Kalendarz wyjazdowy

Last updated on 9 years ago
kenny
wiem ¿e mi siê dostanie za tego posta, ale...

Na ostatnim spacerze powsta³o (od¶wie¿y³o siê)
wiele pomys³ów na wyjazdy jednodniowe / weekendowe.

poniewa¿ jest sporo ró¿nych kierunków, a czasu nie jest tak wiele,
to chyba dobrym pomys³em by³oby zebranie tych tematów w jednym miejscu
np. "kalendarz spotkañ"? z konkretnymi datami wyjazdów.
pod ka¿dym eventem mo¿na by³oby siê wpisaæ tak aby mniej wiêcej oszacowaæ listê
uczestników, oraz popularno¶æ danego wydarzenia. zawsze mo¿na,
a nawet trzeba napisaæ, ¿e termin komu¶ nie pasuje ale chêtnie by siê wybra³/-a.

poni¿ej kilka ju¿ spotkañ które gdzie¶ tam w rozmowach siê pojawi³y:

1. (prowadzi temat kenny) Praga (2014/05/17-18) koszty (impreza 75z³, nocleg(+¶niadanie 60z³), transport +50z³)
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
kenny, Turysta, Wronatus, Piorko666, Ksylen, Trojan, Agi, Nero60, maRuda, Nimfa * 2, marko, Tyrew * 2(bez noclegu), Marko826

2. (prowadzi temat kenny) SATAMA (obiekt saunowy pod Berlinem), (2014/06/07 lub 08(?)termin mo¿na zmieniæ)
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
kenny, Trojan, Agi, Turysta, Nero60, Marko826

3. (prowadzi temat Turysta) pagórki na rowerach (1-2 dni)
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
turysta, indywidualismus

4. Kryspinów
Marko826

5. Pogoria
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
Nimfa, Marko826

6. rozpoczêcie sezonu grilowego (2014/05/24 lub 25(?)termin mo¿na zmieniæ)
Nimfa, Trojan

7. (prowadzi temat indywidualismus) Tatry (czerwiec? 3-4 dni)
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
indywidualismus, arabeska, kenny

8. (prowadzi temat Trojan) Czelad¼
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
Agi, Trojan, Marko826

9. (poprowadzi temat wroclaw80) Pla¿a N+Kemping w Czechach (lipiec/sierpieñ? 1-2 dni)
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
Turysta

przepraszam je¶li kogo¶ nie wymieni³em, proszê siê wstêpnie deklarowaæ i komentowaæ - sugerowaæ terminy

zachêcam do uczestnictwa w spotkaniach.
deklaracje powy¿sze maj± okre¶liæ poziom zainteresowania tematami, tak wiêc odwagi!

no i jak prezesie wroclaw80? mo¿e byæ? ;)
wroclove

Quote

kenny napisa³(a):

no i jak prezesie wroclaw80? mo¿e byæ? ;)

£ubu dubu ³ubu dubu niech nam ¿yje prezes naszego klubu:D.
Pomys³ bardzo ciekawy. Mamy kalendarz spotkañ ale bez mo¿liwo¶ci wypowiedzi. Mo¿emy te¿ jak dotychczas zak³adaæ temat i dyskutowaæ co i jak, wszystkim terminy i tak nie bêd± pasowaæ.
Yupiter
:) to mi zupe³nie nie pasuje termin 24.04 - 01.05 bo mam ju¿ wyjazd zaplanowany do Miêdzyzdrojów
edi71
Ja tylko chcia³am powiedzieæ, i¿ NNS jedzie do Pragi 17.05 - wiêc siê mo¿e zobaczymy :)
Admin
Zachêcam organizatorów poszczególnych wyjazdów do umieszczania dodatkowo planowanych imprez w naszym KLUBIE, w dziale Wydarzenia i umieszczenia do niego tutaj linka na forum.

Dodanie tam imprezy, daje du¿e mo¿liwo¶ci edycji w trakcie organizacji takiego wydarzenia. Wymieniê mo¿e kilka:

- ka¿dy sam mo¿e siê dopisaæ lub wypisaæ z imprezy (bêdzie widaæ na bie¿±co kto jest zainteresowany)
- organizator mo¿e jednym klikniêciem powiadamiaæ zadeklarowanych u¿ytkowników o wprowadzonych zmianach.
- organizator mo¿e wys³aæ zaproszenie do wszystkich zarejestrowanych u¿ytkowników
- powiadamiaæ zewnêtrznych znajomych o takiej imprezie
- dodaæ filmy, zdjêcia, pliki, rozk³ady jazdy itp w trakcie planowania
- lub po zakoñczonej imprezie, jako formê ju¿ wspomnieñ
- do ka¿dej imprezy przydzielone jest dedykowane podforum

Pytanie do Was. Czy mogê umie¶ciæ planowany spis wyjazdów na naszym koncie na Facebooku ? Pytam, bo w±tek ten jest widoczny tylko dla AKTYWNYCH.
Turysta
Hmm... Robert a co da, ¿e na FB bêdzie powy¿sza lista?
Moim zdaniem temat powinien pozostaæ "ukrytym" jak jest.
Wiadomo gdzie nas szukaæ, kto jest zainteresowany na pewno nas znajdzie.
Admin
Nie, nie chcê "odkrywaæ" tego w±tku na forum dla wszystkich.
Na Facebooku, chcia³bym tylko napisaæ dwa zdania o planowanych wyjazdach bez podawania konkretów i nicków. Chodzi raczej o ma³e PR i informowanie internautów ¿e wroc³awski naturyzm to nie tylko bieganie na golasa po ³±ce czy saunie, jak zapewne wiêkszo¶æ my¶li.
Turysta

Quote

Pytanie do Was. Czy mogê umie¶ciæ planowany spis wyjazdów na naszym koncie na Facebooku


Spis wyjazdów nieco mnie zmyli³...
Owszem, jak najbardziej.
wroclove
Bêdzie siê dzia³o... weekendów bêdzie ma³o...bêdzie zabawa:).
Dodam ¿e dzisiaj na jajeczku bêdzie podana data rozpoczêcia sezonu grillowego;)
nimfa_5
Potwierdzam uczestnictwo w punkcie 1x 2 os. oraz 5 i 6. Fajnie gdyby by³ osobny w±tek do ka¿dego wyjazdu. Bedzie ³atwiej zidentyfikowaæ wspó³towarzyszy:)
nimfastycznie
maRUDA
Kochani, mi te¿ zwolni³ siê termin majowy i mogê pojechaæ na zwiedzanie Pragi. Tym bardziej, ze jedzie profesjonalny przewodnik po tym mie¶cie wiêc jest okazja zobaczyæ tylko to co warte zobaczenia!

Póki co wstêpnie ale piszê siê na PRAGÊ!
Turysta
Podtrzymuje swój udzia³ w imprezie 1 oraz 2. Ta ostatnia /i ewentualnie inne/ w zale¿no¶ci od terminu.

Sporo tych imprez my¶lê, na ca³y sezon bêdzie w czym wybieraæ.
Dopisaæ mo¿na weekendowe wypady na 1/2 dni do Czech, których organizatorem jest nasz Prezes.
W zesz³ym roku bardzo udany wyjazd, nie wyobra¿am sobie by ten punkt kalendarza zosta³ pominiêty ;)

Odno¶nie terminów. Pierwsza impreza z konkretn± dat± w kalendarzu jest Praga, po zakoñczeniu jej
proponujê ustalaæ daty kolejnych inaczej zrobi siê "m³yn". Wtedy te¿ mo¿na zak³adaæ konkretny w±tek
dla kolejnego tematu. Hmm... tylko kto ma go ustalaæ? :D
marko829
W taj chwili mogê potwierdziæ udzia³ w 1 i 6. Mo¿e zdecydujê siê na udzia³ tak¿e w 2, 4, 5, 8 ale to zale¿y od terminu.
Je¿eli chodzi o wypady do Czech to jestem jak najbardziej za.
Zgadzam siê te¿, ze lepiej do ka¿dej imprezy za³o¿yæ osobny w±tek poniewa¿ pisanie w jednym w±tku o kilku imprezach jednocze¶nie doprowadzi do tego ¿e nic nie bêdzie wiadomo. Ten w±tek mo¿e s³u¿yæ jako zestawienie w jednym miejscu wszystkich planowanych imprez.
Trojan
Ja 2, 8 na 100 % , p. 1 na 50 % plus rozpoczecie sezonu na 100 % :)

Kenny jak mozesz podziel to na osobne w±tki bo rzeczywi¶cie siê mo¿na pogubiæ albo daj mi pozwolenie to ja to zrobiê.

Nie wiem wprawdzie jak bo przecie¿ mi nie wypada dawaæ posta o rozpoczêciu sezonu grilowego jak nie jestem organizatorem ale co¶ trzeba wymysleæ - post jest bardzo dobry ale za 2 tygodnie nie bedzie nic wyra¼nie widaæ.

Mam jeszcze jeden pomys³, dopisze pó¼niej - ale w³a¶nie w osobnym w±tku bo siê ba³agan zrobi.
kenny
oczywi¶cie macie racjê!!
jednak¿e osobne w±tki nie ukaza³y siê, poniewa¿ by³oby ich zbyt wiele (w jednym momencie!). uzna³em za s³uszne rozwi±zanie aby wprowadzaæ / odgrzewaæ temat tam mniej wiêcej 2-3 tygodni przed eventem. dziêki temu wszystkie wydarzenia jednocze¶nie siê nie pojawi±, a stopniowo wraz z nadchodz±c± imprez±. dziêki temu rozwi±zaniu zdarzenie, które odbêdzie siê za dwa miesi±ce nie bêdzie zapomniane.
Praga bêdzie pierwsza dlatego niebawem pojawi siê reaktywacja tematu i ju¿ bezpo¶rednio bêdzie mo¿na siê w nim wypowiadaæ.

ponadto proponujê aby by³y odpowiedzialne osoby za konkretne wydarzenia - te osoby zak³ada³yby i poci±gnê³y w±tek w odpowiednim czasie.
wroclove
Czytaj±c powy¿sze wypowiedzi ju¿ nie wiem kto i gdzie z kim i kiedy i za ile0sad
Ja zaczynam "ci±gn±æ" ju¿ temat "rozpoczêcie sezonu grillowego" i w odpowiednim czasie jak ten przysowiowy czas pozwoli;) mogê pilnowaæ tematu Pogoria:).
kenny
zrealizowane tematy, oraz nieaktualne zosta³y usuniête:

2. (prowadzi temat kenny) SATAMA (obiekt saunowy pod Berlinem), (2014/06/07 lub 08(?)termin mo¿na zmieniæ)
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
kenny, Trojan, Agi, Turysta, Nero60, Marko826

3. (prowadzi temat Turysta) pagórki na rowerach (1-2 dni)
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
turysta, indywidualismus

4. Kryspinów
Marko826

5. (prowadzi temat wroclove)Pogoria
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
Nimfa, Marko826

8. (prowadzi temat Trojan) Czelad¼
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
Agi, Trojan, Marko826

9. (prowadzi temat wroclaw80) Pla¿a N+Kemping w Czechach (lipiec/sierpieñ? 1-2 dni)
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
Turysta

na ka¿dy z tematów zostanie stworzony osobny w±tek.
osoby prowadz±ce temat proszê o okre¶lenie terminu w jakim impreza mog³aby siê odbyæ
Turysta

Quote

kenny napisa³(a):
osoby prowadz±ce temat proszê o okre¶lenie terminu w jakim impreza mog³aby siê odbyæ


Mój temat jest zale¿ny od co najmniej 7 zmiennych ;) (i pogody) wiêc ustalenie terminu to nie taka prosta sprawa.
Mo¿e byæ 7/8 28/29 czerwca, pierwsza po³owa lipca, druga po³owa sierpnia lub wrzesieñ.
kenny
Troszkê odkopujê temat, bo w najbli¿szym czasie bêdzie (mam nadzieje) kilka imprez. Juz pojawi³ siê post z kolejnym wyjazdem do naszych po³udniowych s±siadów ale aby nie wprowadzaj±c chaosu po koleji :
1. Praga - impreza w Aquapalace 2015-01-17, a w niedziele zwiedzanie Pragi z Wronatus.
Jad± dwa auta na ten moment s± jeszcze wolne miejsca.
2. Ludwigsfelde 2015-01-31. Wyjazd jednodniowy. Koszt to wej¶ciówka w cenie ok 29 euro + transport.
3. Termy Rzymskie 2015-02-21. Sauna CUP. Wyjazd jednodniowy
"Saunamistrzowie z ca³ej Polski bêd± rywalizowaæ o miano najlepszego. Termy Rzymskie organizuj± ostatni etap Turnieju po Termie Bia³ka i Termach Krakowskich. Pierwszy seans odbêdzie siê o 10:15"
Do 15.02
Bilet 1-dniowy 100 z³
Od 16.02
Bilet 1-dniowy 120 z³
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc