Wyjazd Kraków - zalew Kryspinów czerwiec 2013

Last updated on 10 years ago
wroclaw80
W naszym kalendarzu na sezon 2013 pojawi³a siê koncepcja do wyjazdu do Krakowa nad zalew w Kryspinowie.
Jest to kontynuacja odwiedzania Naszych miejsc naturystycznych na terenie piêknej Polski!
Wstêpna propozycja 8/9 czerwca lub 22/23 czerwiec.

G³ówny warunek to pogoda oraz chêtni na woja¿e poza Wroc³aw ( proszê o propozycje, sugestie).
Jak bêdzie fajna atmosfera i przyjazne miejsce pojedziemy jeszcze nie raz! Z informacji jakie uzyska³em w internecie to, i¿ w weekend przebywa tam 100-200 osób!

Pogoda na pocz±tku sezonu letniego zapewne dopisze, reszta zale¿y od uczestników którzy zawsze wnosz± pozytywna energiê :-)

Koszt przejazdu w 1 stronê to 29 z³ (busy kursuj± co godzinê z Wroc³awia do Krakowa i z powrotem) wiêc o powrót nie ma co siê baæ!
www.link-bus.com
www.lajkonikbus.pl

Bilety mo¿na zarezerwowaæ nawet na ostatnia chwilê (1-2 dni przed wyjazdem). Kupno biletu u kierowcy na 100% gwarantuje, i¿ zostaniesz na dworcu PKS we Wroc³awiu.

Dojazd nad zalew komunikacj± miejsk± 4 z³ (jednorazowy) dla grupy do 20 osób 46 z³, czasowy 5 z³ ( 60 min) lub 6 z³ (90 min) ( dla 1 osoby). Koszt wej¶cia ( nie wiem). ale czyta³em ze mo¿na gdzie¶ bocznym wej¶ciem za free :-)

Prowiant mo¿emy zabraæ ze sob± lub zakupiæ w sklepie. Dla chêtnych mo¿liwe wyj¶cie na obiad na Rynek ewentualnie mo¿na napiæ siê "z³otego trunku" z widokiem na Krakowsk± starówkê :-)
barbada
Hej.Propozycja fajna.Wydaje nam siê, i¿ czym bli¿ej wakacji to pogoda bêdzie fajniejsza, a wtedy mo¿e skusiæ siê na dwa dni z noclegiem? Wstêpnie zg³aszamy swoj± obecno¶æ.
Elavi
Te¿ zg³aszam swoj± chêæ. Propozycja wydaje siê byæ ciekawa :)
maRUDA
Ja tak¿e wezmê udzia³ tej wycieczce ale nie piszê siê ju¿ nigdy wiêcej na komunikacjê publiczn±!

Przy komplecie osób za, 30 z³ od g³owy, mój ma³y fiat powiezie nas w 2 strony a dodatkowo mo¿na co¶ zwiedziæ po drodze. Tak¿e oszczêdno¶æ to ¿adna a komfort nie do porównania!

Czerwca nam braknie na atrakcje...
Turysta
Hmm... a ja tam nie mam "awersji" do komunikacji publicznej - chyba ju¿ przywyk³em i nic
mnie ju¿ nie zaskoczy no chyba, ¿e na plus :D.
Propozycja by skorzystaæ z busów ma tak± zaletê, ¿e kierowca nie jest wyobcowany z kosztowania BRO no chyba, ¿e za kierownic± jedzie abstynent z w³asnej i nie przymuszonej woli :]
Barbada dobrze prawi, mo¿e wybierzmy siê z noclegiem? Mo¿na przekimaæ w namiocie, a rano
wracaæ na spokojnie. Jak dla mnie wariant najciekawszy. No ale to sprawa indywidualna.
Yupiter
Ja sie tez zglaszam. MAruda klep miejsce dla mnie w maluchu ;)
wroclove
Inicjatywa ca³kiem ciekawa tylko bez noclegu to raczej a nawet na pewno nie ma sensu. 3-4 godz jazdy w jedn± stronê i powrot to samo, ile czasu zostaje na pobyt.
A teraz zaczynamy zgrywanie wszystkich w jeden termin:)
Mi posuje np.15-16.06 koniec czerwca odpada.
arabeska
22/23 czerwca te¿ chyba mo¿e byæ;)
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
nimfa_5
Lepiej ju¿ 8-go czerwca:) prosto z Czeladzi na Kraków. Tam przenocowaæ jak sugeruj± koledzy
myzwroclawia
Koszty wej¶cia: http://www.kryspinow.com.pl/index.php?mod=ps&id=1
;)
Nam pasowa³by 15.06, kombinujemy te¿ czy jednak 8.06 nie daliby¶my rady do³±czyæ do Was w Termach :D
Najlepiej po³±czyæ te 2 miejsca i zostaæ na noc, skoro to w podobn± stronê.
I jak zwykle - ¶rodkiem prywatnym, tak wiêc 1 lub 2 osoby mo¿emy zabraæ, je¶li siê zgramy czasowo (jeden wstêpny chêtny jest).
No i oczywisty warunek - brak deszczu - Termy wtedy wskazane, pla¿a ju¿ nie bardzo.
maRUDA
Nieee noooo, kochani! Zwariujemy z tymi terminami! Zdecydujmy siê na 1 konkretny a pojedzie ka¿dy komu bêdzie pasowa³o i tyle. Tylko kto ma podjac decyzjê? Mi pasuje ka¿dy weekend czerwca.

Nocleg rzeczywi¶cie trzeba przeanalizowaæ, nie mówiê nie, wiêc mój sk³ad (w sensie z mojego auta) pewnie zdecyduje siê na tak± opcjê.

Link, który zapodali¶cie @myzwroclawia do pla¿y w Kryspinowie, nie wygl±da jakby dotyczy³ pla¿y N... Czy my tam jeste¶my go¶cinnie, schowani gdzie¶ z boczku, czy to typowo naturystyczne miejsce?
Turysta
Pewnie, ¿e naturystyczne (oczywi¶cie nie ca³y zalew), polecam
http://www.naturyzm.info.pl/forum/index.php?/topic/3958-kryspinow/

Ja bym poszed³ dalej... czy nie uwa¿acie, ¿e lepszym rozwi±zaniem bêdzie gdy zmówimy siê
powiedzmy w po³owie tygodnia w którym prognozy maj± byæ bardzo optymistyczne (tak
przynamniej 23-24C) i wtedy dogadamy siê kto z kim ma jechaæ?
Jechaæ ponad 500km dla samej podró¿y jako¶ mi siê nie widzi. Oczywi¶cie kto wtedy bêdzie móg³
pojedzie komu nie bêdzie pasowaæ pozostanie swojska Widawa...
No chyba, ¿e w przypadku niepogodny zamierzamy odbyæ wycieczkê po grodzie Kraka ale
i wtedy pogoda by³aby wskazana.
myzwroclawia
@maRUDA w³a¶nie nie wiem na pewno, ale na forach by³o napisane, ¿e jest wydzielona pla¿a i mo¿na wej¶æ "legalnie" lub "boczkiem" ;)
myzwroclawia
@Turysta zgadzam siê i sugerowa³abym takie rozwi±zanie:
jak bêdzie pogoda to Termy + Kryspinow, a jak nie bêdzie pogody to tylko Termy :-)

...a przy soczku chmielowym najlepiej siê ustalenia robi :D
Trojan
Poczyta³em sobie "linka" Turysty i niestety niektore relacje z plazy sa negatywne :( Czy ktos z Was kto tam by³ móg³by w paru zdaniach obiektywnie opisac to miejsce ??
myzwroclawia
Te¿ trochê poczyta³am i przypomina mi to w±tek o Trestnie :)
fajne okreslenie - "trzepikoniki" :D
wroclove
No proszê to ja my¶la³em ¿e bêdzie problem kiedy jechaæ ;)...a tu pojawia siê czy jechaæ. Jechaæ jechaæ trzeba sprawdziæ na w³asne oczy co i jak:).
15-nasty, chyba ¿e ju¿ wyjazd do Term macie pewny na 8-ego.
maRUDA
"Trzepikoniki"???!!! Ble...
B³agam! Bo mi siê odechce zwiedzania Kryspinowa! Najwy¿ej znowu bêdziemy mieli temat do narzekañ... Ale obym siê myli³a.

@wroclove, my nic pewnego jeszcze na czerwiec nie mamy... Nie wiem czy tutaj uda nam siê ustaliæ wszystko.
Mo¿e jakie¶ cielesne spotkanie a nie tylko pisanie pomo¿e doj¶æ do konkretnych ustaleñ?
barbada
Kole¿ank±, który siê jeszcze na ten temat nie wypowiedzia³, a podejrzewam, ¿e bêdzie mia³a decyduj±ce zdanie, jest niestety pogoda. Dlatego uwa¿am, ¿e w dobie tak zaawansowanej techniki (przewidywanie pogody) , nale¿y wykorzystaæ pierwszy weekend czerwca (zaczynaj±c od 7-9), w którym na kilka dni przed bêdziemy wstanie oceniæ czy warto jechaæ. Mo¿e uda siê dwie ekipy zmontowaæ w ró¿nych terminach.
Pomys³ z Termami jest bardzo dobry (2 w 1). Mo¿na by by³o zobaczyæ noce saunowe np. 14 -Hawajska Noc, 28 - Pool Party.
A co do samego Kryspinowa, to zdania internautów s± podzielone, Jednym siê podoba a inni te miejsce krytykuj± ze wzglêdu na natarczywo¶æ tekstylnych.Alternatyw± mo¿e byæ Pogoria (okrzykniêta nieoficjaln± stolic± ¶l±skich naturystów). Od Wrocka tylko 220 km a do Term 16 km. Tak czy siak my siê piszemy.
P.S. A mo¿e morze ze swoim szumem i piaskiem - Lubiewo tylko ~ 4 - 5 h jazdy.Pozdrawiamy Was serdecznie.
nimfa_5
Zespó³ zbiorników wodnych w D±browie Górniczej Pagoria, ¶wietna alternatywa:D
Wiêc czekamy tylko na pogodê:)
Czy Indywidualismus nie chwali³ siê przypadkiem posiadaniem wielkiego namiotu typu tipi? ;)
nimfastycznie
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc