Zakoñczenie sezonu grillowego 2013

Last updated on 9 years ago
wroclove
Tradycji musi staæ siê zado¶æ. Rozpoczynali¶my sezon grillowy to i trzeba zakoñczyæ:). Co tu du¿o pisaæ kto by³ to wszystko wie a kto nie to bêdzie i siê dowie. Dla mniej wtajemniczonych powiem ¿e impreza odbêdzie siê u mnie na dzia³ce w dniu 28 wrze¶nia. Jak to fajnie nazwa³ nasz kolega"dzia³kogrilloparty":D mo¿e pokrzy¿owaæ tylko pogoda ale myslê ¿e bêdzie ok. Kto za kto przeciw???
Yupiter
jestem za!! wpisujê siê na listê.
o której start? Co przynie¶æ oprócz piwa ;)?
maRUDA
Nie mogê nie przybyæ. Bêdê jak zawsze.

Oprócz piwa i piwa dla gospodarza, miês na grila (ka¿dy sobie) proponujê tradycyjnie rozdzieliæ pomiêdzy nas wszystkich:
- talerzyki
- sztuæce
- tacki alu
- sa³atki
- przek±ski (czipsy, ogórkeczki)
- napoje
- wêgiel

Ja zrobiê sa³atkê, kupiê pakê czipsów i talerzyki dla wszystkich przyniosê. Dla gospodarzy te¿ co¶ tam wezmê w podziêkowaniu za go¶cinê.

O której start??? W ping ponga zd±¿ymy zagraæ??? :)
barbada
Hej. Propozycja wroclav, jak zwykle przednia. Je¿eli tylko czas i zdrowie dopisze to chêtnie Was ponownie nawiedzimy. Ciekawe kto tym razem bêdzie siê "opiera³"o stó³ pingpongowy?
wroclove
Nic nie kombinowaæ tylko nawiedzaæ @barbady:).
Ping pong hmmm muszê w³amaæ siê po stó³;).
Start ok.16.30 tak gdzie¶ bo w planach jest ognisko jak co¶.
arabeska
16.15 otwieramy bramkê a 16.45 zamykamy na dobre:) Tym co siê spó¼ni± bo niechc±cy zab³±dz± pozostanie skok przez p³otki ;) (@Max37 doradzi jak to siê robi)

Nie pierwszy to nasz grill i nie ostatni zapewne wiêc Ci co byli ju¿ wiedz± o co chodzi a Ci co nie byli zawsze mog± podpytaæ pozosta³ych:)

Kto pyta - nie zb³±dzi :P
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
myzwroclawia
Tym co nie byli serdecznie polecamy - bardzo mi³o wspominamy :)

Mia³o nas nie byæ, ale jest jednak opcja ¿e do³±czmy ;)

Pozdrowienia 4@ll :D
wroclove
Na Piwnej Nocy Saunowej bêdzie punkt informacyjny odno¶nie grilla:). Równie¿ tutaj udzielê wyczerpuj±cych odpowiedzi dla zainteresowanych w temacie. Starzy bywalcy to pewnie ju¿ siedz± i czekaj± na kie³baski, a alejki zaro¶niête oj zaro¶niête jak cholera:D
Turysta
No có¿ ¿a³owaæ mi trzeba, ¿e znów siê nie za³apiê na tak wspmnia³± imprezê ale tak to jest kiedy wypada (u mnie) w trakcie sezonu B).
Wszystkie weekendy do koñca wrze¶nia mam ju¿ zajête.
wroclove
@Turysta to wielka strata imprezy, brak guru naturyzmu wroc³awskiego;),pomy¶l pomy¶l mo¿e co¶ wykombinujesz.
Szuka³em my¶li przewodniej "dzia³kogrilloparty" i wpad³y mi w ucho s³owa takiej piosenki:

http://www.youtube.com/watch?v=y-OVAL...redirect=1

ca³a piosenka jest fajna:), a refren pasuje jak ula³:
Bêdzie! Bêdzie zabawa!
Bêdzie siê dzia³o!
I znowu nocy bêdzie ma³o.
Bêdzie g³o¶no, bêdzie rado¶nie
Znów przetañczymy razem ca³± noc:D:D:D.
barbada
Zapachnia³o mi "ba³kañskimi" klimatami ;)
wroclove

Quote

barbada napisa³(a):

Zapachnia³o mi "ba³kañskimi" klimatami ;)

tak tak bêdzie ba³kañsko prawy do lewego wypij kolego....itd:)
Elavi
Chyba nie ma co ju¿ liczyæ na ³adn± pogodê w tym miesi±cu. Przegapili¶my ³adn± pogodê i przy 11 stopniach nici z grilla.
czbodzio
Witam,
wlasnie koniec wrzesnia ma byc zgodnie z Polska Zlota Jesienia pogodny i cieply. Nie poddawajmy sie tak latwo.
Elavi
Hm.. prognoza przewiduje dla nas 15 stopni: http://pogoda.interia.pl/polska/prognoza,nDate,2013-9-28#weather-menu i opady deszczu. Czy ja wiem, ¿e siê poprawi. Proponujê zdecydowaæ do czwartku - 19 wrze¶nia.
wroclove

Quote

Elavi napisa³(a):

Hm.. prognoza przewiduje dla nas 15 stopni: http://pogoda.interia.pl/polska/prognoza,nDate,2013-9-28#weather-menu i opady deszczu. Czy ja wiem, ¿e siê poprawi. Proponujê zdecydowaæ do czwartku - 19 wrze¶nia.

A dlaczego tak wcze¶nie mamy jescze trochê czasu prawie 10 dni a pogoda zmienn± jest jak nie powiem co;), zw³aszcza ta d³ugoterminowa. Mo¿na pomy¶leæ o jakim¶ planie alternatywnym jak grill nie wypali.
myzwroclawia
Moim skromnym zdaniem decyzjê nale¿y podj±æ w sobotê 28.09 ;)
Co¶ by³o o ognisku - wtedy nawet w zimie ciepe³ko mo¿e byæ :D
A jak pogoda nie wypali mhm.... na rynku tyle ciep³ych knajpek i nie tylko tam ;)
max37_i_3

Quote

arabeska napisa³(a):

16.15 otwieramy bramkê a 16.45 zamykamy na dobre:) Tym co siê spó¼ni± bo niechc±cy zab³±dz± pozostanie skok przez p³otki ;) (@Max37 doradzi jak to siê robi)Co tu doradzaæ. Sprawa jest banalnie prosta. Wchodzimy na p³ot, jedn± nog± za siatkê, potem siadamy na bramce, potem druga noga i skok. Proste prawda? No w³a¶nie. Ale ¿eby nie by³o za prosto to jest haczyk, w³a¶ciwie dwa haczyki :)

Bramka od góry jest wysmarowana tawotem wiêc siadanie nale¿y zaMARKOwaæ (a Marko pow³óczy : )) tak ¿eby nie upapraæ sobie jeansow.
Haczyk number two - trzeba wiedzieæ która to bramka bo jak siê nie trafi we w³a¶ciw± to zamiast jednego skoku mamy trzy (tam, nazad i znowu tam).

Myslê ¿e jak przysta³o na mój profesjonalizm rozwia³em wszytskie w±tpliwo¶ci.

Quote

wroclove napisa³(a):
... a alejki zaro¶niête oj zaro¶niête jak cholera:D


A kto ostatnio mówi³ "zostaw ju¿, wystarczy". Trzeba by³o nie zatrzymywaæ mnie to mia³by¶ na dwa lata spokój z traw± :).

Pozdrawienia ¶lê i serdeczno¶ci ¿yczê.
wroclove

Quote

myzwroclawia napisa³(a):

Moim skromnym zdaniem decyzjê nale¿y podj±æ w sobotê 28.09 ;)
Co¶ by³o o ognisku - wtedy nawet w zimie ciepe³ko mo¿e byæ :D
A jak pogoda nie wypali mhm.... na rynku tyle ciep³ych knajpek i nie tylko tam ;)

Oo i w³a¶nie o tym my¶la³em:) czekamy na wie¶ci pogodowe , jak jest pogodnie to "dzia³kogrilloparty:) a jak poda to zostaje tylko ...party w jakim¶ lokalu:D
arabeska
Kochani! z³ota polska jesieñ przebywa obecnie na urlopie ale przys³a³a mi w³a¶nie smsa, ¿e wraca ju¿ 23 wrze¶nia! Wiadomo, ¿e zanim siê dziewczyna na nowo zaklimatyzuje to chwile to potrwa ale my¶lê, ¿e do soboty bêdzie ju¿ w pe³ni dostêpna i zaszczyci nas swoj± obecno¶ci± ;)
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc