Witajcie! :)

Last updated on 8 years ago
framut
Jeste¶my sympatycznym (tak mówi±) ,,m³odym’’ ma³¿eñstwem, które odkry³o w sobie jakie¶ dwa lata temu poci±g do naturyzmu, tej cudownej swobody cia³a i ducha, która daje nam niebagateln± przyjemno¶æ odczucia bycia wolnym.

Mamy ciekawe i chyba do¶æ rzadkie zainteresowania, którymi chêtnie podzielimy siê i zarazimy nowych znajomych.

Lubimy spêdzaæ czas w charyzmatycznym, weso³ym, sympatycznym towarzystwie zarówno golcuj±c w ustronnym miejscu jak i dobrze siê bawiæ przy kawie, herbacie czy piwku.

Nie jeste¶my swingersami , nie poszukujemy dodatkowych doznañ erotycznych, no chyba, ¿e w domowym zaciszu, we w³asnym towarzystwie.

Do forum do³±czyli¶my w zwi±zku z chêci± poznania osób o podobnych naturystycznych pogl±dach, celem poszerzenia swojej wiedzy w tym temacie, zawarcia nowych interesuj±cych znajomo¶ci, poniewa¿ nasze grono tekstylnych znajomych jest niestety pod tym wzglêdem ,,upo¶ledzone’’.

Jeste¶my sta³ymi bywalcami naszego wroc³awskiego saunarium, niestety pojawia siê tam ostatnio spora ilo¶æ tekstylnych co niszczy ca³y urok tego miejsca.

Nied³ugo planujemy wybraæ siê i zbadaæ dziewicze dla nas tereny Sommer Residence , Hlucin i inne miejsca o których pewnie jeszcze nie mamy pojêcia :).

Z niecierpliwo¶ci± oczekujemy terminu na wspólne wyj¶cie na zapoznawcze piwko :).
Turysta
Cze¶æ, najbli¿sze zapoznawcze piwko z tego co s³ysza³em chyba dopiero w sierpniu a mo¿e i pod koniec wakacji. Towarzystwo w rozjazdach i nie ma komu przyj¶æ. Pozdrawiamy i byæ mo¿e do zobaczenia. Jesieni± pewnie rusz± 'eventy' wyjazdowe, je¶li nie obca wam jest integracja w 'realu' to ju¿ teraz Was zapraszamy :)
framut
Szanowny Turysto i pozostali u¿ytkownicy :) jest jakie¶ miejsce gdzie siê og³aszacie z wyjazdami? My na przyk³ad planujemy w ten weeckend saunarium, ale z mi³± chêci± pod³±czyliby¶my siê do kogo¶ na wycieczkê w ciekawsze miejsce :)
Trojan
Propozycje wyjazdów podajemy na forum w odpowiednim dziale -tak jak pisa³ Turysta pewnie nastêpne eventy pojawia siê po wakacjach

w planach z tego co mi wiadomo jest powtórka przed wakacyjnych wyjazdów czyli :

1. Lubbenau -
2. Ludwigsfelde
3 Satama wszystko w Niemczech

4. noc saunowa w Czeladzi

witamy i zapraszamy
Turysta
Kolega Trojan ju¿ odpowiedzia³ ja tylko dodam, ¿e do wymienionych saun nale¿y dodaæ Bad Klosterlausnitz blisko Drezna czy Therme Erding blisko München - tutaj zabrak³o chêtnych na wyjazd mia³ byæ 3-4 dniowy po³±czony ze zwiedzaniem Monachium i okolic, akurat brakowa³o dwóch osób tak¿e jakby co mo¿ecie bookowaæ "platz" teraz, hmm... mo¿e na jesieñ siê uda? Natomiast na ten weekend nie ukrywam mia³em ciekawszy plan ni¿ Aquapark, ale to plan turystyczny tak¿e nie bêdê ci±gn±æ OT.
framut
3-4 dni to zdecydowanie dla nas za d³ugo przez brak opiekunki do dziecka, ale bardzo mi³o i fajnie ¿e takie wyjazdy tu siê dziej± i napewno gdzie¶ ruszymy z wami :)
kenny
to s± Niemcy, wiêc szkraby w ka¿dym wieku s± mile widziane, równie¿ w saunach.
no chyba, ¿e chcecie odpocz±æ od "rodzicielstwa",to zmienia postaæ rzeczy.

ps. w Czeladzi wszystkie dzieciaki s± mile widziane.

witajcie na forum :)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc