Zakoñczenie sezonu grillowego 2013

Last updated on 9 years ago
barbada
To i my jeszcze raz dziêkujemy gospodarzom za zorganizowanie grillodzia³koparty oraz go¶ciom za mi³e towarzystwo.
Trojan
Podziekowania dla gospodarzy "wcie³o" a by³o ich troche :) wiec jeszcze wielkie dziêki dla arabeski i wroclove za organizacje !!!
Elavi
Hm... ja mogê powiedzieæ, ¿e by³o wspaniale :) Mi³o by³o po¿artowaæ i wspólnie siê po¶miaæ. Miêsko zacne jak sa³atki. A¿ jedna mi wybitnie przypad³a do gustu i poprosi³am twórcê o przepis :)
Admin
Wgl±da na ciszê, bo brakuje paru postów tutaj z ostatnich dni :|
wroclove

Quote

Grant napisa³(a):

A tu po imprezie cisza:)

Mam nadzieje, ¿e tym którzy pozostali do koñca nie zabrak³o napojów wyskokowych,

Dziêkujê Wam wszystkim za spotkanie - zw³aszcza tym, których pierwszy raz pozna³em.

Nie zabrak³o bo by³ skok na ¿abkê...ale nie do wanny tylko do sklepu;).
Cisza cisza hymm mo¿e ludzie g³os stracili od spiewów pie¶ni ludowo-biesiadnych:).
A i co wiemy jeszcze po imprezie??? ¿e natury¶ci dolno¶l±scy to nie tañcory;), oby to drugie lepiej wychodzi³o wszystkim:D
Grant
A tu po imprezie cisza:)

Mam nadzieje, ¿e tym którzy pozostali do koñca nie zabrak³o napojów wyskokowych,

Dziêkujê Wam wszystkim za spotkanie - zw³aszcza tym, których pierwszy raz pozna³em.
wroclove
I jest ju¿ s³oñce:). W planach jest te¿ ognisko ale jeszcze ma³o chrustu zgromadzi³em wiêc liczê na pomoc na miejscu;), bêdziemy ciachaæ co popadnie:D. Rum do herbaty i sok na grzañca w cenie biletu ale tylko do 18tej a pó¼niej jak pisa³a kole¿anka Arabeska;) samoobs³uga:)
arabeska
start 16.00!! narazie s³onko ¶pi jak niejeden z nas ale do 16.oo bêdzie git :)
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
Grant

Quote

arabeska napisa³(a):
16.15 otwieramy bramkê a 16.45 zamykamy na dobre:) Tym co siê spó¼ni± bo niechc±cy zab³±dz± pozostanie skok przez p³otki ;) (@Max37 doradzi jak to siê robi)


Czy te godziny s± aktualne?
wroclove
Dzia³ka zlustrowwana, reszta szykowania jutro. Miejsc siedz±cych 20pare reszta bêdzie grillowac na stojaka:). Chyba ¿e zapodamy"bia³y walczyk"(tak to siê chyba nazywa³o), panie prosza panów i miejsca same siê zwolni± :D
arabeska
Gor±ce napoje bêdê serwowaæ osobi¶cie do woli! wiêc my¶lê, ¿e nikt przy mnie nie zmarznie :) Kawa i herbata w cenie biletu wstêpu bez ograniczeñ! Promocja wy³±cznie w sobotê 28.10 do godziny 18.00. Pó¼niej samoobs³uga! :P
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
wroclove
Jadê dzisiaj malowaæ trawê, szykowaæ szpoler itd dla tak znamienitych osobisto¶ci:D
myzwroclawia

Quote


wody Ci u nas dostatek:) pe³ne dwie beczki :) tak¿e nawet konkurs na miss mokrego podkoszulka zorganizowaæ mo¿emy je¶li siê chêtni znajd± :D No chyba ¿e chodzi³o o wódê;)

Chyba zamarzniêtego, brrr :-)
U nas siê zapowiedzieli go¶cie wa¿ni wiêc niestety nie damy rady do³±czyæ :(
¯yczymy wszystkim mi³ej zabawy i (nie)po³amania sto³u!
A z pewno¶ci± "bêdzie siê dzia³o"... ;)
arabeska

Quote

myzwroclawia napisa³(a):

Jeszcze wodê i podpórkê do sto³u niech kto¶ we¼mie :P


wody Ci u nas dostatek:) pe³ne dwie beczki :) tak¿e nawet konkurs na miss mokrego podkoszulka zorganizowaæ mo¿emy je¶li siê chêtni znajd± :D No chyba ¿e chodzi³o o wódê;)
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
myzwroclawia
Jeszcze wodê i podpórkê do sto³u niech kto¶ we¼mie :P
Mohito
Ja równie¿ postaram siê byæ z osob± towarzysz±c±. Pozdrawiam ;-)
wroclove
Trzeba ¿yæ w zgodzie z natur± to i natura(czytaj pogoda) ³askawa bêdzie a nie tam na grochu klêczeæ:).
Dzia³ka jest na ul.Jaracza na wysoko¶ci numeru chyba 66 jest brama na dzia³ki nr2. Powtarzam 2 ¿eby nie skakaæ na darmo:), jak co niektórzy.
Jak kto¶ ma w±tpliwo¶ci jak trafiæ to pisaæ na priva,podam telefon i wyja¶niê co i jak.
A co przynie¶æ, hmmm co kto lubi do ¿arcia i picia. Kole¿anka maRuda ju¿ co¶ tam pisa³a co przyniesie.
Tak na gor±co to bêd± potrzebne:
tacki aluminiowe
baterie R14, chyba jeszcze sprawdzê do patefona
jakie¶ gromnice;), to dla nastroju jak siê ¶ciemni
wêgiel,mam tylko worek
i co jeszcze przypomnê to napiszê
Tak czy to wariant A czy B to w sobotê bêdzie siê dzia³o:)
nimfa_5
Wysz³o na to, ¿e niedowiarek ze mnie :) Wroclove co dzieñ na grochu klêcza³ i wyprosi³ ³adn± pogodê:D Teraz to same przyjemno¶ci nas czekaj±.

Dla przypomnienia i dla niewtajemniczonym przypominam, ¿e w podziêkowaniu za zorganizowanie grilla gospodarzowi i gospodyni przynosimy po jednym "B" (czytaj: B- jak browar).
nimfastycznie
barbada
Hej.My ju¿ weekend we Wrocku zaplanowali¶my wcze¶niej , tak ¿e od nas siê nie opêdzicie. Czy wersja A czy B i tak bêdziemy - cieszycie siê?;)
A teraz mówiæ co ze sob± zabraæ, oczywi¶cie po za dobrym humorem i piêkn± pogod± któr± to "dostêpna ":D Pani Jesieñ nam obieca³a ? Co do jad³a, a co do wypitki?
Yupiter
Pogoda zamowiona. Nimfa bez obaw ma byc ³adnie i cieplo. Potwierdzam ze bede.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc