Spotkanie pod torami

Last updated on 8 years ago
Elavi
Cze¶æ,

Ju¿ po sylwestrze, pierwszy miesi±c siê koñczy. Czê¶æ z nas by³a w ciekawym miejscu w czasie urlopu ¶wi±teczno-bo¿onarodzeniowego. Pozostali maj± chêæ gdzie¶ jeszcze siê wyjechaæ. Mamy sporo tematów do omówienia.

i2.pinger.pl/pgr361/62e6028c0025fe784ff2d52a/browary2.jpg

Spotkajmy siê 29 stycznia (czwartek) w Sport Pubie o godz. 19:00 dnia.

Wznie¶my toast za nasze zdrowie i powodzenie w roku 2015!
wroclaw80
Spróbuje dotrzec ale bêdê ok 22.05 je¶li jeszcze ktos wytrwa do tej godziny
Elavi
Dobra, bêdziemy na Ciebie czekaæ ;)
arabeska
To i ja/my powinni¶my siê przykulaæ :)
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
Elavi
:D bardzo siê cieszê. Tak dawno siê nie widzieli¶my na saunach...
wroclove
Na sauny te¿ wpadnê przed spotkaniem podtorowym:)
Elavi
Dziêkujê wszystkim za przybycie i za mi³o spêdzony czas :D

Meeting minutes:
- Trojan stworzy grupê na Facebooku, do której bêd± nale¿eæ jedynie potwierdzone osoby. Bêdziemy tam ustalaæ szybkie wyj¶cia, wyjazdy, etc.
- W sobotê jedzie ekipa do saun w Niemczech. Brakuje kilka osób do drugiego auta.
- W niedzielê czê¶æ osób jedzie na narty biegowe. Wyjazd przeznaczony tak¿e dla osób pocz±tkuj±cych.
- Domagamy siê tortu z okazji 10 rocznicy powstania forum.
- Trojan musi siê wybraæ na p³atn± ceremoniê do Aquaparku :D TUTAJ mo¿na znale¼æ terminarz na styczeñ. TUbêdzie mo¿na nied³ugo znale¼æ terminarz na luty.
- WojtekPL musi wybraæ siê w koñcu na sauny w SKY :)

O czym¶ zapomnia³am? :D My¶la³am, ¿e bêdzie gorzej z moj± pamiêci±...
wojtekpl
Elavi ostatni punkt masz z g³owy. W³a¶nie wróci³em ze Sky.
Zaleta jest, ze jest tam kameralnie. Bardzo ma³o ludzi. By³em na dwóch ceremoniach, o 18 i 19. Na pierwszej 9 osób, do koñca wytrzyma³o dwie. Saunomistrzowie wiedza co tam robiæ.
Na 19 by³o juz 27 osób, ale nie trzeba sie by³o biæ o miejsca.

Wady:
- p³atny parking (jak jestes d³u¿ej ni¿ 2h)
- jest to ma³e
- brak jakies baru, aby sie napiæ czego¶
- dla mnie jakuzzi by³a za zimna, jedna chocia¿ powinna byæ cieplejsza
- jak jestes sam to przez dwie godziny troche nudno

Pozdr.
kenny

Quote

wojtekpl napisa³(a):
- p³atny parking (jak jestes d³u¿ej ni¿ 2h)


- parking jest darmowy przed Sky od strony miasta

Quote

wojtekpl napisa³(a):
- brak jakies baru, aby sie napiæ czego¶


- mam wra¿enie ¿e przy samych bramkach wej¶ciowych na saunarium jest mo¿liwo¶æ kupienia czego¶ do picia (proszê mnie poprawiæ je¶li siê mylê), no i na pewno mo¿na kupiæ co¶ do picia przy kasach (wie ze jest uci±¿liwe przedostanie siê tam, je¶li jest siê po ceremonii w rêczniku).

Quote

wojtekpl napisa³(a):
- dla mnie jakuzzi by³a za zimna, jedna chocia¿ powinna byæ cieplejsza


jedni wol± zimê inni lato ;)
kwestia gustu :)
ps. mia³e¶ du¿o szczê¶cia, poniewa¿ zazwyczaj jakuzzi jest nieczynna

pozosta³em uwagi jak dla mnie bardzo trafne...
no i jeszcze czêsto powtarzany minus tego obiektu, to brak wyj¶cia na zewn±trz i brak basenu.
wroclove
By³a jeszcze ciekawa;) propozycja kole¿anki jak tanio i szybko wprowadziæ siê w stan weso³o¶ci:). Metoda wprawdzie kontrowersyjna ale jak kto¶ wypróbuje to proszê zdaæ relacjê:D
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc