Czechy pod namiotem: 27.07-28.07.13

Last updated on 9 years ago
Elavi
Cze¶æ

Planujemy wyjazd samochodami do Czech.

Kiedy: wyjazd w sobotê rano (27.07.13) i powrót w niedzielê po po³udniu (28.07.13).
Miejsce: do ustalenia.
Kryteria: mo¿liwo¶æ spania pod namiotami, p³ywania w czystym jeziorze i opalanie siê bez strojów.

images.photo.bikestats.eu/zdjecie,600,250252,20120318,jezioro-hlucinskie.jpg

Kto¶ ma jaki¶ pomys³? Co¶ polecacie?


Przewertowa³am nasze forum i znalaz³am:

1. Hradca, tam jest oficjalna pla¿a OPA«ÁK Hradec Králové wraz z kempingiem naturystycznym.

"Jest to by³e wyrobisko piasku, taki po prostu wiêkszy staw. Jest bardzo popularny w¶ród mieszkañców Hradca, przyje¿d¿aja na rowerach, w weekendy s± setki je¶li nie tysi±ce ludzi. No i jak wszêdzie w Czechach, du¿± czê¶æ zajmuj± natury¶ci. Te¿ jest ich tam mnóstwo, pewnie z setki. Nie ma jakiego¶ specjalnego odgrodzenia, po prostu od pewnego momentu opalaj± siê golasy. Na pla¿y, która jest trawiasta, s± budki z piwem i jedzeniem, przy stolikach te¿ siedz± zarówno tekstylni jak i natury¶ci."

2. Jezioro Rozkos

"Pla¿e przy jeziorze Rozkos maj± "klimaty" trochê zbli¿one do morza - niewielki gaik,
mini zatoczki wcinaj±ce siê w brzeg, spokój i cisza z dala od miejskiego gwaru (dla mnie istotne).
Tak¿e mniejszy "¶cisk" i du¿o wiêcej wody - mi siê bardziej podoba i co wiêcej odpowiada .Na plus pla¿y Optak mo¿na zaliczyæ kamping, "infrastrukturê" biwakow± i du¿o wiêcej odwiedzaj±cych." Opis TU

3. Oplatil - bli¿ej Pardubic.

"Znajduje siê tam kilka piaskowni/¿wirowni, przy czym w jednej z nich prowadzi siê wydobycie ale nie jest to uci±¿liwe. Nad ni± w³a¶nie znajduje siê chyba jedna z najwiêkszych N-pla¿ w R. Cz. oraz tekstylny kemping. Ka¿dy znajdzie tu co¶ dla siebie. Szeroka trawiasta pla¿a z ³agodnym zej¶ciem do wody obok budki z jedzeniem i picem blisko drogi znajduje siê w zachodniej czê¶ci. W upalne dni mo¿na tam spotkaæ ponad 100 naturystów. Kolejni zajmuj± spokojne zatoczki wzd³u¿ grobli miêdzy zbiornikami wodnymi. Po stronie wschodniej - przy lesie znajduj± siê kolejne niewielkie trawiaste pla¿e i zatoczki z zej¶ciem do wody. Przy najwiêkszej z nich mo¿na spotkaæ mi³o¶ników aktywnego spêdzania czasu - znajduje siê tam boisko do siatkówki pla¿owej. W tej czê¶ci niekiedy tak¿e ludzie biwakuj± na dziko. Mo¿na tu tak¿e czê¶ciej spotkaæ wêdkarzy. Jedn± z atrakcji s± natomiast spacery po lesie - widzia³em, ¿e niektórzy zbieraj± grzyby. Pla¿a na grobli miêdzy dwoma zbiornikami w pn czê¶ci raczej tylko mêska.
We wszystkich zbiornikach woda jest wrêcz krystalicznie czysta. Warto zabraæ ze sob± okulary lub maskê - mo¿na siê spotkaæ oko w oko np. z karpiem :-) Na dwóch zbiornikach ma³e wysepki, do których z powodzeniem mo¿na siê dostaæ wp³aw.
Je¶li kto¶ nie lubi g³o¶nej muzyki, t³umów m³odzie¿y i chce skorzystaæ ze wszystkich pla¿, niech nie wybiera siê tam w czasie trwania festiwalu Let it Roll."

4. Antoszowice

Temat z forum TU
SoulReaper
My (Ginger i ja) siê piszemy od razu, wiêc liczymy na czyj±¶ dobroæ je¶li chodzi o miejsce w samochodzie :D

Anotoszowice miodzio :) czysta trawiasta ³±ka, kemping pe³n± gêb±, polecam, ale Maruda to ju¿ siê zadeklarowa³a, ¿e chce gdzie¶ indziej.
W sumie ja te¿ jestem za tym, ¿eby sprawdziæ jakie¶ inne miejsce.

Dla zainteresowanych zapraszam tu:
Link

Mo¿na podgl±dn±æ jak wygl±da teren, oczko wodne/jeziorko :)
Ja równie¿ siê powoli bêdê przegl±da³ i zbiera³ informacje, czy dane z tej stronki s± aktualne.
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
Grant
Z Czeskiej strony :

Ciekawie i tajemniczo brzmi±ca impreza "Kovbojske leto" (27.07)

http://naturista.cz/drupal/akce/kretinka_kovbojske_leto

I spotkanie w Aquaparku w Libercu (27.07) :

http://naturista.cz/drupal/akce/babylon_liberec_party_bez_plavek_13
Turysta
Pomys³ podoba mi siê proponuje kierunek HK, wzglêdnie blisko Wroc³awia sporo miejsc z których mo¿na wybieraæ. Ja optujê za Opatakiem lub Stribrny Rybnik.
Skoro plan przewiduje powrót w niedzielê to mo¿e zaliczyæ nie jeden ale dwa kempy FKK? Co wy na to?
Mi równie¿ podoba siê Rozkos, mo¿e zaplecza gastronomicznego nie ma ale miejsce ok /brak t³umów, fajne jeziorko/.
Elavi
Optujê za jednym miejscem namiotowym ;)

Stary rybnik wydaje siê byæ ciekawy. Jest miejsce na namiot, jest p³ycizna (czyli co¶ dla mnie :D )
W Opataku da siê postawiæ swój namiot? W sumie nie mog³am tego znale¼æ. A pla¿a wydaje siê jeszcze fajniejsza, ale za to woda g³êboka.
Turysta

Quote

Optujê za jednym miejscem namiotowym ;)

Stary Rybnik jest bardziej kameralny ale kemp maj± tekstylny - w Opataku naturystyczny.
Do tego jest gdzie przek±siæ co¶ wypiæ na miejscu. St±d moja propozycja by odwiedziæ oba miejsca.
Mo¿e warto wzi±æ maskê i p³etwy kto wie, mo¿e uda siê "co¶" wypatrzyæ w "g³êbinach"? ;)
No trudno nie naciskam dalej, skoro organizatorka nie wyra¿a aprobaty.
tyrew
Podoba mi siê opcja Rozkos lub Opatak.
Tylko jak wygl±daj± te miejsca pod wzglêdem wypadu pod namiot?

Je¶li wyjazd bêdzie w strone Hradec Kralove to mo¿na pomy¶lec o niedzielnym wyj¶ciu na basen w Nachodzie(18-21).

Przekona³em swoj± dziewczynê na wyjazd. Jak kto¶ chêtny do auta to pisaæ.
Elavi
To ¶wietnie, ¿e namówi³e¶ swoj± dziewczynê :) Teraz musimy jeszcze zdecydowaæ gdzie jedziemy ;) I czy pogoda nam na to pozwoli.
kocha
Jak ju¿ bêdziecie wiedzieæ gdzie to proszê szczegó³y na priva. Mo¿e naszym zwyczajem zrobimy ma³± niespodziankê :P
SoulReaper
Ten Opatak dobrze wygl±da,Rozkos te¿.
Opatak widzê, ¿e ma jakie¶ kempingi na pla¿y "Ubytovani" to zakwaterowanie, ale nie pisz± czy jest pole namiotowe.
Natomiast Rozkos ma w pobli¿y jeziora du¿e pole namiotowe i kemping. Ale chyba to nie jest kemping naturystyczny jak w Antoszowicach. Raczej tekstylny jako baza wypadowa na pobliskie pla¿e, w tym FKK.
Rozkos jakoby w tym rankingu wygrywa bo jest kapkê bli¿ej, do tego pobyt potwierdzony.
Na podstawie zebranych danych g³osujê na Rozkos, a Wy jak my¶licie?
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
tyrew
pogoda w sb i nd ma byæ ok 30stopni!
Na Rozkosu ceny na zwyk³ym campingu to: http://www.atcrozkos.com/pl/o-autocampingu/ceniky/
Dwie pla¿e N s± po drugiej stronie jeziora, z Google Earth za bardzo nie widaæ miejsca pod namiot(chocia¿ nie mówiê ¿e siê nie da, mo¿e w lasku?).
O Opataku nie znalaz³em cennika(pewnie ceny podobne jak w campie nad Rozkos), parking przed bram± 30kc. Jest opis wyjazdu: http://www.naturyzm.info.pl/forum/index.php?/topic/3682-opatak-hradec-kralove/
wronatus
Na kempingu przy zbiorniku Rozkos nigdy nie nocowa³em, ale dawniej mia³ kiepsk± opiniê (kradzie¿e, ha³as) - mo¿e to uleg³o poprawie. Woda w zbiorniku niestety jak to w Rozkosi - nieco mêtna ale nadaj±ca siê do k±pieli. Pytanie, czy przy tych upa³ach nie zakwitnie.
Takiego ryzyka nie ma na Opat'aku i Oplatilu - wyrobiska ¿wiru i piachu - zw³aszcza to drugie z krystalicznie czyst± wod±. Kemping Opat'ak polecam, choæ pla¿owanie i k±panie wolê przy Oplatilu. Warto zabraæ ze sob± okulary do p³ywania oraz jaki¶ dmuchany materac.
tyrew
a mo¿e 2w1?
Sobota Oplatil, "z krystalicznie czyst± wod±" oraz "w tej czê¶ci(wschodniej) niekiedy tak¿e ludzie biwakuj± na dziko". Rozbic siê, mo¿e jaki¶ grill, piwko.
Niedziela wej¶cie na Opatak i pla¿owanie. (ew wieczorem basen w Nachodzie).

Pogoda ma byc bardzo dobra, w sb ok 28, nd ok 32.
Turysta
"Krystalicznie czysta woda" i do mnie bardziej przemawia tak¿e g³osuje równie¿ za Oplatilem.
Widzê, ¿e nie tylko ja mam chêæ na "2w1" :D
W niedzielê nie musimy siedzieæ do wieczora, mo¿na tak na kilka godzin. Mo¿e byæ i Opatak i Stary Rybnik czy Rozkos...
Basen w Nachodzie u mnie odpada, wieczorkiem nie za pó¼no chcia³bym byæ w domu.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc