Jakuszyce biegowki schronisko orle sauna strumieñ

Last updated on 8 years ago
Yupiter
Szukam chetnych na wyjazd na narty biegowe. Termin i czas pobytu do ustalenia. mysle o lutym wyjazd na 2-3 dni. Schronisko orle ma saune a obok strumien gdzie mo¿na sie schlodzic albo snieg, duzo sniegu. Dobre jedzenie piwo jak ktos lubi i tanie noclegi (wez spowor ze soba) By³em juz na takim wyje¼dzie i chcia³bym powtórzyæ. Kto¶ z nas biega? Jak nie to nauczê (kazdy z nas to umie tylko nie wie o tym) pomogê przy wypo¿yczeniu nart itp. Nie pedze do przodu biegam dla przyjemno¶ci. Poczekam na trasie ;-)
jestes chetny/a na bia³e szaleñstwo?
Turysta
Pomys³ na aktywne spêdzenie kilku zimowych dni bardzo dobry. Podoba mi siê, nawet wiêcej
bêdê siê stara³ wpasowaæ w termin jaki kolega zaproponuje. :)
Luty to dobry czas bo dzieñ jest ju¿ zauwa¿alnie d³u¿szy. Potwierdzam choæ jestem bardzo pocz±tkuj±cym biegaczem - ¶wietny sport czy spêdzenie wolnego czasu. Mialem okazjê sprawdziæ. Wypo¿yczenie ca³o¶ci sprzêtu do klasyka (narty wraz ze smarowaniem, kije oraz buty) to raptem 30 z³ na ca³y dzieñ wiêc, taniej ni¿ dojazd do Jakuszyc...
Yupiter
Termin do ustalenia. Koszty to tak jak Turysta napisa³ wypo¿yczenie nart. 30zl, dojazd to zale¿y od ilo¶ci osób w aucie nacleg. Z tego co pamietam cos ko³o 30zl. Najlepiej mieæ ze sob± spiwor odchodzi op³ata za po¶ciel. Sauna tez by³a tania. Juz nie pamietam dok³adnie ale 7czy 10 z³ czas mieli¶my nieograniczony. No i koszt zaparkowania auta. 12zl za dzien. :-( podnie¶li z 5zl.
Do tego koszty jedzenia i picia.
maRUDA
A na 1 dzien nie warto? Ja n
ie jezdze za duzo, w tym sezonie jeszcze nic, wiec obawiam sie, ze 3 dni to nadmiar szczescia jak dla mnie.
Gdyby zebralo sie nas wiecej osob to ja moge zorganizowac transport na 1 dzien.

Za tydzien poczatek ferii u nas! Jakby mozna bylo doprecyzowac termin byloby dobrze. Dogadamy szczegoly w srode.
indywidualismus

Quote

Yupiter napisa³(a):

Szukam chetnych na wyjazd na narty biegowe. Termin i czas pobytu do ustalenia. mysle o lutym wyjazd na 2-3 dni. Schronisko orle ma saune a obok strumien gdzie mo¿na sie schlodzic albo snieg, duzo sniegu.


Zg³aszam siê, obecny!
Te¿ biegam, choæ raczej od ¶wiêta. A w Orlu by³em dopiero co, 4 dni ³±cznie z Sylwestrem. Potwierdzam - sauna niezwyk³a, opalana drzewem, nad lodowatym !! strumieniem. Ale jeszcze nie wiem, kiedy siê znów wybiorê, muszê pomy¶leæ! Odwzajemniam pozdrowienia!

Quote

maRUDA napisa³(a):

A na 1 dzien nie warto? Ja nie jezdze za duzo, w tym sezonie jeszcze nic, wiec obawiam sie,
ze 3 dni to nadmiar szczescia jak dla mnie.

A co boisz siê o stan miê¶ni, czy ewentualnie poobijanej d...? :D
Nie warto, Aniu na jeden dzieñ, bo dojazd d³ugi i z tego wszystkiego najdro¿szy! A pobyt w Orlu niedrogi. Uaktualnienie Yupiterowych cen:
nocleg w pokoju kilkuosobowym - 35 z³
po¶ciel - 10 z³
sauna - 15 z³ za osobê bez ograniczeñ czasowych
piwo - 6 z³
miód pitny grzany - 8 z³
W sali z kominkiem mo¿na siedzieæ do rana... Przez jeden dzieñ, to siê ani w saunie nie posiedzi, ani piwa nie napije ani nie pogada. A z Orla na parking jeszcze co najmniej 5 km na nartach. Tak¿e wyjazd kilkudniowy O.K., jednodniowy, moim zdaniem jest bez sensu.
Chyba musimy jeszcze pogadaæ w gor±cej atmosferze sauny - w ¶rodê o 18.30 ??
wroclove

Quote

indywidualismus napisa³(a):

Quote

maRUDA napisa³(a):

A na 1 dzien nie warto? Ja n
ie jezdze za duzo, w tym sezonie jeszcze nic, wiec obawiam sie, ze 3 dni to nadmiar szczescia jak dla mnie.

A co boisz siê o stan miê¶ni, czy ewentualnie poobijanej d...? :D
Nie warto, Aniu na jeden dzieñ, bo dojazd d³ugi i z tego wszystkiego najdro¿szy! A pobyt w Orlu niedrogi. Uaktualnienie Yupiterowych cen:
nocleg w pokoju kilkuosobowym - 35 z³
po¶ciel - 10 z³
sauna - 15 z³ za osobê bez ograniczeñ czasowych
piwo - 6 z³
miód pitny grzany - 8 z³
W sali z kominkiem mo¿na siedzieæ do rana... Przez jeden dzieñ, to siê ani w saunie nie posiedzi, ani piwa nie napije ani nie pogada. A z Orla na parking jeszcze co najmniej 5 km na nartach. Tak¿e wyjazd kilkudniowy O.K., jednodniowy, moim zdaniem jest bez sensu.
Chyba musimy jeszcze pogadaæ w gor±cej atmosferze sauny - w ¶rodê o 18.30 ??

I takie przedstawienie sprawy mi siê podoba. Jest zaprezentowany aspekt sportowy i rozrywkowo-kulinarny:). A miód pitny brzmi bardzo zachêcaj±co;)
wroclaw80
Przygl±dam sie biegówk±. Nie ukrywam i¿ w zesz³ym roku mia³em takow± przyjemno¶æ. Polecam je z czystym sumieniem!!! Nie musisz byæsupermenka/em aby pokoanæ dystans 10 lub 20 km! Do pokonania s± 2 odleg³o¶ci dla chc±cych sie odprê¿yæ 5 km do schroniska ( mi³a obs³uga, pyszne piwko, kie³baski z grilla), 2 trasa kolejne 5 km w stronê Czeska. Super wypad który polecam! Wypo¿yczenie biegówek to ok 25-30 z³!!! Sam sie zapiszê na biegówki proponujê 3-4 tydzieñ lutego. Co s±dzicie?
Proponujemy terminy? Zachêcam Naszego nowego kolegê Yupitera i Turyste do opracowanai planu :-) Max37 zapraszam tak¿e i wszystkich zainteresowanych w³±cznie z latoroslami,partnerkami/partnerami bo WARTO korzystaæ z uroków Naszej piêknej zimy i ¶wie¿ego powietrza!!!
max37_i_3
Wroc³aw80 dzwoni³e¶ do mnie. Wiem, widzia³em ¿e dzwoni³e¶, oddzwoniê jak wrócê z Czech bo bêdzie taniej :)

Kiedy dok³adnie szykujecie ten wyjazd? Czy mo¿ecie podaæ ju¿ teraz konkretn± datê? je¿eli by³by to 23-24 lutego to wstêpnie by³bym zainteresowany (w liczbie dwóch) tyle ¿e nie wiem jeszcze czy w tym czasie kiedy wy bêdziecie biegaæ nie skoczê na deskê do Harahova lub Rokietnicy.

Pomy¶lê jeszcze czy daæ siê Wam przekonaæ na bieganie i mêczyæ swoje cztery litery czy cieszyæ siê zjazdami na parapecie. To drobiazg bo wieczór i tak by¶my spêdzili razem przy zimnym BRO i w gor±cej saunie.

Dajcie znaæ tylko co do daty. Pytanie z jakim wyprzedzeniem nale¿y rezerwowaæ nocleg?
Yupiter
Max37 jeste¶ kolejn± osob± która wymienia ten termin - 23-24 luty. Problemem mo¿e byæ bieg piastów który jest w tych dniach organizowany. Tydzieñ wcze¶niej 17 lutego tez s± zawody tylko mniejsze Salomon Nordic Sunday.

Obecnie jest odwil¿ i pada w Jakuszycach :( Koszmarnie to wygl±da.
kamerka jest tu
http://www.jakuszyce.info.pl/pogoda.php

Niby od niedzieli idzie och³odzenie i ma padaæ ¶nieg. A mo¿e w tygodniu na wyjazd znajd± siê chêtni? Nie bêdzie ¿adnych imprez, a i ludzi zdecydowanie mniej. Ferie s± teraz (do 24II) trzeba siê szybko decydowaæ co do terminu, bo nocleg trzeba zaklepaæ.
max37_i_3
to ze pada to wiem bo dzisiaj caly dzien na desce w deszczu zaliczylem w Rokietnicy nieopodal Jakuszyc. Wszystko mokre brrr a do tego taka mgla ze nie trzeba bylo deski na snieg klasc tylko spokojnie we mgle sobie lezala :)

Jezeli w Jakuszycach sa sawody to mozna po sasiedzkiej stronie biegac. Nie wiem jakie maja trasy ale przegladajac informator widzialem ze jest tego sporo. Okolo Rokytnicy i Harachova cala masa tras. Noclegow raczej pelno bo ludzi jak na lekarstwo dzisiaj bylo. Co sadza inni aby z Jakuszyc przeniesc sie nieco dalej?
wroclaw80
Jestem zdecydowany na 23-24 lutego jak wiêkszoææ z Nas:-) Teraz pozostaje kwestia ktoz kim i jak rezerwujemy!
wroclove
Was nie dogoniat;), gdzie nie pojedziesz to Wroc³awscy Natury¶ci.
Yupiter
Wyjazd 23-24 luty. Proszê szybko potwierdzaæ kto jedzie to w tym tygodniu rezerwujê miejsca w schronisku Orle. Piszcie kto dysponuje autem. Ja mam 3 miejsca wolne. Jak kto¶ ma w³asne narty niech da znaæ, bo u mnie jest problem z ich przewiezieniem. Obecnie nie mam uchwytu na dach na narty. Jak bêdzie potrzeba to kupiê specjalnie na ta okazjê. Cennik powy¿ej w po¶cie Indywidualismus. Proponujê zabraæ ze sob± ¶piwór, zawsze 10z³ w kieszeni. Nie pisze o bieli¼nie i ubraniu na zmianê bo to oczywiste. Nie polecam ubieraæ spodni od snowboardu, bo s± za ciep³e. Ubieramy siê jak do biegania zim±. Czapkê i rêkawiczki te¿ radzê zabraæ.
W razie pytañ proszê wiadomo¶æ na priv
arabeska
czapki, rêkawiczki, ciep³e spodnie........³eeee.... a ja my¶la³am ¿e na golaska:(
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
Yupiter

Quote

arabeska napisa³(a):

czapki, rêkawiczki, ciep³e spodnie........³eeee.... a ja my¶la³am ¿e na golaska:(


golasek bêdzie w saunie w schronisku wieczorem :)
Turysta

Quote

Yupiter napisa³(a):
golasek bêdzie w saunie w schronisku wieczorem :)


To na pewno, ale arabeska podsunê³a niez³y pomys³.
A mo¿e tak "zboczyæ" gdzie¶ z trasy biegowej (jak bêdzie s³oneczna pogoda - inaczej nie ma sensu)
i na golaska pobiegaæ na nartach? £ykniemy s³oñca jak nic, tak¿e reszcie WGPDN przy najbli¿szym
spotkaniu saunowym szczêka opadnie z wra¿enia. ;)

Wracaj±c do tematu to oczywi¶cie potwierdzam swój udzia³ w evencie.
Yupiter

Quote

To na pewno, ale arabeska podsunê³a niez³y pomys³.
A mo¿e tak "zboczyæ" gdzie¶ z trasy biegowej (jak bêdzie s³oneczna pogoda - inaczej nie ma sensu)
i na golaska pobiegaæ na nartach? £ykniemy s³oñca jak nic, tak¿e reszcie WGPDN przy najbli¿szym
spotkaniu saunowym szczêka opadnie z wra¿enia. ;)

Wracaj±c do tematu to oczywi¶cie potwierdzam swój udzia³ w evencie.spoko nie ma sprawy piszê siê na takie bieganie
Turysta
Co¶ cisza w temacie...
Nie ma chêtnych na aktywny wypoczynek po³±czony z saunowaniem w warunkach
nieco odmiennych ni¿ zwykle? Nikt nie da siê namówiæ? :)
wroclaw80
Cisza, cisz±!!! Ja zamierzam poszaleæ na bia³ej polanie. Zapraszam serdecznie niezdecydowanych .

Pan Yupiter zapewne napisze co¶ wiêcej na temat wyjazdu! Ci którzy znami je¼dz± wiedz± ¿e nie mo¿na siê zawie¶æ! Niezdecydowani? Niech siê pospiesz± czas ucieka na podjecie decyzji ! Zabawa na ¶neigu gwarantowana i przy kominku z winem w górskiej atmosferze :-)
arabeska
wszystko brzmi fajnie poza tym,¿e ja w ¿yciu biegówek na nogach nie mia³am! i jak tu siê decydowaæ na pewn± pora¿kê:(
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc