Rozpoczêcie sezonu grillowego

Last updated on 9 years ago
wroclove
Inspekcja dzia³ki po zimie wypad³a pomy¶lnie:), wiêc jak zadeklarowa³em na jesiennym grillu robimy wiosenne rozpoczêcie sezonu grillowego.
Kto by³ w tamtym roku to ju¿ wszystko wie.W planach jest grill, ognisko i co tam sobie jeszcze wymy¶licie;)
Trochê Festiwal Dobrego Piwa pokrzy¿owa³ mi plany, bo pierwotnie planowa³em spotkanie 11 maja a tak dzia³kowego grilla robimy 18.05. Czy kto¶ jest za, przeciw lub wstrzyma³ siê od g³osu:).
myzwroclawia
Hej! A by³a jaka¶ gitara na ostatnim grillu? ;)
W jakiej to czê¶ci Wroc³awia je¶li mo¿na spytaæ?
My by¶my reflektowali, je¶li by³aby mo¿liwo¶æ do³±czenia to jak najbardziej ZA ;)
...choæ pewnie termin bêdzie zale¿ny od warunków deszczowo-pogodowych.
Yupiter
Jestem za :)
barbada
11 we Wrocku, 18 we Wrocku, zapowiadaj± siê szalone weekendy w maju. Je¿eli tylko czas na to pozwoli, a robimy wszystko by pozwoli³, jeste¶my 2 x ZA i wpisujemy siê na listê obecno¶ci.
P.S. Mo¿e przed ka¿dym spotkaniem ma³e co nieco w WPW?
Elavi
Zapewne równie¿ do³±czymy do grona :)
wroclove

Quote

myzwroclawia napisa³(a):
Hej! A by³a jaka¶ gitara na ostatnim grillu? ;)
W jakiej to czê¶ci Wroc³awia je¶li mo¿na spytaæ?
My by¶my reflektowali, je¶li by³aby mo¿liwo¶æ do³±czenia to jak najbardziej ZA ;)
...choæ pewnie termin bêdzie zale¿ny od warunków deszczowo-pogodowych.

Gitary nie by³o ale mo¿e byæ bêdzie ciekawiej:),ja jakie¶ radio wykombinujê.By³o za to strzelanie do kabaczków i jak siê okazuje nie tylko do tego bo dzisiaj odkry³em ¿e kto¶ zrobi³ sito ¶rutem z doniczek kwiatowych;).Max wiesz co¶ o tym:).
Dzia³ka jest na ul.Jaracza blisko Mostów Warszawskich.
myzwroclawia
Czujemy siê zaproszeni :D :D
Co mamy przynie¶æ? ;)
barbada
Hej. No w³a¶nie, gospodarze imprezy napiszcie z czym mamy do Was przybyæ? Co do jad³a i jaki napitek preferowany bêdzie na dzia³kogrillparty?
nimfa_5
Zg³aszam obecno¶æ:D Pijemy tradycyjnie piwo i przynosimy miêsko lub kie³baski na grilla. Zrobiê te¿ jak±¶ dobra sa³atkê.
nimfastycznie
arabeska
Oczywiste jest, ¿e dzia³kogrilloparty uzale¿nione jest g³ównie od pogody i innych zdarzeñ losowych:)
Jak zwykle to bywa³o wcze¶niej tak i tym razem impreza jest sk³adkowa - ka¿dy wie co pó¼niej najchêtniej zje ;)
A pijemy tradycyjnie BRO!
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
maRUDA
Jako ¿e mieszkam po s±siedzku, trudno mi bêdzie nie przybyæ :)

Czy kto¶ poza piwem i miêchem planuje zabraæ dzieciaki? Ostatnio bawili¶my siê z nimi super...
wroclove
Dzia³kogrilloparty b.fajnie nazwane:D.
To mo¿e ja powiem jak by³o podczas jesiennej edycji.Ka¿dy przyniós³ co¶ na grilla(kie³baska,kaszanka, miêcho),by³a te¿ jaka¶ sa³atka i chyba nawet ciasto:).Co do picia... hymm kole¿anka Arabeska zadecydowa³a ze pijemy tradycyjnie BRO;).A ja siê z tym nie zgadzam bo mo¿e kto¶ bêdzie chcia³ siê napiæ soku, wina czy wódki i taki osobnik nie bêdzie czarn± owc± w stadzie:)
marian97
Do³±czyliby¶my na"dzia³kogriloparty" po rannym saunowaniu! Tylko gdzie tej dzia³ki szukaæ? Nie mieli¶my jeszcze okazji jej zwiedziæ!:)
Turysta
Prawie co tydzieñ jaka¶ "impreza"... piwo, wypad do Czeladzi czy jak teraz
"grillowanie" forumowiczów - mi³e i fajne :) tylko jak tu na wszystko czas znale¼æ?
Nie wiem czy do³±czê ale dziêkujê za zaproszenie :)
wroclove

Quote

marian97 napisa³(a):
Do³±czyliby¶my na"dzia³kogriloparty" po rannym saunowaniu! Tylko gdzie tej dzia³ki szukaæ? Nie mieli¶my jeszcze okazji jej zwiedziæ!:)

Ju¿ pisa³em wcze¶niej dzia³ka jest na ul.Jaracza blisko Mostów Warszawskich.Dla zainteresowanych podam telefon na priva gdy¿ dzia³ka jest pilnie strze¿ona;) i klucz od bramy jest tylko w moim posiadaniu:D
wojtekpl
Ja te¿ chêtnie bym zagl±dn±³ na grilla, je¿eli mnie przyjmiecie. Niestety do koñca czerwca jestem s³omiany wdowiec, gdy¿ moja po³owica uczy siê w Warszawie w ka¿dy weekend. Tym bardziej, ¿e na Jaracza to mam 20 min na nogach. Pozdr.
arabeska

Quote

Turysta napisa³(a):
Prawie co tydzieñ jaka¶ "impreza"... piwo, wypad do Czeladzi czy jak teraz
"grillowanie" forumowiczów - mi³e i fajne :) tylko jak tu na wszystko czas znale¼æ?
Nie wiem czy do³±czê ale dziêkujê za zaproszenie :)


:)dzieje siê dzieje bo wiosna Panie Sier¿ancie!

wojtek.pl - odpowiednie wpisowe w postaci beczki piwa i jeste¶ przyjêty :D
wroclove

Quote

wojtekpl napisa³(a):

Ja te¿ chêtnie bym zagl±dn±³ na grilla, je¿eli mnie przyjmiecie. Niestety do koñca czerwca jestem s³omiany wdowiec, gdy¿ moja po³owica uczy siê w Warszawie w ka¿dy weekend. Tym bardziej, ¿e na Jaracza to mam 20 min na nogach. Pozdr.

Jest co¶ takiego jak wagary a co nie mo¿na;), tym bardziej ¿e to 20 min na nogach:). A na dzia³ce napiszemy usprawiedliwienie:D.
wojtekpl
No niestety nie mo¿na i¶c na wagary :( ale beczuszka piwa by siê znalaz³a. :)
wroclove
Po Festiwalu Piwa rozpoczynamy ostatnie przygotowania do akcji "dzia³kogrilloparty". Czy co¶ siê u kogo¶ pozmienia³o kto¶ siê jeszcze pisze? Na dzieñ dzisiejszy zorganizowa³em 2 grille w miarê du¿e, jeden ma³y i jak bêdzie nas naprawdê "znaczna ilo¶æ":) to mam jeszcze ruszta do rozpalenia na ceg³achi. Co do logistyki ja udostêpniam miejsce, zapewniam wêgiel(mile widziany brykiet),butlê gazow± jak kto¶ bêdzie chcia³ napiæ siê kawy i herbaty. Reszta rzeczy na grilla typu:jednorazowe tacki, sztuæce, kubki i inne niezbêdne duperele wed³ug uznania i indywidualnych preferencji.
A konsumujemy to co przyniesiemy;). Na dzia³ce jest wanna do zape³nienia zimn± wod± w celu sch³odzenia trunków:D.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc