Jesieñ 2014

Last updated on 9 years ago
Turysta
Hmm... jesieñ pora roku jak ka¿da inna zbli¿a siê do nas wiêc pora poczyniæ ku temu stosowne przygotowania. Pierwsze zg³oszenie czyli propozycja banera ju¿ nap³ynê³a za co dziêkujemy i tradycyjne zachêcamy pozosta³ych do zg³aszania swoich propozycji w temacie baner, logo, etc.
Jesienny "kompetyszyn" czas rozpocz±æ. Zatem powodzenia :D

PS1
Nagrody (nieprzyznane) z wcze¶niejszych edycji konkursu zasilaj± bie¿±c± pulê ;)

PS2
Czwarta i ostatnia moja propozycja.
Oceniaæ, g³osowaæ i komentowaæ a nie czaiæ siê! :P
You do not have access to view attachments
Admin
Bo to ju¿ Jesieñ...
Wygl±d strony zosta³ zmieniony na Jesieñ 2014.
Podziêkowania dla Turysty i Elavi za wykonanie banerów g³ównych i dostarczenie innych grafik.
Niestety do pracy Elavi "wkrad³" siê ma³y b³±d i nie mogli¶my z niej skorzystaæ.
Zachêcamy pozosta³ych u¿ytkowników do przedstawiania swoich propozycji grafiki na nastêpn± porê roku jak± bêdzie ju¿ Zima. Bêdzie nam równie¿ mi³o je¿eli pojawi± siê prace na Andrzejki czy Bo¿e Narodzenie.
Elavi
Jaki b³±d siê "wkrad³"?
Admin
Brakuje litery "z" w napisach.

www.naturyzm.wroclaw.pl/klub/images/photoalbum/album_20/fall_uncensored_w1.png
Turysta
Robert jeszcze tematyczne ikonki czytany/nieczytany post za³aduj i bêdê móg³ zamkn±æ temat. Dziêkujemy za propozycje, aktywno¶æ, "mnóstwo" komentarzy i ocen :P w temacie i do zobaczenia wkrótce...
Admin
No faktycznie zapomnia³em o tym. Dziêki.
Elavi
A to mog³e¶ powiedzieæ wcze¶niej, to bym poprawi³a i wtedy mia³a szanse na zmianê stylu tego forum.
Admin
Sam zauwa¿y³em to dopiero w trakcie zmiany grafiki, wiêc czasu by³o ma³o . Bêdzie jeszcze wiele okazji aby zmieniæ styl na inny :)
Turysta
Elavi, zauwa¿y³em ten szczegó³ miesi±c temu ale Twojej reakcji na mój komentarz nie by³o :(
http://www.naturyzm.wroclaw.pl/photogallery.php?photo_id=489
Elavi
Nie widzia³am wcze¶niej tego komentarza. Dziêki. Mo¿e jeszcze bêdê mia³a kiedy¶ chêæ co¶ zrobiæ dla wygl±du tego forum.
wroclove
Cos widzê ¿e nam uszczupla³a ilo¶æ tematów wy¶wietlana na stronie g³ównej. Szkoda ja jestem wzrokowcem co widzê to komentujê0sad.
Turysta
Mamy rozumieæ, ¿e "sk³adasz" wniosek o przywrócenie "rozszerzonej" listy tematów? Skoro tak Robercie czyñ swoj± powinno¶æ bo co poniektórym zas³u¿onym dla naturyzmu w Polsce brakuje tematów do komentowania :D
Admin
Ale przecie¿ wystarczy klikn±æ w menu pod Ostatnio poruszane tematy, Nowe posty i mamy ju¿ wszystkie nieprzeczytane posty od swojej ostatniej wizyty.

Dodaje dla wzrokowców dodatkowy jeden podgl±d posta wiêcej :)
A tak powa¿nie, proszê o uwagi od innych u¿ytkowników czy w okresie zmniejszonej aktywno¶ci na forum, wystarczy 6 (sze¶æ) zajawek z forum na stronie g³ównej?
wroclove
Co ja skromny ¿uczek mogê powiedzieæ0sad mo¿e to tylko mi przeszkadza³o? A je¿eli tylko mi to ja zadowalam siê 6 zajawkami;)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc