Wypad - Termy Rzymskie, Czelad¼

Last updated on 10 years ago
Yupiter
Organizujê wyjazd. Pierwsi chêtni ju¿ s±, jak dobrze liczê 6 osób.
Jedziemy 20.IV.
Groupon wa¿ny od 14.04.2013. Czyli jedziemy w niedzielê. Mo¿na kupiæ za 71 z³ - 2 osoby na 4 godziny. Jak kto¶ nie ma pary do grupona niech tu pisze to znajdziemy.
Link do wej¶ciówki poni¿ej

https://www.groupon.pl/oferty/katowice/Groupon-Shopping-Termy-Rzymskie/19171102

grupon jeszcze mozna kupiæ zosta³o 3 dni i 14h - spieszcie siê !! Ja ju¿ kupi³em

Sprawê transportu uzgodnimy na saunie w ¶rodê 27.III. w WPW. (Wroc³awski Park Wodny - aquapark)
-----------------------------------------------------------------------------------

Zadzwoni³em i ju¿ wszystko wiem:)
Terminów nie trzeba rezerwowaæ, mie¶ci siê 200 osób - nie mieli problemów z ilo¶ci± osób przy poprzednich gruponach.
wej¶cie w sobotê 10.00 - 23.00, dop³ata za ca³y dzieñ 9 z³ (dziêki Trojan). Czyli w sumie wychodzi 35,5 za 4h + ewentualne 9z³ ;) + koszty transportu (do ustalenia) no i jedzenie.

Pani w Termach przypomnia³a mi ¿e termy to miejsca nago¶ci i wchodzimy bez slipek/kostiumów k±pielowych :o


Kilka informacji z regulaminu:

- wypo¿yczenie rêcznika 10z³
- Dopuszcza siê korzystanie z w³asnych szlafroków i klapek.
- Zabrania siê korzystania na terenie Term Rzymskich z telefonów komórkowych, kamer, aparatów fotograficznych, komputerów
- Celem zabezpieczenia rzeczy warto¶ciowych na terenie obiektu umie¶cili¶my nieodp³atne skrytki.
- Ze wzglêdów higienicznych i zdrowotnych zabrania siê przynoszenia i spo¿ywania na terenie obiektu posi³ków i napojów z zewn±trz. Nasza restauracja w strefie saun Vital Spa Pompeja ma przygotowan± dla Pañstwa bogat± ofertê posi³ków i napoi.
- Z wszystkich us³ug dostêpnych w Termach Rzymskich mo¿ecie Pañstwo korzystaæ bezgotówkowo, zap³ata nast±pi w momencie opuszczania obiektu.
- Na terenie ca³ego obiektu obowi±zuje ca³kowity zakaz palenia
- Po opuszczeniu miejsc siedz±cych oraz le¿±cych obowi±zuje zakaz rezerwowania foteli i le¿anek. W przeciwnym wypadku rzeczy pozostawione bêd± usuwane przez personel.
kocha
Prawdopodobnie równie¿ siê z wam wybiorê do Czeladzi, ale jak to ze mn± bywa nie wiem czy co¶ nie stanie na przeszkodzie wiêc swoj± obecno¶æ jak zawszê potwierdzê na piêæ minut przed!
Trojan
Jestem tu nowy :):) nie widzi³em sie jeszce z Wami ale mam nadzieje ,ze szybko to nastapi

Nie wybiore sie do Czeladzi (termin nie do przeskoczenia ) ale widz±c dyskusje nie wiem czemu nie bierzecie pod uwage ,ze mozecie byc ca³y dzien za dop³ata 9 zeta !!! s³ownie dziewiêc !!!

kopiuje informacje Term z facebooka :

"Pa³ac Saturna Termy Rzymskie Mo¿na wykupiæ 4 godzinny pobyt i zostaæ ca³y dzieñ dop³acaj±c przy wyj¶ciu ró¿nicê w cenie, czyli w tygodniu 7 z³, a od pi±tku do niedzieli 9 z³ od osoby.
21 marca o 12:14 · Lubiê to! · 5
ckwrc
Nie jestem pewien czy termin 14.04 jest najm±drzejszy. Skoro w³a¶nie wtedy Groupon bêdzie zaczyna³ swoje dzia³anie to na bank bêd± dzikie t³umy. Tez planujemy siê tam wybraæ ale na pewno nie na "wielkie otwarcie"
maRUDA
A ja jadê! Zaryzykujê, a co tam! Niech stracê :)
Parê do grupona znalaz³am te¿ na forum wiêc spisujcie siê i do³±czajcie! :)

W razie potrzeby dysponujê autem i 3 miejscami. Jutro domówimy siê.

No to zaczynamy sezon :D
marko829
Te¿ pojadê jak tylko znajdzie siê kto¶ do pary. Zatem je¿eli kto¶ ma podobny problem to pisaæ proszê.
Elavi
Ja te¿ w³a¶nie zakupi³am Groupona.

Proponujê termin 20 kwietnia! To bêdzie sobota, wiêc na nastêpny dzieñ nie trzeba i¶æ do pracy. Poza tym bêdzie zapewne mniej osób ni¿ w pierwszy dzieñ obowi±zywania promocji!
Yupiter

Quote

Elavi napisa³(a):

Ja te¿ w³a¶nie zakupi³am Groupona.

Proponujê termin 20 kwietnia! To bêdzie sobota, wiêc na nastêpny dzieñ nie trzeba i¶æ do pracy. Poza tym bêdzie zapewne mniej osób ni¿ w pierwszy dzieñ obowi±zywania promocji!


Co do terminu to nie upieram sie ze musi to byc 14.IV. Ale wiêkszo¶ci z nas pasuje ten termin a wszystkim na raz ciezko "dogodziæ". Zapraszam dzis wieczorem do wpw to ustalimy szczegó³y wyjazdu. Bedzie sporo osob z forum. Ja bede oko³o godziny 20 do 22.
Fajnie by by³o jakbys Elavi z nami pojecha³a ewentualnie my z Toba ;-). Szykuje sie spora ekipa z Wroc³awia i okolic.
marian97
Termin 20 kwietnia tak jak Elavi proponuje,by mi bardziej odpowiada³ !:)
myzwroclawia
Groupon kupiony ;)
maRUDA
Wow! Ale sie nas nazbiera!
Mi termin obojetny, moze byc i 20, dostosuje sie do wiekszosci.
Yupiter
No to sie szykuje mocna ekipa z wrocka i okolic. Jakby co to marko829 ma jedna wejsciowke do odst±pienia - szuka pary do grupona.. Kto pierwszy ten lepszy :-))

ZMIANA TERMINU:
20.IV 2013


przejrza³em menu w restauracji/ (nie mo¿na z sob± wnosiæ posi³ków i napojów)
ceny wysokie ale zobaczcie ile kosztuj± napoje :o

NAPOJE ZIMNE
Woda gazowana 0,5l 3 z³ / 0,33l 4 z³ - dziwne bo mniejsza jest dro¿sza...
Woda niegazowana 0,5l 3 z³/ 0,33l 4 z³
Sok 0,5 l 7 z³/ 0,3 l 5 z³
(pomarañcz, grapefruit, banan, czarna porzeczka, jab³ko, ananas,
multiwitamina, pomidor)


PIWO :@
Tyskie 0,5l 12 z³ / 0,3l 8 z³
Lech 0,5l 12 z³ / 0,3l 8 z³
¯ywiec 0,5l 12 z³ / 0,3l 8 z³
Desperados 0,4l 12 z³
Piwo pszeniczne Paulaner 0,5l 16 z³

tu reszta menu http://www.termyrzymskie.eu/php/dokumenty/baza_plikow_375.pdf

gdzie jemy obiad przed wej¶ciem do term? :)
Trojan
Jezeli przyjmiecie mnie do swojego szanownego grona to jade :):) i zapisuje sie na grupona (jezeli jeszce aktualne marko829 (Yupiter masz z Nim kontakt bo nie wiem jak Go o tym poinformowac)
Sprzedaz Grupona zosta³a przed³uzona jest juz 1800 prawie sprzedanych x 2 czyli trzeba liczyc ,ze oko³o 4000 luda ma grupona i to mnie martwi jednak lepiej sie wypoczywa nie w takim t³oku

Restauracja w termach to raczej bar przekaskowy - najesc sie tam absolutnie nie mozna , mo¿na przekasic nawet smacznie ale drogo strasznie


Yupiter macie ustalone juz jakies wstepne godziny wyjazdu i powrotu ???
wroclove
Qtwa ale mieszacie;), wiêc i ja trochê nam±cê.
Dzwoni³em do Term czy mo¿na wykorzystaæ grupona dzieñ wcze¶niej 13.04.
Pani powiedzia³a ¿e raczej nie bêdzie problemu ale musi spytaæ prze³o¿onych. Czekam teraz ma pisemn± odpowiedz od nich na mojego emaila w tej sprawie.
Plus jest taki ¿e wyprzedzamy potencjaln± du¿± ilo¶æ ludzi realizuj±cych grupony i jest to sobota a nie niedziela gdzie zaraz trzeba i¶æ do pracy:(. Kto chce wraca a kto chce nocuje:)
barbada
Ma³a uwaga. Najlepiej saunowanie rozpocz±æ z samego rana (pierwsza ceremonia jest ju¿ o 11.00), bo czym pó¼niej to ludzi co raz wiêcej, i na ceremoniach robi siê jak w WPW o 13.00. A bior±c pod uwagê chêtnych z Grupona, to mo¿e byæ istny przemarsz wojsk radzieckich. Co do bufetu to faktycznie jest drogo, ale smacznie, a porcje s± poka¼ne i raczej dok³adki potrzebne nie bêd±.
nimfa_5
Wroclove 20 kwietnia to sobota. Zechcesz to zostaniesz na noc:)
barbada, s³uszna uwaga. zapewne trzeba bêdzie wyruszyæ z Wroc³awia jak najwcze¶niej:) tym bardziej, ¿e sauny maj± ograniczon± pojemno¶æ (200 osób) ale o tym musza zadecyduj± kierowcy poszczególnych aut.
Warto te¿ rozwa¿yæ propozycjê dop³aty 9 z³ i pozostania tam chwile d³u¿ej. Na pewno tê opcjê przegadamy w drodze do celu.
i tak bêdzie SUPER!
marian97
W Czeladzi by³em ju¿ kilka razy,z tego co zauwa¿y³em to sporo osób ma napoje w szafkach,z jedzeniem te¿ nie jest tak zle,ceny s± zró¿nicowane,tak jak napisa³a "barbada"smaczne i pokazne porcje!:)No i najlepiej zajachac ko³o 10.00,maj± ma³y parking,pózniej jest problem z parkowaniem;)
wojtekpl
Widzê, ze du¿o osób jedzie. Nam 20 niestety nie pasuje, ale bedziemy z wami duchem.
maRUDA
My, w sensie ekipa z auta Yupitera, prawdopodobnie do³o¿ymy te parê groszy ¿eby zostaæ ca³y dzieñ.

Ale z cenami piwa to ju¿ pojechali!
barbada
Niestety, i nam 20 te¿ nie pasuje. Mo¿e jak±¶ ekipa w innym terminie zbierzemy?
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc