Okazje na tanie saunowanie

Last updated on 9 years ago
frania

Quote

lukaszk napisa³(a):

a sk±d masz info o FitProfit ? nie ka¿dy zak³ad pracy oferuje karty typu Benefit, wiele osób pracuej na w³asnej dzia³alno¶ci i nei ma dostêpu do takich us³ug, a jak ma to siê nakombinowaæ musi.


Od obs³ugi :)

Quote

Elavi napisa³(a):
Kartka widnieje przy recepcji Saunarium WPW.


Na razie widnieje info o FitFlex.
http://www.youtube.com/watch?v=WpiFF6K1iZQ
kenny
Dodam, ¿e OK system równie¿ zostanie wycofany ( data rozwa¿ania umowy nie jest jeszcze znana). Informacja od obs³ugi. Losy benefit jeszcze nie s± okre¶lone.
lukaszk
Ju¿ raz pamiêtam by³y wycofane (lub by³y jakie¶ obostrzenia) "karty" i jako¶ wrócili. Pewnie licz± ¿e siê wszyscy na ich ofertê skusz± (operatorzy a¿ tak szczodrzy pewnie nie s±) która jakby nie by³o nie jest a¿ tak atrakcyjna jak Benefit/Fitprofit.
frania
My¶lê, ¿e wycofaj± wszystkie oprócz monopolisty.
O OK System nic nie s³ysza³am, ale jest to mo¿liwe (swoj± drog± - lipna oferta dla u¿ytkowników indywidualnych). Z jednej strony dobrze, niech siê mobilizuj± i przygotowuj± karnety w rozs±dnych cenach.

Quote

lukaszk napisa³(a):
(...) Pewnie licz± ¿e siê wszyscy na ich ofertê skusz± (operatorzy a¿ tak szczodrzy pewnie nie s±) która jakby nie by³o nie jest a¿ tak atrakcyjna jak Benefit/Fitprofit.

Ano licz± :)
i co niektórym to siê bêdzie bardziej op³acaæ, ni¿ Benefit, bo dla osoby towarzysz±cej Benefit mo¿e kosztowaæ ok. 200z³, a i nie zawsze pracodawca dofinansowuje kartê pracownikowi (nie bêdê wymieniaæ nazw firm).
Wtedy - zak³adaj±c, ze kto¶ korzysta g³ównie z WPW - bardziej op³aca siê taki karnet (w tej chwili VIP na 3 miesiace kosztuje 400z³).
Du¿y mankament to brak wjazdu na basen sportowy, jakby to by³ jaki¶ osobny obiekt.
Poza tym sama cierpia³am na brak tej¿e karty i ten karnet z nieba mi spad³, moze dlatego tak zachwalam.
Napomknê, ¿e za FitFlexa dla siebie i mê¿a p³aci³am co miesi±c 230z³, wjazd na godzinê (mordêga! Nie da rady odpocz±æ), brak dostêpu do sportowego i do SKY, które mnie interesuje. LIPA.
http://www.youtube.com/watch?v=WpiFF6K1iZQ
lukaszk
Te oferty generalnie s± ma³o intersujace bez dofinanoswania/u¿ytkownika indywidualnego/"dodatkowego". Ja patrzê z perspektywy dofinansowania od zak³adu dla mnie i ¿ony - ja za fit p³acê bodaj¿e 60 z³ ¿ona za benefit te¿ co¶ ko³o tego za miesi±c. Po¿yjemy zobaczymy. Bez saun da sie ¿yæ. Jak co¶ to na moto bedziemy je¼dziæ zamiast grzaæ ty³ki a w zimie siê pomy¶li :) Oby zarz±d WPW pamiêta³ - klienci g³osuj± nogami ! Nie mam co ukrywaæ - bez kart by¶my nie korzystali z Aqua, a oferty Aqua nasz bud¿et raczej nie zniesie. Pomijaj±c ¿e bêdziemy mieli wybór czy za kwotê oko³o 300 pln (na parê) pojechaæ raz w miesi±cu do Berlina/Czeladzi/Ludwigsfelde (oczywi¶cie co¶ dok³adaj±c i ³±cz±c to z zakupami choæby chemii) czy co tydzieñ wykorzystaæ a Aqua... No nie wiem co z tego bêdzie.
frania
Nie ¿ebym by³a wielkim orêdownikiem kart akwaparkowych, ale to nie do koñca jest tak, ¿e

Quote

lukaszk napisa³(a):
(...) bêdziemy mieli wybór czy za kwotê oko³o 300 pln (na parê) pojechaæ raz w miesi±cu do (...) czy co tydzieñ wykorzystaæ a Aqua...

Bo je¶li kupujemy imienny karnet VIP na 1 miesi±c, to kosztuje on nas 170z³/os i mamy 30 wej¶æ na 2h (do wyboru: sauna, fitness, baseny rekreacyjne).
Czyli zak³adaj±c, ze chodzimy 15 razy w miesi±cu, to wej¶cie na 2h kosztuje nas ok. 11,40, nawet je¶li wejdziemy 10 razy w ci±gu tego miesi±ca, na jaki dane jest nam korzystaæ z "do³adowania" za 170z³ to i tak siê op³aca (17z³ za 2h saunowania KA¯DEGO DNIA,zamiast 41/45 z³ w zale¿no¶ci czy dzieñ powszedni, czy weekend ).

No i karnet VIP na 3 miesi±ce. Jednorazowy wydatek 400z³/134z³ za miesiac i jak wy¿ej - codziennie mo¿na wej¶æ na 2h do w/w stref.

Moim zdaniem nie jest ¼le, a na pewno lepiej, ni¿ by³o do marca (podobno w marcu to to wprowadzili).
Oczywi¶cie jest to opcja dla ludzi bez innych "opcji" :)
http://www.youtube.com/watch?v=WpiFF6K1iZQ
lukaszk
Liczê na dwie osoby (2 razy oko³o 130 to jest 260 z³ - dla nie posiadaj±cych dzieci jest to 1/3 taniego "czesnego" za ¿³obek). Ale my¶li nadal nie zmieniam - oferta ma siê nijak do Benefitu, fitprofitu i innych. Jakby nie by³o na miesi±c jest minimum 200 % dro¿ej. Mam nadziejê ¿e nie bêdziemy musieli tyle buliæ ... (my korzystali¶my raz w tygodniu z saun, raz w tygodniu na basen z dzieckiem, tu czy tu 2 h czyli z dop³at± ). Korzystali¶my na miejscu z tamtejszej gastronomii - kawa/hot dog czy co tam jeszcze mieli. Tak wiêc dla nas zmiany planowane s± na gorsze.
Trojan
W srode godzina sauny w Fitness w Sky Tower 1 z³
nimfa_5

Quote

Turysta napisa³(a):

[...]dla "uzale¿nionych" :D

BASEN REKREACYJNY + SAUNARIUM + FITNESS / SI£OWNIA

Karta VIP na 1 miesi±c
1 wej¶cie dziennie na 2h do wybranych Stref
Koszt: 170 PLN

Wiêcej szczegó³ów http://www.aquapark.wroc.pl/aktualnosci/aquacard-system_246[...]


Ten karnet wygl±da bardzo interesuj±co:D Czy kto¶ dotar³ do regulaminu promocji? Potrzebuje wiedzieæ czy od wej¶cia dnia poprzedniego musi up³yn±æ 24 ha? :)
nimfastycznie
wroclove
:)

Quote

Trojan napisa³(a):

W srode godzina sauny w Fitness w Sky Tower 1 z³

Oo fajna sprawa. To mo¿e na bazie tego zorganizujemy jakie¶ spotkanko? Wpierw na saunach a nastêpnie tradycyjne nawadnianie pod torami:).
Elavi g³ówna organizatorko takich ewentów co o tym s±dzisz;).
Znajd± siê chêtni na wine .
Elavi
Drogi kolega wroclove nie zauwa¿y³ z jakiego dnia post jest :)
Spotkanie jak najbardziej mo¿na zrobiæ, na kartê MULTISPORT nie ma ¿adnych dop³at w Sky Tower.
Turysta

Quote

nimfa_5 napisa³(a):
Czy kto¶ dotar³ do regulaminu promocji? Potrzebuje wiedzieæ czy od wej¶cia dnia poprzedniego musi up³yn±æ 24 ha? :)


Nie czyta³em regulaminu ale na "ch³opski rozum" skoro 1 wej¶cie dziennie to niewa¿ne ile mine³o godzin od ostatniej wizyty byleby ta nastêpna by³a nie wcze¶niej ni¿ kolejnego dnia.
wroclove

Quote

Elavi napisa³(a):

Drogi kolega wroclove nie zauwa¿y³ z jakiego dnia post jest :)
Spotkanie jak najbardziej mo¿na zrobiæ, na kartê MULTISPORT nie ma ¿adnych dop³at w Sky Tower.

Zakrêci³em siê jak s³oik i nie popatrzy³em na datê:o. Spotkanie siê odby³o;), a ¿e nikt na nie nie przyby³ to i wcale siê nie dziwiê, jak siê daje takie og³oszenie w temacie "tanie saunowanie"
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc