Okazje na tanie saunowanie

Last updated on 9 years ago
Yupiter
Redeco: wej¶cie na saune i basen od 6,6z³ przy 15 wej¶ciach za 99z³

http://www.groupon.pl/oferty/wroclaw/Redeco/19266113
Gregorivs

Quote

Yupiter napisa³(a):

Redeco: wej¶cie na saune i basen od 6,6z³ przy 15 wej¶ciach za 99z³

http://www.groupon.pl/oferty/wroclaw/Redeco/19266113


A by³ tam kto¶ z Was? Czy mo¿na tam posaunowaæ jak siê nale¿y?
Mieszkam blisko, lecz jeszcze nie odwiedza³em tego miejsca, wiem, ¿e s± sauny, ma³a szatnia i prysznice.

Pozdr.
tyrew
sauna przy basenie to pora¿ka, du¿o ludzi przychodzi prosto z basenu na kilka minut "ogrzac siê". Sauna na I piêtrze trochê lepiej to wygl±da ale sza³u nie ma.
Ogólnie bieda.
Elavi

Quote

tyrew napisa³(a):

sauna przy basenie to pora¿ka, du¿o ludzi przychodzi prosto z basenu na kilka minut "ogrzac siê". Sauna przy basenie trochê lepiej to wygl±da ale sza³u nie ma.
Ogólnie bieda.


S± dwie sauny przy basenie?
tyrew
Ju¿ poprawi³em.
erdelys
Sauna w redeco jest dobra przed po³udniem. Szczególnie latem liczba obecnych waha siê od 0 do 3, Potem ruch gêstnieje. Przestrzeni nie ma za wiele, podobnie jak urozmaiceñ znanych z WPW czy SKY, wiêc po 2ch godzinach na prawdê nie ma co robiæ i chce siê zawijaæ. Za to cena jest korzystna - 13z³ za ca³y dzieñ, wiêc je¶li kto¶ ma blisko i chce i¶æ tylko do sauny/³a¼ni, to jest to godna polecenia ofertaSmile
Oczywi¶cie mowa o saunie i ³a¼ni na piêtrze, bo ta przy basenie, to jak powiedzia³ @tyrew, to pora¿ka. Po ca³o¶æi..:/
Yupiter
UWAGA na gruponie siê pojawi³a okazja

10 wej¶æ do Wroc³awskiego Aquaparku i karnet open do Fitness Wroc³awski Park Wodny za 199 z³ (zamiast 708,90 z³)
http://www.groupon.pl/oferty/wroclaw/Fitness-Academy-Wroclawski-Park-Wodny/23420455/.QXa67y

po krótce: najwa¿niejsze 10 wej¶æ dwugodzinnych do aquaparku + fitnes, si³ownia
czyli 2h w saunarium = 19,90 :)
karnet wa¿ny ca³y miesi±c od dzi¶

mam nadziejê ze pomog³em :)
wroclove
Yupi niez³y z Ciebie tropiciel:).
Widzê ¿e sza³u na to mie ma i to po 72% zni¿ce.
Dziwne.
frania
A nawet do grudnia 2015 "(...)z fitnessu i si³owni mo¿na korzystaæ tylko do 31.07.2013 (karnet open imienny), karnet do Wroc³awskiego Parku Wodnego wa¿ny do 31.12.2015 (10 x 2 godz. wej¶æ na okaziciela)."
Super dla kogo¶, kto nie ma Multisporta.
Wtedy kupi³abym nawet kilka takich...
A swoj± drog± to polujê na takie ca³odzienne groupony :)
http://www.youtube.com/watch?v=WpiFF6K1iZQ
kenny
Pojawi³ siê karnet 10 wej¶æ na stronie
http://www.groupon.pl/oferty/wroclaw/Fitness-Academy-Wroclawski-Park-Wodny/28427480

Jest po 200 z³ wiec wychodzi troszkê taniej ni¿ kupuj±c bilet w kasie. No chyba ¿e wszyscy maj± multisporta, to przepraszam za spam.
wroclove

Quote

kenny napisa³(a):
Pojawi³ siê karnet 10 wej¶æ na stronie
http://www.groupon.pl/oferty/wroclaw/Fitness-Academy-Wroclawski-Park-Wodny/28427480

Jest po 200 z³ wiec wychodzi troszkê taniej ni¿ kupuj±c bilet w kasie. No chyba, ¿e wszyscy maj± multisporta, to przepraszam za spam.

Ca³kiem ciekawa propozycja. Karnet 10-cio wej¶ciowy do aqua kosztuje 310z³ a tu za 2 stówki jest to + fitnes. Nie naganiam ale braæ;).
frania
My czekamy na Fitflexa, jeszcze parê dni. Szkoda, ze wcze¶niej nie by³o tej oferty...
http://www.youtube.com/watch?v=WpiFF6K1iZQ
erdelys

Quote

Yupiter napisa³(a):

UWAGA na gruponie siê pojawi³a okazja

10 wej¶æ do Wroc³awskiego Aquaparku i karnet open do Fitness Wroc³awski Park Wodny za 199 z³ (zamiast 708,90 z³)
http://www.groupon.pl/oferty/wroclaw/Fitness-Academy-Wroclawski-Park-Wodny/23420455/.QXa67y

po krótce: najwa¿niejsze 10 wej¶æ dwugodzinnych do aquaparku + fitnes, si³ownia
czyli 2h w saunarium = 19,90 :)
karnet wa¿ny ca³y miesi±c od dzi¶

mam nadziejê ze pomog³em :)


Dobra,
Powiedzcie Ludzie, kto zakupi³ ten groupon...
Groupon zrealizowa³em w lipcu - otrzyma³em czarn± kartê fiitness academy, na którym kasjerka wypisa³a moje imiê z nazwiskiem, wej¶ciówkê i karnet na si³owniê i karnet do saunarium. Na si³owniê poszed³em mo¿e 3 razy, bo wyjecha³em z Wroc³awia. Wróci³em niedawno i postanowi³em wykorzystaæ karnet do sauny. Jest wa¿ny do 31.12.2015 (sic!) wiêc czas nagli :)
Przychodzê wczoraj do WPW, a pani z kas stoj±cemu przede mn± facetowi z kart± Fitness Academy i karnetem mówi, ¿e nie wpu¶ci go, bo karta nie ma imienia i nazwiska (moja ma, wiêc stojê dalej spokojnie). Jednak po chwili te¿ za³apa³em skok humoru, bo okazuje siê, ¿e imiê i nazwisko musi byæ WYGRAWEROWANE! Rêce mi opad³y jeszcze ni¿ej, gdy zobaczy³em, ¿e FitnessAcademy w remoncie, wiêc nie mia³em ju¿ ochoty jechaæ do arkad czy gdzie tam jeszcze, odkrêcaæ sprawê. podjadê przy okazji w przysz³ym tygodniu.
Tak wiêc pytam - czy kto¶ mial ju¿ ten sam problem? FA wyrabia nowe karty, czy kupi³em sobie 3 najdro¿sze wej¶cia na si³owniê w ¿yciu bo uznaj±,¿e to nie ich zmartwienie?
kenny
niestety muszê Ciê zmartwiæ....
nie da siê nic zrobiæ (chyba)
grupon o którym napisa³em jest oszustwem.
kupi³em karnet i oczywi¶cie tak samo zosta³em odes³any do FA, poniewa¿ WPW nie honoruje kart bez wygrawerowanego imienia i nazwiska. natomiast w FA powiedziano mi ¿e WPW zmienili sobie sami regulamin gdzie umie¶cili takie wymaganie. FA nie ma takiej mo¿liwo¶ci aby takie karty wyrobiæ, wiec sprawa jest patowa. W FA zapewniali mnie ze próbowali siê skontaktowaæ z WPW, ale tam nikt nie che z nimi gadaæ. w ¶rodê FA przekaza³o sprawê prawnikowi, który ma rozwi±zaæ ten problem. oczywi¶cie kasy za ten karnet nie mog± oddaæ, bo nie. je¶li chce to mogê siê udaæ z reklamacj± do grupon.pl
z moich obserwacji, to WPW siê wypiê³o na ten karnet i nie chce porozumienia. FA zale¿y na tym aby sprawê rozwi±zaæ i czuj± siê przynajmniej moralnie za ten ba³agan jako¶ odpowiedzialni (oczywi¶cie nie finansowo), czego wynikiem by³o przekazanie mi wej¶ciówek do ich obiektu.
ostatnio WPW bardzo traci w moich (i nie tylko moich) oczach - nie chodzi tu jedynie o t± sprawê.
Turysta
Ja jeszcze nie realizowa³em swojego grupona...
Jak dobrze rozumiem grupon umo¿liwia 1 wej¶cie open do dowolnego klubu FA, no wiec dostaj±c karnet wykorzystujê go raz w Fitness Academy i finito. Natomiast na pozosta³e 10x wej¶æ do WPW, powinni dawaæ karnet (chyba w kolorze zielonym) normalnie kosztuje 310 z³ /2h saunarium i/lub baseny rekreacyjne/. W czym jest problem dla Aquaparku, ¿e brak nazwiska na karnecie nie rozumiem ten o którym mówiê jest na okaziciela! Wkrótce siê do nich wyborê...
Nero60
My równie¿ posiadamy 2 karnety z gruponu wazne 1 rok. Wykorzystali¶my po 3 wej¶cia i by³o ok. Teraz nas nie wpuszczono. Jezeli to jest zmiana w trakcie obowi±zujacego czasu to jest nie wporz±dku. Je¿eli jest nas wiêcej to mo¿e razem co¶ osi±gniemy.
Nero60
kenny
wbrew pozorom turysta mo¿esz byæ w lepszej sytuacji, poniewa¿ nie jest wykorzystane ¿adne wej¶cie, co za tym idzie mo¿esz prosiæ o zwrot kasy. obawiam siê ¿e trzeba to za³atwiæ z gruponem, a nie z FA. FA wydaje siê co¶ tam robiæ w tej sprawie, w poniedzia³ek bêdê dzwoni³ do FA i grupona, mo¿e kto¶ ju¿ bêdzie wiedzia³ co z tym zrobiæ. FA twierdzi ¿e regulamin zosta³ zmieniony przez WPW bez porozumienia z nimi w ubieg³y pi±tek.
karnet jest na okaziciela, ale aby z niej skorzystaæ potrzebna jest karta klubowa na której WPW ¿±da wygrawerowanego nazwiska.
Nero60
A mo¿e znale¿æ grawera który wygraweruje na karcie klubowej nazwisko?
Yupiter
Grupon do obiektu w Bialce Tatrzanskiej. Moze komu¶ przypasuje. 65zl za ca³y dzien lub za 139zl z masazem. Wiecej info pod linkiem. Kto¶ sie wybiera lub moze by³? Warto/nie warto? Cena mimo wszystko wysoka.

http://www.groupon.pl/oferty/groupon-travel/Terma-Bialka/28865837/.QXa67y
wroclove

Quote

Turysta napisa³(a):
Ja jeszcze nie realizowa³em swojego grupona...
Jak dobrze rozumiem grupon umo¿liwia 1 wej¶cie open do dowolnego klubu FA, no wiec dostaj±c karnet wykorzystujê go raz w Fitness Academy i finito. Natomiast na pozosta³e 10x wej¶æ do WPW, powinni dawaæ karnet (chyba w kolorze zielonym) normalnie kosztuje 310 z³ /2h saunarium i/lub baseny rekreacyjne/. W czym jest problem dla Aquaparku, ¿e brak nazwiska na karnecie nie rozumiem ten o którym mówiê jest na okaziciela! Wkrótce siê do nich wyborê...

W tym jest problem ¿e Aqua twierdzi ¿e wycofa³o siê z tej oferty ponoæ przed publikacj± bo by³y niejasno¶ci z Fitness Academi a grupon pu¶ci³ ofertê. Mniejszaz tym ja ju¿ zwróci³em kupon dla grupona jeszcze w 10 dniach przys³uguj±cych prawem do dost±pienia od umowy. Oni ju¿ wiedz± ¿e co¶ z tym kuponem jest nie tak wiêc mo¿ecie reklamowaæ
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc