Grupa filmowa NAGA PRAWDA

Last updated on 10 years ago
Admin
Otrzymali¶my kolejn± pro¶bê o kontakt z nasz± grup±. Poni¿ej przedstawiam tre¶æ poczty, za zgod± autora.

Quote


Szanowni Pañstwo!


Reprezentujemy grupê filmow± NAGA PRAWDA. Zanim przedstawimy Pañstwu nasz zespó³, chcemy napisaæ w kilu zdaniach o projekcie, nad którym obecnie pracujemy.

Zamierzamy nasze do¶wiadczenie i wiedzê wykorzystaæ do produkcji filmu dokumentalnego przedstawiaj±cego naturyzm w Polsce, jako absolutnie wyj±tkow±, wspania³± filozofiê i sposób na ¿ycie.

Tworzymy czteroosobow± grupê filmowo-realizacyjn±, w której sk³ad wchodz± pasjonaci:

- Piotr Senderowski, producent, kierownik produkcji, z wieloletnim do¶wiadczeniem w zakresie realizacji ró¿nych materia³ów filmowych i reklamowych.

- re¿yser, operator, DOP.

- Mervil Castricum, realizator, filozof, malarz, nauczyciel.

- Dorota Castricum, scenarzystka, rights manager, redaktorka w wydawnictwie Czarna Owca.

Do podjêcia prac nad dokumentem sk³oni³a nas chêæ przeciwstawienia siê rosn±cej nietolerancji polskiego spo³eczeñstwa, utrzymywanie tabu i postêpuj±cej ignorancji. Ponadto uwa¿amy naturyzm za zwyczajnie piêkny sposób na okazanie cz³owieczeñstwa. Mamy nadziejê, ¿e dobrze rozumiemy tê filozofiê, jej aseksualn± podstawê i prawo do godnego istnienia ludzi j± wyznaj±cych.

Naszym zamiarem nie jest wywo³anie sensacji, co spowodowa³oby sp³ycenie, a wrêcz wypaczenie tematu. Postrzegamy naturyzm jako równoleg³y do innych sposób prze¿ywania siebie, i tak zamierzamy go ukazaæ. Charakteryzuje nas dobry smak i subtelne poczucie humoru.

Na termin realizacji wybrali¶my lipiec i sierpieñ b.r.

Film zamierzamy skierowaæ na festiwale i przegl±dy filmów dokumentalnych, a nastêpnie do szerokiej dystrybucji telewizyjnej i internetowej.

Kluczowe dla gruntownego zg³êbienia tematu naturyzmu i gwarancji zachowania autentyczno¶ci jest dotarcie do ¼ród³a, co mamy nadziejê uzyskaæ przy Pañstwa pomocy. Zwykle najciekawsze i najbardziej warto¶ciowe filmy, ksi±¿ki, obrazy i inne przejawy ludzkiej twórczo¶ci ,napotyka³y na przyziemne przeszkody w trudnym akcie powstawania. My nie odbiegamy od tej regu³y, i, jak wielu przed nami, prosimy o wsparcie.

Je¶li zainteresowali¶my Pañstwa naszym pomys³em na tyle, ¿e zechc± Pañstwo pomóc nam przy jego realizacji, prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania z re¿yserem.

Na zakoñczenie pragniemy zapewniæ, ¿e do realizacji filmu zamierzamy wykorzystaæ nasze autorskie materia³y, jak równie¿ te uzyskane za zgod± ich w³a¶cicieli.--
Piotr Senderowski
Producer / Producent
Production Manager / Kierownik produkcji
phone:
email:
www: mikolajcastricum.pl


phone: do wiadomo¶ci zainteresowanych
email: do wiadomo¶ci zainteresowanych
Adalbert
Czy oprócz tej wiadomo¶ci znane Ci s± ROBERT jakie¶ inne dane odno¶nie produkcji tego¿ filmu? Jako¶ nie z³apa³em formu³y tego dokumentu... Czy to ma byæ film oparty na prywatnych materia³ach naturystów (naszej grupy) okraszony migawkami zdjêciowymi z naszym udzia³em w plenerze; czy te¿ ca³kowicie film z nami ukazuj±cy nas w trakcie wypoczynku w plenerze, wywiady itp.?
Co¶ du¿o zaczyna siê dziaæ ostatnio wokó³ nas, czy¿ nie? ;)
Admin
Niestety, nie jest mi wiadomo nic wiêcej. My¶lê ¿e je¿eli bêdzie wiêksze zainteresowanie tym tematem autor wiadomo¶ci napisze chêtnie wiêcej na ten temat.
Alien
Tak... naturyzm, piekne, naturalne cudo. Wschód s³onca, ledwo czai sie za widnokregiem, ¼d¼b³a traw pokryte diamentowymi kroplami rosy niczym wulkan barw i kolorow. Lekka mg³a tuz nad dywanem zieleni unosi sie niczym zjawa, muskajaca wszyskiego czego dotkie, niczym kochanek spragniony dotyku tej upragnionej. Pierwsze promienie slonca, odbite od kwiatów wilgotnych, spragnionych i ³aknacych.
Jezeli tego pragna, to zapraszam na moja ³±czke pod Wrockiem. Pokaze im co to jest naturyzm. Dlaczego jest to sposob na zycie. Czyli... zycie zgodnie z natur±. Niestety rodziny ³abêdzi nie poka¿ê. Kto¶ bardzo praktyczny zrobi³ rosó³. M³ode by³y..!
Robert... jestem za..! za pokazaniem prawdziwego naturyzmu.
Ale czy kto¶ to zrozumie..?
Piotr Pi
Witam wszystkich,
na pocz±tku chcia³bym bardzo podziêkowaæ Panu Robertowi za umieszczenie na forum naszego "listu".
Postaram siê Pañstwu w du¿ym skrócie opisaæ projekt:
Chodzi nam o kontakt z lud¼mi dla których "naturyzm" jest sposobem na ¿ycie, filozofi± lub czym¶ zupe³nie od nich skrajnym.
Na tym etapie produkcji filmu potrzebujemy spotkaæ siê z lud¼mi i
porozmawiaæ, znale¼æ wa¿ne dla nas warto¶ci, kluczowe dla
zrealizowania "prawdziwego" dokumentu. Podchodzimy do tematu powa¿nie, dlatego pro¶ba do osób które w taki czy inny sposób czuj± siê z naturyzmem zwi±zani. Nie oczekujemy od nikogo, ¿e rozbierze siê przed kamer±, nie taki mamy pomys³ na film.
W zwi±zku z tym, ¿e mieszkamy w Warszawie a forma filmu jest
niekomercyjna, chcemy unikn±æ "dodatkowych" kosztów i staramy siê na pocz±tek znale¼æ osoby z naszych okolic, mo¿e macie Pañstwo kontakt z kim¶ kto mieszka w Warszawie lub jej okolicach i wyrazi³by zgodê na niezobowi±zuj±ce spotkanie z nami, od tego chcieliby¶my zacz±æ. Nastêpnym etapem bêdzie dokumentacja po wybranych miejscach w Polsce i z wstêpnie wybranymi osobami które bêd± chcia³y siê z nami spotkaæ.
W filmie chcemy te¿ pokazaæ miejsca zwi±zane z naturyzmem, te
"naturalne" jak i "stworzone ludzk± rêk±".
Jeste¶my na etapie tworzenia tak zwanego trailera oraz fan page na fb w celu pozyskania ¶rodków na realizacjê filmu.
Ciê¿ko jest nam znale¼æ "sponsorów" którzy chcieliby wesprzeæ nasz projekt, bior±c pod uwagê jego temat.
Nie zgadzamy siê na wspó³finansowanie projektu przez instytucje
pañstwowe, stacje telewizyjne lub du¿e domy filmowe ze wzglêdu na to,¿e chcemy mieæ ca³kowity wp³yw na nasze dzie³o, w przypadku "pod³±czenia" w/w instytucji straciliby¶my mo¿liwo¶æ pe³nej kontroli nad projektem co mog³oby spowodowaæ jego sp³ycenie i skomercjalizowanie.
Mam nadziejê, ¿e uda³o mi siê Pañstwu w miarê dok³adnie nakre¶liæ nasz projekt i na jakim jego etapie realizacji jeste¶my.

Pozdrawiam wszystkich.
Piotr Senderowski
Alien
Piotrze Pi... czy nie rozumiesz ze naturyzm jest jak powiew wiatru, czy rosa na platkach kwiatów. Swit skapany w brzasku wschodzacego s³onca... albo szron na ¼d¼b³ach ledwo wychylajacych sie pêdów kwietniowych traw. Naturyzm to zycie w zgodzie ze swiatem ktory nas otacza.
Jezeli oczekujesz czegos innego, to nie ten adres. Jestem naturyst± dla siebie i przyjació³ z ktorymi dziele ten sam swiat i to samo postrzeganie otoczenia w ktorym ¿yjemy.
ckwrc
Ja my¶lê ¿e ile osób tyle opinii co to naturyzm. Wydaje mi siê ze w Warszawie te¿ ich trochê jest, szczególnie ¿e jest tam chyba nawet pla¿a? Je¶li nie uda ci siê znale¼æ osób z Warszawy, to my¶lê ze do porozmawiania bez kamer mo¿liwo¶ci s±. Z tym drugim raczej gorzej.

Pozdrawiam.
Piotr Pi

Quote

ckwrc napisa³(a):

Ja my¶lê ¿e ile osób tyle opinii co to naturyzm. Wydaje mi siê ze w Warszawie te¿ ich trochê jest, szczególnie ¿e jest tam chyba nawet pla¿a? Je¶li nie uda ci siê znale¼æ osób z Warszawy, to my¶lê ze do porozmawiania bez kamer mo¿liwo¶ci s±. Z tym drugim raczej gorzej.

Pozdrawiam.


Na rozmowie nam przede wszystkim zale¿y.
Oczywi¶cie z wielk± chêci± skorzystamy z mo¿liwo¶ci spotkania siê bez kamery, co najwy¿ej z dyktafonem :)

Pozdrawiam
Elavi
A czemu¿ by nie poopowiadaæ czym jest nudyzm, naturyzm. Póki mnie kamery nie filmuj± i nikt mi nie robi zdjêæ, jestem pozytywnie nastawiona. Jak i kolega ckwrc.
Alien
Elavi... ja te¿..!
Piotr Pi

Quote

Elavi napisa³(a):

A czemu¿ by nie poopowiadaæ czym jest nudyzm, naturyzm. Póki mnie kamery nie filmuj± i nikt mi nie robi zdjêæ, jestem pozytywnie nastawiona. Jak i kolega ckwrc.


Równie¿ bardzo dziêkujê za chêæ porozmawiania z nami.
Pozdrawiam

Po³±czony z June 11 2013 17:54:37:
Pozwolê sobie przypomnieæ adres mailowy do siebie, osoby, które chcia³by siê z nami spotkaæ i porozmawiaæ, bardzo proszê o kontakt :
piotr.pi.senderowski@gmail.com

PS: przy okazji chcia³bym zaprosiæ wszystkich naturystów i nudystów do odwiedzenia naszej strony na FB i klikniêcia "lubiê to", co pozwoli nam na dotarcie do wiêkszej grupy osób. Na tê chwilê jest w postaci startowej, po realizacji trailera do filmu uruchomimy j± z wielk± pomp±, nast±pi to w przysz³ym tygodniu.
https://www.facebook.com/NagaPrawdaFilmDokumentalny

Pozdrawiam.
Piotr.
maRUDA
Kurde, fajna idea!

Piotrze PI! Ja mogê z Tob± porozmawiaæ... Czy pokazaæ... Nie wiem.

Nie wiem te¿ czy spe³niam kryteria bycia naturystk± i czy mam prawo wypowiadaæ siê w temacie bo sama go rozpoznajê i wyrabiam dopiero swoje pogl±dy.

O ideach mo¿emy podyskutowaæ... Filozofia to piêkna... Praktyka i ¶wiadomo¶æ mas kuleje.
Alien
Ostroznie maRuda... nie do konca ufam ró¿nym nawiedzonym i prawdopodobnie uczciwym. Naturyzm to jest nasz swiat, otwarty dla wszystkich myslacych podobnie.
Ale... czy ktos to zrozumie?
Piotr Pi

Quote

maRUDA napisa³(a):

Kurde, fajna idea!

Piotrze PI! Ja mogê z Tob± porozmawiaæ... Czy pokazaæ... Nie wiem.

Nie wiem te¿ czy spe³niam kryteria bycia naturystk± i czy mam prawo wypowiadaæ siê w temacie bo sama go rozpoznajê i wyrabiam dopiero swoje pogl±dy.

O ideach mo¿emy podyskutowaæ... Filozofia to piêkna... Praktyka i ¶wiadomo¶æ mas kuleje.


Witaj,
bardzo mi³o mi to s³yszeæ, my¶lê, ¿e nasze spotkanie i rozmowa dadz± Ci odpowied¼ czy pod±¿amy w tym samym kierunku i czy nasza chêæ ukazania ¶rodowiska naturystów oraz ich filozofia jest zgodna z tym co sama czujesz.
Wa¿ne dla nas jest jak najszersze spektrum, jak napisa³ "ckwrc" (Ja my¶lê ¿e ile osób tyle opinii co to naturyzm), ka¿dy z nas jest przede wszystkim cz³owiekiem i spostrzega ¶wiat przez swój pryzmat, w tylko dla siebie znanych "barwach".
Jeszcze raz dziêkujê i proszê Ciê o kontakt na maila, tak jak wszystkich chêtnych aby siê spotkaæ,poznaæ i porozmawiaæ, a czy dalej bêdziemy chcieli "wspó³pracowaæ" przy samym filmie to sami poczujemy :) .

PS: tak dla przypomnienia zapraszam na nasz fanepage na FB - https://www.facebook.com/NagaPrawdaFilmDokumentalny

Pozdrawiam.
Pi.

Po³±czony z June 13 2013 22:44:42:

Quote

Alien napisa³(a):

Ostroznie maRuda... nie do konca ufam ró¿nym nawiedzonym i prawdopodobnie uczciwym. Naturyzm to jest nasz swiat, otwarty dla wszystkich myslacych podobnie.
Ale... czy ktos to zrozumie?


Dlatego uwa¿am, ¿e warto siê spotkaæ i poznaæ, spojrzeæ w oczy, porozmawiaæ, ¿adne zobowi±zuj±ce do dalszej wspó³pracy spotkanie.
Jak inaczej siê przekonaæ czy warto nam zaufaæ?
Pozdrawiam.
Pi.
Alien
Piotr Pi... s³usznie prawisz. "warto siê spotkaæ i poznaæ, spojrzeæ w oczy..."
Proponuje spotkaæ sie w saunie. W konkretny dzieñ, moze to byæ ¶roda, lub przez nas ulubiona sobota. Mamy do wyboru kawiarenke z dobrym sokiem, piwem, kaw±... co kto lubi. Mamy ³a¼nie kamienna i bio. Jest du¿y ogród z lezakami. Jest gdzie sie poznaæ, gdzie porozmawiaæ.

Ale... czy kto¶ to zrozumie?
frania
No i oczywi¶cie w stroju galowym - czyli jak nale¿y :)
http://www.youtube.com/watch?v=WpiFF6K1iZQ
Piotr Pi

Quote

fra napisa³(a):

No i oczywi¶cie w stroju galowym - czyli jak nale¿y :)


:)

Po³±czony z June 15 2013 14:53:43:
Je¶li kto¶ bêdzie jutro w okolicach Warszawy to zapraszam do pomocy przy realizacji naszego trailera :)

https://www.facebook.com/events/170356486474466/

Pozdrawiam Wszystkich.
frania
To my zapraszamy do Wroc³awia :)
http://www.youtube.com/watch?v=WpiFF6K1iZQ
Piotr Pi

Quote

fra napisa³(a):

To my zapraszamy do Wroc³awia :)


No i chyba trzeba by³o skorzystaæ z zaproszenia ;)
Pozdrawiam.

Po³±czony z June 16 2013 22:00:54:
A to odpowied¼ dlaczego, skopiowane z naszego fan page'u na FB.
"Technicznie rzecz ujmuj±c, z dzisiejszego planu filmowego do naszego trailera nic nie wysz³o oprócz tak zwanej "filmowej kiszki".
Natura tym razem nie pozwoli³a nam znale¼æ nie zalanej pla¿y nad Wis³±, woda, jak zwykle i naturalnie to bywa, sp³ynê³a z po³udnia i zatopi³a wszystkie urokliwe miejsca które sobie Pan re¿yser wcze¶niej wymy¶li³, a które znalaz³ dla niego Pan kierownik produkcji .
Wszystkie te wcze¶niej malownicze miejsca przejechali¶my wspania³ym i na maxa pozytywnym El Classico Kamperem naszego przemi³ego kolegi, który by³ tak mi³y i wrêczy³ nam do niego kluczyki (za które mu bardzo dziêkujemy), niestety odpad³ nam t³umik który uda³o nam siê zapakowaæ ze sob±, lecz auto a raczej jego silnik nabra³o na drodze jakby wiêkszej szlachetno¶ci, s³ychaæ by³o tê moc silnika .
Wracali¶my do naszej bazy pe³ni wra¿eñ, dobrej energii i przekonania, ¿e z natur± tak do koñca to nigdy nic nie wiadomo .
Jeste¶my jednak jak zawsze niestrudzeni i tylko czekamy a¿ "wody odejd±" lub ewentualnie odwiedzimy inne malownicze miejsce aby wznowiæ nasze dzia³ania.
Mo¿e kto¶ z Was zna jakie¶ piêkne, malownicze i spokojne miejsce nad rzek± lub jeziorem nieopodal Warszawy z piêkn±, szerok±, "nie zalan±" piaszczyst± pla¿±?"
Pozdrawiamy
NAGA PRAWDA FILM DOKUMENTALNY
https://www.facebook.com/NagaPrawdaFilmDokumentalny

Pozdrawiam.
frania
Piotr... Najlepiej bêdzie jak przyjdziesz do WPW
(powiedzia³a, co wiedzia³a).
Przywdziejemy opaski i zrobisz prawdziwy dokument.
http://www.youtube.com/watch?v=WpiFF6K1iZQ
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc