Sylwester - jakie plany?

Last updated on 10 years ago
max37_i_3
Dosta³em zadanie zapytaæ o Sylwestra wiêc pytam :).
Trochê pó¼no wiêc pewnie ka¿dy kurczowo ¶ciska ju¿ bilety na bal w rêku dlatego podpowiadam ¿e zaci¶niêta rêka czêsto siê poci co mo¿e mieæ wp³yw na rozmazanie tuszu na biletach. Taki rozmazany bilet mo¿e straciæ wa¿no¶æ :)

A powa¿nie gdzie kto spêdza sylwestra?
Mo¿e jaki¶ wspólny wypada do górskiej chaty gdzie sauna i kominek uprzyjemni± czas i pozwol± bezstresowo pogodziæ siê z tym ¿e kolejny rok na karku.
Choæ pewnie z terminami ju¿ bêdzie krucho.
Alien
Jestem chetny. Udzielê cztery miejsca w samochodzie. A w planie NOT, jak zawsze od kilku lat.
maRUDA
Zapomnij teraz o wynajmie czegokolwiek w górach.

Ja nie mam czym siê pochwaliæ je¶li chodzi o imprezê bo idê na klasyczn± domówkê z przyjació³mi, którzy tak jak ja s± rodzicami i zale¿y im na dobrej zabawie tak¿e dla ma³olatów. Bêdzie to wiêc po³±czenie kinder party z geriatry party, takie z balonikami i serpentynami bez których nie chcê nawet my¶leæ o powitaniu Nowego Roku!

No u¶miech zawita³ na licu mym na samo wyobra¿enie o tej nocy :D

Iiii szczerze powiem, ¿e nigdy nie by³am na balu, takim prawdziwym w sukni z odkrytymi plecami... Ale ca³e ¿ycie mam czas :)
nimfa_5
Równie¿ idê na domówkê w towarzystwie niezawodnych znajomych:)
Zawsze chcia³am spêdziæ Sylwestra w górskiej chacie z kominkiem ale na zmianê tegorocznych planów ju¿ za pó¼no:(
nimfastycznie
wroclaw80
Ahy, ohy mi siê w³±czy³y. Ja siedzê przed TV w Sylwka. za pó¿no max37 zainicjowa³e¶ wyj¶cie. chyba ¿e...?
Alien
Jak ju¿ gdzie¶ pisalem... mam wielki bal w NOT. Bêdzie wielu uczestników.
Turysta
W górach rezerwacja miejsc na Sylwestra to rzeczywi¶cie mo¿e byæ za pó¼no. Poza tym trzeba
by siê zadeklarowaæ ju¿ teraz, bo bez zaliczki nikt nie zabukuje nam miejsc. A ceny to inna sprawa.
Nie wiadomo co z pogod±... a to te¿ istotne (przynajmniej dla mnie).
Je¶li chodzi o mnie to pewnie w domu. Na bale nie chadza³em i nie chadzam.

S³ysza³em /by³o to w zesz³ym roku/ ¿e, niektóre saunaria organizuj± sylwestra dla uzale¿nionych
od wypacania siê. Jakby Aqua zorganizowa³ chêtnie bym siê wybra³ :)
Alien
WPW nie organizuje. Proponuje bal w NOT.
Turysta
Napisa³em w trybie przypuszczaj±cym...
Na bale, tañce nie chadzam - dziêki Alien za propozycjê ale nie skorzystam.
Zamiast w Sylwestra mo¿na wybraæ siê w ostatni weekend tego roku w góry o ile
pogoda dopisze - ja rozwa¿am taki krótki wypad. Na narty biegówki/zjazdówki jak kto woli.
A w noc sylwestrow± bêdê siê 'restowaæ' siê przy zimnym BRO :)
Elavi
A mi akurat tak siê uda³o, ¿e jadê w Góry na Sylwestra. A po sylwestrze na objazd okolic :)
wroclove
A mi akurat nie w góry a na Mazury uda³o siê jechaæ:). Spêdzê tam ¦wiêta i Sylwestra.
max37_i_3
No wiem ¿e lekko za pó¼no, wszystko pozajmowane. No có¿, wypada przesun±æ sylwestrowy wypad w góry na inny termin. Czasu sporo a i ceny du¿o ni¿sze. Kto by siê pisa³ na taki wyjazd powiedzmy na weekend?
Miejsce raczej Czechy ze wzglêdu na lepsze ceny i piwo. No i podej¶cie do pewnych rzeczy takie jakby bardziej swobodne ni¿ u nas :P

@Alien tak siê wyrywasz z tym NOTem wiêc zapytam a co to jest NOT :P
Alien
Proste... NOT jest Nocnym Ogl±daniem Telewizji. Od pewnego czasu w³a¶nie w nocie spedzam z ¿ona, mi³o czas... bez dzieci i obowiazków. Idziemy na spacer do Rynku, wracamy przed pó³noca waln±c z szampana.
NOT
Kiedys byla to Naczelna Organizacja Techniczna posiadaj±ca du¿± sale bankietow± gdzie organizowano bale sylwestrowe. Za komuny, wiec nie Twoje czasy... Max.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc