¯yczenia ¦wi±teczno-Noworoczne 2014/15

Last updated on 8 years ago
Admin
www.naturyzm.wroclaw.pl/banery/kartka-naturyzm-2014-15.jpg

Otwieram ju¿ temat ¿yczeñ bo znowu Administrator nie by³by pierwszy ;)

Z okazji zbli¿aj±cych siê ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia i Nowego 2015 Roku, chcia³bym Wam z³o¿yæ drodzy u¿ytkownicy, serdeczne ¿yczenia i podziêkowaæ.
Dziêkujê Wam ¿e podtrzymujecie tradycjê naturyzmu na Dolnym ¦l±sku.
Dziêkujê wszystkim, którzy organizuj± wyjazdy i spotkania w realu.
Dziêkujê za przesy³ane grafiki i tre¶ci, ¶mieszne kawa³y i ciête riposty. Wszystko to sprawia ¿e nasza strona ¿yje i ci±gle siê zmienia.
Dziêkujê Tury¶cie za pomoc w moderacji strony. Januszowi za przes³anie ogromnej ilo¶ci unikalnych zdjêæ naturystycznych ze swojego zbioru z lat 80-tych.
Dziêkujê za otrzymane pochwa³y oraz krytykê, bo dziêki temu wiadomo, czego oczekujecie.
Dziêkujê za rejestracjê oraz aktywno¶æ na tej stronie.
W Styczniu bêdziemy obchodziæ ju¿ 10-t± rocznicê istnienia !

WESO£YCH ¦WI¡T
Turysta
Tak, dobrego up³ywaj±cego ju¿ 2015 roku. Skoro Robert wspominasz o urodzinach to tym razem mam nadziejê nie wiwiniesz siê od okazjonalnego tortu ;) Taka okr±g³a rocznica nie mo¿e przej¶æ p³azem... Nie pytam czy /bo to oczywiste/ ale kiedy? Trzeba sobie terminy rezerwowaæ, pó¼niej mo¿e byæ tylko gorzej...

Do wszystkich naszych aktywnych u¿ytkowników mo¿e by¶my zrobili na dobry pocz±tek roku jakie¶ piwny miting w styczniu? Przy tej okazji trzeba by ju¿ zarysowaæ wstêpny kalendarz wyjazdowy? Praga odpad³a przynajmniej na jaki¶ czas tak¿e s± wiêksze mo¿liwo¶ci manewrowania terminami /teoretycznie przynajmniej/ co Wy na to?
wroclove

Quote

Turysta napisa³(a):

Tak, dobrego up³ywaj±cego ju¿ 2015 roku. Skoro Robert wspominasz o urodzinach to tym razem mam nadziejê nie wiwiniesz siê od okazjonalnego tortu ;) Taka okr±g³a rocznica nie mo¿e przej¶æ p³azem... Nie pytam czy /bo to oczywiste/ ale kiedy? Trzeba sobie terminy rezerwowaæ, pó¼niej mo¿e byæ tylko gorzej...

Do wszystkich naszych aktywnych u¿ytkowników mo¿e by¶my zrobili na dobry pocz±tek roku jakie¶ piwny miting w styczniu? Przy tej okazji trzeba by ju¿ zarysowaæ wstêpny kalendarz wyjazdowy? Praga odpad³a przynajmniej na jaki¶ czas tak¿e s± wiêksze mo¿liwo¶ci manewrowania terminami /teoretycznie przynajmniej/ co Wy na to?

Tak tak taka okr±g³a rocznica nie mo¿e przej¶æ bez echa:). Ja jestem za, jak najbardziej za. Trzeba powo³aæ komitet honorowy, wykonawczy, zespo³y robocze itd :D. Nie powiem ¿e 40 lat na to czeka³em;) ale zawsze to jest okazja i to nie byle jaka.
Trojan
No i co ????? Tylko gadamy a efektów brak . Robert kiedy dok³adnie strona powsta³a ????
Admin
15-01-2005
Turysta
W tym tygodniu "pod torami" organizowane jest kolejne (a pierwsze w tym roku) spotkanie. Zatem Robert ponawiam pytanie: Wyrobisz siê do czwartku z "obiecnanym" tortem? Nie obrazimy siê jak bêdzie co¶ innego (tort mo¿e poczekaæ na ciepleszy miesi±c ni¿ styczeñ).
Kolejnej dekady mogê nie do¿yæ, wiêc nie daj siê d³u¿ej prosiæ. Mam siê fatygowaæ na czwartkowe spotkanie czy nie? :)
Elavi
Podpowiem, ¿e w Arkadach w cukierni na dole mo¿na zakupiæ tort "na-ostatni±-chwilê" co prawda bez loga naturystycznego :D Minuty, sekundy tykaj± :D
wroclove

Quote

Elavi napisa³(a):

Podpowiem, ¿e w Arkadach w cukierni na dole mo¿na zakupiæ tort "na-ostatni±-chwilê" co prawda bez loga naturystycznego :D Minuty, sekundy tykaj± :D

Ju¿ by³o to praktykowane w przesz³o¶ci przez nas, wiêc mamy do¶wiadczenie jak co¶;) Logo mo¿emy dopisaæ:).
Mo¿e temat po³±czymy z tematem "spotkanie pod torami" i wyjdzie z tego np. "Rocznicowe lub urodzinowe spotkanie pod torami":)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc