Mijaj±cy 2012! Wspomnieñ czar...

Last updated on 10 years ago
wroclaw80
Dobiega koñca Rok 2012 wiêc pora na podsumowanie!
2012 dla Nas owocny i wró¿y zmiany i dalszy rozwój.
Nie ukrywam, i¿ uda³o siê nam stworzyæ zespó³ ludzi którzy jak my lubimy spêdzaæ czas. Nie tylko korzystaj±c z uroków opalania, saunowania ale ludzi z pasj± ceniacy sobie wypoczynek , wspólne wyjazdy, wyj¶cia.

Udowodnili¶my ¿e w grupie si³a i tylko chêæ, pozytywne podej¶cie oraz tenpierwszy krokzadecydowa³ ¿e jeste¶my tam gdzie jeste¶my TERAZ!

Gor±ce podziêkowania dla Marudy, SOULRAPER,WROCLOWE,ARABESKI, Turysty, Adalberta i wielu innych których nie wymieni³em.
Portal zmieni³ siê nie do poznania to dziêki zaanga¿owaniu kilku osób w tym g³ównego dowodz±cego akcj± MAX37.

Uda³o siê! Zatem prze¿yjmy to jeszcze raz!!!
Poni¿ej relacje uczestników
Wyjazd nad morze Miêdzyzdroje
Wyjazd do Czech

Wyjazd w góry Karkonosze

Wypad WY¦MIENITY!
Warto tak oderwaæ siê od codzienno¶ci, zostawiæ na chwilê wszystkie problemy. Mo¿e i czasami by³o ciê¿ko ale to w³a¶nie w górach lubiê, najpierw wysi³ek i pot a potem ta satysfakcja, ¿e siê da³o radê.

¦wietne widoki, znakomite towarzystwo, s³owem bardzo udany wypad.

Wyj¶cia na bilard, krêgle
Cholera jeszcze nigdy nie gra³em wiêc kiedy¶ trzeba zacz±æ . A patrz±c na relacje innych musi to byæ niez³a frajda?...

Wyj¶cie na piwo
By³o bardzo fajnie ju¿ siê nam chyba ¶wi±teczny nastrój udziela³. Zeby to nie by³ ¶rodek tygodnia to parkiet by³by nasz...

Zorganizowanie grilla

Grill pierwsza klasa... By³o jedzonko wszelakiej ma¶ci, by³o chmielu sporo, by³y fajne rozmowy, by³o jednym s³owem super. Tym którzy nie chcieli albo nie mogli ¿yczê ¿eby nastêpnym razem mieli lepszy dzieñ, bo na prawdê warto siê tak integrowaæ
Dzia³ka jako¶ nas znios³a, buda nie posz³a z dymem, p³oty mimo bitwy kabaczkowej dalej stoj±, trawka mimo rozgrywek na odbijanie pi³± nieca³a wydeptana - sprawdzi³am dzisiaj osobi¶cie.
kurczê, czytam wasze po¶ciki o sobotnim grilu i wiem, i¿ musia³o byæ naprawdê fajowo...

Wiêc niezdecydowani szansa na do³±czenie do NAS na ¯YWO w 2013 roku!!!
max37_i_3
Fakt, rok mijaj±cy okaza³ siê do¶æ ³askawy dla strony i chcia³bym aby Robert pokaza³ statystyki w±tków/odwiedzin/nowych u¿ytkowników itp za rok 2012, 2011, 2010.
O ile to nie k³opot.

Co do g³ównej tre¶ci czyli podsumowania dokonanego przez @wroc³aw80 to udzielam publicznej pochwa³y koledze ¿e po¶wiêci³ czas i znalaz³ chêci na pope³nienie tego posta. Tak trzymaæ :)
Alien
Przyznam ze 2012 byl i jeszcze jest, rokiem wyjatkowym. Takiego ozywienia na forum nie pamietam, choc jestem tu od dobrych paru lat. Moze to byl 2008 rok..? pamiec zawodzi. A moze wczesniej..? Wobec nieuchronnego konca 2012 roku, chcialbym wspomniec komu zawdzieczamy w g³ównej mierze ta mi³± sytuacje... a mianowicie naszej kochanej zlotowlosej..! maRudce. To co mi nie udalo sie przez kilka kolejnych lat, naszej dziewczynie, udalo sie w kilka miesiecy. Wielkie brawa maRudka, wielkie. Pozdrawiam Cie A...u i wszystkie pozostale Panie. Bez Was ten swiat bylby taki ubogi. Zycze Wam w Nowym Roku spelnienia wszystkich marzeñ. Tych realnych i pozosta³ych. Panom równie¿ zycze wszystkiego naj... lepszego i milych spotkan w Nowym Roku.
Turysta
W takim razie i ja nie bêdê 'chamem' i podziêkujê wszystkim znajomym i nieznajomym z którymi mia³em przyjemno¶æ przebywaæ na wspomnianych przez kolegê wroclaw80 eventach. By³o mi³o, weso³o i mam nadziejê, ¿e Nowy Rok bêdzie co najmniej tak owocony jak odchodz±cy ju¿ do lamusa 2012!

Dziêkuje wszystkim organizatorom wydarzeñ, dla których naturyzm to nie wy³±cznie pla¿a, opalanie i ³a¿enie do sauny, ale i kontakt w rzeczywisto¶ci z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach co bardzo sobie ceniê. Wielkie podziêkowania dla wszystkich udzielaj±cych siê na forum i pozdrowienia dla tych (jeszcze) zakamuflowanych. ;)
maRUDA
No nie by³abym sob± gdybym i tu czego¶ nie dorzuci³a od siebie ;)

Niewiele mogê dodaæ po tak dobrym wstêpie ale miniony rok by³ dla mnie baaardzo dobry i obfity w nowe znajomo¶ci, wspania³e przygody. A¿ strach ¿eby ten z trzynastk± nie okaza³ siê s³abszy.

Muszê podziêkowaæ w³a¶ciwie Wam wszystkim, wszystkim tym których pozna³am twarz± w twarz bo ka¿dy z Was na swój sposób wzbogaci³ mnie i moje ¿ycie. Wiem to, ¿e niejedni bêd± towarzyszyæ mi tak¿e w tym roku bo ju¿ mamy jakie¶ tam wspólne plany, tylko czekaæ a¿ zaczniemy sypaæ propozycjami.

Ja ju¿ doczekaæ siê nie mogê pierwszych grzej±cych promieni s³oñca i d³ugich dni spêdzanych na ¶wie¿ym powietrzu.

To co kochani? Wybudzamy siê powoli z zimowego letargu.
Mamy karnawa³ wiêc bawmy siê! Mo¿e jakie¶ tañce w wiêkszym gronie?
Mo¿e kto¶ lubi ³y¿wy? Ja siê zbieram i zebraæ siê nie mogê... Znajdê tu towarzystwo? I by³ ju¿ kto¶ na jakim¶ wroc³awskim obiekcie? Polecacie co¶?

I znowu, w³a¶ciwym dla mnie zwyczajem, wbi³am kilka tematów nie tu gdzie trzeba... wybaczcie nasi Perfekcyjni Panowie Strony ;)
myzwroclawia
I my siê cieszymy ¿e poznali¶my choæ kilka osób z forum.
Nie bywamy na saunach, ale chêtnie do³±czymy do innych spotkañ we Wroc³awiu, czy wspólnych wypadów.

A mo¿e kogo¶ namówimy na wspólny wyjazd do Chorwacji w 2013r., której fanami jeste¶my od kilku lat ? Poznali¶my kilka sprzyjaj±cych naturystom miejsc i szczerze polecamy wakacje tym, którzy lubi± k±piele w morzu, brak skrêpowania na wydzielonych pla¿ach, piêkne widoki i nie tylko...
Wynajem domku w kempingu naturystycznym wiêksz± grup±... mo¿e kto¶ podchwyci taki plan na wakacje 2013, chêtnych zapraszamy do kontaktu ;)

PS. maRUDA, widaæ nie tylko Ty wbijasz tematy niekoniecznie w odpowiednich miejscach, za co równie¿ przepraszamy srogich adminów :-)

Pozdrawiamy!
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc