Zima 2014/15

Last updated on 9 years ago
Admin
Niebawem znowu, zmiana pory roku. Tym razem, przyjdzie do nas Pani Zima, rocznik 2015. Jeszcze wcze¶niej, z wizyt± zapowiedzia³ siê Miko³aj który powiedzia³ ¿e zostanie nawet na ¶wiêta ! Trzeba jako¶ przystroiæ nasz± cha³upê aby godnie przywitaæ go¶ci.
Chêtnie przyjmiemy pomoc przy strojeniu domostwa.
Potrzebny jest: górny poziomy baner i zdjêcie g³ówne oraz kartka ¶wi±teczno-noworoczna któr± wy¶lemy do naszych u¿ytkowników.
Próbki prac prosimy wysy³aæ na nasz± pocztê albo umieszczaæ tutaj w tym temacie, ewentualnie umie¶ciæ w Naszej galerii w albumie Loga NNW.
Turysta
O widzê, ¿e kolega admin nie mo¿e doczekaæ siê zimy? ;)

W za³±czeniu propozycja zimowego banera, czy ci±g dalszy nast±pi zale¿y czy turysta bêdzie mia³ nowego pomys³a... Wszelki komentarz mile widzany wrêcz porz±dany :D

Natomiast na Miko³aja mo¿e taka propozycja bêdzie dobra?
http://www.naturyzm.wroclaw.pl/photogallery.php?photo_id=421
You do not have access to view attachments
Elavi
Zg³aszam propozycjê na banner zimowy.
You do not have access to view attachments
Turysta
Ju¿ my¶la³em, ¿e pani na forum siê obrazi³a /na mnie to oczywiste/ a tu nawet pracê "wyrze¼bi³a"...
Fju, fju i to bez literówek ;)
Grant
Hm... zima bêdzie z nutk± erotyzmu ( o ile w³a¶ciwie widzê now± szatê) ;)
Turysta
Nie wiem co kolega przedmówca mia³ na my¶li?

Wygospodarowa³em trochê niedzielnego czasu kosztem sauny w sky ;) na stworzenie ¶wi±teczno-noworocznego banerka. Hmm... czemu dwa w jednym?
Po pierwsze mniej czasu zajmuje wygenrowanie jednej grafiki dla "s±siaduj±cych" ¶wi±t.
Po drugie nie trzeba wysy³aæ prywatnych wiadomo¶ci do u¿ytkowników z okazji ww. ¶wi±t wchodz±c na forum dostaj± ¿yczenia w dowolnej liczbie :) Jest to kolejna oszczêdno¶æ czasu i pracy, bo jako wiadomo u¿ytkownicy z zasady s± ma³o sk³onni do podziêkowañ adminowi za trud pracy, czasu w jej stworzenie i administrowanie o czym nie wszyscy zdaj± sobie sprawê ;)

Reasumuj±c podoba siê Wam co¶ takiego? Jest jeszcze w miarê wcze¶nie wiêc mogê co nieco zmodyfikowaæ...
You do not have access to view attachments
Grant
Ta obecna "miko³ajka" ma nieco bardziej zalotne spojrzenie (jako element szaty graficznej) w porównaniu do wcze¶niejszych grafik i te¿ jakby ciut bardziej prowokuj±cy strój.

Ale nie mówiê, ¿e mi siê nie podoba i te¿ doceniam pracê grafików.

Ot, taki naturystyczny symbol z lekkim przymro¿eniem oka, ale starannie dopracowany, wysmakowany, estetyczny i pozbawiony jakichkolwiek odniesieñ do wulgarnej erotyki;)

Naturalnie, je¿eli kogo¶ dotkn±³em swoj± sugesti± - przepraszam. Nic takiego nie mia³em namy¶li
Admin
Wydaje mi siê ¿e ci±gle masz widok poprzedniej ikony z Miko³ajek. Od jakiego¶ czasu jest miko³ajka z prezentami ( ta chyba nie prowokuje ;) ) i bombki.


P.S
Powy¿sze zdanie ju¿ jest nieaktualne, poniewa¿:
W³a¶nie dokonali¶my zmiany templatki z okazji "¦wiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku" 2014/15.
Dziêkujê Elavi i Tury¶cie za przes³anie swoich prac !
Banery s± naprawdê ³adne i dlatego postanowi³em tym razem umie¶ciæ je wszystkie w rotatorze, aby wy¶wietla³y siê na zmianê.
Je¿eli mia³by jeszcze kto¶ ochotê przes³aæ swoje prace to zapraszam. Temat: ¦wiêta, Nowy Rok i Zima.

Je¿eli nie widzicie nowej grafiki - wyczy¶æcie pamiêæ podrêczn± swojej przegl±darki !

Sezon ¶wi±teczny na naszej stronie - og³aszam za otwarty ! :)

Weso³ych ¦wi±t Golaski ! wine
Turysta
Na ¦wiêta i Nowy Rok pozostawi³bym wy³±cznie baner ¶wi±teczno-noworoczny, po NR jak najbardziej rotator.
To tylko moja opinia. Co my¶l± inni nie mam pojêcia :)
Admin
Baner? A co z moimi ¶wi±tecznymi choinkami. Jeste¶ niesprawiedliwy Turysta :P Da³by¶ przez chwilê pocieszyæ oko ! ;)

A tak powa¿nie, ja bym ju¿ zostawi³ wszystkie. Natomiast ¶wi±teczny ustawi³em teraz na czêstsze wy¶wietlanie i na pewno ka¿dy odwiedzaj±cy zobaczy go przy ka¿dej wizycie.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc