Wyprawa w KARKONOSZE 2014

Last updated on 9 years ago
wroclaw80
Wiosna tego roku przychodzi do Nas z du¿ym rozmachem - robi siê zielono.
Dzieñ zyskuje niebawem godzinê do przodu!
Zima na szczê¶cie nie da³a nam w ko¶æ :-) !!!
Dla rozpoczêcia i przwyitania nowego sezonu wiosennego proponujê wyjazd 1 dniowy w KARKONOSZE.

Miejsce do ustalenia i uzgodnienia (mo¿e spacer -Jakuszyce ¶ladem trasy biegowej i obiadek u s±siadów Czechów?)
Jaskinia nied¼wiedzia?

Turysta i inni mo¿e rzuca propozycje konkretn±?

Wyjazd 5 lub 6 kwietnia lub 13 kwietnia.

Im Nas wiêcej tym lepiej i symaptyczniej. Koszty rozejd± siê nam po ko¶ciach wiêc nie nadszarpnie bud¿etów ciezko zapracowanych ludków.

Co Wy na t± propozycjê?
Jak zawsze liczê na WAS :D
arabeska
jestem za :) ale czy nie lepiej z noclegiem ?
A 5 kwietnia jest turniej saunamajstrów w WPW wiêc mo¿e niektórzy bêd± chcieli jednak w tym dniu zostaæ na miejscu.
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
Turysta
Proszê bardzo :)

Kolega indywidualismus pyta³ o rowerowy/pieszy wypad wiêc pozwalam zaproponowaæ co¶ dla wszystkich mi³osników dwóch kó³ek i gór :)

Pakujemy rowery do poci±gu - wysiadamy w Miêdzylesiu, na miejscu jeste¶my oko³o 9. Jedziemy niebieskim szlakiem na Halê pod ¦nie¿nikiem, z buta jakie¶ 5h - rowerkiem w 3h da siê zrobiæ a mo¿e i szybciej?
W schronisku robimy popas na obiad, zostawiamy bicykle i schodzimy ¿ó³tym szlakiem ~ 1h do Kletna /Jaskinia Nied¼wiedzia/. Wracamy do góry ~1.5h, chêtni mog± wej¶æ na ¦nie¿nik /ze schroniska ~20-30min/.
Wieczorem integracyjna kolacja, gra w karty (sauny brak) i czas do w³asnej dyspozycji. Rano po ¶niadaniu jedziemy ¯mijowcem, dla tych co nie w temacie jest "³±cznik" pomiêdzy Hal± pod ¦nie¿nikiem a Czarn± Gór± - trasa w miarê jednostajna dopiero pod Jaworow± Kop± mamy nieco pod górkê. Z buta 2h - rowerem mo¿e 0.5h... Dla chêtnych wej¶cie na wie¿ê widokow± na Czarnej Górze. Dalej jedziemy na Igliczn± (Sanktuarium MB ¦nie¿nej, mo¿na co¶ zje¶æ, uzupe³niæ p³yny ustrojowe i odpocz±æ) no i zje¿d¿amy do D³ugopola Zdrój sk±d poci±giem wracamy do Wroc³awia.

Ewentualnie wariant pieszy, tutaj wybór jest du¿o wiêkszy mo¿na wybraæ trasê przez Czechy - krótsza, d³u¿sza. Mo¿na na 1 dzieñ do Jaskini/na ¦nie¿nik ale z noclegiem IMHO du¿o fajniej.

Teraz s³ucham innych propozycji.

PS
Równie¿ optujê za 13 kwietnia, aby kolega i tym razem trafi³ w pogodê :)
indywidualismus
Kolego Turysto! Szalony !! :o:o
Rozumiem szalone idee, te¿ kocham góry i rower, ale czy wiesz co zaproponowa³e¶ naszemu, w wiêkszo¶ci niewprawionemu towarzystwu?? ¦nie¿nik, to naprawdê solidna góra a trzeba pokonaæ ró¿nicê wysoko¶ci od Miêdzylesia (440 m n.p.m.) do schroniska (1218 m n.p.m.) Prawie 800 metrów ró¿nicy w pionie!! W dodatku od Jod³owa po górskich, b³otnistych i kamienistych ¶cie¿kach. To wyprawa godna bike-maratonu dla wyæwiczonych zawodników i dostosowanych rowerów. Nie do pokonania dla naszych dziewczyn i wiêkszo¶ci ch³opaków. Sam mam w±tpliwo¶ci, co do siebie, chocia¿ jestem weteranem roweru.
Je¿eli ju¿ mamy jechaæ w mieszanym, niezaprawionym w bojach towarzystwie, to jakie¶ Bory Dolno¶l±skie, Dolina Baryczy - miejsca p³askie lub lekko pagórkowate. W ostateczno¶ci Góry Izerskie, ale ze Szklarskiej Porêby lub nawet Jakuszyc, bo mo¿na tam dowie¼æ rower. Nie obra¼ siê, ale naprawdê tak to widzê:)
Turysta
Nie obra¿am siê, Ty widzisz tak ja widzê nieco inaczej :)
W³a¶nie nie dalej jak miesi±c temu, szed³em co prawda z buta t± tras± na Halê i ¦nie¿nik z zej¶ciem do Miêdzygórza, tak¿e mam ¶wie¿o w pamiêci...
W przeciwieñstwie do drogi przez Pisary, Opacz, Trójmorski Wierch i Ma³y ¦nie¿nik, ten przez Jod³ów jest zdecydowanie ³atwiejszy (na rower) bo wznosi siê tak jak piszesz ale REGULARNIE na ~20 km natomiast przez Opacz to sinusoida zjazd, podjazd i tam to mo¿na ramê (i nie tylko) po³amaæ. Mo¿e tê trasê mia³e¶ na my¶li pisz±c o bike-maratonie?
Sorry, nie zamierza³em nikogo straszyæ ale to nie jest rajd katoro¿nika czy triatlon (nie ¶mia³bym tego Wam proponowaæ) jak indywidualismus podsumowa³, nie obra¼ siê ;)

PS
IMHO jaka¶ odmiana by³aby wskazana a nie ci±gle Izery czy Karkonosze...
indywidualismus
Turysto kochany!
Chêtnie widzê wszelkie odmiany!
Ja tylko skromnie podkre¶li³em, ¿e to droga dla baaardzo zaawansowanych rowerzystów górskich. Bowiem poza asfaltem, który koñczy siê na górze Jod³owa i stosunkowo umiarkowanym (w lesie pod Jod³owem jest trochê bardziej stromo) podjazdem, reszta przebiega po górskich, b³otnistych i kamienistych drogach i dró¿kach i jest zdecydowanie bardziej "wyrypiasta". Na najlepszym jaki znalaz³em portalu mapy.cz mo¿na sobie narysowaæ profil trasy rowerowej i jest to faktycznie 20 km (niby drobiazg, nie:), ale za to 980 metrów (kilometr !!) przewy¿szeñ.
I wiesz, co? Po tym jak Twój pomys³ skrytykowa³em, zacz±³ mi siê trochê podobaæ - jako wyzwanie, czy dam radê. Choæ wola³bym unikn±æ wiosennego b³ota (a nawet ¶niegu - w koñcu to ¦nie¿nik) i pojechaæ np. we wrze¶niu. W zesz³ym roku, jesieni± jecha³em do Jakuszyc z Jeleniej i by³o naprawdê ciê¿ko :(
A pomys³ mnie przerazi³, bo wyobrazi³em sobie nasze nimfy, arabeski i inne rusa³ki pchaj±ce rowery pod tê górê...
Dlatego proponujê niziny. Na ¦nie¿niku b³oto i ¶nieg mog± utrzymywaæ siê do koñca maja.
P.S.
Jakuszyce ca³e zasypane !! £±cznie z drog± !! 2 dni po naszej odwo³anej wyprawie. To siê nazywa z³o¶liwo¶æ aury!!
wroclaw80
Witajcie,

Uwa¿am ¿e jednodniowa wyprawa rozpoczynaj±ca sezon bêdzie wystarczajaca i nie uszczupli naszych portfeli ( liczê ze impreza za przejazd to ok 25 z³) a wra¿enia bezcenne.

Wyjazd 13 kwietnia - niedziela! Meijsce do dogadania w kolejnych postach :-)

Liczê na Wasz± aktywno¶æ. Zbieram zapisy na moejj prywatnej skrzynce lub mój telefon!
Yupiter
Jade! - Je¶li pogoda bêdzie dobra!! Znaczy siê nie bêdzie pada³ ulewny deszcz ;)
Turysta
Chêtnych coraz wiêcej ale konkretów poza terminem brak.

To mo¿e Góry Sowie? Jedziemy do Walimia, wchodzimy na Hohe Eule jest tam odnowiona wie¿a widokowa ale zamkniêta - niestety jeszcze nie sezon. Schodzimy przez Schronisko "Sowa" - okrê¿n± drog± znaczy trochê inn± dla odmiany, zatrzymujac siê na obiad oraz uzupe³nianie p³ynów ustrojowych, itp. Czas przewidziany na wej¶cie 2h, zej¶cie podobnie wiêc kolega indywidualismus nie powinien siê czepiaæ ;)

Albo co¶ dla kolegi organizatora, który preferuje Sudety Zachodnie - Rudawy Janowickie a konkretniej Sokole Góry trochê dalej ale zdecydowanie wiecej ciekawostek. Jedziemy do Trzciñska/Wojanowa, przez Sokolik, Krzy¿n± i Lwi± Gór± (wszêdzie tam s± punkty widokowe) dochodzimy do "Szwajcarki' niestety z tego co pamiêtam obiadów tam nie maj± co najwy¿ej gorce kubki, poza tym to schronisko ma klimat, jak z Vabank2 mo¿emy poczuæ, ¿e jeste¶my w Alpach (Janowickich) ;)
Tutaj bêdzie trochê wiêcej spaceru ale to górki a w zasadzie pagórki no i mnóstwo fajnych ska³ek po drodze Staro¶ciñskie Ska³y, Piec, Skalna Brama - kolega indywidualismus mam nadziejê potwierdzi. Powrót do Trzciñska troszkê inn± drog± albo do Janowic Wielkich je¶li zdecydujemy siê na przejazd "narodowym przewo¼nikiem" czytaj PKP :)
Pieszo oczywi¶cie - na rower mo¿e innym razem...
wronatus
Witajcie!

Chêtnie do³±czê do grupy, ale te¿ pasuje mi tylko 13 kwietnia.

Co do miejsca, to Rudawy Janowickie lub okolice Walimia - Sokolca s± niez³ym pomys³em.
Fajne tereny do po³a¿enia s± równie¿ w Górach Kamiennych w okolicach Soko³owska.

Pozdrawiam!
indywidualismus
¯eby ju¿ siê nie wyz³o¶liwiaæ ;) - przystajê na propozycjê Turysty. Rozumiem, ¿e to wycieczka piesza? By³oby jeszcze ciekawiej (i bardziej prospo³ecznie) gdyby¶my pojechali poci±giem. Akurat do Jeleniej Góry poci±gów nie brak.
Co na to kole¿anki i koledzy?
marko829
Jak 13.04 to i ja siê wybiorê. A ¶rodek transportu nie ma dla mnie wiêkszego znaczenia, byle tylko dojechaæ szybko na miejsce.
wroclaw80
Witam,

Stawiamy na Pana Turystê propozycjê. Skontaktuje sie telefonicznie i razem wrzucimy konkret!

Teraz lista uczestników potrzebna :-)

Z³o¿e zamówienie na pogodê i najlepszych uczestników.
Turysta
Porz±dki w temacie trzeba poczyniæ skoro kolega organizator zrzuci³ to na mnie ;)

¦nie¿nik zosta³ definitywnie odrzucony czego niezmiernie ¿a³ujê, pozostaj± 2 kolejne propozycje: Góry Sowie i Rudawy Janowickie.
W te pierwsze lepiej autem (brak dojazdu bezpo¶redniego) w te drugie poci±giem. Gdzie zatem i czym jedziemy?

Zacznê od siebie - RJ poci±giem skoro bêdzie ciekawiej i bardziej prospo³ecznie. Atut jazdy "narodowym przewo¼nikiem" jest taki, ¿e jedziemy i wracamy z ró¿nych miejsc, nie trzeba szukaæ parkingu, brak stresu czy pozostawione auto nie zostanie rozebrane na czê¶ci zamienne przez tamtejszych "tubylców" itp.
Wad± jest nieco wy¿szy koszt przejazdu (jakie¶ 20 z³ w jedn± stronê).

Zatem:
wroclaw80
arabeska
Yupiter
indywidualismus
wronatus
marko829
oraz inni potencjalnie niezdecydowani proszê o jasn± deklaracjê :)
wroclaw80
Ojtam panie Turysto. Wiem ze gory to Twój konik. St±d jeste¶ oddelegowany do pomocy. W poci±g mo¿na zawsze wsiasc. Teraz kto i jak dysponuje autami? Wyjazd 7.00 spod EPI 13 kwietnia przy opcji aut. W razie decyzji PKP informacje pojawiaj± siê wkrótce. Zabieramy ze sob± prowiant, pogodê i zgrana ekipê.
nimfa_5
Chêtnie wybiorê siê z Wami 13go. Wiosna w pe³ni wiêc bêdzie cudownie pochodziæ z Wami po górach (górkach?):D
nimfastycznie
arabeska
oooooo jestem na li¶cie :) to chyba nie mam wyj¶cia i jechaæ wypada :)
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
Mohito
Mo¿e i ja siê wybiorê, ale dok³adnie nie wiem jeszcze.
wroclove

Quote

Mohito napisa³(a):

Mo¿e i ja siê wybiorê, ale dok³adnie nie wiem jeszcze.

Nic dodaæ nic uj±æ Mohito:)dok³adnie tak samo my¶lê, przynajmniej na chwilê obecn±:
mo¿e siê wybiorê, ale dok³adnie jeszcze nie wiem.
Tyle tu nowo¶ci wyjazdów a termin blisko.
kenny

Quote

Turysta napisa³(a):

...pozostaj± 2 kolejne propozycje: Góry Sowie i Rudawy Janowickie.
W te pierwsze lepiej autem (brak dojazdu bezpo¶redniego) w te drugie poci±giem. Gdzie zatem i czym jedziemy?
...


czas poczyniæ pewne ustalenia..
gdzie jedziemy i czym?
no i listê uczestników wypada³oby uaktualniæ
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc