Okazje na tanie saunowanie

Last updated on 9 years ago
Turysta

Quote

Yupiter napisa³(a):
Warto/nie warto? Cena mimo wszystko wysoka.


Nie tak wysoka bo masz do dyspozycji wszystkie strefy ca³y dzieñ /bez masa¿u/ w cenie 65. Ja mia³em okazjê byæ ale wy³±cznie w saunarium. Tam równie¿ s± baseny z wodami geotermalnymi /z g³êboko¶ci 2500m/, mineralizacja wody ponad 2000 mg/litr czyli jakby¶ p³ywa³ w basenie wype³nionym Staropolank± 2000, mo¿na piæ, piæ i piæ ;) nie potrzebne w³asne napoje, których i tak nie mo¿na wnosiæ na teren obiektu podobnie jak w Czeladzi. Do "znudzenia" w trzech punktach informuj± klienta o "strefie nago¶ci" - czy pan to akceptuje?
Przy jednej z saun maj± taki dzwon, którym zapraszaj± na aufgussy. Tak¿e polecam :)
Yupiter
To mo¿e zorganizujmy wypad? Pewnie znajda siê chêtni.
Ksylen
Chêtnie bym siê wybra³ na Termy do Bia³ki , tylko ¿e ten groupon trzeba zrealizowaæ do 20 którego¶ grudnia , po prostu nie wyrobie siê czasowo , a jad±c taka odleg³o¶æ to fajnie by³oby zatrzymaæ siê gdzie¶ chocia¿ na jedn± nockê .
wroclove

Quote

Ksylen napisa³(a):
Chêtnie bym siê wybra³ na Termy do Bia³ki , tylko ¿e ten groupon trzeba zrealizowaæ do 20 którego¶ grudnia , po prostu nie wyrobie siê czasowo , a jad±c taka odleg³o¶æ to fajnie by³oby zatrzymaæ siê gdzie¶ chocia¿ na jedn± nockê .

Ja te¿ mam chrapkê ¿eby tam jechaæ, ale to pewnie nast±pi dopiero po Nowym Roku. A jak jechaæ to te¿ tak my¶lê ¿e ze spaniem lub na weekend:)
Yupiter
Niestety ten grupon ma krótszy termin. Bede trzyma³ rêkê na pulsie i przypilnuje cos po nowym roku.
kenny

Quote

kenny napisa³(a):

niestety muszê Ciê zmartwiæ....
nie da siê nic zrobiæ (chyba)
grupon o którym napisa³em jest oszustwem.
kupi³em karnet i oczywi¶cie tak samo zosta³em odes³any do FA, poniewa¿ WPW nie honoruje kart bez wygrawerowanego imienia i nazwiska. natomiast w FA powiedziano mi ¿e WPW zmienili sobie sami regulamin gdzie umie¶cili takie wymaganie. FA nie ma takiej mo¿liwo¶ci aby takie karty wyrobiæ, wiec sprawa jest patowa. W FA zapewniali mnie ze próbowali siê skontaktowaæ z WPW, ale tam nikt nie che z nimi gadaæ. w ¶rodê FA przekaza³o sprawê prawnikowi, który ma rozwi±zaæ ten problem. oczywi¶cie kasy za ten karnet nie mog± oddaæ, bo nie. je¶li chce to mogê siê udaæ z reklamacj± do grupon.pl
z moich obserwacji, to WPW siê wypiê³o na ten karnet i nie chce porozumienia. FA zale¿y na tym aby sprawê rozwi±zaæ i czuj± siê przynajmniej moralnie za ten ba³agan jako¶ odpowiedzialni (oczywi¶cie nie finansowo), czego wynikiem by³o przekazanie mi wej¶ciówek do ich obiektu.
ostatnio WPW bardzo traci w moich (i nie tylko moich) oczach - nie chodzi tu jedynie o t± sprawê.


du¿o szumu siê narobi³o z tym gruponem..
a w sumie sprawa przebieg³a tak:
FA pisa³o i prosi³o o jakie¶ porozumienie WPW, ale kontakt z dyrektorem, a pó¼niej z prezesem nie przynosi³ ¿adnego pozytywnego skutku. Poniewa¿ jestem dociekliwy i dzwoni³em do FA raz na tydzieñ to by³em na bie¿±co informowany, oraz dosta³em od nich najpierw 3 * 1h wej¶ciówkê na saunê, a pó¼niej zaproponowano mi tygodniowe wej¶cie na si³ownie + dwie wej¶ciówki do sauny. poniewa¿ na si³ownie nie chodzê to Pani powiedzia³a mi ¿e mogê chodziæ na saunê (w³a¶ciwie bez ograniczeñ i bez terminu zakoñczenia) - (managerka powiedzia³a ¿e maja nam i¶æ na rêkê). za ka¿dym razem kiedy tam bywa³em nie mia³em ¿adnych problemów z wej¶ciem. ostatnio poinformowano mnie, ¿e sprawa gruponu zosta³a skierowana do s±du, a poniewa¿ proces pewnie siê bêdzie do¶æ d³ugo toczy³, to dosta³em propozycjê, do wyboru:
1. oddadz± mi ca³± kwotê
2. dostanê 10 wej¶ciówek na 1,5h do sunarium (imienne) + 10 wej¶ciówek na si³ownie

podsumowuj±c: skorzysta³em raz z WPW + ok. 5 razy z FA + wybra³em opcjê nr 2.
z beznadziejnej sytuacji zrobi³ siê bardzo przyjemny interes.

to co chcia³em tym postem podkre¶liæ to to ¿e mo¿na ju¿ i¶æ do FA i rozwi±zaæ sprawê ostatecznie, je¶li kto¶ ma tego grupona, ale przede wszystkim zaznaczyæ postawê FA, która bardzo mi siê spodoba³a.
wroclove
Nie wiem czy tanio ale mo¿e kogo¶ zainteresuje.
W promocji dla dwojga wychodzi 50 z³ od osoby za 2h + masa¿:)
http://www.aquapark.wroc.pl/promocje/promocja-wellness_195
kenny
jest jeszcze do dzisiaj w nowo otwartym obiekcie (fitness/si³ownia - aquapark) do kupienia karnet na 3 miesi±ce za nieca³e 280 z³ + do tego gratisowo 8 wej¶æ na saunê (2h).
jakby nie liczyæ si³owni tylko sama saunê to wychodzi jakie¶ 35z³ za wej¶cie do saunarium.
sorry ¿e tak pó¼no dajê znaæ ale niedawno do mnie dotar³o ¿e taki jest przelicznik ;)
Yupiter
Znalaz³em dzis cos takiego. Rewelacji nie ma ale moze komu¶ przypasuje.

Relaksuj±cy rytua³ dla dwojga i ca³odniowe wej¶cie do saun, ³a¼ni i wiêcej od 149,99 z³ w Aquaparku Wroc³aw

http://www.groupon.pl/oferty/wroclaw/groupon-sp-z-o-o-2/31952663/.QXa67y==================================
Kolejny grupon Aquapark Wroc³aw.
==================================

Wodne szaleñstwo: dwugodzinny relaks dla 2 osób w Aquaparku Wroc³aw za 39,99 z³ zamiast 76 z³

http://www.groupon.pl/oferty/wroclaw/groupon-sp-z-o-o/31743951/.QXa67y
http://www.groupon.pl/oferty/wroclaw/groupon-sp-z-o-o/31768187/.QXa67y
Turysta
Aquacard System - Interesuj±ca propozycja dla tych co maj± "wê¿a w kieszeni" :D

SAUNARIUM + BASEN REKREACYJNY

Karnet 8 na 1 miesi±c
8 wej¶æ x 2h
Koszt: 170 PLN

Karnet 8 na 2 miesi±ce
8 wej¶æ x 2h
Koszt: 190 PLN

Albo dla "uzale¿nionych" :D

BASEN REKREACYJNY + SAUNARIUM + FITNESS / SI£OWNIA

Karta VIP na 1 miesi±c
1 wej¶cie dziennie na 2h do wybranych Stref
Koszt: 170 PLN

Wiêcej szczegó³ów http://www.aquapark.wroc.pl/aktualnosci/aquacard-system_246

Nie wiem czym siê ró¿ni opcja 8x2h od karty VIP imiennej bo ta przebija wszystko ale taka sama cena?
Kto¶ zna wiêcej szczegó³ów? Byæ mo¿e "drobna" literówka 270 PLN :)

PS
Ciekawe co ich sk³oni³o do takiej promocji? Czy¿by "nalot" benefituserów? ;)
frania
Skorzysta³am z oferty i nie jest to literówka :) - 170z³ za mc (lub 400z³ za 3 mce).
Codziennie mo¿na wej¶c na ³±cznie 2 godziny (na si³owniê, strefê rekreacyjn± i do saun).
I tak, chc± odbiæ klientów Benefitowi. Co wiêcej Fit Flex od 1.04 nie jest honorowany a i z Fit Profitem niebawem bêdzie tam samo.
Nawet gdyby mieæ Benefita i dop³acaæ za ka¿de wej¶cie 5 z³ wychodzi prawie na to samo, oczywi¶cie w zale¿no¶ci od czêstotliwo¶ci korzystania i tego,
jak wiele refunduje nam pracodawca.
A dla osoby trzeciej Benefit nie bêdzie siê op³aca³ w ogóle.
Wszystko dotyczy oczywi¶cie korzystania z WPW, je¶li kto¶ g³ównie tam bawi - karnety VIP s± ok.
http://www.youtube.com/watch?v=WpiFF6K1iZQ
lukaszk
a sk±d masz info o FitProfit ? nie ka¿dy zak³ad pracy oferuje karty typu Benefit, wiele osób pracuej na w³asnej dzia³alno¶ci i nei ma dostêpu do takich us³ug, a jak ma to siê nakombinowaæ musi.

VIP z tego co zrozumia³em bêdzie imienna a ten karnet 8 jest (to na pewno) na okaziciela.

A co ich sk³oni³o - lepiej mieæ 170 z³ od razu ni¿ liczyæ ¿e dana osoba w ci±gu miesi±ca wyda normalnie tak± kwotê. Tym bardziej ¿e ciê¿ko wyceniæ koszt pobytu na osobê w tego typu obiekcie. Tak wiêc w koñcu zaczêto rozumieæ jakby sens abonamentu (zobacz ¿e nawet telefonia zaczyna w ten sposób dzia³aæ - w abonamencie masz jaki¶ tam limit minut albo nie masz go wcale)
wroclove
A czy prawd± jest to co s³ysza³em od kole¿anki naturystki;), a kole¿anka od kolegi naturysty:) ¿e benefity ju¿ nie wchodz± za frii do Sky0sad. I co¶ o WPW te¿ s³ysza³em???
ckwrc
Byl problem z cala sieci± Fitness Academy, która de facto ma tego samego w³a¶ciciela co benefit, ale z tego co wiem juz wszystko jest po staremu.
Elavi

Quote

lukaszk napisa³(a):

a sk±d masz info o FitProfit ?


Kartka widnieje przy recepcji Saunarium WPW.
ckwrc
Z tego co widzê Pa³ac Saturna znów wypu¶ci³ grupon:

http://www.groupon.pl/oferty/katowice/groupon-sp-z-o-o-9/37365408?utm_source=localhub&utm_campaign=localhub&utm_medium=sosnowiec
michau
Chyba taniej, ni¿ te wszystkie karnety wysz³oby wybudowanie sauny u którego¶ z nas i zawijanie do niego na towarzyskie spotkania ;]
edi71
TR Czelad¼, maj± te¿ obecnie w promocji Kartê Club która dajê 25% zni¿ki na wej¶cia, jest wa¿na rok od daty wydania oraz jest niestety tylko dla nowych cz³onków. Cena tej karty to 25 z³, czyli praktycznie zwraca siê ju¿ przy pierwszym ca³odziennym w wej¶ciu :) Grupon nie jest ju¿ tak atrakcyjny cenowo jak jeszcze np. rok temu. 3 godziny to tylko wej¶æ, zobaczyæ i trzeba ju¿ uciekaæ bo dop³acimy i to du¿o :)
lukaszk

Quote

Elavi napisa³(a):

Quote

lukaszk napisa³(a):

a sk±d masz info o FitProfit ?


Kartka widnieje przy recepcji Saunarium WPW.


bêdê to popatrzê. Widzia³em tam info o fitflex.
indywidualismus

Quote

michau napisa³(a):

Chyba taniej, ni¿ te wszystkie karnety wysz³oby wybudowanie sauny u którego¶ z nas i zawijanie do niego na towarzyskie spotkania ;]

Znakomita propozycja, kto ma domek z niewielkim choæby terenem??
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc