Poznam naturystkê

Last updated on 9 years ago
MrPleasureN
Zapoznam szczup³± naturystkê lubi±c± sport:p³ywanie,rower,tenis...
Korzystaj±c z piêknej pogody zamierzam spêdziæ najbli¿szy czas na ³onie natury i mi³o mi bêdzie zrobiæ to z mi³± przyjació³k±.
Yupiter
A szczup³y naturysta byæ nie mo¿e. Tez lubiê sporty np. rower. ;)
A tak serio to jak trafi sie szczup³a naturystka ale nie mi³a albo mi³a i maj±ca wiecej cia³ka?
To bedzie mi³o czy nie mi³o :)?
MrPleasureN
Ju¿ jest mi³o-bo mnie rozbawi³e¶. Szkoda tylko,¿e panie na nagich pla¿ach to rzadko¶æ.Wielu z Was ma przecie¿ swoje kobiety a dziewiêædziesi±t procent opalaj±cych siê to faceci.Zreszt± choæby u¿ytkowników tj strony p³ci mêskiej jest procentowo nawet znacznie wiêcej.
By³em wczoraj na tej ³±czce w Trestnie po raz drugi od d³u¿szego czasu i muszê przyznaæ ¿e znam lepsze miejsca do nagiego opalania we Wroc³awiu.
Zreszt± jestem zwolennikiem bardziej czynnego opalania,¿e siê tak wyra¿ê-po³±czonego z rekreacj±,bo ruch;) to zdrowie-jak wiadomo.

Spojrza³em na Naturystyczny baner 2013-tak wygl±da Raj-bez w±tpienia koledzy.
Yupiter
Trestno jak juz kilkukrotnie by³o poruszane na forum to miejsce gdzie ³atwiej spotkaæ swingersow czy pary panów ni¿ naturystów. Obecnie przebywam na p³azy N gdzie proporcje s± 50/50. Szkoda tylko ze to nie w Polsce ...
MrPleasureN
W Le¶nicy s± dwa stawy w których mo¿na pop³ywaæ do woli.Wprawdzie woda jak to na gliniankach nie rewelacyjna i w ko³o sami tekstylni,niestety,to w promieniu jaki¶ sze¶ciuset metrów my¶lê ¿e znalaz³oby siê jakie¶ ustronne miejsce do opalania.Zalet± jest doskona³y dojazd z centrum i zdecydowanie mniej ludzi jak na Pilczyckich Gliniankach oraz mo¿liwo¶æ zrobienia jaki¶ zakupów w Biedronce czy Lidlu.
Dla rowerzystów jest bezpieczna droga dojazdu oraz oddalone o kilkaset metrów korty tenisowe dla mi³o¶ników tej gry.
My¶lê ¿e dla ludzi którzy lubi± aktywny wypoczynek nie koniecznie stricte samo opalanie jest to dobre miejsce.
frania
Tu¿ obok stawów jest cmentarz (a chyba nawet dwa cmentarze), wiêc jako¶ tak niebardzo...
http://www.youtube.com/watch?v=WpiFF6K1iZQ
MrPleasureN
Na tym cmentarzu ju¿ od kilkudziesiêciu lat obowi±zuje kremacja i w zasadzie sporadyczne s± pochówki,a poza tym odleg³o¶æ od stawu to jakie¶ oko³o trzystu metrów i nigdy nie s³ysza³em aby by³ zakaz k±pieli z powodu jakiego¶ ska¿enia czy kto¶ ponosi³ konsekwencje zdrowotne.
Ma³o tego,przez jaki¶ czas by³o tu legalne k±pielisko z ratownikiem.
Na jednym z tych stawów,tam gdzie k±pie siê wiêkszo¶æ woda jest gorszej jako¶ci(zm±cona), natomiast przy nasypie kolejowym zdecydowanie lepsza -jednak brzegi s± strome,wiêc pewna umiejêtno¶æ p³ywania jest raczej konieczna.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc