Akcja

Last updated on 9 years ago
Piotr Pi
Natury¶ci z ca³ej Polski ³±czcie siê!

"UWAGA!

Do wygrania aparat fotograficzny o warto¶ci ok. 3500 z³, u¶ci¶niêcie
d³oni oraz dzieñ na planie filmowym naszego dokumentu wraz z osob±
towarzysz±c± lub rodzin± w¶ród przesympatycznej ekipy realizacyjnej.
Znajdziemy dla Ciebie zajêcie, tak aby¶ poczu³(a) swój wk³ad, na pewno
siê przydasz a jak siê zmêczysz to krzese³ko prawie re¿yserskie bêdzie
czekaæ na Ciebie. Dostaniesz równie¿ ksi±¿kê z podpisami twórców
filmu, torbê z tkaniny z logiem NagaPrawdaFilmDokumentalny oraz p³ytê
DVD z wyj±tkowymi dodatkami, wersj± re¿ysersk± filmu i materia³ami
które z ró¿nych powodów w wersji oficjalnej i re¿yserskiej siê nie
pojawi±.

Organizatorem konkursu jest Mdk Pictures, zwany dalej Organizatorem.

Warunki udzia³u i wygranej:

1. Wp³acenie minimum 50 pln w serwisie wspieramkulture.pl na projekt:
http://wspieramkulture.pl...ilmDokumentalny
2. Przes³anie informacji o wp³acie na adres:
nagaprawdafilmdokumentalny@gmail.com. Informacja powinna zawieraæ Imiê
oraz email, z którego nast±pi³a wp³ata (przy wp³acie konieczne jest
podanie tego samego email).
3. Uzbieranie minimum 100% ¶rodków na realizacjê naszego filmu.
4. Ka¿da kolejna wp³ata zwiêksza szanse na wygran±. Jedna wp³ata (min.
50 z³) = jeden los.
5. W przypadku wygranej konieczne bêdzie wys³anie do Organizatora
konkursu swoich danych adresowych (tylko do wiadomo¶ci Organizatora i
tylko na potrzeby wysy³ki nagrody). Dane adresowe musz± byæ wys³ane z
tego samego adresu email, z którego nast±pi³o zg³oszenie do konkursu i
wp³ata.
6. Dwa tygodnie po zakoñczeniu zbierania funduszy, odbêdzie siê jawne*
losowanie zwyciêzcy.Nagroda g³ówna (aparat fotograficzny o warto¶ci ok.
3500 z³) zostanie wys³ana kurierem pod adres wskazany w punkcie 5.
Torba z tkaniny bêdzie do odebrania na planie zdjêciowym filmu. P³yta
DVD zostanie wys³ana kurierem pod adres wskazany w punkcie 5, po
zakoñczonym procesie postprodukcyjnym filmu.
7. Je¶li projekt nie uzbiera 100% sumy potrzebnej do jego realizacji,
wp³acone pieni±dze otrzymasz z powrotem na swoje konto w terminie 8
dni roboczych liczonych od dnia zakoñczenia zbiórki (zgodnie z
Regulaminem wspieramkulture.pl).
8. Gromadzenie ¶rodków finansowych odbywa siê za pomoc± serwisów
p³atno¶ci elektronicznych. Wspó³pracujemy z serwisem transferuj.pl, a
za jego po¶rednictwem równie¿ z Pay Pal.
9. Je¶li nie masz konta internetowego, przy wyborze sposobu p³atno¶ci
wybierz p³atno¶æ "druczkiem". Kwota wsparcia zostaje od razu pobrana z
twojego konta."Prawdziwe ¿ycie jest ciekawsze od czegokolwiek, co jeste¶my w stanie
wymy¶liæ". Kevin Macdonald.Zapraszamy,

Mdk Pictures

W przypadku dodatkowych pytañ, prosimy o kontakt:
nagaprawdafilmdokumentalny@gmail.com
lub https://www.facebook.com/...ilmDokumentalny


* losowanie odbêdzie siê w Warszawie przy udziale osób które zechc± w
nim uczestniczyæ, w wybranej przez Mdk Pictures kawiarni.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc