Lubenau 28.12

Last updated on 6 years ago
indywidualismus
Proponujê w zmowie z Kennym miêdzy¶wi±teczny wyjazd do wioski saunowej w Lubenau w niedzielê 28.12.14
Aby wypociæ nadmiar ze¿artych kalorii, aby przewietrzyæ g³owê od telewizora, aby nabraæ si³ na Sylwestra.
Na jeden dzieñ, samochodem lub samochodami - tego nam nie brak - ustalimy w zale¿no¶ci od liczby chêtnych. Wstêp ok. 20 euro, ca³odniowy dla doros³ego.
Zg³aszajcie siê, kto chêtny, bêdziemy siê liczyæ. Mam nadziejê, ¿e bêdzie choæ kilka osób.
Trojan
Kenny,a co to za zdrada !!!!!wczora jpowiedzia³e¶ ¿e ¿adne Lubbenau tylko Ludwigsfelde

28 mi niestety nie pasuje ale jak siê zmowicie jeszcze raz to chetnie do³±cze
indywidualismus
Jedno Lu czy drugie - co za ró¿nica??
To drugie ciutkê bli¿ej a ju¿ namówi³em moj± Basiê.
Turysta
Termin mi raczej pasuje, ale je¶liby¶my mieli jechaæ do dalszego LU to jak mnie pamieæ nie myli ¶rody i niedziele s± tekstylne... Jak rozumiem nie o tak± imprezê nam chodzi?
indywidualismus
Kenny, co Ty na to??
Rozmawiali¶my, owszem, o Ludwigsfelde, ale na pewno nie w gaciach??
kenny
Niestety macie racje. Ludwigsfelde w tym dniu tygodnia odpada :(
Trojan
Dwaj do¶wiadczeni natury¶ci ( jeden to znakomity organizator wyjazdów ) i co¶ sie Wam pokrêci³o

Pierwszy post ,¿e jedziecie do Lubbenau a potem pojawia sie Ludwigsfelde,

ja tego nie potrafiê zrozumiec a co dopiero ktos kto tam nie by³ :):)
wronatus
Te pomy³ki to pewnie w wyniku przegrzania zwojów w SKY albo wcze¶niejszego ich zmro¿enia podczas wycieczki a nastêpnie gwa³townego ogrzania ;-)
28 te¿ mi ¶rednio pasuje, wiêc chêtnie poznam inny termin :-)
Wroc³aw cz 2. ustalimy po ¶wiêtach wszelakich.
Turysta
No tak, s³usznie przedmówca zauwa¿y³, fizykochemiczne skutki przebywania w ró¿nych ¶rodowiskach da³y o sobie znaæ ;)
Skoro jest zainteresowanie wyjazdem (w domy¶le do Ludwigsfelde) to musimy tylko ustaliæ termin, kolega Trojan i nowi zainteresowani mog± siê "pogubiæ" tak¿e mogê zmieniæ temat i termin? Hmm... powiedzmy 5 stycznia - poniedzia³ek (6. wolne 3K) pasuje potencjalnie zainteresowanym wyjazdem?
gordon
Czytam i z podziwu wyj¶æ nie mogê jak temat zmienia sie z postu na post - Naturysta zaproponowa³ wyjazd i siê zaczê³o .... ale co tam.... o tym mo¿e innym razem. Chêtnie bym pojecha³ z kim¶ w towarzystwie i pewnie termin bêdzie dobry, niestety moja Ania jest na etapie ¶ci±gania staniczka - wiêc pewie nie wyci±gnê (w Chorwacji popracujemy nad reszt±). wydaje mi siê Pañstwo NATURY¦CI, ¿e jak kto¶ co¶ proponuje to albo korzystamy z tego, albo (czê¶ciej jak widaæ) nie korzystamy. Jednak te komentarze wydaj± mi siê dalekie od ... sam ju¿ nie wiem czego.... Pozdrawiam wszystkich naturystów z przekonania
Trojan
@Turysta 5.01 jest co¶ takiego i niestety nie umiem tego przet³umaczyæ

Germani¶ci pomocy!!!!!!!!!!


05.01.2015
Montag

Romantisches Vollmondschwimmen
Genießen Sie bei Kerzenschein unsere Vollmond-Spezialaufgüsse und im Hamam unsere traditionelle Verabschiedungszeremonie. Wir haben bis 24 Uhr für Sie geöffnet.
Turysta
Gordon lubisz pisaæ sam do siebie ok :), Naturysta zaproponowa³ wyjazd i trochê niefortunnie wspomnia³ o Lübbenau poniewa¿ by³ tam podobnie jak czê¶æ z nas ca³kiem niedawno wiêc na powtórkê zdecydowanie za wcze¶nie, dalej temat siê krêci jak na forum... Trojan ale chyba "letze Satz" rozumiesz? :) Pytanie czy zaproponowany termin pasuje Wam bo je¶li nie to najwy¿ej mo¿emy sobie pomarzyæ o wspomnianych poniedzia³kowych atrakcjach :D
kenny
Ja chêtnie do Ludwigsfelde siê wybiorê, ale niestety 5 stycznia musze byæ w pracy :(
Pasuje mi 6 stycznia, ale nie wiem czy maj± otwarte.
Trojan
6 stycznia w Brandemburgii jest normalnym dniem pracy - katolickie landy maja tylko swieto

A nie moze byc tradycyjnie sobota 3.01 zeby dojsc do siebie po Nowym Roku???

@Turysta letze Satz rozumiem ale nic wiecej :)
Turysta
@Trojan, mniej wiêcej tak:
"Romantyczne p³ywanie przy pe³ni ksiê¿yca /* chyba 5 stycznia wypada pe³nia? */
Zasmakujêcie Pañstwo przyjemno¶ci specjalnych seansów saunowych przy pe³ni ksiê¿yca i blasku ¶wiec
oraz w Hamam nasza tradycyjna po¿egnalna ceremonia". Ostatnie zdanie oczywiste.

A wiêc klimat raczej für Frauen, zapowiada siê piêkna romantyczna Nacht ze ¶wiecami podczas styczniowej pe³ni. W tym opisie brakuje mi jeszcze Wilko³aków by³oby naprawdê super dla panów te¿ atrakcje :D

Na 3.01 niczego nie planujê, mogê jechaæ.

W za³±czeniu ciekawostka (wcze¶niej jako¶æ nie zwróci³em uwagi), inna sprawa, ¿e pora ma³o atrakcyjna.

Pomy¶lcie co by by³o gdyby co¶ podobnego wroc³awski Aqua uruchomi³? Raz w miesi±cu 3 godziny p³ywania w basenie sportowym w stroju adama i ewy... Radni PiS po pierwszej nocce ztorpedowali by incjatywê. Dla Dyraktora natychmiastowe wypowiedzenie... To tak na marginesie. Dla zachêty i dla wachaj±cych sie jeszcze :)
You do not have access to view attachments
indywidualismus
Dobra, ch³opaki - mój b³±d, ¿e nie go¶ci³em tu kilkadziesi±t godzin - ale ju¿ jestem i ogarniam temat. W³a¶nie obejrza³em film gangsterski i zagadam, jak gangster:
To jest temat wyjazdu do Lubenau (tylko i wy³±cznie) w dniu 28.12.2-14 (tylko i wy³±cznie) ¯aden inny termin nie wchodzi w rachubê. Ani inne miejsce. Nie teraz.
Kto chce jechaæ, niech siê zg³asza.
Inne miejsca, inne terminy, za³atwiamy kiedy indziej. Ja proponujê to.
Kapiszi?? (jak podobno mówi± mafiosi)

P.S.
Wyjazd do Ludwisfelde macie poni¿ej.
Trojan
No i Mafiozo nas za³atwi³ :):):)

To zak³adam KLAN wyjazdu styczniowego

*Indywidualismus wojny mafijnej nie wypowiadam :)
gordon
Pisze do wszystkich szanowny turysto - czytaj±cych ze zrozumieniem - wyra¿am swoj± opiniê - wystarczy troche pomysleæ.... Pozdrawiam
indywidualismus
Dobra, panowie czas koñczyæ, wstydu oszczêdziæ. Kiedy indziej pojedziemy. Nie ma chêtnych, nie ma wyjazdu. Biorê to na klatê, Weso³ych ¦wi±t, smacznego jajka, itede.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
1 year ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
1 year ago
hej

loading...
To jest kontynuacja forum zamknięte 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czarwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wylączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swokego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2020 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc