Dla mi³o¶ników piwa! Piwna Noc Saunowa!

Last updated on 10 years ago
Grant
Ja by³em po 23.00 - nie by³o ¿adnej kolejki.

Oni chyba w ten dzieñ sauny zamykaj± wcze¶niej. Wydaje mi siê, ¿e o 22.00 i przez pó³ godziny przygotowuj± tê specjaln± atmosferê (m.in. ustawiaj± ¶wieczki), dlatego da siê wej¶æ pewnie dopiero o 22.30, a je¿eli chce siê unikn±æ kolejki, mo¿na przyj¶æ nieco pó¼niej.
ckwrc

Quote

Grant napisa³(a):

Ja by³em po 23.00 - nie by³o ¿adnej kolejki.

Oni chyba w ten dzieñ sauny zamykaj± wcze¶niej. Wydaje mi siê, ¿e o 22.00 i przez pó³ godziny przygotowuj± tê specjaln± atmosferê (m.in. ustawiaj± ¶wieczki), dlatego da siê wej¶æ pewnie dopiero o 22.30, a je¿eli chce siê unikn±æ kolejki, mo¿na przyj¶æ nieco pó¼niej.


Byli¶my od samego pocz±tku, mo¿e i kolejka by³a ale sz³a na tyle szybko ¿e czasem w normalne dni d³u¿ej siê czeka (podpisywanie multisportów etc). Tutaj tylko pytali o nazwisko i stawiali fajeczkê.
arabeska
Pochwalê siê , a co nie wolno;), ¿e bilety na PNS te¿ ju¿ nabyli¶my :D
Bilety nabyli¶my ale do rêki fizycznie dosta³am jedynie paragon potwierdzaj±cy zakup!
Zapytano te¿ o imiê i nazwisko uczestników bo ponoæ na wej¶ciu bêd± wpuszczaæ NA NAZWISKO.
Dziwne to trochê! zamiast wrêczyæ klientowi bilet do rêki tworz± co¶ w rodzaju listy go¶ci.
Czy ostatnio by³o podobnie? bo kiedy¶ na Walentynkowej dostali¶my wej¶ciówki do rêki.
Aaaaa to do tych co niezdecydowani! Zainteresowanie chyba du¿e, z nocy na noc najwyra¼niej coraz wiêksze. A ¿e "pojemno¶æ" strefy saun ograniczona to chyba lepiej kupiæ bilet wcze¶niej.
Przy mnie kupowa³y wej¶cie 3 osoby choæ do 7-go jeszcze sporo czasu!
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
wroclove
£o³ to wychodzi na to ¿e i ja tam bêdê:).Trzeba æwiczyæ, szykowaæ miêsieñ piwny;), bo co ta za Piwna Noc bez porz±dnego miê¶nia piwnego:D.
Tak¿e æwiczyæ æwiczyæ zw³aszcza dziewczyny to mo¿e jeszcze uro¶nie do soboty:)
Elavi
@arabeska. Tak ostatnio te¿ tak by³o. Przed wej¶ciem pytaj± o imiê i nazwisko i stawiaj± przy nim na li¶cie fajeczkê. Bez ¿adnych dowodów. Jest to bardzo sprawny sposób.

Wygl±da na to, ¿e bêdzie nas du¿a grupka osób :) ¦wietnie!
maRUDA
Kurcze, nie straszcie! To ja w poniedzia³ek pêdzê, lecê biegnê ustawiæ siê w kolejce po swój bilet.
wojtekpl
Bilety kupione. :)
frania
Meldujê pos³usznie, i¿ bilety zosta³y zakupione :)
Ach! Zapomnia³am dopisaæ - pyta³am pani za kontuarem ile osób jest zapisanych.
Na dzieñ dzisiejszy 40.
http://www.youtube.com/watch?v=WpiFF6K1iZQ
Pawel I Basia
My te¿ dzisiaj kupili¶my :D
Elavi
Fantastycznie :) O Trojana, Marko nawet nie pytam, bo wiem, ¿e przyjd±:)
Kasia_i_Karol_WR
my jutro kupimy :)
marko829
Bilet kupiony. A na li¶cie podobno jakie¶ 45 osób.
Trojan
Dobrze Elavi myslisz:): Kupiony w czasie "Nimfatycznej soboty" ale w zaden sposób Nimfy nie uda³o mi sie namówic .Wybiera sie na jakies tañce,hulanki, swawole . Trzeba Jej wyt³umaczyc ,ze nigdzie lepiej nie bedzie Jej niz z nami na nocy :):):)
Turysta
Hmm... ciekawe czy piwne ceromonie i tym razem odbywaæ siê bêd± tylko w jednej saunie?
Jak kto¶ pisa³ poprzednim razem miejsca by³y pozajmowane sporo przed czasem...
Oby WPW wyci±gnê³o z tego wnioski. W aqua s± trzy sauny gdzie mog± siê odbywaæ ceremonie.
Mo¿e by tak im zasugerowaæ co nieco - w koñcu /w pewnym zakresie/ napêdzamy im klientelê? :)
Nie ¶ledzê "fejsa" byæ mo¿e tam siê pojawi³o pytanie?

PS
Ja jeszcze nie mam biletu, pocz±tkowo nie planowa³em wizyty na piwnej nocy, ale
co poniektórzy wjechali mi na "ambicjê" i system motywacyjny tak¿e chyba kupiê ten bilet :D
arabeska
Forumowe towarzystwo najwyra¼niej zdominuje PNS wiêc i Ciebie Turysto zabrakn±æ w¶ród nas nie mo¿e!:)
Zapowiada siê spora grupa znajomych golasów:D
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
wroclove
Faktycznie skoro by³ sprzedanych 40-45 biletów to my¶lê ¿e ponad 50 % biletów by³o zakupionych przez forumowiczów chwal±cych siê tym lub nie:).
Ja te¿ fejsa nie ¶ledzê ale piszcie tam piszcie ¿e ceremonie mog³yby odbywaæ siê w 2 saunach jednocze¶nie dla roz³adowania t³oku.
gucior
Hej!Bilet kupiony!Do zobaczenia w sobotê.Pozdrawiamy-Guciory:)
MrPleasureN
W Parze taniej i przyjemniej,wiêc na razie czekam...
Najwygodniej kupiæ przez internet byleby pieni±dze trafi³y na czas,bo poprzedniej nocy niektórzy mieli z tym problem.
Wprawdzie nie jestem nocnym Markiem ale pewnie bêdzie mi³o,nieprawda¿?
Bêdê czy te¿ nie,dobrej zabawy ¿yczê.:);)
kocha
Bileciki kupione i potwierdzamy przybycie. Wspomnia³em w kasach o potrzebie ceremonii w du¿ej saunie lub o rozpatrzeniu ewentualnie pomys³u na przeprowadzenie kilku pierwszych w dwóch saunach jednocze¶nie. Zosta³em zapewniony, i¿ propozycja przekazana bêdzie kierownictwu.
Grant
Te¿ przyjdê, ale znowu mam inn± imprezê na mie¶cie, wiêc nie bêdê móg³ byæ podczas ca³ej imprezy.

Szykuje siê spore grono :)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc