Wyjazd 1 maja jednodniowy

Last updated on 8 years ago
wroclaw80
Witajcie,

Przed nami wiosna, za oknem robi siê zielono i weso³o. S³oñce zaczyna rozpieszczaæ z tej okazji planujemy jednodniowy wyjazd na saunowanie do Niemiec, Czech. Zainteresowani? A mo¿e masz propozycjê spêdzenia majowego pi±tku w jakim¶ miejscu gdzie jeszcze Nas nie by³o? Czekam na propozycjê i chêtnych!
Wyjazd 1 maja (pi±tek) Ggdzina wyjazdu ok 7 spod EPI.
Trojan
moja -propozycja w za³aczniku
You do not have access to view attachments
piorko666
Piszê siê. Proszê mnie dopisaæ do listy.
Trojan
Wyje¿dz±jacym do Czeladzi przypominam,ze wejsciówke trzeba zakupiæ on-line ze swojego konta na facobooku ( z jednego konta tylko jedna wej¶ciówka ) tu :https://www.facebook.com/palac.saturn...8392759306 a nastepnie zap³acic on-line tu http://www.sklep.termyrzymskie.eu/

W Czeladzi w dniu 1 maja tych wej¶ciowek nie sprzedaj±
wroclaw80
Czyli jedziemy 1 maja do Czeladzi. Miejsce spotkania do ustalenia. Jet nas 4-5 osób na chwilê obecn±
piorko666
Jeszcze tylko chwila zosta³ do wyjazdu. Mo¿na prosiæ organizatora o jakie¶ szczegó³y o której? gdzie? itp.

Po³±czony z May 02 2015 20:22:30:
To ja mo¿e zacznê i skomentuje wyjazd. By³o nas czterech, Termy bardzo fajne pod wzglêdem saun jak i ludzi w ¶rodku. By³o parê rzeczy które mi siê nie podoba³y ale to moje w³asne zdanie. Dojazd tam jest bardzo prosty ca³y czas autostrad±, koszt przejazdu przez A4 to na chwilê obecn± 32,40z³. Suanomistrzowie dali radê i robili naprawdê fajne ceremonie. byli¶my tam oko³o 9 godzin i zlecia³o to niesamowicie szybko wiêc naprawdê warto wybraæ siê na ca³y dzieñ.
kenny
A ja przede wszystkim dziêkujê Piorko za to, ¿e zgodzi³ siê nas tam zawie¶æ. Rzeczywi¶cie czas up³yn±³ bardzo szybko i tylko rozs±dek sprawi³, ¿e musieli¶my opu¶ciæ TR. Ludzi by³o sporo, ale seanse odbywa³y siê równolegle, wiêc ka¿dy móg³ siê gdzie¶ dostaæ.
Pokazy specjalne na wysokim poziomie,du¿o ciep³a spod rêcznika plus szczypta teatru, w moim odczuciu idealne proporcje.

Edi71 dziêki ¿e by³a¶, cudownie by³o Was spotkaæ :)

Mo¿na by tak opisaæ ka¿dy seans i ka¿dego saunamajstra, ale pozostawiê t± przyjemno¶æ innym uczestnikom.
Podziêkowania nale¿± siê równie¿ pozosta³ym wspó³towarzyszom za mi³o spêdzony czas.
Wszystkich zapraszam juz teraz na kolejny event.
Zw³aszcza, ¿e bêdzie to nowo¶æ.
edi71
Fajnie by³o Was w koñcu spotkaæ na moim terenie :)

Zapraszam ponownie, za nied³ugo 4-7.06 odbêd± siê MMPS w TR, a jeszcze wcze¶niej w AD w Rudzie ¦l±skiej 16.05 bêdzie Dzieñ Sauny. Cena dla cz³onków PTS za pobyt ca³odniowy tylko/a¿ 35 z³, pozostali 60 z³. Impreza na której warto byæ, mo¿na poznaæ du¿o pozytywnie zakrêconych ludzi :)

Wiêcej informacji jak zawsze jest na FB.
https://www.facebook.com/events/1434417130206669/
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc