Spotkanie saunowe + sok chmielowy

Last updated on 8 years ago
nimfa_5
Skoro wezwano starszyznê, postaram siê przyjechaæ :)
nimfastycznie
Nokiapl
Mnie niestety nie bêdzie w ¶rodê, ale bêdê we Czwartek od 11;) pozdrawiam i mi³ej zabawy :)
Elavi
Nimfa musisz przybyæ koniecznie!

Spotykamy siê przed kasami w WPW o godz. 18:30 JUTRO!!
Pamiêtajcie!
wroclove

Quote

nimfa_5 napisa³(a):

Skoro wezwano starszyznê, postaram siê przyjechaæ :)

Dla mnie starszyzna forum to Turysta,Robert, Alien i pewnie jeszcze kto¶ siê znajdzie ale mniej siê tu udziela;)
Wy kochani to najwy¿ej m³ode kozy lub podrostki forumowe:D
Grand jak nie przed wej¶ciem to szukaj czerwonych opasek na rêku.
Elavi napisz oddzielny temat na te opaski,dodaj fotkê to mo¿e wiêcej ludzi to przeczyta.
erdelys

Quote

erdelys napisa³(a):

Te¿ planujê saunê w tym tygodniu. jeszcze potwierdzê, je¶li uda siê w ¶rodê.


Potwierdzam. Do zobaczenia!
nimfa_5

Quote

wroclove napisa³(a):

Quote

nimfa_5 napisa³(a):

Skoro wezwano starszyznê, postaram siê przyjechaæ :)

Dla mnie starszyzna forum to Turysta,Robert, Alien i pewnie jeszcze kto¶ siê znajdzie ale mniej siê tu udziela;)
Wy kochani to najwy¿ej m³ode kozy lub podrostki forumowe:D


Postaram siê przyjechaæ aby spotkaæ siê ze starszyzn± :)
@wroclove dlaczego sugerujesz, ¿e pomy¶la³am o sobie?
Tak mi mów, tak mi dobrze: m³oda koza i forumowy podrostek :P
nimfastycznie
max37_i_3

Quote

wroclove napisa³(a):

Dla mnie starszyzna forum to Turysta,Robert, Alien i pewnie jeszcze kto¶ siê znajdzie ale mniej siê tu udziela;)
Wy kochani to najwy¿ej m³ode kozy lub podrostki forumowe:D


¯e zosta³em zaliczony do starszyzny? £omatko ale zaszczyt :)
Kozów (sic!) tutaj ca³a masa.

P.S.
Podrostek forumowy - czy to jaki¶ kwiat jest? W Botanicznym mo¿na to zobaczyæ?
Turysta
Hmm... wygl±da na to, ¿e i ja te¿ bêdê musia³ przybyæ z wywieszonym jêzykiem aby przywitaæ "le¶nych dziadków" ;)
m³ode kozy i podrostki forumowe. Bêdzie ciekawie, sporo osób, pogoda i¶cie barowa. Do zobaczenia zatem.
wroclove

Quote

max37 napisa³(a):

Quote

wroclove napisa³(a):

Dla mnie starszyzna forum to Turysta,Robert, Alien i pewnie jeszcze kto¶ siê znajdzie ale mniej siê tu udziela;)
Wy kochani to najwy¿ej m³ode kozy lub podrostki forumowe:D


¯e zosta³em zaliczony do starszyzny? £omatko ale zaszczyt :)
Kozów (sic!) tutaj ca³a masa.
P.S.
Podrostek forumowy - czy to jaki¶ kwiat jest? W Botanicznym mo¿na to zobaczyæ?

Tak parê tych kwiatków w ostatnim roku tu siê pojawi³o i rozkwitaj± coraz bardziej:)
Niech bêdzie ¿e o Tobie my¶la³em pisz±c o starszy¿nie;),ale trafniejsze okre¶lenie to bêdzie starszyzna podrostkowa:D.
Tak czy siak bêdê dzisiaj i mo¿e spotkam Arabeskê to przyci±gnê J± za uszy:)
tyrew
Ca³kiem fajne spotkanie. My¶la³em, ¿e takie spotkania s± bardziej kameralne a tu ludzi a ludzi.
Grant
Te¿ dziêkujê za spotkanie, choæ tylko kilka osób uda³o mi siê zapamiêtaæ, ciesze siê ¿e Was pozna³em ;)

A ile by³o osób? kto¶ o ile pamiêta³ liczy³.
wroclove
Ja pamiêtam ¿e liczy³em ale nie pamiêtam ile zliczy³em:D.
Dziêkuje kochani za przemi³y wieczór, a w³a¶ciwie i noc i za niespodzankê:) Wprawdzie kto¶ pomyli³ wiek na tym dyplomie ale niech ju¿ tak bêdzie ze tyle mam;)
21 osoby dla statystów i kronikarzy. Jest to nasz rekord.
Yupiter
To teraz do zobaczenia w sobotê na nimfastycznym saunowaniu.
Elavi
Tak, by³o bardzo fajnie! Dziêki wszystkim za przybycie! Dla osób które nie by³y, nasza kole¿anka arabeska dosta³a koszulkê, któr± wypada nosiæ co piwo :)
maRUDA
Ja tam z szoku wyj¶æ nie mogê! Tyle twarzy nowych! A¿ czu³am siê obco w swoim towarzystwie.

A jacy twórczy byli¶my po pó³nocy ;) Pamiêtacie?
Umówilismy siê ju¿ na conajmniej 5 wyjazdów, ustalili¶my tyle terminów ile osób (21) i prawie znale¼li¶my wspóln±, nasz± pla¿ê!

Zapomnia³am obgadaæ, tak ca³kiem prywatnie, z Wami kwestie "Nagiej Prawdy"! A taka ciekawa jestem opinii.

No i wiemy ju¿ kto da³ wywiad do Twojego weekendu! Pojecha³ na maxa!

Ze wszystkich tych ustaleñ wiem, ¿e w sobotê mamy zaplanowane ca³odzienne saunowanie a na niedzielê rowerowanie! O ile sauna zostanie zrealizowana w mniejszym b±d¼ wiêkszym gronie to pytanie o rowery pozostaje - jedzie kto¶ w niedzielê? Bo ja chcê ale sama taka kr±¿yæ nie bêdê bo s³abo u mnie z orientacj± i znowu na jak±¶ opuszczon± ³±kê trafiê ;)
Yupiter
Ja siê piszê na rower. mam nadziejê na s³oñce chocia¿ prognoza pogody jest ¶rednia :(
i wierzê ze siê nie sprawdzi
do zobaczenia
kobi1410
Szkoda, ¿e nas nie by³o ale planujemy byæ w sobotê na saunie ca³y dzieñ wiêc jak mo¿ecie to za³ó¿cie jaki¶ znak rozpoznawczy ¿eby¶my mogli siê rozpoznaæ i pogadaæ :) Mam nadzieje ¿e do zobaczenia.
Yupiter
Bêdzie nas pewnie sporo wiêc wiêksza grupa ludzi to my, do tego na prawym rêku opaska. Wystarczy podej¶æ zapytaæ siê i upewniæ...
wroclove
¦wie¿a krew przyby³a to i pomys³ów przyby³o
Fajnie ¿e mamy ju¿ t± Nasz± Wroc³awsk± Pla¿e;), jeszcze nie wiemy gdzie ale ju¿ mamy chêtnych i zapa³ ¿eby zdobyæ skrawek ziemi nawet si³±:D
frania
Meldujê, ¿e bêdziemy jutro, ale na bank po po³udniu i to na 2h.
Chyba, ¿e robota pójdzie szybciej, ni¿ my¶limy - to bêdziemy od ok. 14-15 do wieczora.
A propos skrawka ziemi to przyda³by siê te¿ skrawek wody.
http://www.youtube.com/watch?v=WpiFF6K1iZQ
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc