Stowarzyszenie... i co dalej..?

Last updated on 10 years ago
Alien
Wiêc na tym poprzestañmy... po co g³ówkowaæ? Sprawa stowarzyszenia upadla. Nie ma tematu.
max37_i_3
To pewnie jeste¶ zadowolony :) .
A zrobi³e¶ co¶ ¿eby nie upad³a? Jakie¶ propozycje, pomys³y, chêci. Stoisz sobie z boku, patrzysz, co¶ tam napiszesz tyle ¿e z regu³y ma³o konkretnie. To po co zaczyna³e¶ temat? Podsumujê to tak "we¼my siê i zróbcie".
Alien
Max... bredzisz. Nie ja zaczynalem temat stowarzyszenia. No chyba ze ten przed kilkoma laty. Podjalem temat bo myslalem ze grunt odpowiedni. Ale nie ja bylem autorem pomyslu.
A z boku nigdy nie stalem. Zawsze podejmowalem inicjatywe jak tylko byla sposobnosc cos zrobic. Chocby temat stowarzyszenia. Jestes chetny dzialac..? to zrob cos, tak od siebie dla innych.
ckwrc
zrobi³ siê nam offtop, równie¿ z mojego powodu. Turysto przepraszam - jeste¶ w stanie wyd³ubaæ posty nie wnosz±ce nic do tematu "stowarzyszenia" gdzie¶ na bok?

Alien, je¶li faktycznie zale¿y ci na naturyzmie na dolnym ¶l±sku - udaj ¿e nie widzisz tego tematu ;]
Alien
OK.. ja sie nie przejmuje. A temperatura rozmow swiadczy tylko dobrze o adwersarzach... widac ze zalezy nam na tym co robimy.
Zawsze nowe rodzi sie w bólach.
ckwrc... masz okazje napisac co o tym myslisz i dopisac proponowane zmiany. Ale prosze wysylaj wszystko na PW.
Zapraszam wszystkich do udzialu w tej zabawie. /na PW prosze info/
Podaje przykladowy regulamin Stowarzyszenia Zwyklego.


..........REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYK£EGO .........

§1
Stowarzyszenie nosi nazwê ................; w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
§2
1. Terenem dzia³ania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzib± Stowarzyszenia jest .....................
§3
1. Przedstawicielem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest (podaæ dane osobowe ³±cznie z dok³adnym adresem i

numerem dowodu osobistego).
2. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewn±trz.

§4
Stowarzyszenie jest zawi±zane na czas nieokre¶lony. Dzia³a na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z

dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

§5
Stowarzyszenie opiera swoj± dzia³alno¶æ na pracy spo³ecznej cz³onków Stowarzyszenia.

§6
Celem Stowarzyszenia jest dzia³alno¶æ z zakresu:
- nauki, edukacji, o¶wiaty i wychowania;
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i m³odzie¿y;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- ekologii i ochrony zwierz±t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- upowszechniania i ochrony wolno¶ci i praw cz³owieka oraz swobód obywatelskich, a tak¿e - promocji i popierania inicjatyw

wspomagaj±cych rozwój demokracji;
- upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
- promocji i popierania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspó³pracy miêdzy spo³eczeñstwami;
- wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiêbiorczo¶ci;
- wspomagania rozwoju wspólnot i spo³eczno¶ci lokalnych.

§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
organizowanie spotkañ, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
wspó³pracê z osobami i instytucjami o podobnych celach dzia³ania,
uczestnictwo w postêpowaniach administracyjnych i s±dowych,
inne dzia³ania, realizuj±ce cele statutowe Stowarzyszenia.

Za³o¿yciele:
.....................................
.....................................
.....................................

LISTA CZ£ONKÓW ZA£O¯YCIELI STOWARZYSZENIA ZWYK£EGO
My ni¿ej podpisani za³o¿yciele stowarzyszenia zwyk³ego o nazwie: ... (pe³na nazwa) z siedzib± w ...... (dok³adny adres)

obecni na zebraniu w dniu ..............., ¶wiadomi odpowiedzialno¶ci prawnej - o¶wiadczamy, ¿e spe³niamy warunki

okre¶lone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.):

L.p.
imiê i nazwisko
data i miejsce urodzenia
miejsce zamieszkania
Nr dowodu osobistego
Nr PESEL
w³asnorêczny podpis

1.

2.

(miejscowo¶æ, data)

Starosta Powiatu ........

Stosownie do postanowieñ art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach informujemy, o utworzeniu

stowarzyszenia zwyk³ego, którego pe³na nazwa brzmi ............... (nazwa, dok³adny adres, ew. nr telefonu)
Dnia ........... w ....... odby³o siê zebranie cz³onków za³o¿ycieli, na którym zebrani postanowili powo³aæ do ¿ycia

stowarzyszenie zwyk³e pod nazw± ......., z siedzib± w ..... (dok³adny adres). Lista za³o¿ycieli w za³±czeniu.
Cz³onkowie za³o¿yciele uchwalili regulamin stowarzyszenia okre¶laj±cy jego nazwê, cel, teren i ¶rodki dzia³ania, siedzibê

oraz przedstawiciela reprezentuj±cego stowarzyszenie (w za³±czeniu).
Przedstawicielem Stowarzyszenia jest ..... (podaæ dane osobowe ³±cznie z dok³adnym adresem i numerem dowodu osobistego).
Za³±czniki:
Lista za³o¿ycieli
Regulamin stowarzyszenia
Protokó³ z zebrania za³o¿ycielskiego

(Podpis osoby uprawnionej)
Turysta

Quote

ckwrc napisa³(a):
zrobi³ siê nam offtop, równie¿ z mojego powodu. Turysto przepraszam - jeste¶ w stanie wyd³ubaæ posty nie wnosz±ce nic do tematu "stowarzyszenia" gdzie¶ na bok?


Mogê przenie¶æ, usun±æ posty ale moim zdaniem i one "wnosz±" trochê temperamentu do dyskusji...
Je¶li przenie¶æ to gdzie? Nowy temat? Jaki? Te ca³kowicie offtopic mo¿e usun±æ? Co chcecie?
Alien
A moze fundacja... taka wspierajaca ruch naturystyczny?
max37_i_3
Tak zgadzam siê. Gdzie mam podpisac chec przystapienia?
Fundacja dla mnie kojarzy siê ¿e zbieraniem pieniedzy, pewnie mylne to skojarzenie ale tak jest. Stowarzyszenie to moim zdaniem lepsza forma.
Jak wyglada papierologia w przypadku fundacji?
Alien
W³a¶ciwie wszystko podobnie. Niestety trzeba rejestrowac w sadzie. Najwazniejszy problem z fundacj±... to okaza³y jeleñ z kas±. Organizacyjnie jest to wszystko do ogarniêcia. Nie problem.
Max... przyst±piæ mo¿esz. Ile deklarujesz..? Kasy!!! Oczywi¶cie.
Turysta

Quote

Ja my¶lê ¿e z t± tolerancj± na zmiany w "tym temacie" nie jest u nas tak ¼le. Problemem jest natomiast ustalone kiedy¶ w tej kwestii u nas prawo dotycz±ce przebywania nago. ¦wiat sta³ siê bardziej tolerancyjny a u nas nikt nie zmienia starego zapisu i za opalanie za przeproszeniem cycków na basenie dostaniecie mandat. O go³ej d ju¿ nie wspomnê.

Stró¿e prawa maj± obowi±zek egzekwowaæ prawo i to robi±, my za¶ wiemy ¿e za to jest kara, wiêc ukrywamy siê. Nie s±dzê ¿e mamy wiêksze poczucie wstydliwo¶ci ni¿ Czesi czy Niemcy.


I to jest drogie panie i panowie "pole do popisu" dla stowarzyszenia. Co i jak zrobiæ by wspomniany
"gniot" prawny znikn±³ na dobre? Petycja do pos³ów RP, w³asna inicjatywa ustawy o zmianie
ustawy... Tym w pierwszej kolejno¶ci powinno zaj±æ siê nasze stowarzyszenie.
Alien
barbada... masz racje absolutn±. Ale czy potrafimy rozmawiaæ? Nawet we "w³asnym" gronie. Stowarzyszenie jest potrzebne. Chocby do rozmow z WPW,. Temat: chlor w wodzie. Dlaczego tak du¿o. Jak czesto i jakimi ¶rodkami oczyszczaja wode w basenach. I nie tylko. Ze Stowarzyszeniem rozmowa jest inna.
max37_i_3
A czy o stowarzyszeniu nie by³a mowa w innym w±tku? Cy kto¶ mo¿e mi przypomnieæ jak siê owy w±tek zakoñczy³? Czekaj, czekaj, na czym stanê³o? Hmm, niech no pomy¶lê... A wiem! Chcemy stowarzyszenia ale nie ma komu stan±æ na jego czele :).
Jak wybrn±æ? Jak?
Grant
Stowarzyszenie zwyk³e jest bardzo ³atwo zarejestrowaæ, lecz posiada ono ograniczone kompetencje. Taki podmiot jest w³a¶ciwy, gdyby np. grupa s±siadów chcia³a zaj±æ si ê ochron± okolicznego parku i braæ udzia³ w jakich¶ procedurach administracyjnych zwi±zanych z tym terenem. Nie ma mo¿liwo¶ci prowadzenia dzia³alno¶ci gospodarczej jak chocia¿by sprzeda¿ biletów za jakie¶ symboliczne kwoty i organizacji p³atnych imprez, a nastêpnie przeznaczenie tych sum na cele statutowe. Ca³y dochód czerpany jest ze sk³adek cz³onkowskich.

Z w±tku wnoszê, i¿ chodzi o szersze spektrum dzia³alno¶ci. Czyli w grê raczej wchodzi stowarzyszenie rejestrowane w KRS. Taka organizacja musi prowadziæ ksiêgowo¶æ. Ponadto, procedura rejestracji jest bardziej z³o¿ona, a dane osobowe osób wchodz±cych w sk³ad organów statutowych s± jawne i ³atwo dostêpne. Jednak rozmiar planowanych dzia³añ wskazuje w³a¶nie, i¿ chodzi o podmiot o szerszym spektrum kompetencji np. zarz±dzaj±cy, czy nabywaj±cy nieruchomo¶ci pod miejsca wypoczynku.

Stowarzyszenie nie mo¿e mieæ raczej w nazwie "oddzia³", gdy¿ to sugeruje, ¿e jest czê¶ci± sk³adow± wiêkszego organizmu, a jego w³adze centralne mieszcz± siê w innym miejscu.
Alien
Grant... myslê ze stowarzyszenie zwykle jest najbardziej odpowiednie. Niskie koszty, i g³ówny atut, brak chêci prowadzenia dzia³alno¶ci dochodowej w ka¿dym zakresie w naszym gronie. A przede wszystkim /jeszcze raz/ jak wspomnia³em, niskie koszty. Mo¿na chroniæ przy okazji istnienia stowarzyszenia, krzaczek daj±cy cieñ na pupê naszej wybranki, mo¿na pytaæ prezesa WPW dlaczego tak du¿o chloru w wodzie. Ludzie nie widz± ró¿nicy w ró¿nych formach rejestracji stowarzyszeñ i traktuj± wszelakie podobnie.
Ale czy
Grant
Stowarzyszenie zwyk³e ma tutaj pe³ne uprawnienia - mo¿e nie tylko uzyskaæ informacje, ale byæ równie¿ stron± postêpowaæ administracyjnych.

Co do dzia³alno¶ci gospodarczej:

Nie mam na my¶li nakierowania na maksymalizacje zysków i komercjalizacjê, ale wydaje siê, ¿e taka organizacja powinna mieæ mo¿liwo¶æ uzyskiwania dochodów nie tylko z ze sk³adek, Sk³adki na ogó³ s± w symbolicznej wysoko¶ci i st±d moje w±tpliwo¶ci.

Ale rozumiem ten punkt widzenia.
Alien
My¶lê ¿e nawet ta symboliczna wysoko¶æ sk³adek jest barier± nie do przebycia.
Stowarzyszenie zwyk³e nie przewiduje dochodów, z jakiejkolwiek dzia³alno¶ci dochodowej. Niestety tylko sk³adki pozostaj±. I tu klapa.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc