ywaj± stateczki, windsurfingowcy, nad g³owami przelatuj± samoloty pasa¿erskie. £adne widoki na otaczaj±ce zatokê wyspy.
You do not have access to view attachments
Trojan
Relacja tak profesjonalna jak w "National Geografic:
kenny
W koñcu robiona przez profesjonaliste :)
Teraz ju¿ nikt nie napisze relacji, jak Wronatus tak wysoko podniós³ poziom.
wronatus
Do relacji z Chorwacji do³±czam tekst o kempingu naturystycznym Valalta autorstwa Kenny'ego z drobnymi zmianami i uzupe³nieniami.

Wiem, ¿e wiele osób ju¿ straci³a nadziejê na pojawienie siê relacji z Valalty.
Trudno mi by³o siê zabraæ do napisania kilku zdañ, poniewa¿ chcia³em stworzyæ w miarê obiektywn± ocenê tego o¶rodka, w tym celu odczeka³em jaki¶ czas na och³oniêcie po wizycie na kempie.

Kemping znajduje siê kilka km na pó³noc od miasteczka Rovinj – droga ca³kiem nie¼le oznakowana, wiêc nawet bez GPSu da radê trafiæ, ale na wszelki wypadek podajemy: 45.122841, 13.630355. Kemping znajduje siê u uj¶cia kana³u Limskiego w ca³kiem malowniczym miejscu i obejmuje 4 cyple z 3 ma³ymi zatokami, w których zorganizowano pla¿e i marinê. Po drugiej stronie kana³u o¶rodek naturystyczny Koversada. Nad g³owami od czasu do czasu lataj± samoloty, gdy¿ na wschód od Koversady znajduje siê pas startowy samolotów sportowych.

Przyjechali¶my wcze¶nie rano i od razu rozpoczêli¶my poszukiwania dogodnej parceli. Wbrew pozorom nie jest to takie ³atwe.. wiele dobrych miejsc jest zajêtych, a wymagania s± du¿e (równy teren, blisko do morza, zacienione, nie za daleko do toalety, itp...). Warto zaznaczyæ, ¿e nale¿y raczej unikaæ parcel w pobli¿u dróg asfaltowych, miêdzy którymi s± miejsca parkingowe – jest tam najwiêkszy ruch, wiêc jak kto¶ szuka spokoju i ucieka z miasta, to raczej lepiej, ¿eby znalaz³ sobie inne miejsce ni¿ parcela choæby naj³adniejsza ale przy drodze.

Ostatecznie uda³o nam siê rozbiæ namiot na parceli, która by³a podwójna i bardzo du¿a. Dzielili¶my j± z bardzo sympatycznym Niemcem i jego córeczk±. Tutaj muszê wspomnieæ, ¿e w³a¶ciwie nie spotka³em siê z lud¼mi, którzy byliby niesympatyczni. Czy¿by specyfika tego kempingu?
Rozbicie namiotu troszkê zajê³o z powodu twardego pod³o¿a. Bardzo dobrym wyborem okaza³o siê dokupienie mocnych szpilek i naostrzenie ich oraz zabranie ze sob± m³otka.

Przed bram± wjazdow± po prawej stronie znajduje siê parking dla osób nie wje¿d¿aj±cych na teren kempingu. Gdyby kto¶ nie zd±¿y³ wieczorem przed zamkniêciem bramy, mo¿na na parkingu spêdziæ noc i na poszukiwanie parceli udaæ siê z samego rana, jak tylko zaczn± siê schodziæ pracownicy kempingu.

Przy bramie wjazdowej odbywa siê wstêpna rejestracja. Otrzymujemy tu równie¿ plan campingu z zaznaczonymi parcelami (w kilku miejscach na terenie obiektu stoj± identyczne plany w postaci plansz). Znalaz³szy parcelê nale¿y wróciæ na portierniê i podaæ jej numer oraz dokoñczyæ rejestracjê w g³ównej recepcji.

Wszystkie zdjêcia zosta³y zrobione o takiej porze (tak, tak jeden taki siê budzi³ wcze¶nie rano i go nosi³o, wiêc przy okazji pstrykn±³ parê zdjêæ pustego jeszcze o wczesnym poranku kempingu), aby nie naraziæ czyjej¶ prywatno¶ci. Na jednym ze zdjêæ wspó³autor relacji z Chorwacji staraj±cy siê wbiæ kulkê do do³ka.

Wystarczy³o zrobiæ dos³ownie 5 kroków od naszego namiotu, aby ukaza³ siê widok jednej z zatoczek:

zdj 1 DSC08375r
Standardem jest wiele rzeczy, które nawet nie s±dzi³em, ¿e mog³yby siê pojawiæ, np. platformy drewniane p³ywaj±ce kilka metrów od brzegu, które by³y codziennie czyszczone przez obs³ugê (niedobre ptaszyska lubi³y sobie tam przesiadywaæ i pozostawiaæ po sobie pami±tki).

zdj 2 DSC08376r
Wszystkie le¿aki i parasole by³y darmowe. Czê¶æ z nich by³a rezerwowana przez bywalców, ale zazwyczaj udawa³o siê co¶ znale¼æ wolnego (oficjalnie nie wolno tego robiæ, ale zawsze siê znalaz³o parê sztuk, na których ju¿ le¿a³y czyje¶ rêczniki). Powy¿ej widaæ kawa³ek umocnionej pla¿y - wybetonowanej, a raczej u³o¿onej z kamieni (dobrze to wygl±da³o i nie k³u³o w oczy). Zej¶cie do wody w tym miejscu by³o zrobione z pomoc± drabinek. Co kilkadziesi±t metrów by³y ustawione prysznice ze s³odk± wod±.

zdj 5 DSC08594r
Aquapark.... o tak, tutaj spêdzi³em chyba najwiêcej czasu. Kilka bardzo fajnych urz±dzeñ do zabawy, przerywa³o sma¿enie siê na le¿akach, lub rozgrywki karciane. Zej¶cie by³o wy³o¿one drobnymi kamyczkami (da³o siê wej¶æ bez butów – tutaj nie by³o je¿owców, których swoj± drog± na terenie ca³ego kempingu zbyt wiele nie widzieli¶my). W tym miejscu czasami brakowa³o wolnych le¿aków, poniewa¿ wiêkszo¶æ rodzin przychodzi³a tu wypocz±æ ze swoimi pociechami. Nie tylko przy aquaparku, ale i w ca³ym obiekcie zdecydowanie da³o siê zauwa¿yæ charakter rodzinny. W zasadzie mo¿na by³o spotkaæ ka¿d± grupê wiekow±. Najmniej liczni okazali siê natury¶ci w wieku 20-30lat.

zdj 6 DSC08607r
Nasz pobyt przypad³ na dni po wielkiej fali upa³ów (kilka tygodni bez deszczu), a mimo to uda³o siê na kempingu utrzymaæ zielone tereny w nale¿ytym stanie. W ca³ym obiekcie by³y chodniki i ¶cie¿ki, czyste i piêkne. Nie spotka³em siê z ¿adnym aktem wandalizmu, czy te¿ nieczysto¶ci. Kultura obycia w zagrodzie niesamowita.

zdj 7 DSC08611r
Ta fotka jest dedykowana tym, którzy nie wierzyli, ¿e mo¿e byæ piasek w Chorwacji. Wielki teren z le¿akami i parasolami. Obok restauracja i plac zabaw dla najm³odszych, oraz trzy boiska do gry w siatkówkê (z których czêsto korzystali¶my).

zdj 8 DSC08618r
Wiele osób ceni³o sobie równie¿ baseny których by³o sporo w ró¿nych lokalizacjach. S³odka woda przyci±ga³a wiele osób, odbywa³y siê równie¿ animacje dla dzieci i doros³ych – tutaj ci±gle siê co¶ dzia³o.

zdj 9 DSC08628r
Za wiele nie mo¿emy powiedzieæ o apartamentach czy innych zabudowaniach mieszkalnych dla go¶ci, poniewa¿ nas tam nie by³o. To, co uda³o nam siê zaobserwowaæ, to bardzo wysoki komfort wewn±trz i sporo miejsca zielonego przed domkiem. Czêst± praktyk± by³o spo¿ywanie ¶niadañ i kolacji na tarasie.

Po³±czony z November 03 2015 23:58:40:
zdj 4 DSC08592r
Wiele atrakcji sportowych znajdowa³o siê na kempingu: boiska do tenisa ziemnego, sto³owego, boisko do koszykówki, pi³ki no¿nej, czy wspomnianej ju¿ siatkówki. Mo¿na by³o skorzystaæ z trzech (mini) pól golfowych. Na drugim planie widaæ jedn± z restauracji, których by³o sporo i w ka¿dej mo¿na by³o wieczorem zje¶æ kolacjê przy muzyce na ¿ywo, a nawet potañczyæ (animacje dla dzieci i dla doros³ych).
Na sam koniec... komentarz zbêdny:

zdj 3 i 10 DSC08451r DSC09822r
Obiekt jest du¿y, bardzo du¿y, ogromny.... no dobra i tak jest wiêkszy ni¿ jeste¶ sobie w stanie wyobraziæ. Powiem tylko tyle, ¿e samych parceli pod namiot lub campera jest ponad 2700. Ponadto teren ogrodzony metalowym p³otem, ale jeszcze nieprzygotowany do zasiedlenia, jest kilka razy wiêkszy od obecnie zagospodarowanego. Trzeba siê dobrze zastanowiæ, gdzie siê szuka parceli, aby nie robiæ kilkukilometrowych spacerów parê razy dziennie. Jedna osoba z personelu nie by³a w stanie mi dok³adnie odpowiedzieæ na pytanie, ile jest osób obs³uguj±cych ca³y obiekt, ale szacunkowo pad³a liczba 200-300 ludzi (niektóre kempingi nie maj± takiej pojemno¶ci).
To, na co nale¿y zwróciæ uwagê, to wysoka jako¶æ …. wszystkiego, pocz±wszy od przygotowanej parceli skoñczywszy na toaletach.
Obiekt nastawiony jest na ludzi aktywnych, którzy nie tylko marz± o czytaniu ksi±¿ki na tarasie, ale o czynnym spêdzeniu czasu, co nie znaczy, ¿e nie mo¿na sobie wybraæ tak odleg³ego miejsca, aby nie dociera³y ¿adne ha³asy i mieæ swój upragniony „¶wiêty spokój”.
Reasumuj±c ka¿dy znajdzie co¶ dla siebie. Obiekt pod±¿a za aktualnymi trendami buduj±c/organizuj±c trasy biegowe. Jest do dyspozycji go¶ci wypo¿yczalnia rowerów i wszelkiego sprzêtu sportowego. Dla zapominalskich otwarty jest sklep z wszelkimi gad¿etami p³ywackimi i kempingowymi w rozs±dnych cenach.

Podsumowanie:
minusy:
cena ok. 80z³ za dzieñ – spokojnie mo¿na taniej wynaj±æ jaki¶ nocleg w innym miejscu
niektóre atrakcje odp³atne: tenis ziemny, rowery.
pogoda nie zawsze jest idealna zw³aszcza pod koniec sierpnia
w publicznych miejscach umieszczonych jest niewiele zegarów (traci siê poczucie czasu), kilka razy spó¼ni³em siê na jaki¶ event z tego powodu
w miejscach, gdzie by³o skali¶cie, znacz±co ros³a ilo¶æ je¿owców
pod koniec sezonu niektóre atrakcje by³y podniszczone (naturalne zu¿ycie materia³u)
brak Wi-Fi na terenie obiektu. Z internetu mo¿na korzystaæ w budynku recepcji za do¶æ wysok± op³at±. Mo¿e to i lepiej. Odciêcie od internetu pozwala chyba na lepszy wypoczynek.

plusy:
cena – bior±c pod uwagê ilo¶æ oferowanych atrakcji w cenie pobytu, to wcale nie wydaje siê to zbyt wiele
przyjazna atmosfera
tyle atrakcji, ¿e brak czasu, aby wykorzystaæ wszystko
znacznie wy¿sza jako¶æ obiektu, ni¿ siê tego spodziewa³em
dobrze zaopatrzony sklep
du¿y wybór restauracji, kawiarnia
bankomat Euronet
zadaszone parkingi dla samochodów wzd³u¿ g³ównych ci±gów komunikacyjnych

Przy wyje¼dzie nale¿y pamiêtaæ, ¿e check-out jest do godziny 13:00 i auto musi byæ ju¿ wtedy poza bram± kempingu. Maj±c jednak op³acony rachunek, na jego podstawie mo¿na wróciæ na kemping pieszo (auto parkuj±c tu¿ za bram±) i korzystaæ z jego atrakcji ile wlezie do koñca dnia.

Na terenie kempingu znajduje siê równie¿ marina, wiêc mo¿na tu dop³yn±æ jachtem. Organizowane s± równie¿ za op³at± rejsy naturystyczne z konsumpcj± i k±piel± na trasie. Pewn± niedogodno¶ci± s± natomiast statki rejsowe innych operatorów, które p³ywaj± wzd³u¿ pó³nocnego skraju kempingu. Jeden niestety raz wp³yn±³ do¶æ g³êboko w zatokê i zbli¿y³ siê mocno do pla¿y, traktuj±c kemping chyba jako dodatkow± atrakcjê rejsu dla tekstylnych.

Polecamy spacer szerok± drog± wokó³ terenu kempingu. Ustawione s± przy niej 2 wie¿e widokowe, które pozwalaj± nie tylko ogarn±æ wzrokiem olbrzymi teren obiektu ale równie¿ podziwiaæ zachody s³oñca czy kana³ Limski.

Zaledwie kilka km od kempingu znajduje siê urocze miasteczko Rovinj, na które warto po¶wiêciæ kilka godzin pobytu. Najbli¿sze du¿e sklepy (Plodine, Konzum, Lidl) równie¿ w miasteczku.

Mo¿na by by³o pewnie d³ugo opowiadaæ, ale my¶lê ¿e na t± chwilê to wystarczy :)

Zachêcamy do dyskusji i zadawania pytañ.
You do not have access to view attachments
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc