Wyprawa w KARKONOSZE 2014

Last updated on 8 years ago
wroclove
Zaraz pewnie organizator-rzy przemówi±.
nimfa_5
Dysponuje autem wiêc dojadê na miejsce bez problemu. Po wstêpnych uzgodnieniach z kole¿ankami i kolegami mam jeszcze jedno miejsce w aucie:)
Ale...! kto chce zabraæ siê ze mn± musi mieæ ¶wiadomo¶æ, ¿e pojadê tylko wtedy gdy bêdzie ³adna pogoda. A ³adna pogoda to temp. pow. 13 stopni i bez opadów deszczu. Jak na razie prognozy s± poni¿ej moich oczekiwañ:(
Jeszcze kilka dni do niedzieli wiêc wszystko jest mo¿liwe:)
nimfastycznie
arabeska
czyli wiadomo tyle, ¿e nic nie wiadomo hahaha :) ale tak czy owak jak ciep³o i sucho to jedziemy a jak pada to nie jedziemy :) nooooo chyba, ¿e nie wstaniemy to te¿ nie pojedziemy :D
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
wroclove
Ale krêc± kole¿anki, to tamto siamto, temperatura,wilgotno¶æ, ci¶nienie:@.Normalnie ci¶nienie mo¿e skoczyæ:D cz³owiek nie z cukru
Ja powiem konkretnie niestety nie jadê :(
arabeska
noooooooo ja chêtna ale nie mam z kim :( pisaæ mi tu kto w koñcu jedzie czy nie jedzie bo siê pogubi³am :(
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
Turysta
Mi wystarczy, ¿e nie bêdzie padaæ. Wymagañ co do ci¶nienia, wilgotno¶ci, nas³oczenienia nie mam.
Popieram propozycjê prospo³eczn± kolegi indywidualismusa i planujê jechaæ PKP, tak¿e mo¿liwe, ¿e siê spotkamy - gdzie i kiedy to nie wiem? :D
indywidualismus
Kochana nimfo - w górach, nawet niskich, nikt, najlepszy nawet synoptyk, ³adnej pogody Ci nie zagwarantuje. Du¿o ³atwiej jest przewidzieæ deszcz, wiatr i zimno. Ta chwila s³oñca - to nadprzyrodzony dar wyrwany losowi...
Dlatego najwa¿niejsz± rzecz± w górach jest kurtka nieprzemakalna - tak wa¿na, jak dobre buty.
Turysto i inni - pojed¼my poci±giem, tym 6.56 lub 8.09
Naprawdê rozmawiaæ mo¿na w szerokim gronie, wypiæ piwo o dowolnej porze, poci±g to jest to !!
Zapowiadam, ¿e bêdê z dzieæmi, nie wiem jeszcze z iloma. One sie poci±gu i deszczu nie boj± :)
kenny
jestem chêtny na wyjazd. dysponujê autem. potrzebni pasa¿erowie
wroclaw80
Tupnê nog± :) . Proszê o listê osób które jad± w w±tku lub na priv.

Lista na dzi¶:
arabeska
nimfa
wroclove
turysta
ja
yupiter?
kenny
marko
indywidualismus
mohito?
aga
maruda
1 uczestnik nicku nie pamietam
Wstêpna liczba 13 zdeklarowanych wiec sporo!!!


Widzê ¿e jest 9 pewnych osób plus 4 wstêpnie je¶li siê nie mylê :-)

OSTATECZNA wersja jedziemy samochodami mamy zdeklarowane 3 auta MARKO, Yupiter oraz Kenny.
Orientacyjny koszt ok 20-30 z³ osoba.

Zbiórka 7.30 pod EPI Arkady Wroc³awskie. Tras± poprowadzi Nas Pan Turysta zastêpca PREZESA :-)

Liczê na Wasz± obecno¶æ. Obdzwonie i wy¶lê sms-y potwierdzajace listê uczestników pi±tek/sobota.

Panie Turysta wyjazd jak zawsze bêdzie udany i wszyscy wróc± z pozytywn± dawk± energii!

Jak kogo¶ na liscie brauje piszcie do mnie dzwoñcie.
Turysta
Chyba nasz organizator ma s³ab± charyzmê - brak pos³uchu? ;) Skoro czê¶æ towarzystwa obstawia automobil proponuje podzia³ na dwie grupy.
Kto autem niech sie organizuj± sami kto poci±giem to wiadomo. Lepiej tym 6.56.

PS1
Kolega wronatus zg³asza³ swój udzia³ szanowny panie PREZESIE :)

PS2
Rozwa¿ê jazdê autem, z punktu widzenia planowanej trasy trochê bru¼dzi, trza szukaæ "parkingu", etc.

PS3
A co by¶cie powiedzieli na spotkanie na trasie, powiem jak wróciæ do zaparkowanych aut a "grupa" poci±gowa pójdzie dalej wg za³o¿onego planu?
Musicie siê zaopatrzyæ w mapkê, mogê po¿yczyæ je¶li to pomo¿e i nie zb³±dzicie :)
indywidualismus
S³abo @wroc³awiu policzy³e¶, bo "mnie" bêdzie 4 lub 5. Chyba, ¿eby gradobicie by³o czy inna klêska.
Turysto - to siê ca³kiem ciekawe harcerskie podchody robi± :) Jestem gotowy ulec i pojechac samochodem, ¿eby nie robiæ rozbicia dzielnicowego.
maRUDA
Kochani, ja mam wielk± ochotê do³±czyæ z moim o¶mioletnim towarzyszem, tym bardziej, ¿e jad± dzieci Indywidualismusa!

Mam auto i podjadê na umówiony parking, pod EPI. Tam mo¿emy siê przeorganizowaæ i zobaczyæ kto z kim. Bêdê mia³a 3 miejsca na pok³adzie wiêc zapraszam do mnie albo dosi±dê siê z synkiem do kogo¶.

Deszczu nie zapowiadaj± wiêc proszê w pogodzie nie doszukiwaæ siê wymówek Nimfo :)

Jak dobrze, ¿e mam Was... Taki gamoñ jak ja potrzebuje mieæ z kim je¼dziæ bo sama gubiê siê i b³±dzê ;)

Cieszê siê, ¿e siê spotkamy, zaktualizujemy dane, umieram z ciekawo¶ci co u Was :)
wroclove
£o³ nawet maRuda przemówi³a na wiosnê:). Wroc³aw80 jak pisa³em powy¿ej ja niestety nie jadê0sad Zona mi zabroni³a wyjazdów z naturystami;).
Mohito
Mnie niestety jednak nie bêdzie na wyprawie :| Ale Wam ¿yczê udanego spaceru po górach. Pozdrawiam Wszystkich uczestników marszu.
maRUDA
£apiê pierwsze promienie s³oñca i kie³kujê...

Jedzie jeszcze jaka¶ dziewczyna???

7.00 na EPI to murowany czas i miejsce???
wroclaw80
7.30 pod EPI w niedzielê.Wy¶lê dzi¶ SMS-y do uczestników do których mam numer.
Wszystko zalezy od pogody ale uwa¿am ¿e los nam bêdzie sprzyja³ :-)
Razem 10 osób plus rodzina (Yupitera,Indywidualismusa orz Marudy plus m³ody narybek)

nimfa?
turysta
wroclaw80
yupiter z rodzin±
kenny
marko
indywidualismus z rodzin±
wronatus
aga
maruda

NIEZDECYDOWANI DO BOJU!!!
nimfa_5
nimfa potwierdza obecno¶æ B) 7:30 pod EPI tam siê upakujemy do aut i w góry!
nimfastycznie
arabeska
i JA te¿ :) jak nie bêdzie miejsca to do baga¿nika albo na dach ;)

Po³±czony z April 14 2014 09:15:54:
wycieczka siê odby³a, wszyscy zadowoleni a niektórzy nawet zmêczeni nie wiedzieæ po czym ;) pozdrawiam sympatycznych towarzyszy wyprawy i do nastêpnego ! :)
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
Agi
A ja w koñcu nie dojecha³am, a tak ³adnie obiecywa³am wroclaw80, ¿e na 100% bêdê, no wstyd :|

Bardzo przepraszam tych, którzy czekali (chyba widzia³am auto indywidualismusa zje¿d¿aj±ce z parkingu o 7:45), kompletnie nie wymierzy³am z porann±, niedzieln± komunikacj±.

Niemniej jednak, bardzo siê cieszê, ¿e impreza siê Wam uda³a i wszyscy wrócili w szampañskim nastroju.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc