LAST MINUTE - jutro-zaczynaj±cy-siê D£UGI £IKEND :)

Last updated on 10 years ago
maRUDA
Drodzy nieznajomi Smile

Poniewa¿ podpyta³am ju¿ pok±tnie moich starych znajomych z forum o ich palny d³ugoweekendowe i ka¿dy zaplanowa³ co¶ we w³asnym zakresie, a tutaj nie pojawi³y siê ¿adne propozycje spêdzenia wspólnie i w klimacie czasu, pozosta³o mi zaproponowaæ co¶ osobi¶cie.

Mianowicie mam wieeeelk± ciekawo¶æ i ochotê w najbli¿szy weekend odwiedziæ POGORIÊ!

Propozycja i plan s± ca³kiem proste. Wyjazd w pi±tek lub sobotê rano na ¦l±sk i w zale¿no¶ci od nastroju i chêci uczestników pozostanie na noc i zabawienie kolejny ca³y dzieñ nago w¶ród swoich lub wieczorow± pora powrót do Wroc³awia.

Z relacji z wcze¶niejszej wyprawy wiemy, ¿e w Pogorii funkcjonuje zgrane ¶rodowisko naturystów, które chêtnie go¶ci przybyszów z daleka a i miejsce piêkne i polecane by³o.

Ja ze swojej strony proponujê transport, mam 3 wolne miejsca i poniewa¿ nie chcê byæ jedyn± kobiet± w sk³adzie wycieczki, miejsca te oferujê w nastêpuj±cej konfiguracji:
- para + kolega lub kole¿anka
- kole¿anka + 2 kolegów lub 2 kole¿anki lub kole¿anka i kolega Smile

Jutro ju¿ siê nie zorganizujemy. Pozostaje, dla tych co przyklepali wcze¶niej wolne, wyjazd w pi±tek lub dla pi±tkowych pracusi wyjazd w sobotê rano.

Proszê o pisanie wiadomo¶ci tych co podobnie jak ja nie wiedz± co ze sob± pocz±æ w ten d³ugi weekend oraz spontanicznych wariatów dysponuj±cych wolnym czasem.

Plan - brak! (nooo, mo¿e szczê¶liwe dotarcie na ¦l±sk)
Plan B (w razie braku pogody) - cokolwiek strzeli nam do glów w danej chwili Smile Pewnie jest co robiæ na ¦l±sku Smile

Najwa¿niejsze to chêæ zebrania siê w danym miejscu i o umówionej porze a dalej jako¶ to bêdzie.

Zapraszam!
barbada
No hej. Propozycja przednia, jestesmy jeszcze nie rozpakowani ale zainteresowani. Sobota- niedziela to by nam pasowa³o ale na 100 % damy znaæ dopiero w pi±tek (sprawy rodzinne). Pogorie polecamy i to chyba nie tylko my prawda - Nimfa, Turysta , Arabeska i Wroclav?
maRUDA
Nooo! Barbady! Nawet na Was nie liczy³am s±dz±c, ¿e bawicie w innych zak±tkach ¶wiata a Wy ju¿ na naszym grajdo³ku.

Cieszê siê, ¿e mo¿na liczyæ na Wasz± spontaniczno¶æ i to, ¿e chcecie jechaæ po raz drugi jest najlepsz± rekomendacj± Pogorii.

Trzymamy kontakt i wstêpnie mamy termin sobota-niedziela.
skycan
Witam wszystkich wybieraj±cych siê na Pogoriê. Warty odwiedzenia na ¦l±sku jest o¶redek dla naturystów w Bielsku - Bia³ej ,,CEZAR" - POLECAM. FANTASTYCZNA ATMOSFERA.

http://www.sauna-cezar.pl/

Pozdrawiam i ¼ycze s³oñca
wroclaw80
JA proponujê jeden dzieñ na Pogorii :-) Chêtni zg³aszajcie siê do wspólnego pla¿owania aby nie by³o ze nic siê tutaj nie dzieje i nigdzie nie jedziemy!
Maruda chce mnie zabraæ wiêc jadê!!!
maRUDA
Mamy ju¿ sk³ad. Kilka osób zg³osi³o siê. Ja chcê jechaæ na noc ale skoro wiêkszo¶æ chce wróciæ wieczorem nie bêdê siê przeciwstawiaæ.

Je¶li s± niezdecydowani i nie maj±cy co robiæ -piszcie do mnie. Pogoda ma byæ idealna, szkoda w mie¶cie siedzieæ.

:)

Dzisiaj by³am na ³±kach, w okolicach Trestna, s³oñce ju¿ tak nie pali, mi³o i szybko lec± godziny na ¶wie¿ym powietrzu.
Yupiter
Mi³ego opalania.
maRUDA
Nie wiem czy to kogo¶ obchodzi ale je¿eli oka¿e siê, ¿e tak to dodam tylko w tym w±tku, ¿e weekend, tak zwany "na wariata" uda³ siê wy¶mienicie.

Po telekonferencji z Turyst± i wroclove (jeden nad morzem, drugi w górach) uda³o nam siê znale¼æ wjazd na pla¿ê na Pogoriê. O pla¿y mo¿e kiedy¶ co¶ w odpowiednim w±tku.
Drugi dzieñ mieli¶my spêdziæ na szlakach w górach ale okaza³o siê, ¿e jeste¶my zbyt blisko nagiej pla¿y nad jeziorem Rozkos wiêc po szybkich odwiedzinach w kaplicy czaszek, udali¶my siê i tam.
Wieczorow± por± uda³o nam siê odhaczyæ górski szlak po b³êdnych ska³ach i ok 23 wrócili¶my do Wroc³awia.

Jeste¶my bogatsi o nowe znajomo¶ci, o cudowne wspomnienia, wra¿enia i widoki, które trzeba prze¿yæ bo opowie¶ci nie oddadz± klimatu chwil.
Poprzez poszukiwania lidla na ¦l±sku i wjazdu na pla¿ê, nastêpnie noclegów, bawi±c siê pó¼niej gr± w karty (z up³ywem czasu i litrów sz³o tylko gorzej ale i weselej), denerwuj±c siê "³agodnymi skrêtami" nawigacji, która skutecznie wpuszcza³a mnie w maliny, koñcz±c na poszukiwaniach tradycyjnych czeskich piw i pakowaniu ekwipunku na "nocn±" wyprawê w góry - mo¿na sobie wyobraziæ tempo wycieczki i mnogo¶æ doznañ nie do opowiedzenia.

To tyle ode mnie. Cieszê siê, ¿e s± tu jeszcze tacy jak ja! Gotowi przewróciæ wszystko w ostatniej chwili do góry nogami po to ¿eby prze¿yæ co¶ fajnego.
"Zajebi¶ci natury¶ci" - to cytat naszego przewodnika wycieczki, podsumowuj±cy wszystko!

Acha, dziêki za bycie na ³±czach Wam drodzy znajomi: Yupiter (Ty¶ poprowadzi³ nas ku Rozkosy :) ), wroclove i Turysta - dziêki Wam Pogoria zdobyta. Soul Reaper i Ginger - Wasza relacja z Cha³up potwierdza, ¿e nie ma po co tam jechaæ.

Mam nadziejê, ¿e wszyscy mieli tak udany weekend!

Do ¶rody!
Pawel I Basia
Hej

Udany to ma³o powiedziane.
To by³ niesamowicie Rozkoszny weekend :)
Bez w±tpienia wiele takich przed nami.

Mi³y pocz±tek nowych znajomo¶ci.

Do zobaczenia
Pawe³ i Basia
:) :)
maRUDA
Nooo! Ujawnili siê nasi nowi aktywni towarzysko! :)

To Wam najwiêksze DZIÊKI! To Wy postawili¶cie wasze plany na jedn± kartê i (mam nadziejê) WYGRALI¦CIE!

Pawe³ - Twój entuzjazm I u¶miech zara¿a, Basia Twój spokój i rado¶æ koi! Z Wami wszêdzie! ;)

PS
wroc³aw80 oddawaj bluzê Paw³a :) a ja mam Twojego arbuza! Oddam Ci w ¶rodê w Sky Tower!
ginger
Je¶li chodzi o Cha³upy to jako ¿e by³ to mój debiut naturystyczny na ¶wie¿ym powietrzu i nie mam porównania to muszê przyznaæ, ¿e choæ nie oczekiwa³am dzikich t³umów imprezuj±cych na pla¿y nagusów to inaczej sobie to wszystko wyobra¿a³am - oczywi¶cie w kwestii frekwencji ;)
Bo sama mo¿liwo¶æ wy³o¿enia siê na s³oneczku - cudownie :D Pomimo kameralnego towarzystwa :)

Tym bardziej czytaj±c maRudo Twoj± drobiazgow± relacjê z wyjazdu mam nadziejê, ¿e w koñcu uda mi siê w towarzystwie Waszym i SR zaliczyæ taki wypadzik ;)

Super ¿e pogoda Wam dopisa³a i wycieczka siê uda³a :D

PS. wroclaw80 - dziêkujemy za pokierowanie nas do pla¿y ;)
Pawel I Basia

Quote

maRUDA napisa³(a):

Nooo! Ujawnili siê nasi nowi aktywni towarzysko! :)

To Wam najwiêksze DZIÊKI! To Wy postawili¶cie wasze plany na jedn± kartê i (mam nadziejê) WYGRALI¦CIE!

Pawe³ - Twój entuzjazm I u¶miech zara¿a, Basia Twój spokój i rado¶æ koi! Z Wami wszêdzie! ;)

PS
wroc³aw80 oddawaj bluzê Paw³a :) a ja mam Twojego arbuza! Oddam Ci w ¶rodê w Sky Tower!


Hej maRUDA

Bardzo nam mi³o
i przepe³niaj± nas równie przyjemne uczucia.

:) :)
wroclove

Quote

ginger napisa³(a):

Je¶li chodzi o Cha³upy to jako ¿e by³ to mój debiut naturystyczny na ¶wie¿ym powietrzu i nie mam porównania to muszê przyznaæ, ¿e choæ nie oczekiwa³am dzikich t³umów imprezuj±cych na pla¿y nagusów to inaczej sobie to wszystko wyobra¿a³am - oczywi¶cie w kwestii frekwencji ;)
Bo sama mo¿liwo¶æ wy³o¿enia siê na s³oneczku - cudownie :D Pomimo kameralnego towarzystwa :)

Tym bardziej czytaj±c maRudo Twoj± drobiazgow± relacjê z wyjazdu mam nadziejê, ¿e w koñcu uda mi siê w towarzystwie Waszym i SR zaliczyæ taki wypadzik ;)

Super ¿e pogoda Wam dopisa³a i wycieczka siê uda³a :D
PS. wroclaw80 - dziêkujemy za pokierowanie nas do pla¿y ;)

Je¿dzicie po starych Cha³upach;) to i frekwencja niska a zaraz obok Pó³wyspu Helskiego macie Dêbki tam jak jest ³adna pogoda to t³umy golasów:)
barbada
¦wiête s³owa kolego @wroclaw, Cha³upy to ju¿ legenda, a Dêbki to chyba obecnie najwiêksza pla¿a "N" w Polsce co mogli¶my, dziêki technice i naszym znajomym z portalu ;)widzieæ na ekranie monitora.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc