Zima 2013/14

Last updated on 10 years ago
Admin
Zima, ¶wiêta, i Sylwester ju¿ tu¿, tu¿. W zwi±zku z tym pro¶ba do osób które znaj± siê na obróbce grafiki o pomoc przy stworzeniu:
-zimowego banera
-zimowego logo
-kartki ¶wi±teczno-noworocznej, któr± wy¶lemy naszym u¿ytkownikom.
Kasia_i_Karol_WR
Mogê spróbowaæ jako¶ na dniach i podes³aæ na mail prace.
Admin
¦wi±teczna templatka ju¿ "wisi" i jest jaka jest :)
Nie mam pojêcia o obróbce grafiki i wszystko przychodzi mi z wielkim trudem, ale my¶lê ¿e lepsza taka skórka, ni¿ wcale.
Je¿eli s± chêtni ¿eby co¶ zmieniæ, zapraszam.

Jest jeszcze trochê czasu do opracowania zimowej skórki. ¦wi±teczna mo¿e powisieæ do ok 5 Stycznia. Wszystkie potrzebne wymiary grafik mo¿na sprawdziæ samemu.

Je¿eli kto¶ zacznie ju¿ co¶ ewentualnie tworzyæ, proszê o info ¿ebym wiedzia³ na "czym stojê"
Turysta
Problem w tym, ¿e najwiêcej czasu zajmuje znalezienie "tworzywa", reszta pójdzie jako¶...
Wczoraj próbowa³em wygooglowaæ jakie¶ fajne grafiki w temacie i powiem, ¿e nie jest ³atwo.

Kto¶ posiada linki do banerów i tym podobnych rekwizytów, zimowych gifów do wykorzystania w pracy?
Wszelka pomoc mile widziana, nie zamierzam po¶wiêcaæ urlopu na tê okoliczno¶æ :D

Poni¿ej próbka zimowego loga. My¶lê, ¿e format "wide" lepiej wygl±da ni¿ dotychczasowy AxA, co wiêcej miejsca jest do¶æ?
You do not have access to view attachments
Admin
Marku, wrzuæ jeszcze proponowan± pracê, do innych zdjêæ z tego tematu (Znalezione w sieci), aby u¿ytkownicy mogli j± oceniæ.
wroclove

Quote

Turysta napisa³(a):

Problem w tym, ¿e najwiêcej czasu zajmuje znalezienie "tworzywa", reszta pójdzie jako¶...
Wczoraj próbowa³em wygooglowaæ jakie¶ fajne grafiki w temacie i powiem, ¿e nie jest ³atwo.

Kto¶ posiada linki do banerów i tym podobnych rekwizytów, zimowych gifów do wykorzystania w pracy?
Wszelka pomoc mile widziana, nie zamierzam po¶wiêcaæ urlopu na tê okoliczno¶æ :D

Poni¿ej próbka zimowego loga. My¶lê, ¿e format "wide" lepiej wygl±da ni¿ dotychczasowy AxA, co wiêcej miejsca jest do¶æ?

Fajne to to jest, pasuje na nasz± stronê:)
Turysta
IMHO do zimowego loga pretendowaæ te¿ mog±:

http://www.naturyzm.wroclaw.pl/klub/p...oto_id=128
http://www.naturyzm.wroclaw.pl/klub/p...oto_id=284

To drugie by³oby najlepsze ale ten uk³ad wertykalny trochê bru¼dzi.
Ponawiam apel, nie czaiæ siê tylko podsy³aæ swoje propozycje!
Nie wa¿ne co komu widaæ a co nie :P, im wiêksza naturalno¶æ tym lepiej.
Elavi
Nie podobaj± mi siê:(

Pierwsze takie.. w pó³ nudystyczne, a drugie zbyt wulgarne, bo widaæ "dó³".
wroclaw80
Hej. Jak wudze szanowne gro o czuwa nad zmian± ramowki :-) niczym tvn24. Zmiany ciesz± oko. Co do zdjêcie to mnie siê podoba turysty propozycja 1.
Elavi
Proponujê wykorzystaæ zdjêcie, to które dosta³o w galerii jak najwiêcej pozytywnych opinii i tyle. Przyci±æ, wyci±æ i ju¿. Ono siê pojawi po ¶wiêtach, tak?
Admin
Pojawi siê po Nowym Roku.
Turysta
Kto¶ pracuje nad zimowym banerem?
Co my¶licie o mojej próbce?

To jest tylko sample, docelowy plik = 1275x220
You do not have access to view attachments
Admin
Ogólnie baner b.fajny tylko wg mnie:
- zmieni³bym czarne napisy na jaki¶ inny kolor
- ta para z dzieckiem (Regulamin mówi o dostêpno¶ci do strony (rejestracji) osobom od 18 lat) Wiem ¿e naturyzm rodzinny etc, ale tak bêdzie lepiej.

Dodam jeszcze ¿e, od czasu umieszczania na pierwszej stronie logo z golizn±, wska¼nik odrzuceñ przy promocji strony wynosi teraz 70% przy 5% kiedy¶, jak by³y np widoczki, zwierzêta, itp. Mo¿e warto nad tym pomy¶leæ na przysz³o¶æ?
Jestem w³a¶nie w trakcie analizy rocznej tej strony i to najbardziej rzuci³o mi siê w oczy. Pozosta³e miniaturki i linki nie mia³y wiêkszego znaczenia.

Poza tym "neutralnymi" logo i banerami mo¿na siê promowaæ na Facebooku a inne z elementami nago¶ci s± blokowane. Wszystkie takie ju¿ wylecia³y z naszego fanpage, pod gro¼b± usuniêcia konta.

P.S
Ja mia³em co¶ takiego jakby nikt nic nie wymy¶li³
You do not have access to view attachments
Turysta
To tylko propozycja zatem kolor napisów mo¿na zmieniæ, "problem" z nago¶ci± nie za pó¼no zosta³ poruszony?
Parê osób podsy³a swe propozycje, trwa "za¿arta walka" co podlega pod wulgaryzm a co nie a tu widzê "psu na budê" ;)

Kto¶ na naszym forum napisa³ kiedy¶, ¿e naturyzm to nie National Geographic - chodzi³o o jesienne loga (chyba)
tak¿e proszê o ostateczne wytyczne co do kierunków w jakim zmierza strona - szkoda czasu na wyszukiwanie golizny w sieci.

Quote

ta para z dzieckiem (Regulamin mówi o dostêpno¶ci do strony (rejestracji) osobom od 18 lat) Wiem ¿e naturyzm rodzinny etc, ale tak bêdzie lepiej.


Tego nie ³apie ale mogê usun±æ. Robert, Twoja propozycja banera za³atwia sprawê :)

PS
W za³±czeniu napisy dopasowane pod kolor czapki zwierzaczka.
Pozdrawiam ¶wi±tecznie.
You do not have access to view attachments
Admin
Nie mam zamiaru psuæ ju¿ rozpoczêtej zabawy, tylko "opisa³em przy okazji drug± stronê medalu"

Twój baner bardzo mi siê podoba. Kolory, to s± szczegó³y. jak zast±pisz dzieciê czym¶ innym, bêdzie git.
Turysta
Co o tym s±dzicie?
Dostaje ju¿ "oczopl±sów" od tych grafik ;)
You do not have access to view attachments
Admin
Jak dla mnie, to baner ¶rodkowy.
wroclove
Wszystkie fajne i prawie takie same tylko ptaszek gdzie¶ fruwa:)
Patrz±c na pogodê to mo¿e ju¿ trzeba my¶leæ o banerze wiosennym;).
Ja ju¿ myslê o grillu:D
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc