Aquapark w ¦wieradowie Zdroju

Last updated on 10 years ago
orion
Witam wszystkich. Poniewa¿ ostatnio mia³em mo¿liwo¶æ korzystania z Aquaparku przy hotelu Malachit w ¦wieradowie Zdroju, opiszê swoje wra¿enia. Obiekt jest udostêpniony zarówno dla go¶ci hotelowych (sauny gratis) jak i dla ludzi z zewn±trz. W kasie otrzymuje siê pasek z numerkiem szafki do którego jest przypisany. Szatnie s± podzielone na damskie i mêskie. Pierwsze zaskoczenie to wolno dzia³aj±ce zamki w szafkach. Po przytkniêciu czytnika chwilkê trzeba odczekaæ a¿ zamek siê otworzy. Zdarza siê ¿e niezorientowani wk³adaj± swoje rzeczy do pierwszej lepszej otwartej szafki i j± na si³ê zatrzaskuj±, po czym nie maj±c paska z odpowiednim numerkiem nie mog± siê do niej dostaæ. Sam obiekt jest dosyæ ³adny i do¶æ du¿y jak na tak± ma³± miejscowo¶æ. Jest parê atrakcji i jak kto¶ jest z dzieciakami to na pewno siê nie bêd± nudziæ. Mnie oczywi¶cie najbardziej interesowa³y sauny. Po przy³o¿eniu paska do czytnika przy drzwiach wej¶ciowych, wchodzi siê do strefy saun. Pierwsze wra¿enie jest bardzo pozytywne. Wszystko ³adnie wygl±da i jest nowe. Na wprost wej¶cia jest kube³ z zimn± wod±, a obok niego dwa prysznice. Nie ma niestety basenika z zimn± wod±. Zaczynaj±c od lewej mamy saunê such± potem infra-red a po prawej stronie saunê tureck±. Zacz±³em od sauny fiñskiej-jako ¿e nikogo nie by³o mo¿na by³o sobie spokojnie wszystko na spokojnie obejrzeæ. No i trafi³em na gwó¼d¼ programu: w ca³ej strefie saun nie ma ani jednego wieszaka gdzie mo¿na by powiesiæ chocia¿by rêcznik, nawet przy prysznicach!! No wiêc czytam regulamin: oczywi¶cie ani s³owa o prawid³owym saunowaniu czyli mas³o ma¶lane. Co by nie by³o idê do fiñskiej. Po paru minutach zjawia siê pierwsza osoba poza mn±, czyli pani grubo po 50 i ³aduj±c siê w stroju k±pielowym rzuca tekstem, czy mogê siê przesi±¶æ bo zajmujê jej ulubione miejsce. No có¿ z tubylcami nie zadzieram i grzecznie siê przesiadam. Po wygrzaniu siê idê pod prysznic - ale gdzie powiesiæ rêcznik? Zostaje mi po³o¿yæ go na pod³odze. Nastêpnie idê do tureckiej - rêcznik przy sobie bo nie ma gdzie go daæ. D³ugo nie minê³o zjawi³o siê towarzystwo weso³e, niewygadane za to robi±ce du¿o ha³asu czyli krajanie. Mimo ¿e w hotelu by³o sporo zagranicznych go¶ci g³ównie Niemców to w saunie przez parê dni nie spotka³em ¿adnego . Niestety ju¿ parê razy by³em ¶wiadkiem sytuacji (w ró¿nych obiektach) gdzie ma³o zorientowani Szwedzi czy Niemcy wchodz±c nago do sauny byli oblegani przez t³umy naszych rodaków w strojach k±pielowych i ¿±dnych sensacji. Dobrze ¿e chocia¿ we Wroc³awiu s± obiekty w których panuje kultura saunowania...
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc