Naga Prawda Film Dokumentalny_WspieramKulture

Last updated on 10 years ago
Piotr Pi
Drodzy,

Chcemy Was zaprosiæ do wsparcia i objêcia patronatem naszego autorskiego projektu poprzez program spo³eczno¶ciowej zbiórki pieniêdzy
http://wspieramkulture.pl/projekt/423-NagaPrawdaFilmDokumentalny

Bez Waszego wsparcia ciê¿ko nam bêdzie zrealizowaæ nasz film, szczególnie dlatego, ¿e jego tematyka nie jest ³atwa ani komercyjna.
Od pocz±tku zdawali¶my sobie sprawê, ¿e nie posiadamy ¶rodków na pokrycie kosztów realizacji tego dokumentu.
Wierzyli¶my, i nadal wierzymy, ¿e s± osoby, którym bêdzie zale¿eæ na powstaniu tego filmu, na rzetelnym przedstawieniu naturyzmu oraz jego przeciwników w Polsce.
Je¶li temat jest Wam bliski lub jeste¶cie fanami niezale¿nego kina dokumentalnego, pomó¿cie nam go zrealizowaæ i wesprzyjcie nasz projekt.

Jeste¶my grup± filmow± Mdk Pictures w sk³adzie:
- Piotr Senderowski - kierownik produkcji, producent, z wieloletnim do¶wiadczeniem w zakresie realizacji ró¿nych materia³ów filmowych i reklamowych
- Mervil Castricum - realizator, grafik komputerowy, malarz, filozof, nauczyciel
- Dorota Castricum - scenarzystka, konsultantka, rights manager w wydawnictwie

Posiadamy bogate do¶wiadczenie w realizacji reklam, spotów, dokumentów i innych krótkich form.
Jeste¶my w trakcie przygotowañ do produkcji filmu dokumentalnego, który planujemy zrealizowaæ w Polsce, na prze³omie lat 2013 i 2014.
Tytu³ roboczy: NagaPrawdaFilmDokumentalny. Traktuje o ludziach, dla których naturyzm jest naturalny.
NagaPrawdaFilmDokumentalny jest naszym pierwszym autorskim projektem, w którego stworzenie wk³adamy pasjê i do¶wiadczenie, gdy¿ chcemy daæ odbiorcy wiêcej ni¿ kilkadziesi±t minut piêknego obrazu. Bêdzie to dokument lekko fabularyzowany.
Nie zamierzamy propagowaæ naturyzmu, jedynie zwróciæ uwagê jak ró¿ni s± ludzie, a jednocze¶nie jak niewiele ich ró¿ni. Inspiruj± nas ró¿ne sposoby wyra¿ania natury ludzkiej, przekraczania norm spo³ecznych i poczucia wolno¶ci. Zamierzamy pochyliæ siê nad brakiem tolerancji w Polsce, przede wszystkim w stosunku do naturyzmu, który wci±¿ jest tabu.

Werner Herzog powiedzia³ kiedy¶:
„Dla mnie nie istnieje taki podzia³: po jednej stronie - rzeczywisto¶æ,
a po drugiej - fikcja. Jest tylko poszukiwanie prawdy, rodzaj ¶ledztwa, tropienia kondycji ludzkiej”.

Zamierzamy w³a¶nie tropiæ tê ludzk± kondycjê, a efekt naszego ¶ledztwa pokazaæ za pomoc± piêknego obrazu sk³aniaj±cego do refleksji.

Zakoñczyli¶my produkcjê trailera promuj±cego nasz film, zapraszamy do obejrzenia: http://vimeo.com/73892427
Na naszym Fan page’u mamy sposobno¶æ przedstawienia projektu, jego przes³ania i podej¶cia do zagadnienia, szczególnie licznemu gronu osób zainteresowanych naturyzmem ale równie¿ tym, którym bliskie s± podobne produkcje filmowe. Przeprowadzili¶my kilkana¶cie wywiadów i dokumentacji.
Fan page NagaPrawdaFilmDokumentalny nie jest komercyjnie reklamowany, gdy¿ k³óci³oby siê to z naszym podej¶ciem do realizacji tego dokumentu.

Zebrane ¶rodki przeznaczymy na dokumentacjê, realizacjê, monta¿, ud¼wiêkowienie i profesjonalne przygotowanie filmu do emisji na festiwalach oraz w TV. Zdobyli¶my zaufanie wielu osób i zainteresowali¶my je wziêciem udzia³u w projekcie. Zamierzamy odwiedziæ mo¿liwie najwiêcej spo³eczno¶ci naturystycznych, przeprowadziæ wywiady i nakrêciæ materia³ przy u¿yciu profesjonalnej techniki filmowej.

Z powa¿aniem,
Grupa filmowa Mdk Pictures

Po³±czony z September 19 2013 21:51:14:
Sk±d wzi±³ siê pomys³ na film?

Jako kierownik produkcji przy spotach wizerunkowych dla Discovery Historia, w 2006 roku, przejecha³em ca³± Polskê dokumentuj±c wybrane miejsca. Trafi³em m.in. do Cha³up, jednego z wielu miejsc, w których wówczas mieli¶my realizowaæ zdjêcia. Podczas dokumentacji zawsze „znajdowa³em” ludzi, którzy byli chêtni do pomocy w przygotowaniach do produkcji; ludzi zwi±zanych z danym miejscem i jego histori±.
We W³adys³awowie pozna³em pana Roberta, przesympatycznego przedsiêbiorcê, cz³owieka o z³otym sercu, posiadaj±cego liczne kontakty, które znacznie pomog³y mi odpowiednio przygotowaæ grunt pod realizacjê zdjêæ.
W wolnych chwilach opowiada³ o tym, jak w latach 60-tych i 70-tych, na Helu, a dok³adnie w Cha³upach, gdzie mia³ rodzinê, spêdza³ co roku wakacje.
Te nasze rozmowy zawsze w pewnym momencie schodzi³y na temat naturystów. Wtedy to by³a przecie¿ wielka nowo¶æ dla mieszkañców tej ma³ej miejscowo¶ci. Opowiadania pana Roberta zawsze zawiera³y spor± dawkê humoru i nutkê nostalgii.
Opowiada³ o naturystach odwiedzaj±cych pobliskie sklepy, czy budki z lodami i goframi, o reakcjach w³asnych i innych mieszkañców na nagie cia³a w przestrzeni publicznej. Pamiêtam, ¿e by³y to zawsze mi³e i pozytywne historie.
Wyj±tkiem by³o wspomnienie kolejki naturystów w sklepie Spo³em, kiedy to „golasy” sta³y do kasy. Wtedy wyra¼nie s³ychaæ by³o wrzawê w miasteczku, dla mieszkañców to ju¿ by³a przesada. Nie zgadzali siê na takie zachowanie.
Mia³em okazjê spotkaæ siê z panem Robertem jeszcze przy wielu produkcjach, które realizowa³em w Trójmie¶cie. Zawsze powraca³ do tamtych lat i wspomina³ je z u¶miechem na twarzy.
Tak powsta³ pomys³ na dokument o naturystach, z pocz±tku inspirowany opowie¶ciami tego sympatycznego cz³owieka. Pierwotnie mia³em na my¶li scenariusz filmu bardziej groteskowego, pe³nego anegdot ludzi, którzy spotkali siê z naturyzmem w tamtych latach.
Z czasem, pog³êbiaj±c wiedzê, zacz±³em inaczej postrzegaæ ten temat i scenariusz filmu. Wci±¿ natyka³em siê na informacje o naturystach i naturyzmie, jednak wiêkszo¶æ z nich mia³a w³a¶nie charakter groteskowy, czy wrêcz sarkastyczny, bagatelizuj±cy i marginalizuj±cy naturyzm i naturystów.
Zrozumia³em, ¿e mój film powinien wygl±daæ inaczej.
Po zag³êbieniu siê w temat, dojrza³em do tego, aby zrealizowaæ film dokumentalny ukazuj±cy ludzi, dla których naturyzm jest czym¶ naturalnym, obraz prawdziwych ludzi i ich historii.
My¶l o tym projekcie towarzyszy³a mi przez te lata, ewoluowa³a, a¿ obraz sta³ siê pe³ny i kompletny, taki, jaki jest dzi¶.
O pomy¶le opowiedzia³em moim przyjacio³om i zaprosi³em ich do udzia³u w projekcie, na pocz±tku maja tego roku.
Jakie by³o moje zdziwienie, kiedy dowiedzia³em siê, po 10 latach przyja¼ni, ¿e Dorota, jako m³oda dziewczyna, odwiedza³a z kole¿ankami pla¿e naturystów, ¿e zaciekle walczy³a o prawo do opalania topless. Okaza³o siê, ¿e bardzo dobrze rozumie mój pomys³ i z wielk± chêci±, wraz ze swoim mê¿em, a moim przyjacielem Mervilem, przy³±czy siê produkcji filmu.

W taki w³a¶nie sposób zaczê³a siê moja przygoda z naturyzmem, pomimo tego, ¿e sam naturyst± nie jestem, a mo¿e jeszcze nie, kto wie :)

Poni¿ej podajê link do filmu promocyjnego, który zrealizowali¶my na potrzeby Discovery Historia w Cha³upach:
http://youtu.be/rEe7FaM9opo

Pozdrawiam,
Piotr Senderowski / producent / autor

Po³±czony z September 20 2013 16:49:52:
Dla ciekawych tego, jak to dzia³a i na jakich zasadach.

Wspieramkulture.pl jest platform± umo¿liwiaj±c± gromadzenie przez twórców funduszy na projekty kulturalne.
Je¶li u¿ytkownikom serwisu spodoba siê projekt, mog± wesprzeæ jego realizacjê dowoln± kwot±. Je¶li uda siê uzbieraæ potrzebn± sumê – pieni±dze od wspieraj±cych zostan± przekazane twórcy. Je¶li zbiórka siê nie uda – wspieraj±cy otrzymuj± zwrot pieniêdzy na swoje konta. Finansowanie na wspieramkulture.pl dzia³a na zasadzie „wszystko albo nic”.
Wielu wspieraj±cych gromadzi siê wokó³ projektów swoich przyjació³. Niektórzy wspieraj± twórców, których dzie³a od dawna podziwiaj±. Czê¶æ daje siê po prostu porwaæ oryginalnej idei. Innych poci±ga mo¿liwo¶æ uzyskania atrakcyjnych prezentów w postaci unikatowych gad¿etów, kopii stworzonych dzie³, limitowanych edycji, mo¿liwo¶ci osobistego udzia³u w twórczym projekcie albo atrakcyjnych zni¿ek.
Wspieranie projektu jest czym¶ wiêcej ni¿ tylko dorzuceniem swojego grosza do skarbonki. Wspieraæ – to sprawiæ by marzenie twórcy sta³o siê rzeczywisto¶ci±, to wspólnie powo³aæ co¶ do istnienia.
Znaczna czê¶æ wsparcia pochodzi od fanów twórcy i poszczególnego projektu. Je¶li podoba im siê pomys³, mówi± o nim swoim znajomym, a ci z kolei swoim i tak dalej. Linki do projektu zamieszczane na blogach, portalach spo³eczno¶ciowych czy portalach internetowych promuj± i popularyzuj± konkretne inicjatywy, a tym samym przysparzaj± im wspieraj±cych.

Osoby wspieraj±ce projekty staj± siê Mecenasami Kultury, a nie udzia³owcami czy akcjonariuszami. Wspieramkulture.pl buduje spo³eczno¶æ osób zaanga¿owanych we wspieranie polskiej kultury i jej twórców. Wspieraj±cy pomagaj± urzeczywistniaæ kreatywne projekty, bez czerpania z tego tytu³u zysków finansowych.
Je¶li zbiórka na rzecz projektu siê uda i osi±gnie 100 proc. planowanej kwoty to serwis wspieramkulture.pl automatycznie pobiera 11 proc. od zebranej sumy. Kwota ta przeznaczona jest na op³aty z tytu³u transferu pieniêdzy oraz utrzymanie i rozwój serwisu. Sumê tê Twórca uwzglêdnia przy planowaniu bud¿etu projektu.

Gromadzenie ¶rodków finansowych odbywa siê za pomoc± serwisów p³atno¶ci elektronicznych. Wspó³pracujemy z serwisem transferuj.pl, a za jego po¶rednictwem równie¿ z Pay Pal. Je¶li nie masz konta internetowego, przy wyborze sposobu p³atno¶ci wybierz p³atno¶æ "druczkiem".
Kwota wsparcia zostaje od razu pobrana z twojego konta, je¶li jednak projekt nie uzbiera 100% sumy potrzebnej do jego realizacji, wp³acone pieni±dze otrzymasz z powrotem na swoje konto w terminie 8 dni roboczych liczonych od dnia zakoñczenia zbiórki.

Wspieraj±c projekt anonimowo, nie korzystasz w pe³ni ze wszystkich przywilejów cz³onków spo³eczno¶ci wspieramkulture.pl. Nie mo¿esz otrzymywaæ prezentów za swoje wsparcie ani ¶ledziæ historii wspieranych projektów w swoim profilu.

Gdy tylko zakoñczy siê zbiórka na projekt, który wspar³e¶, wy¶lemy ci mailowo informacjê czy uda³o siê uzbieraæ sumê potrzebn± do realizacji tego projektu.

Czy po przekazaniu wsparcia mogê zmieniæ decyzjê i wycofaæ pieni±dze?
Tak, ale tylko do momentu, gdy projekt nie uzbiera 100% wymaganej kwoty. Nie mo¿esz wycofaæ udzielonego wsparcia po zakoñczeniu projektu ani te¿ w jego trakcie, je¶li projekt przed terminem okre¶lonym przez Twórcê osi±gn±³ ju¿ minimaln± kwotê potrzebn± na realizacjê projektu.
Je¶li chcesz wycofaæ przekazan± kwotê w trakcie trwania projektu,skontaktuj siê z administratorem.
Pamiêtaj te¿, ¿e je¶li projekt nie zbierze ca³ej potrzebnej kwoty, równie¿ otrzymasz zwrot przekazanych pieniêdzy.

Po³±czony z September 23 2013 14:50:58:
Szanowni Forumowicze,
chcemy Wam wyja¶niæ nasz± pro¶bê o wsparcie.

Drodzy Natury¶ci!


Z zapa³em podjêli¶my siê realizacji filmu o specyficznej tematyce, k³opotliwej z punktu widzenia mainstreamowych mediów. Od pocz±tku zdawali¶my sobie sprawê, ¿e nie posiadamy ¶rodków na pokrycie kosztów realizacji tego dokumentu. Ukoñczony film zg³osimy na festiwalefilmów dokumentalnych, offowych i autorskich w Polsce i za granic±, chcemy aby film pojawi³ siê w TV a nastêpnie w internecie.
Film bêdzie równie¿ wydany na p³ytach DVD z materia³em dodatkowym, wersj± re¿ysersk± i materia³ami które z ró¿nych powodów w wersji oficjalnej i re¿yserskiej siê nie pojawi³y.
Doskonale Pañstwo wiedz±, ¿e w przesz³o¶ci podejmowane by³y próby realizacji filmów o naturyzmie, jednak zosta³y z ró¿nych powodów zarzucone.
Pojawia siê oto okazja, aby wreszcie taki projekt zosta³ doprowadzony do koñca. Jednak bez pomocy ze strony samych zainteresowanych, kolejne przedsiêwziêcie legnie w gruzach.
Czy nie czas ju¿ w koñcu, aby natury¶ci zabrali g³os we w³asnej sprawie? Czy nie pora na obalenie mitów i dotarcie z przekazem do szerokiego odbiorcy, który równie¿ ustanawia prawa naturystów, albo powinien to robiæ bardziej ¶wiadomie?
Wierzyli¶my, i nadal wierzymy, ¿e s± osoby, którym zale¿y na powstaniu tego filmu, na rzetelnym przedstawieniu naturyzmu oraz jego przeciwników w Polsce.
Ca³kowicie zrozumia³e jest to, ¿e o pomoc w realizacji filmu o naturyzmie prosimy naturystów. Gdyby bohaterami naszego dokumentu byli stra¿acy, ich w³a¶nie prosiliby¶my o wsparcie.
Wszelkie dzia³ania na rzecz filmu przeprowadzali¶my dotychczas korzystaj±c z w³asnych ¶rodków.
Jednak je¶li nie uda nam siê zachêciæ Pañstwa do wspó³pracy, to, czy w szerszej perspektywie, nie straci na tym ¶rodowisko naturystyczne w Polsce?
Zdajemy sobie sprawê, ¿e jest ono bardzo zró¿nicowane i podzielone, mamy ¶wiadomo¶æ ró¿nego typu animozji. Czy nie warto wyj¶æ poza nie? Albo o nich opowiedzieæ? Prze³amaæ tabu? Kto mia³by siê w to zaanga¿owaæ, je¶li nie Pañstwo?
Sprzeciwiamy siê spychaniu poza margines grup spo³ecznych wyznaj±cych odmienne od mainstreamowych warto¶ci. Dlatego m.in. chcemy zrealizowaæ nasz film, ale nie chcemy robiæ tego wbrew samym zainteresowanym.
Zakoñczyli¶my produkcjê trailera promuj±cego nasz film, zapraszamy do obejrzenia:
[media]http://vimeo.com/73892427[/media]
Zebrane ¶rodki przeznaczymy na dokumentacjê, realizacjê, monta¿, ud¼wiêkowienie i profesjonalne przygotowanie filmu do emisji na festiwalach oraz w TV. Zdobyli¶my zaufanie wielu osób i zainteresowali¶my je wziêciem udzia³u w projekcie. Zamierzamy odwiedziæ mo¿liwie najwiêcej spo³eczno¶ci naturystycznych, przeprowadziæ wywiady i nakrêciæ materia³ przy u¿yciu profesjonalnej techniki filmowej.

Apelujemy do Was o wsparcie realizacji filmu Naga Prawda Film Dokumentalny poprzez program spo³eczno¶ciowej zbiórki pieniêdzy:
http://wspieramkultu...mDokumentalny��

Czekamy na Pañstwa!

Z powa¿aniem,
Grupa filmowa Mdk Pictures

Po³±czony z October 15 2013 09:46:52:
Szanowni Pañstwo!

Chcemy serdecznie podziêkowaæ wszystkim tym, którzy obdarzyli nas zaufaniem i wsparli nasz projekt. W³a¶nie zakoñczy³a siê zbiórka pieniêdzy na realizacjê filmu dokumentalnego „Naga prawda”, trwaj±ca 30 dni poprzez program spo³eczno¶ciowy wspieramkulture.pl. Jak Pañstwo wiedz± nie uda³o nam siê zebraæ potrzebnej sumy. Mo¿na ten fakt interpretowaæ na wiele sposobów. Naszym zdaniem zainteresowanie realizacj± filmu nie prze³o¿y³o siê na, choæby minimalne, wsparcie finansowe. Byæ mo¿e sami natury¶ci nie zauwa¿yli w naszym projekcie potencja³u.
Pozostaje nam tylko ¿yczyæ Pañstwu, aby taki film zosta³ kiedy¶ zrealizowany i aby spotka³ siê z Pañstwa uznaniem.

W razie jakichkolwiek pytañ prosimy o kontakt pod adresem:
piotr.pi.senderowski@gmail.com

Z powa¿aniem,
Grupa filmowa Mdk Pictures
You do not have access to view attachments
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc