Grupa filmowa NAGA PRAWDA

Last updated on 10 years ago
Alien
No tak... "wody odejd±" i co¶ sie urodzi. A moze filmik o koniach, tych mechanicznych? mam tylko Opelka i tylko 230 KM co te¿ nie ma³o. Nie pojadê w terenie, bo ma zbyt nisko zawieszone bioderka jak u panienki z za krótkimi nó¿kami. Ale na autobance..? mo¿emy poszaleæ.
Piotr Pi

Quote

Alien napisa³(a):

Piotr Pi... s³usznie prawisz. "warto siê spotkaæ i poznaæ, spojrzeæ w oczy..."
Proponuje spotkaæ sie w saunie. W konkretny dzieñ, moze to byæ ¶roda, lub przez nas ulubiona sobota. Mamy do wyboru kawiarenke z dobrym sokiem, piwem, kaw±... co kto lubi. Mamy ³a¼nie kamienna i bio. Jest du¿y ogród z lezakami. Jest gdzie sie poznaæ, gdzie porozmawiaæ.

Ale... czy kto¶ to zrozumie?


Na takie serdeczne zaproszenie nie sposób odmówiæ ;)
Zatem do zobaczenia.
Pi

Po³±czony z June 16 2013 22:47:39:

Quote

fra napisa³(a):

Piotr... Najlepiej bêdzie jak przyjdziesz do WPW
(powiedzia³a, co wiedzia³a).
Przywdziejemy opaski i zrobisz prawdziwy dokument.


Ju¿ nied³ugo :)
Alien
Wczoraj mnie nie by³o... ale dzisiaj odwiedzi³em to szacowne miejsce i prze¿y³em. Piotrze... musisz z wyprzedzeniem anonsowaæ swe przybycie.
Piotr Pi

Quote

Alien napisa³(a):

Wczoraj mnie nie by³o... ale dzisiaj odwiedzi³em to szacowne miejsce i prze¿y³em. Piotrze... musisz z wyprzedzeniem anonsowaæ swe przybycie.


Ale¿ oczywi¶cie, inaczej bym nie ¶mia³.

Po³±czony z June 18 2013 21:57:18:
Pozwoli³em sobie wkleiæ "przemy¶lenia" Doroty Castricum, scenarzystki i rights managera w grupie NAGA PRAWDA, oraz redaktorki w wydawnictwie Czarna Owca.
Mo¿e kto¶ nam a raczej jej pomo¿e?

"Zg³êbiam temat, próbujê spojrzeæ na naturyzm z wielu stron. Mam wra¿enie, ¿e wci±¿ mi siê wymyka jaki¶ szczegó³. Pewnie nie poznam go, zanim sama nie rozbiorê siê z grup± innych ludzi gdzie¶ w sprzyjaj±cych okoliczno¶ciach. Ale przecie¿... nawet wychodz±c z wanny szybko szukam bielizny. To wstyd, o którym du¿o pisz± natury¶ci, wpojone zasady spo³eczne, ko¶ció³.
Czy marzeniem naturystów jest uczestniczyæ w ¿yciu publicznym razem z ubranymi osobami? Ciekawie by to wygl±da³o, je¶li na du¿± skalê, wywo³a³oby to rewolucjê. Obalanie tabu to mozolna praca, wielki wysi³ek, bez spektakularnych efektów. Jestem przekonana, ¿e ten temat jest wart szerokiej dyskusji, w³a¶nie w¶ród "tekstylnych", weryfikacji uprzedzeñ. Oprócz tego zapowiada siê prawdziwa przygoda."

Pozdrawiam.
Pi.

Po³±czony z June 19 2013 16:26:13:
Mam pytanie do forumowiczów, czy wyraziliby¶cie zgodê na to aby umie¶ciæ link do tego tematu u nas na stronie FB fanpage?
Nie chcia³bym sam podejmowaæ takiej decyzji poniewa¿ szanujê sobie wszystkich prywatno¶æ do pisanych tutaj s³ów i je¶li takowej zgody chocia¿by przez jednego forumowicza nie uzyskam, oczywi¶cie tego nie uczyniê.
Pozdrawiam.
Admin

Quote

Mam pytanie do forumowiczów, czy wyraziliby¶cie zgodê na to aby umie¶ciæ link do tego tematu u nas na stronie FB fanpage?


Tak, to dobry pomys³.
Piotr Pi

Quote

Robert napisa³(a):

Quote

Mam pytanie do forumowiczów, czy wyraziliby¶cie zgodê na to aby umie¶ciæ link do tego tematu u nas na stronie FB fanpage?


Tak, to dobry pomys³.


Dziêkujê bardzo i czekam na decyzje forumowiczów.
Pozdrawiam.
Admin
Tak=dodaæ koniecznie. ¯adne gremium siê nie zbierze w tej kwestii bo...jest za gor±co ;)
Na naszym koncie FB, równie¿ umie¶cili¶my linka do Waszego projektu.
ckwrc
Ja tam nie mam nic przeciwko i tak jak mówi @Robert, w±tpliwe ¿eby komu¶ to przeszkadza³o.
Piotr Pi

Quote

Robert napisa³(a):

Tak=dodaæ koniecznie. ¯adne gremium siê nie zbierze w tej kwestii bo...jest za gor±co ;)
Na naszym koncie FB, równie¿ umie¶cili¶my linka do Waszego projektu.


:) super, bardzo mi³o mi czytaæ te s³owa :)
Dziêkujê za linka na nasz± stronê i dziêkujê ogólnie za wszystko, to bardzo mi³e.
Pozdrawiam Wszystkich.
Pi.

Po³±czony z June 19 2013 18:50:20:

Quote

ckwrc napisa³(a):

Ja tam nie mam nic przeciwko i tak jak mówi @Robert, w±tpliwe ¿eby komu¶ to przeszkadza³o.


Dziêkujê :)
Alien
Robert... jestem za a nawet przeciw i mam podobne zdanie do Twojego. Pewnie w pewnym momencie doszukam sie czego¶ z³ego, ale ogolnie jestem w tej chwili ZA...!!!
Piotr pi... rozs±dnie piszesz...!
Piotr Pi
Witam,
z racji tego, ¿e nie wszyscy forumowicze maj± dostêp do FB, wklejam post który opisuje nasz± weekendow± pracê:

Weekendowa "cisza" mamy nadziejê, ¿e by³a niczym innym jak przys³owiow± cisz± przed burz± .
Nie obijali¶my siê na s³oneczku jak wiêkszo¶æ z Was (a mamy nadziejê, ¿e w³a¶nie to robili¶cie).
Weekend mieli¶my pod znakiem dokumentacji.
Mieli¶my dwa wa¿ne dla nas spotkania o których napiszemy w najbli¿szych dniach, o ile Pani rights manager nie stwierdzi inaczej a mamy nadziejê, ¿e nie.
W sobotê spotkali¶my siê w Warszawie z Tomaszem Skrzyd³o a w niedzielê udali¶my siê do Turzy Nowej do gospodarstwa agro naturystycznego do którego zostali¶my zaproszeni przez Kasiê i Darka, przemi³ych i serdecznych jego gospodarzy.
Pozdrawiamy naszych rozmówców i bardzo dziêkujemy za czas który nam po¶wiêcili oraz szczere rozmowy...

Zapraszam na:
https://www.facebook.com/NagaPrawdaFi...kumentalny

Pozdrawiam forumowiczów :)
Pi.

Po³±czony z June 28 2013 09:46:15:
Witam ponownie Wszystkich forumowiczów ;)
Poni¿ej wklejam dwa streszczenia z wizyt które odbyli¶my w weekend z osobami które s± "mocno" zwi±zane z naturyzmem.
¯yczê mi³ej lektury i oczywi¶cie zapraszam na nasz fanpage na FB :)

1. 22 czerwca ekipa Naga Prawda Film Dokumentalny spotka³a siê z Tomkiem Skrzyd³o. Przede wszystkim serdecznie dziêkujemy za to spotkanie.
Tomek zgodzi³ siê odpowiedzieæ na wiele naszych pytañ, by³ cierpliwy i wyrozumia³y
Tomek jest naturyst± od wielu lat. Jego pierwsze próby naturystyczne mia³y miejsce w 1996 roku gdy mia³ 12 lat. Na pla¿ê zacz±³ przychodziæ w wieku 16 lat tj. w 1990 roku). Jego rodzice w latach 80-tych sympatyzowali z naturystami. Tomek planowa³ realizacjê inwestycji naturystycznej, ale nie spe³ni³ swojego marzenia z prozaicznej przyczyny braku ¶rodków. Ponoæ wykonaniem podobnej inwestycji by³ zainteresowany jeden z najbardziej wp³ywowych biznesmenów Lublina, ale, prawdopodobnie spotka³ siê z brakiem akceptacji ¶rodowiska naturystów i nie zdecydowa³ siê na realizacjê przedsiêwziêcia.
Tomek zamierza³ napisaæ ksi±¿kê o naturyzmie, mia³ napisaæ na ten temat doktorat. W tym celu podj±³ próbê zweryfikowania i usystematyzowania wiedzy na temat ¶rodowiska w Internecie. By³ m.in. inicjatorem Naturystycznej wikipedii. Jednak, po dwóch miesi±cach mozolnych i czasoch³onnych wysi³ków, z powodu braku wspó³pracy ze strony naturystów, zrezygnowa³ z tego przedsiêwziêcia. Dodatkowym powodem podjêcia tej decyzji by³ brak przychodów z prowadzonej przez niego internetowej galerii zdjêæ naturystycznych. Zwyczajnie nie móg³ po¶wiêciæ siê ca³kowicie tej pracy, bo nie mia³by za co ¿yæ. Chêtnie by jednak do tego wróci³.
Tomek traktuje naturyzm i nudyzm jako dwa ró¿ne, choæ podobne do siebie zjawiska:
1. Natury¶ci nie ubieraj± siê bez wyra¼nej potrzeby, ¿yj± zgodnie z natur±, ortodoksyjni nie pal± papierosów, nie pij± alkoholu. Natury¶ci rozbieraj± siê tylko w sytuacjach, gdy ubiór jest zbêdny i przeszkadza, a wiêc np. podczas pla¿owania, korzystania z basenów i saun.
2. Nudyzm jest szerszym pojêciem, gdy¿ oprócz powy¿szych obejmuje tak¿e sztucznie wykreowane sytuacje takie jak np. naga dyskoteka, a wiêc takie gdzie rozbieranie siê trudno uzasadniæ warunkami atmosferycznymi czy innymi sytuacjami o podobnym charakterze.
Naturyzm i nudyzm to forma wypoczynku polegaj±ca na przebywaniu nago w celu uzyskania odprê¿enia psychicznego i fizycznego.
Zapytali¶my Tomka o jego zdanie na temat bezpieczeñstwa na znanych mu publicznych, niestrze¿onych pla¿ach naturystów. Jego zdaniem na takich pla¿ach nie mog± siê czuæ bezpiecznie samotne kobiety, a nawet samotni mê¿czy¼ni. Sam by³ wielokrotnie zaczepiany przez mê¿czyzn. Jego zdaniem wiele osób korzystaj±cych z pla¿ dla naturystów przychodzi tam dla celów seksualnych, a nie dla korzystania ze s³oñca i wody. Tomek zauwa¿a, ¿e uprawianie seksu na pla¿y nie ma nic wspólnego z naturyzmem ani nudyzmem. Sam wyznaje zasadê, ¿e w naturyzmie oraz nudyzmie zachowania seksualne s± niedopuszczalne. Tomek nie ma nic przeciwko temu, aby ludzie siê kochali na specjalnie wydzielonych pla¿ach, ale prosi aby nie nazywaæ tego nudyzmem ani tym bardziej naturyzmem. Takie zachowania jego zdaniem nie maj± z nimi nic wspólnego i szkodz± wizerunkowi spo³eczno¶ci naturystów i nudystów.

Ponadto, Tomek zauwa¿a, ¿e najbezpieczniej jest w zorganizowanych o¶rodkach dla naturystów, gdzie za nieobyczajne zachowanie grozi wydalenie z obiektu. Tam ewentualne zaczepki nale¿± do rzadko¶ci, a je¶li ju¿ siê zdarzaj±, to osoby naruszaj±ce panuj±ce w¶ród naturystów obyczaje s± niezw³ocznie z niego usuwane.
Zdaniem Tomka natury¶ci wci±¿ s± zmuszani do przenoszenia siê w inne miejsca z powodu niepo¿±danej obecno¶ci i napastliwo¶ci podgl±daczy. Zadali¶my te¿ Tomkowi stereotypowe pytanie czy w ¶rodowisku naturystów dyskutowane lub rozpoznane jest zjawisko pedofilii. Stwierdzi³, ¿e zjawisko to nale¿y do rzadko¶ci, ale niestety zdarza siê. W ci±gu ostatnich kilku lat mia³y miejsce dwie g³o¶ne sytuacje zakoñczone interwencj± policji. W pierwszym przypadku w Chorwacji a w drugim w Czechach i w Polsce. Tomek zwróci³ uwagê, ¿e samotny mê¿czyzna nie jest mile widziany na pla¿y w bezpo¶redniej blisko¶ci rodzin z dzieæmi..
Tomek przynale¿y do dwóch grup naturystów: polskiej i niemieckiej. Bêd±c ich cz³onkiem czuje siê bezpieczny, otoczony przyjació³mi. Razem wyje¿d¿aj± na letnie wypady, równie¿ d³u¿sze wczasy naturystyczne.
Tomek, mieszka z rodzicami, którzy nie s± naturystami. Kilka lat temu Tomek otwarcie przyzna³ siê swojej matce, ¿e od wielu lat jest naturyst±. Mama wiedzia³a o tym ju¿ od dawna i akceptuje jego wybór. Niemniej, wspólna nago¶æ w domu jest barier± nie do pokonania. Zarówno ze strony Tomka, jak i jego rodziców . Zawsze trudno jest przeciwstawiæ siê wspólnym domowym obyczajom i poczyniæ pierwszy krok aby je zmieniæ.
Zdaniem Tomka inwestycje naturystyczne w Polsce nie rozwijaj± siê z prozaicznych powodów: brak ¶rodków materialnych oraz wyra¼nie mniejsza ilo¶æ naturystów ni¿ ma to miejsce w Czechach czy w Niemczech. Tomek przyk³adowo podaje, ¿e w 10 milionowym spo³eczeñstwie czeskim jest wiêcej naturystów, ni¿ 40 milionowym spo³eczeñstwie polskim.

Ponadto, Tomek zauwa¿a, ¿e w Polsce jest niesprzyjaj±ca atmosfera wobec osób chc±cych zarabiaæ na naturystach. Zauwa¿a on, ¿e wielu naturystów domaga siê aby dostêp do obiektów naturystycznych by³ bezp³atny, podczas gdy ten model jest dalece utopijny nie tylko w naturyzmie, ale w ka¿dej niemal ga³êzi gospodarki. Tomek wyznaje zasadê, ¿e pieni±dz robi pieni±dz i w zwi±zku z tym tylko trafne inwestycje s± w stanie sprzyjaæ rozwojowi infrastruktury nadaj±cej siê do wykorzystania przez naturystów.
Zapytali¶my Tomka o ekshibicjonizm w naturyzmie. S³usznie zauwa¿y³, ¿e na pla¿e przychodz± ludzie, którzy spodziewaj± siê zobaczyæ innych nagich ludzi, podczas gdy ekshibicjonizm dotyczy czerpania satysfakcji seksualnej podczas obna¿ania siê przed osob± siê tego niespodziewaj±c±.
Zapytali¶my Tomka co natury¶ci s±dz± o mêskiej erekcji podczas przebywania na pla¿ach i innych miejscach naturystycznych. Odpowiedzia³, ¿e jest to zjawisko niepo¿±dane w miejscach uczêszczanych przez naturystów. Udzieli³ nam kilku wskazówek jak sobie radziæ w takiej sytuacji :) .

2. W niedzielê, 23 czerwca skorzystali¶my z zaproszenia do odwiedzenia gospodarstwa agronaturystycznego u Kasi i Darka. Bardzo serdecznie dziêkujemy! Chcemy podzieliæ siê z wami naszymi wra¿eniami.
Kasia, Darek, Klaudiusz i mieszkaj±cy po s±siedzku Janusz s± naturystami. Dojazd do nich jest rzeczywi¶cie skomplikowany i mog± tu trafiæ tylko zaproszeni go¶cie, chyba, ¿e sarny, które mieli¶my okazjê podziwiaæ w drodze powrotnej. Zainwestowali niema³e ¶rodki w³asne w zorganizowanie kempingu dla naturystów. W ci±gu tego i nastêpnego sezonu zamierzaj± otworzyæ nowe obiekty naturystyczne na terenie. Mo¿na u nich rozbiæ namiot i wynaj±æ przyczepê kempingow±. Jak sami mówi±, ceny s± symboliczne, ¿yj± z gospodarstwa i chc± aby ich us³ugi by³y w miarê tanie, aby ka¿dy móg³ sobie na nie pozwoliæ.
Prowadz± gospodarstwo ekologiczne, sprzedaj± jaja od kur hodowanych ekologicznie, co, jak mówi± czasem graniczy z absurdem z powodu unijnych przepisów. Maj± jab³onie i krzaki malin, wiêc w sezonie wszystkie potrawy i przetwory przyrz±dzane s± w³a¶nie z tych owoców, trudno Teraz na terenie ich dzia³ki wykopany jest jeden staw, w planach s± kolejne dwa. Podobno by³ u nich go¶æ, którego nie interesowa³o nic innego oprócz ³owienia ryb. Ca³ymi dniami ³owi³ ryby ³owi³, ³owi³, ³owi³. Brrrr.
To w telegraficznym skrócie o inwestycji.
Teraz o nich i ich sposobie ¿ycia. Darek zosta³ naturyst±, gdy je¼dzi³ na pla¿ê do Cha³up. Kasiê pozna³ przez Internet. Mieli¶my wra¿enie, ¿e spe³niaj± w³a¶nie swoje marzenia, takie marzenia szarego cz³owieka rzuciæ w cholerê g³upi± robotê, sprzedaæ mieszkanie/dom, kupiæ kawa³ek ziemi w lesie i ¿yæ po swojemu. Oni ¿yj± w³a¶nie po swojemu, nie ubieraj± siê, nawet w zimê, chyba, ¿e musz± wyj¶æ z domu. Przyznaj±, ¿e oszczêdzaj± na proszku do prania Czuli¶my siê, jakby¶my obserwowali spe³nienie ¿yciowych marzeñ, ciê¿k± pracê i ¿ycie w harmonii. Nie maj± problemów z s±siadami, odwiedza ich nawet proboszcz i traktuje ich sposób ¿ycia z szacunkiem.
Zapytali¶my ich co s±dz± o bezpieczeñstwie na pla¿ach dla naturystów. Stwierdzili, ¿e nie s± bezpieczne, bo s± nielegalne, a dopóki tak bêdzie, nie ma absolutnie kontroli nad tym kto tam przychodzi. Przejawy agresji zdarzaj± siê nie ze strony naturystów, lecz ludzi, którzy siê pod nich podszywaj±. Janusz wspomnia³, ¿e na podgl±daczy ma swój sposób: gdy takiego zauwa¿y, bierze kamerê (zawsze ma j± pod rêk±), i zaczyna ich filmowaæ. Wtedy podgl±dacze szybko bior± nogi za pas. Ale… teraz ju¿ nie maj± potrzeby na takie pla¿e je¼dziæ. Niezbyt dbaj± o promocjê miejsca na mapie naturystycznej, choæ, jak twierdz± zap³ac± symboliczn± op³atê aby siê na niej znale¼æ.
Zapytali¶my czy ¶rodowisko swingersów ³±czy siê z naturystami. Stwierdzili, ¿e nie, chocia¿ w¶ród naturystów s± swingersi a w¶ród swingersów natury¶ci. Jednak zdecydowanie te dwa style rozró¿niaj±. Janusz jest naturyst± od 2004 roku. Niedawno razem z ¿on± kupili dzia³kê obok Darka i Kasi i przeprowadzili siê tu z miasta. Nie zapytali¶my Darka ani Kasi jak by³o z ich naturystycznymi pocz±tkami. Chyba dlatego, ¿e wygl±dali bardzo naturalnie i zapomnieli¶my.

Jeszcze raz pozdrawiam.
Pi.

Po³±czony z June 29 2013 11:53:59:
A odbiegaj±c ca³kowicie od tematu ;)
to mam dzisiaj imieniny hahahahahaha...........
;)

Po³±czony z July 04 2013 14:42:01:
Witam ponownie Wszystkich Forumowiczów ;)

Poni¿ej wklejam post z naszego fdanpage'u:

Chcemy podzieliæ siê z Wami krótkim fragmentem prawa holenderskiego dotycz±cego naturyzmu.
Oto co znale¼li¶my:
Ustawa o Publicznej Rekreacji Naturystycznej w Holandii.
Zasady publicznej rekreacji naturystycznej w Holandii okre¶la artyku³ 430a Kodeksu Karnego.
Prawo to zosta³o uchwalone w 1986 roku, m.in. z inicjatywy NFN - Nederlandse Federatie van Naturisten (Niderlandzka Federacja Naturystów).
Brzmi on nastêpuj±co: "Ten, kto znajduje siê rozebrany w miejscu publicznym nieodpowiednim do rekreacji naturystycznej lub poza miejscem okre¶lonym przez gminê jako odpowiednie do publicznej rekreacji naturystycznej, podlega karze grzywny pierwszej kategorii".
Oznacza to, ¿e oprócz miejsc wyznaczonych przez gminê jako odpowiednie do rekreacji naturystycznej, istniej± miejsca odpowiednie do rekreacji naturystycznej, okre¶lone przez Ministra Sprawiedliwo¶ci. S± to:
- pla¿e naturystyczne niewidoczne z drogi publicznej,
- miejsca, w których natury¶ci stanowi± wiêkszo¶æ w stosunku do osób ubranych, je¶li nawet wiêkszo¶æ z nich nie zgadza siê na zachowania naturystyczne,
- sytuacje, gdy pora dnia i okoliczno¶ci w sposób logiczny usprawiedliwiaj± rekreacjê naturystyczn±,
Z orzecznictwa wynika, ¿e miejsce jest równie¿ odpowiednie, gdy od lat jest wykorzystywane jako miejsce rekreacji naturystycznej. Je¶li nie stwierdzono sprzeciwów, prawo zwyczajowe zatwierdza je jako odpowiednie.
W przypadku rozbie¿no¶ci zdañ, sêdzia musi orzec, czy dane miejsce jest, czy te¿ nie jest , odpowiednie.
Zwróæcie uwagê na s³owa: "odpowiednie" i "logicznie".

Przy tej okazji chcia³bym Was wszystkich poprosiæ o pomoc w promocji naszego projektu.
Potrzebna jest nam "si³a jednostki" jaka w Was drzemie :)
Pozdrawiam.
Pi
Elavi
Tak, Holendrzy s± bardzo otwartym narodem. Mo¿e Pan Piotr nie wie, ale mieszka³am tam pó³ roku :) TU maj± na przyk³ad mapkê z takimi miejscami.
Piotr Pi

Quote

Elavi napisa³(a):

Tak, Holendrzy s± bardzo otwartym narodem. Mo¿e Pan Piotr nie wie, ale mieszka³am tam pó³ roku :) TU maj± na przyk³ad mapkê z takimi miejscami.


:) teraz ju¿ wie, tak± mapkê umie¶cili¶my ze dwa tygodnie temu na naszym fanpage na fb ;)
nimfa_5
¦wietne i trafne wypowiedzi Tomka, Darka i Kasi o naturyzmie i nudyzmie:) Nic dodaæ nic uj±æ. Chêtnie siê pod tym podpiszê :)
nimfastycznie
wroclove
Fajne takie agro. Ja zrobie podobne nad naszym morzem ale muszê wpierw trafiæ jak±¶ wiêksz± kumulacje w lotto:D
SoulReaper
Tak nadrabiam czasowy letarg na forum i muszê przyznaæ, ¿e podoba mi siê ten projekt. Jest to jedna z nielicznych inicjatyw pokazania prawdziwego obrazu o naturyzmie i nudyzmie.
Chcia³bym móc co¶ dodaæ do wypowiedzi Tomka S. ale nie mogê, bo wszystko zosta³o powiedziane :)
Jak reszta przedmówców, równie¿ podpisujê siê pod tre¶ci±, któr± udostêpni³e¶ Piotrze :)

Wroclove, nad morze Ci siê marzy ucieczka? Tu u Nas by¶ takie agro za³o¿y³... Jak mi siê tez trafi 6stka, to wejdê z Tob± w spó³kê :D a tereny mamy tu piêkne i odpowiednia lokalizacja siê na pewno znajdzie :>
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
Piotr Pi
POMO¯ECIE ?!?!?!?
"Crowdfunding, czyli finansowanie spo³eczno¶ciowe, to innowacyjna forma na gromadzenie kapita³u finansowego dostarczanego przez spo³eczno¶æ wirtualn±, na realizacjê kreatywnych projektów. W Polsce ta forma pozyskiwania ¶rodków na realizacjê swoich pomys³ów dopiero raczkuje. Pocz±tki crowdfundingu siêgaj± roku 1997 kiedy to fani brytyjskiej grupy rockowej Marillion, zebrali w ten sposób kwotê niezbêdn± na sfinansowanie trasy koncertowej zespo³u. Obecnie najwiêksz± platform± crowdfundingow± jest Kickstarter, na której internauci mog± wspieraæ projekty z najró¿niejszych dziedzin, od sztuki po nowoczesne rozwi±zania technologiczne. Crowdfunding jest przyk³adem tego, jak niewielki kwoty mog± mieæ realny wp³yw na realizacje nowatorskich pomys³ów.Platforma wspieramkulture.pl, jest pierwsz± dedykowan± projektom z dziedziny kultury. Opiera siê na zasadzie wszystko albo nic, co oznacza, ¿e w przypadku gdy projekt w okre¶lonym czasie nie uzbiera zak³adanych funduszy niezbêdnych na jego realizacjê, pieni±dze z powrotem trafi± na konta wspieraj±cych. Dziêki tej zasadzie, szanse na realizacjê bêd± mia³y tylko te projekty, które zyskaj± uznanie w¶ród wspieraj±cych.
Pomys³ stworzenia pierwszej w Polsce platformy finansowania spo³ecznego, dedykowanego kulturze, zrodzi³ siê w Fundacji EGER. G³ównym celem fundacji jest wspieranie inicjatyw oraz projektów kulturalnych ."
W przysz³ym tygodniu NagaPrawdaFilmDokumentalny bêdzie chcia³a rozpocz±æ spo³eczno¶ciowe zbieranie ¶rodków na realizacjê dokumentu.
POMO¯ECIE ???
Pozdrawiam
Piotr

Po³±czony z July 18 2013 10:27:09:
Witam Wszystkich Forumowiczów :)
Mo¿e kto¶ z Was bêdzie chcia³ wzi±æ udzia³ w naszym konkursie? :)

Konkurs!
Do wygrania dzieñ na planie zdjêciowym naszego filmu dokumentalnego, w¶ród przesympatycznej ekipy realizacyjnej.
Znajdziemy dla Ciebie zajêcie, tak aby¶ poczu³(a) swój wk³ad, na pewno siê przydasz a jak siê zmêczysz to krzese³ko prawie re¿yserskie bêdzie czekaæ na Ciebie
Wystarczy:
- polubiæ nasz profil
- udostêpniæ zdjêcie
- zostawiæ komentarz pod zdjêciem, i¿ zadanie zosta³o wykonane
Powodzenia !

"Prawdziwe ¿ycie jest ciekawsze od czegokolwiek, co jeste¶my w stanie wymy¶liæ"
Kevin Macdonald

Zapraszamy do wsparcia naszego autorskiego projektu którym jest realizacja "spo³ecznego" i "niekomercyjnego" filmu dokumentalnego o ludziach dla których naturyzm jest czym¶ naturalnym, o ...?!?! jak to kiedy¶ piêknie
powiedzia³ Pan Werner Herzog "Dla mnie nie istnieje taki podzia³: po jednej stronie rzeczywisto¶æ, a po drugiej - fikcja. Jest tylko poszukiwanie prawdy, rodzaj ¶ledztwa, tropienia kondycji ludzkiej", wiêc o czym jeszcze, to zweryfikuje "poszukiwanie prawdy", wska¿e drogê jak "nakrêciæ" nasz film.
Fan page NagaPrawdaFilmDokumentalny nie jest "komercyjnie reklamowany", uwa¿amy, ¿e k³óci³oby siê to z nasz± ide±, jeste¶my pewni, ¿e uda nam siê dotrzeæ do szerokiego grona odbiorców, osób które wespr± nas swoj± si³± jednostki i pomog± w promowaniu naszego projektu.
Zale¿y nam aby by³ to "spo³eczny" projekt, aby ka¿dy z Was czu³, ¿e jest jego wspó³twórc± , ¿e jest w nim jego czê¶æ i wierzymy w to, ¿e wiêkszo¶æ z Was ju¿ tak ma.
NagaPrawdaFilmDokumentalny

https://www.facebook.com/photo.php?fb...ba0c4f6156

Pozdrawiam ze s³onecznej Warszawy :)

Po³±czony z August 20 2013 12:29:10:
Witam Wszystkich,
jak zazwyczaj pozwoli³em sobie na "wklejenie" wiadomo¶ci z facebook'a.

Propozycja partnerska/Film promocyjny Naga Prawda.
W zwi±zku z tym, ¿e realizacja trailera jest ju¿ zakoñczona oraz w najbli¿szych kilku dniach odbêdzie siê jego premiera w internecie, poszukujemy partnerów/sponsorów/osoby prywatne, którzy/które zechcia³yby wesprzeæ nasz autorski projekt i tym sposobem znale¼æ siê na tylnej planszy filmu, tak zwanej "ty³ówce".
Osoby powa¿nie zainteresowane tak± form± wspó³pracy prosimy o kontakt : piotr.pi.senderowski@gmail.com
Pozdrawiamy.

Po³±czony z September 03 2013 13:17:36:
Witam Wszystkich Forumowiczów
PREMIERA TRAILERA NagaPrawdaFilmDokumentalny
Dzisiaj o godzinie 23.00 odbêdzie siê premiera naszego trailera.
Zapraszamy :)
Umieszczê dzisiaj link do filmu.
Pozdrawiam
You do not have access to view attachments
maRUDA
Specjalnie z tej okazji nie pójdê dzi¶ spaæ przed 23 ;) Doczekaæ siê nie mogê.
Jestem baaardzo ciekawa tego projektu.
Kibicujê Wam gor±co.
Piotr Pi
http://www.youtube.com/watch?v=N6aQYU...6aQYUH37h4


"Prawdziwe ¿ycie jest ciekawsze
od czegokolwiek, co jeste¶my
w stanie wymy¶liæ"
Kevin Macdonald


Szanowni Pañstwo!Jeste¶my w trakcie przygotowañ do produkcji filmu dokumentalnego. Planujemy zrealizowaæ go w Polsce, na prze³omie lat 2013/2014.
Nasz film jest o ludziach, dla których naturyzm jest naturalny, o ich pasjach, o codzienno¶ci, o spe³nieniach i pora¿kach.
Nie zamierzamy propagowaæ naturyzmu, jedynie zwróciæ uwagê jak ró¿ni s± ludzie, a jednocze¶nie jak niewiele nas ró¿ni.

Jak to kiedy¶ powiedzia³ Werner Herzog: "Dla mnie nie istnieje taki podzia³: po jednej stronie rzeczywisto¶æ, a po drugiej - fikcja. Jest tylko poszukiwanie prawdy, rodzaj ¶ledztwa, tropienia kondycji ludzkiej". O czym wiêc jeszcze bêdzie to film, poka¿e owo poszukiwanie prawdy, wska¿e drogê jak o p o w i e d z i e æ nasz film.
Zamierzamy pochyliæ siê te¿ nad tolerancj± w Polsce, czy raczej jej brakiem, równie¿ w stosunku do naturyzmu, który wci±¿ jest tabu.
Nasz dokument zatytu³owali¶my roboczo "Naga Prawda Film Dokumentalny". Poza g³êbi± przekazu i refleksj± wyró¿niaæ go bêdzie równie¿ forma realizacji.

Za pomoc± trailera, którego realizacjê ju¿ zakoñczyli¶my, chcemy zg³osiæ nasz projekt do programu spo³eczno¶ciowej zbiórki pieniêdzy.

Posiadamy bogate do¶wiadczenie w realizacji reklam, spotów, dokumentów i innych krótkich form.
"Naga Prawda Film Dokumentalny" jest jednak naszym pierwszym autorskim projektem, w którego realizacjê wk³adamy osobist± pasjê, gdy¿ chcemy daæ odbiorcy wiêcej ni¿ kilkadziesi±t minut piêknego obrazu. Film z za³o¿enia ma byæ form± dokumentaln±, lekko fabularyzowan±.
Niebagatelne s± dla nas warto¶ci, o których nasz obraz traktuje.
Oprócz filmu powsta³ ju¿ Fan page na Facebook'u, który ma na celu przedstawienie projektu, jego przes³ania i podej¶cie do zagadnienia szerszemu odbiorcy, szczególnie do licznego grona osób zainteresowanych naturyzmem, jak równie¿ tych, których interesuj± tego typu produkcje filmowe.
Fan page Naga Prawda Film Dokumentalny nie jest komercyjnie reklamowany, gdy¿ k³óci³oby siê to z naszym podej¶ciem do realizacji tego dokumentu. Jeste¶my pewni, ¿e uda nam siê dotrzeæ do szerokiego grona odbiorców, równie¿ do osób które wespr± nas i wspomog± w promowaniu naszego projektu.

Trailer nie powsta³by bez wsparcia ludzi, którzy zwi±zali siê z naszym projektem oraz zaprzyja¼nionych firm, s± to:

www.naturystyka.net
www.itd.waw.pl
www.fastmedia.com.pl
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc