Jakuszyce biegowki schronisko orle sauna strumieñ

Last updated on 8 years ago
Turysta
Przecie¿ nie jedziemy "szlifowaæ" formy przed kolejnymi zawodami P¦ czy Biegiem Piastów. ;)
Chodzi o trochê zabawy a przy tym trochê trochê siê poruszamy. Ja równie¿ mam znikome
do¶wiadczenie w temacie ale coraz bardziej zaczynam dojrzewaæ do decyzji o zakupie.
Posiadanie w³asnego sprzêtu determinuje, ¿e nie jeste¶my przywi±zani do jednego
miejsca (Jakuszyce) choæ trzeba przyznaæ, ¿e to najlepsze miejsce w kraju do uprawiania tego sportu.
Podobno "do odwa¿nych ¶wiat nale¿y".
indywidualismus
Ja siê wstêpnie piszê. Mówiê wstêpnie, bo przy takiej gromadce dzieciaków, nie znam dnia ani godziny. ;) Dysponujê autem, du¿ym 7-osobowym, teraz ju¿ z baga¿nikiem na dachu. No i nartami. Mam te¿ jakie¶ do¶wiadczenie, ca³kiem zielonych mogê poduczyæ.
Potwierdzam te¿, ¿e równie dobrze mo¿na biegaæ po czeskiej stronie, ich trasy s± z regu³y lepiej przygotowane, czêsto te¿ maj± wiêcej ¶niegu - taka lokalna anomalia.
B±d¼my w kontakcie, pewnie siê dogadamy!
Yupiter
Zmiana terminu z powodu braku miejsc w schronisku. Zarezerwowa³em 4 miejsca, Jak kto¶ chce z nami jechaæ to niech szybko pisze do mnie na priv. ewentualnie dzwoni do schroniska +420607920541. Nowy termin 23-24 III (wcze¶niej brak miejsc na nocleg z soboty na niedzielê :(.

23-24 II wybieramy siê w Karkonosze po³aziæ po górach. Tym wyjazdem zajmuje siê nasz kolega Turysta.
Yupiter
wyjazd do Jakuszyc tu¿ tu¿, Mo¿e ma kto¶ chêæ siê do³±czyæ?
wroclaw80
W³a¶nie. Nasz kolega Yupiter zorganizowa³ wyjazd. Ka¿dy z chêtnych moze do Nas do³±czyæ w sobotê lub niedzielê!!! Bêdzie siê dzia³o :-)
Adalbert
Mogê tylko pozazdro¶ciæ wspania³ego pomys³u, samego wypadu i w ogóle. Mam niestety trochê inne priorytety na najbli¿szy czasokres i czekam z niecierpliwosci± na s³oneczko...
wroclove
Ja bym z chêci± z Wami siê wybra³:).Niestety stety w sobotê te¿ bêdê biega³ ale dooko³a Sobótki w Pó³maratonie Slê¿añskim. ¯yczê wiêc hmmm....nie wiem co siê ¿yczy narciarzom biegowym,mo¿e du¿o sniegu i to naturalnego;).
barbada
Hej.Powodzenia i sukcesów ¿yczymy Wam w biegach. Aby meta dla Was by³ tak ³atwa jak start.
wroclove
I co ludki jedziecie jutro na biegówki, czy pogoda Was odstraszy³a?
Turysta
Nasza ekipa nie wymiêka tak ³atwo. Powodzenia w tym pó³maratonie.

PS
A mo¿e chcia³by¶ zamieniæ pó³maraton wokó³ ¦lê¿y na maraton wokó³ ¦nie¿ki/¦nie¿nych Kot³ów
z noclegiem w Orlu? ;)
Yupiter
Wrzucam kilka fotek z wyjazdu, pogoda dopisa³a, du¿o s³oñca by³o ciep³o, chocia¿ w cieniu czuæ by³o ¿e jest po¶ powy¿ej -10 st.C, w niedzielê wia³ zimny wiatr.

tu nocawali¶my a obok budynku Orlego saunowali¶my siê od 20 do 24
images36.fotosik.pl/426/4a78f3984c453bf5m.jpg

w drodze do Izerki na obiad, kto chcia³ móg³ pobiegaæ na nartach nago ;-)
images34.fotosik.pl/606/27ba2f60276ccc04m.jpg

¶niegu by³o bardzo du¿o
images40.fotosik.pl/1994/5879797ad481f20bm.jpg

a tu panorama przed Chatk± Górzystów, polecam nale¶niki na s³odko z jagodami za 8z³. Jak kto¶ chce mo¿e spróbowac siê z du¿± porcj±. ¿yczê powodzenia :)
images48.fotosik.pl/643/33d46321a8c462e7m.jpg

Kto nie by³ niech ¿a³uje. Pogoda cudowna a towarzystwo doborowe. pozdrawiam i do nastêpnego wspólnego wypadu.
Turysta
Dziêkuje za wspania³e towarzystwo - nie sposób by³o siê nudziæ w tak zgranej grupce.
Pogoda jak widaæ na zdjêciach by³a wyborna. Có¿ wiêcej dodaæ?
Wolny czas umilali¶my gr± w karty, a w sobotni wieczór regenerowali¶my si³y w i¶cie
wymarzonych zimowych i mro¼nych warunkach. Piec rozkrêca³ siê do zawrotnych
80 stopniu w parê godzin - nic to bo w saunie by³o gwarno, gor±co i weso³o od rozmów...
A k±piel w Izerce przy ponad 15 stopniach mrozu - rewelacyjne uczucie, podobnie jak
tarzanie czy bieganie na golasu po ¶niegu. :)
Niektórzy z saunuj±cych pozostawili swe ¶lady w ¶niegu niczym w muzeum figur woskowych.
Kto by³ wie o czym mowa ;).
S³usznie kolego Yupiter podsumowa³ kto nie by³ niech baaardzo ¿a³uje.
Nastêpna taka okazja ju¿ za rok.
You do not have access to view attachments
maRUDA
Kurcze, ch³opaki! Zalewam siê ³zami na my¶l, ¿e wypad³am z ekipy wyjazdowej...
Widaæ, ¿e by³o wy¶mienicie.
Gratulujê i zazdroszczê nieziemsko.
wroclove
Widzê ¿e ekipa fajnie siê bawi³a to super:).
Zdjêcia s± ³adne ale gdzie jest reszta zdjêæ z tego tarzania i biegania po ¶niegu "natury¶ci i natura":D
max37_i_3
No Piêknie ale te¿ bym zobaczy³ nieco wiêcej ni¿ zasypane ¶niegiem choinki i Turystê na biegówkach (pozna³em po kurtce) :D.
Organizatorowi nale¿y siê Pi±tka z plusem!
wroclaw80
Nie ukrywam ¿e wyjazd udany. S³oñce, góry ¶niegu, doborowe towarzystwo.
Ponad 40 km bieg w 2 dni regeneruje cia³o i umys³! Sauna w mróz i ¶nie¿yce wy¶mienita! Polecam ka¿demu taki wyjazd!!!

Ju¿ w maju lub czerwcu planuje wyjazd i zdobycie "¦nie¿ki".

Chêtnych zapraszam do rezerwowania i planowania wypadu weekendowego
Szczegó³y ju¿ wkrótce!
maRUDA
Ch³opaki, o¶wieæcie! Ja siê pytam: GDZIE TE ZDJÊCIA S¡??? Poza tymi powy¿ej nic nie znalaz³am...
Turysta
Reszta zdjêæ w prywatnych zbiorach uczestników wypadu. B)
Tarzanie i bieganie po ¶niegu odby³o siê w pó¼nych godzinach wieczornych przy okazji saunowania,
zdjêæ nie robili¶my. Czerpali¶my przyjemno¶æ z "bezpo¶redniego kontaktu z przyrod±" z wy³±czeniem
rekwizytów w postaci aparatów fotograficznych.
Yupiter
maRUDO proszê, o takie Ci foto zapewne chodzi³o ;-)
Przepraszam za piksle ale sama rozumiesz....

images50.fotosik.pl/1902/c93bf30aa0ed2405m.jpg
maRUDA
Yupiter! Jeste¶ naj! A nie wierzy³am, ¿e tak w bia³y dzieñ wyskoczysz!
Ale jazda!
Dziêki i poproszê wiêcej :)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc