Trestno

Last updated on 10 years ago
maleejzi
Witam, jestem m³ody sta¿em na forum i jeszcze m³odszy je¶li chodzi i do¶wiadczenia zwi±zane z naturyzmem :) oczywi¶cie pe³noletni ¿eby nie by³o.
Sporo informacji znalazlem o Trestnie, nawet ostatnio udalo mi sie tam trafiæ... by³o pare osób jednak nie odwa¿y³em siê jeszcze póki co do nich "do³±czyæ". By³ to raczej pobyt zapoznawczy z atmosfer± i samym miejscem z mojej strony...
W zwi±zku z czym mam pytanie czy kto¶ z forum pojawia sie tam w ciep³e weekendy?

Pozdrawiam
ckwrc
Ostatnio przeprowadzili¶my szersz± rozmowê o Trestnie - nieszczególnie jest ono miejscem naturystycznym. Kiedy¶ kto¶ od nas bywa³ - teraz chyba nikt.

Je¶li chcesz nas poznaæ to masz okazjê za tydzieñ w WPW.

Zapraszam i Witam ;)
maRUDA
@maleejzi jaka jest Twoja opinia o Trestnie? Podoba³o Ci siê? Godne to nazwy "Pla¿a Naturystów"?
Dawno nic nie s³ysza³am o tym miejscu a kiedy¶ bywa³am... Du¿o ludzi? Jakie¶ pary?
Kurcze, jednak kusi ¿eby opalaæ siê w towarzystwie... Samemu to nie to samo...

Teraz je¶li kto¶ z nas tam bywa to zapewne tutaj siê nie pochwali. Nie promujemy tego miejsca. Ja zapewne wybiorê siê jeszcze z ciekawo¶ci w tamte okolice i zdecydujê czy zostaæ w towarzystwie czy uciekaæ w krzaki :)
maleejzi
Czy godne to nazwy "pla¿a naturystów" to nie wiem bo nie mam porównania;)
By³y 2 pary z tym, ¿e jedna szybko zmy³a sie w krzaki i ok. 5-6 ch³opów.

Plusem jest to ¿e obok jest sporo miejsca i jak nam nie pasuje towarzystwo to mo¿na w samotno¶ci lub "zaufanej"grupce siê poopalaæ... na pewno tam jeszcze zawitam aby poczuæ lepiej t± atmosferê i zapewne po kilku takich wizytach wyrobie sobie zdanie.
Adalbert
Witam Cie i przy³±czam do tej dyskusji. S³usznie zauwa¿y³e¶, ¿e wyrobisz sobie zdanie na temat tego miejsca. Powiem tylko, ¿e w tym roku by³em tylko raz i by³ znany mi z roku ubieg³ego kolega naturysta ( zaznaczam to, bo du¿o siê mówi i zauwa¿a tam inne opcje golasów). Pogadali¶my, ale pora ju¿ by³a ku zachodowi s³oñca, wiêc siê zmy³em. Mam nadziejê, ¿e uda nam siê spokojnie spêdzaæ tam czas, a jak nie, to trzeba bêdzie zajrzeæ do swoich samotni...
Spróbujê w tym tygodniu jak pogoda pozwoli...
kocha
Dzisiaj bêdzie ciê¿ko - pogoda wybitnie barowa
jacek1990
Có¿ mogê napisaæ na temat Trestna. By³em tam 21 Czerwca i nic specjalnego. Prócz mnie o 13.00 by³o 3 panów z czego 2 z nich szybko znik³a, w miêdzyczasie pojawi³y siê parki lecz te¿ szybko znik³y. Wiêcej osób pojawi³o siê popo³udniu.

By³em tam pierwszy raz, trafi³em tam u¿ywaj±c mapki http://tnij.org/laka-opalanie.
W sumie to bardzo spokojne miejsce choæ nie za du¿e, jest oddzielone drzewami i polem zbo¿a, obecnie podczas remontów wa³ów nikt tamtêdy z lornetkami nie chodzi. Dojazd autobusem 120 wysiadaj±c na przystanki Zalewowa jest najmniej do przej¶cia ~15 minut.
extragirl
Witam by³am tam dzisiaj ok 15-16 i moja opinia to owszem miejsce dyskretne, obok lasek i ³an zbo¿a jeszcze zielonego byli tam sami faceci niestety zreszt± 2 parki facetów, którzy siê obmacywali he he, niestety ¿adnych kobiet co smutne nie chcia³am zbytnio przeszkadzaæ to znik³am natomiast po 2 stronie by³a parka on go³y ona dopóki co by³am zdjê³a stanik ale by³a w stringach za autem byli no ale nie chcia³am za du¿o kr±¿yæ no od zalewowej trzeba siê przej¶æ trochê na wa³ to raczej nie wygl±da doj¶cie raczej poln± ¶cie¿k±-je¶li to te miejsce to trafilam jak nie to bêdê musia³a szukaæ dalej.
Turysta
Trafi³a¶ (lub trafi³e¶) z roku na rok widaæ coraz bardziej zatraca miano "pla¿y naturystycznej". Z drugiej strony
bywa³y i pewnie wci±¿ korzystaj± osoby, którym to nie przeszkadza i z którymi do niedawna mi³o by³o zamieniæ
parê s³ów. Ka¿demu wg upodobañ - tyle mogê powiedzieæ.
Jedyna zaleta o ile tak mo¿na powiedzieæ, w ci±gu tych kilku lat w weekendy bywa³o po dwadzie¶cia
i wiêcej osób. Czy gdziekolwiek indziej we Wroc³awiu stworzymy prawdziw± pla¿ê - chcia³bym by tak by³o
ale widaæ, ¿e ka¿dy sobie...

Miejsc w naszym mie¶cie jest naprawdê sporo tylko siê trzeba rozgl±daæ, niekoniecznie z dobrym dojazdem
autem - ale jak dla mnie to zaleta :)
saper
Racja - je¶li komu¶ zale¿y po prostu na swobodnym, nieskrêpowanym wypoczynku w promieniach gor±cego s³oñca - którego niestety tymczasowo brak³o - to zawsze jest w stanie znale¼æ dla siebie dogodne miejsce. Gorzej jak kto¶ szuka koniecznie zaludnionego miejsca, bo niezbêdny mu do szczê¶cia jest widok innych "N". Oczywi¶cie ja nie mam nic przeciwko grupowym spotkaniom - ALE TAK NAPRAWDÊ - to taki wypoczynek jest jedynie wtedy wypoczynkiem przyjemnym kiedy czujemy siê swobodnie w danej grupie - czyli nie ma w okolicy natrêtnych OBCYCH gapiów.

Ja tak dla odmiany w NIEDZIELE wypoczywa³em nie na - jak to nazwano nies³usznie "SAPERSKIM" miejscu w okolicach Rêdzina (nies³usznie moje - bo i mnie to miejsce polecono na forum) - lecz w ca³kiem nowym i chyba dosyæ ciekawym miejscu w okolicy Rakowa. Przez piêæ godzin le¿akowania 2 razy przeje¿d¿a³y w pobli¿u osoby postronne - raz samochód a raz grupa na koniach. Lecz nie kolidowa³o to z moim wypoczynkiem bo jest tam wielkie po³acie ³±ki z ekstra zielenin± w której jak siê zalegnie jest siê zupe³nie niewidocznym. Okolice s± równie przestronne i ka¿dy jest w stanie znale¼æ co¶ dla siebie.

Gor±co polecam!!!
You do not have access to view attachments
Admin

Quote

chyba dosyæ ciekawym miejscy w okolicy Rakowa


Polecam równie¿ te tereny.
Adalbert
Teren w okolicy Rakowa jest piêkny. Jest tam o¶rodek je¼dziecki szko³y oficerskiej i czêsto je¿d¿± tam adepci je¼dziectwa. Ale teren jest obszerny, wiec dla ka¿dego znajdzie siê kawa³ek trawy...
nimfa_5
Na sobotê zapowiadaj± ¶wietn± pogodê. Idealn± do opalania:) Tylko gdzie i z kim? Samej strach:o Jakie¶ pomys³y?
nimfastycznie
czbodzio
Tez mysle o opalaniu w ten weekend. Pomysly mam nastepujace:
Trestno albo terene przy ujsciu Widawy. Moze byc calodzienny pobyt we WPW, a najbardziej mnie kreci wypad do Miedzyzdrojow (Lubiewo). Cena Biletu Podró¿nika wynosi w klasie 2 - 74 z³, Jest pociag w piatek o 21:45, powrot w niedziele o 20:50 i przyjazd do Wro o 5:20 w poniedzialek.
nimfa_5
Niez³y pomys³ ale dla mnie trochê za pó¼no skoro poci±g jest ju¿ dzi¶ :) ¯yczê udanego weekendu. Poszukam ciekawych krzaków nad moj± rzek±:D
nimfastycznie
czbodzio
Cos sie zachmurzylo. Caly czas sie waham z tym wyjazdem. Ewentualnie jakas podpowiedz na temat Twojej (Nimfa-tycznej) rzeki.
wroclove

Quote

nimfa_5 napisa³(a):

Niez³y pomys³ ale dla mnie trochê za pó¼no skoro poci±g jest ju¿ dzi¶ :) ¯yczê udanego weekendu. Poszukam ciekawych krzaków nad moj± rzek±:D

A ja od miejscowych s³ysza³em ¿e blisko tej rzeki jest jakiej¶ stodole za któr± spokojnie mo¿na siê opalaæ;):D
nimfa_5
Tak :) u znajomego gospodarza mo¿na. Nawet mo¿na za niewielka op³at± rozbiæ namioty :D
nimfastycznie
wroclove
A widzisz to dobrze s³ysza³em, tylko czy gospodarz i gospodyni nie pogoni wid³ami jak zobaczy ptaszki nie tylko na ga³êzi:D.
czbodzio
Uchylcie, prosze rabka tajemnicy na temat tego miejsca.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc