Wypad - Termy Rzymskie, Czelad¼

Last updated on 9 years ago
marian97
Dzisiaj jade do Zakopanego,ale w sobote wracam,¿eby do³±czyc do wspólnego saunowania!bêde miedzy 10-11,:)
Trojan
Turysta mysla³, mysla³ w sprawie wyjazdu i...............................................zrezygnowa³ :(
mamy miejsce w samochodzie jakby kto¶ siê zdecydowa³ jeszce jechaæ
Yupiter
My wyje¿d¿amy o 8 rano. Bêdzie nas 4 osoby. Do zobaczenia o 11 w Czeladzi. :-)
Nie zapomnijcie wydrukowaæ i zabraæ ze sob± gruponów!!!
nimfa_5
Informacja z ostatniej chwili:
Zwolni³ siê grupon na wej¶cie dla 1 osoby do Czeladzi Wyjazd jutro z Wroc³awia o godzinie 8 rano:)

Zainteresowanych proszê o kontakt ze mn± na priva.
nimfastycznie
tyrew
I jak tam siê uda³ wypad do Term?
marian97
Spora grupa sie nas zebrala,mysle,¿e wszyscy wracali bardzo zadowoleni...!:)pwenie powtórzymy taki wypad!?
kocha
Heh, dzi¶ by³ wa¿ny dzieñ... Moja Lepsza Po³owa odkry³a Termy :) i by³a zachwycona... Plusem a mo¿e minusem dzisiejszego odkrycia by³a deklaracja - Termy raz w miesi±cu... :):):)
Przepraszam, ale pozna³em nowe osoby, chyba parê, których imienia w ¿aden sposób nie jestem wstanie sobie przypomnieæ :( Przepraszam
Fajnie by³o znowu po d³ugiej przerwie was spotkaæ i pogadaæ, zw³aszcza pozdrawiam Elavi i Crwrc których nie widzia³em baaardzo d³ugo. Szkoda mi bardzo, i¿ "tak wysz³o" ¿e maRudka nie dojecha³a oraz Wroclove i Arabeska - ale mo¿e nastêpnym razem :P
Elavi
Ja te¿ siê bardzo cieszê, ¿e spotkali¶my siê w tak du¿ym gronie. Kocha, ciekawe jest to, ¿e po tej naszej przerwie zobaczyli¶my siê dopiero w Czeladzi, a nie Wroc³awiu.

By³o bardzo fajnie, warto zwiedziæ Termy Rzymskie. Polecam! :)
barbada
Cze¶æ. Fajnie ¿e Wam siê wyjazd do Term uda³. ¯a³ujemy, ¿e nie mogli¶my tam byæ razem z Wami. Ale bardzo nam siê podoba deklaracja - "Termy raz w miesi±cu". Podpisujemy siê pod ni± . Pozdrawiamy.
Trojan
By³o strasznie mi³o i w termach i w czasie podrózy :)

Mogli¶my kupic wiecej gruponów i do czerwca jeszce raz pojechac ze zni¿k± . Termy maja od czasu do czasu promocje -" trzeba trzymac reke na pulsie"

Podpisuje sie pod has³em : "termy raz w miesiacu" :)
wroclaw80
Termy Rzymskie mogê poleciæ z "czystym sumieniem". Ka¿dy mi³o¶nik saun znajdzie co¶ dla siebie. Zaleta jest du¿y taras wypoczynkowy na którym mo¿na siê opalaæ i pop³ywaæ w basenie zewnêtrznym korzystaj±c z sauny tak¿e zewnêtrznej. Ceny w ¶rodku do¶æ wysokie piwo 0,4l 9z³, 0,6l 12 z³. Polecam zupê gulaszow± koszt 11 z³. Kultura saunowania wysoka. Odnios³em wra¿enie ¿e ka¿dy odwiedzaj±cy termy zna zasady poprawnego saunowania i kultury osobistej.
Dziêkujê uczestnikom i znakomitym kierowcom Yupiter and Nimfa za szybkie i ekspresowe dostarczenie uczetników w liczbie 5 na miejsce.
nimfa_5
Wyjazd by³ bardzo udany. Kompleks robi wra¿enie:) Miejsce dostojne, klimat idealny do wypoczynku. W³a¶ciciele zadbali o ró¿norodno¶æ saun. Jedna intensywnie ró¿na od drugiej. Tu przyk³adem s± dwie parowe, które maj± odmienny wystrój , kolorystykê, ¶wiat³o i intensywny zapach: w jednej mietowo- zio³owy w drugiej kwiatowo-ró¿any.
Do tego profesjonalna obs³uga i dba³o¶æ o wysok± kulturê saunowania.
Jednym s³owem by³o nimfastyczne:D
nimfastycznie
myzwroclawia
Dla nas to by³ pocz±tek saunowania i z pewno¶ci± bêdziemy kontynuowaæ. Termy polecamy i jak tylko trafi siê kolejny groupon + wspólny wypad z forum NW na pewno siê do³±czamy! :D
Dziêki za pomys³ i mi³e towarzystwo uczestnikom wycieczki! :)
PozdrawiaMy i do zobaczenia!
kocha
Pojawi³ siê Grupon na Termy Rzymskie Czelad¼

http://www.groupon.pl/oferty/slask-extra
tyrew
Jakby siê zbiera³a ekipa na wyjazd to z chêci± pod³±cze siê pod groupon.
myzwroclawia
@kocha dziêki za info :)

Kto¶ chêtny jako trzecia osoba do groupona?
kocha
My zakupili¶my wej¶cie dla dwóch osób na 4h :) i pewnie w któr±¶ woln± sobotê maja siê wybierzemy :) Mo¿e uda siê zmontowaæ znowu jak±¶ fajn± grupê.
myzwroclawia
Równie¿ zamierzamy wykupiæ i wybraæ siê w czerwcu - 1.06 i mo¿e jeszcze pod koniec :-)
Elavi
Ja niestety nie mogê 25 maja :( 18 maja ma byæ grill, 11 piwo, a 4 maja nas nie ma we Wro. Proponujê w takim razie 1 czerwca. Komu ten termin pasuje?
myzwroclawia
OK mo¿e byæ 1 czerwca :-) Elavi, jedziecie znowu z nami?

Proponujê forumowe piwko w tym albo na pocz±tku przysz³ego tygodnia ¿eby wstêpnie ustaliæ kto z kim co i jak ;-)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc