Wypad - Termy Rzymskie, Czelad¼

Last updated on 9 years ago
kocha
Mieli¶my okazjê odwiedziæ TR w sobotê 04.05.2013 - pobyt jak zawsze wspania³y. Zaskoczeniem by³o to, i¿ mimo du¿ej ilo¶ci sprzedanych gruponów w Termach by³o bardzo kameralnie wrêcz pustawo. Zaskoczeniem by³a ceremonia - peeling - owa. Polega³a na tym, ¿e po dwóch polaniach prowadz±cy zaprosi³ wszystkich na dwór, ka¿demu da³ sól do nacierania po czym wrócili¶my na ceremoniê i pocili¶my siê a¿ do jej rozpuszczenia :) Wra¿enia niesamowite!
myzwroclawia
Fakt, ceremonia peelingowa by³a ciekawa, tak¿e mieli¶my okazjê na niej byæ 20.04 i jeszcze na Piekielnym ogniu czy jako¶ tak... to by³o mega! Po³owa uczestników nie wytrzyma³a do koñca :-)

Przy okazji, bêdziemy w niedzielê 12.05 w Termach ;)
Trojan
@myzwroclawia - no i gdzie jakas relacja z pobytu??????????????????????
myzwroclawia
Có¿ tu nowego pisaæ, by³o równie mi³o jak ostatnio. Mo¿e trochê ch³odniej i pada³o, wiêc wyj¶cia do zew. sauny grozi³y po¶lizgiem na schodkach. Na szczê¶cie chyba nikt nie ucierpia³ :)
Na ceremoniach by³y t³umy, mimo ¿e ogólnie wydawa³o siê kameralnie, chwilami we 4 mieli¶my niektóre sauny tylko dla siebie i mo¿na by³o swobodnie porozmawiaæ.
Z kolei na obiadek czekali¶my pó³ godziny, bo kuchnia siê nie wyrabia³a, ale ponownie od strony kulinarnej oceniamy miejsce pozytywnie.
Nastêpnym razem liczymy na s³onko by popla¿owaæ na zewn±trz, niestety 2 razy pogoda temu nie sprzyja³a, ale do 3x sztuka ;)
Elavi
Ja ca³y czas polujê na poprawnego groupona dla 2 osób na 4 godziny...

Stêskni³am siê za Termami ;)
kocha
Dok³adnie Elavi - wiemy o czym piszesz :( - Jak kto¶ trafi grupona to proszê o szybkie info :) Teraz nie skoñczy siê na jednym!
myzwroclawia
My na szczê¶cie kupili¶my dwa i my¶leli¶my ¿e nie wykorzystamy, ale nam ma³o :) Tak wiêc w czerwcu jedziemy, nie wiemy jeszcze którego ale na pewno siê wybierzemy. Tak wiêc polujcie!
nimfa_5
Mi pasuje 8 i 15 czerwca ale wszystko zale¿y od pogody. Wprawdzie teraz na 8-go zapowiadaj± dobra pogodê i temperaturê ok 22 stopni ale znaj±c ¿ycie wszystko siê jeszcze mo¿e zmieniæ:)
Posiadam karnet 3 osobowy w pe³ni zajêty i bêdê mia³a jeszcze dwa miejsca w aucie:) No chyba, ¿e kto¶ nas (troje) przygarnie do swojego auta:)
nimfastycznie
erdelys
!!! Uwaga !!!
Pojawi³a siê kolejna edycja grouponów do Czeladzi.
zdaje siê, ¿e warunki te same.
Link poni¿ej:
www.groupon.pl/oferty/slask-extra/Termy-Rzymskie/22004010?nlp=&CID=PL_CRM_1_0_0_149&a=1754

( ediit: )
Nie wiem, jak Wy, ale dosta³em dzi¶ od groupona rabat,do wykorzystania do jurta w³±cznie. Poniewa¿ ju¿ jestem umówiony na 8.06 na wykorzystanie wcze¶niejszego groponu, a nie bêdê mai³ czasu jechaæ na ¦l±sk drugi raz w czerwcu, mogê wiêc komu¶ kupiæ wej¶cie za 10z³ mniej. Chêtnych proszê o szybki kontakt na priva. Pozdrawiam!
Elavi
Zakupi³am w³a¶nie groupona dla 3 osobów na 4 godziny. Potrzebujemy jednej osoby, kto jest chêtny?
erdelys
@Elavi siê jednak wycofa³a, wiêc moja propozycja pozostaje nadal dostêpna.
Elavi
Podsumowuj±c wszelkie dyskusje na temat najbli¿szego wyjazdu do Czeladzi:

W nadchodz±c± sobotê 8 czerwca, wyje¿d¿amy z Wroc³awia do Czeladzi do Term Rzymskich. Planowany jest zapewne wyjazd ko³o 8.30-9.00, na miejscu widzimy siê o 11.00?

www.poloniabytom.com.pl/photo/Image/jesien_2012/rozne/termy_rzymskie.jpg

Kto jedzie?

Mamy w swoim samochodzie jedno miejsce wolne!

S³ysza³am, ¿e niektórzy bêd± chcieli jechaæ do Krakowa zaraz po Termach. My z tej opcji raczej nie skorzystamy, wiêc wracaliby¶my do Wroc³awia tego samego dnia.
wroclove

Quote

Elavi napisa³(a):

Podsumowuj±c wszelkie dyskusje na temat najbli¿szego wyjazdu do Czeladzi:

W nadchodz±c± sobotê 8 czerwca, wyje¿d¿amy z Wroc³awia do Czeladzi do Term Rzymskich. Planowany jest zapewne wyjazd ko³o 8.30-9.00, na miejscu widzimy siê o 11.00?

Kto jedzie?
Mamy w swoim samochodzie jedno miejsce wolne!

S³ysza³am, ¿e niektórzy bêd± chcieli jechaæ do Krakowa zaraz po Termach. My z tej opcji raczej nie skorzystamy, wiêc wracaliby¶my do Wroc³awia tego samego dnia.


Dobrze s³ysza³a¶ ale rozmowa na koñcu ukierunkowa³a siê bardziej w stronê pla¿y N w Pogorii lub Antoszowice ni¿ Krispinowie. Rozumiem ¿e jedziecie do Czeladzi bez wzglêdu na pogodê i nie ³±czycie wyjazdów?
Elavi
Bez wzglêdu na pogodê pojedziemy i nie ³±czymy wyjazdu z pó¼niejszym pla¿owaniem. Fajnie ustaliæ jeden wspólny termin wyjazdu.
ckwrc
No musimy w koñcu siê umówiæ, bo to ju¿ nied³ugo. Kto w ogóle jeszcze wybiera siê? Jaka¶ lista obecno¶ci?
kocha
Niestety - My odpadamy, nie bêdzie nas do koñca miesi±ca.
kenny

Quote

ckwrc napisa³(a):
No musimy w koñcu siê umówiæ, bo to ju¿ nied³ugo. Kto w ogóle jeszcze wybiera siê? Jaka¶ lista obecno¶ci?


U nas s± jeszcze dwa miejsca wolne w aucie.

1. erdelys (, auto kenny)
2. tyrew (, auto kenny)
3. kenny (, auto kenny)
4. ... (, auto kenny)
5. ... (, auto kenny)
Alien
Ja odpadam... latem preferuje okolice Wrocka.
maRUDA
Ja jadê z ekip±, któa czeka na pogodê :)
Nie wiem wiêc czy bêdzie to najbli¿szy, kolejny lub ostatni weekend...
Zawsze siê dostosujê.

@kenny, jedziesz tylko do Term czy zostajecie na noc na ¦l±skich pla¿ach?
Jak zostajecie na noc to ja chêtnie zajmê te 2 miejsca (drugie dla Nimfy).

A jak nie na noc to ja te¿ szukaæ bêdê obsady do swojej bryki. Wolnych miejsc - 2 szt.
kenny
My wracamy tego samego dnia.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc