Stowarzyszenie... i co dalej..?

Last updated on 10 years ago
Alien
No nie... naturyzm to nie cyrk, czy karuzela w parku miejskim. Naturyzm to styl. Styl ¿ycia. ¯yjmy zgodnie z natur±, a bedziemy prawdziwymi naturystami.
max37_i_3

Quote

Robert napisa³(a):

A co konkretnie masz zamiar "promowaæ" ?


Zaraz promowac :), bardziej oswajac-kropla drazy skale :)
Sprawy oczywiste np. ¯e w saunie przebywamy nago, ¿e naturyzm osmiela, ¿e Wroclaw ma prawo do nagiej "plazy"
Nero60
Oto i wynik s³omianego zapa³u. A mia³em nadzieje ¿e Wroc³aw wzorem innych o¶rodkow w kraju do³±czy do grona zwalczaj±cego zapó¿nienia obyczajowe naszego "za¶cianka ".Bez inicjatorów nie dzia³a³yby takie o¶rodki jak w £odzi, Warszawie , Czeladzi czy w Libercu. Wroclaw przoduje w wielu dziedzinach a ¿eby kulturalnie wypocz±æ trzeba szukaæ lepszych miejsc daleko od domu. Po co rozbijaæ mur gdy obok s± otwarte drzwi. Wystarczy pogrzebaæ w internecie zobaczyæ jak zaczynali inni (chyba nie lepsi od nas) Jak dzia³aj±, organizuj± imprezy. Czy Wroc³aw nie moze byæ drugim Libercem?.
Nero60
Trident1
A ja jestem optymistycznie nastawiony. Nie od razu Rzym zbudowano. Porównuj±c dzi¶ i rok temu, aktywno¶æ na forum znacz±co zwiêkszy³a siê. Poza samym klepaniem po klawiaturze ludzie spotykaj± siê. Zaczyna tworzyæ siê aktywna i zgrana grupa. Co do NN w WPW, to tak, jakby chcieæ zorganizowaæ tak± imprezê na stadionie wroc³awskim. Trochê za du¿y obiekt dla garstki osób. By³y posty na forum dotycz±ce formy ewentualnej NN w WPW i prawie nikt nie wykaza³ zainteresowania. My¶lê jednak, ze jeszce przyjdzie na to czas...
Alien
Prawda... przyjdzie czas. Nie w tym pokoleniu, to w nastêpnym. Jestem pocz±tkuj±cym naturysta, ale moge wspomnieæ ze temat stowarzyszenia, lub czego¶ podobnego by³ przerabiany tu na tym forum, przed kilkoma laty. Nic sie nie zmienilo, poza tym ze kilka osób sie spotyka.
Nero60
Celem Stowarzyszenia jest:

1.Propagowanie naturyzmu jako formy promocji zdrowia fizycznego i psychicznego w kontakcie z natur± , na wolnym powietrzu oraz podczas uprawiania sportów,
2.Propagowanie naturyzmu jako sposobu ¿ycia w harmonii z natur± , wyra¿aj±cego siê przez wspóln± nago¶æ w powi±zaniu z szacunkiem dla samego siebie , szacunkiem dla otoczenia i dba³o¶ci± o ¶rodowisko,
3.Propagowanie zdrowego stylu ¿ycia , przyczyniaj±cego siê do rozwoju fizycznego
i duchowego , a przeciwstawianie siê wszystkiemu , co temu szkodzi ,

w szczególno¶ci nadu¿ywaniu alkoholu , nikotyny i narkotyków.

4.Szerzenie idei naturyzmu jako formy harmonijnej wspó³pracy miêdzy lud¼mi , przy
zachowaniu neutralno¶ci w sprawach religii , filozofii ¿ycia i pogl±dów politycznych.

Cele statutowe stowarzyszenia realizuje poprzez:

1.Organizowanie wspó³pracy pomiêdzy cz³onkami , w ró¿norodnych formach,
2.Wspó³dzia³anie z innymi organizacjami spo³ecznymi realizuj±cymi pokrewne cele ,
3.Publikowanie materia³ów na temat naturyzmu ,
4.Reprezentowanie cz³onków w kontaktach z w³adzami pañstwowymi i samorz±dowymi.
5.Podejmowanie innych ,zgodnych z prawem przedsiêwziêæ, jakie oka¿± siê celowe
dla realizacji statutowej dzia³alno¶ci, oraz dzia³alno¶ci gospodarczej
Nero60
Alien
5.Podejmowanie innych ,zgodnych z prawem przedsiêwziêæ, jakie oka¿± siê celowe
dla realizacji statutowej dzia³alno¶ci, oraz dzia³alno¶ci gospodarczej

Wszystko zalezy jakiego typu powolamy Stowarzyszenie. Stowarzyszenie zwykle nie przewiduje dzialalnosci gospodarczej... czyli czerpania dochodu z jakiejkolwiek dzialalnosci gospodarczej. Musi byc utrzymywane wy³±cznie ze skladek osob stowarzyszonych.
Nie mo¿e równiesz powo³ywaæ oddzia³ww terenowych. Musi byc jednostka zamkniêt± na konkretnym terenie, zwiazanym z organem rejestrujacym.
Ale mo¿e nawiazywac kontakty z innymi Stowarzyszeniami i z nimi wspó³pracowac.
Stowarzyszenie zwykle moze powolac trzy osoby. Koszt: rejestracja i bie¿±ce utrzymanie Stowarzyszenia jest niedu¿e.
Pozosta³e rodzaje /dwa/ stowarzyszen nalezy zarejestrowac w KSRze. Z tym wi±¿± sie znacznie wieksze koszty i odpowiedzialno¶æ.
Nero60
Da³em przyk³ad, ¶ci±gno³em z internetu. Podobnych przykladów jest wiele. Wystarczy poszperac i dostosowaæ do naszsych potrzeb. Ale jak widzê zainteresowanie os³ab³o. A wiêc nadal bêdziemy szukaæ zdrowego wypoczynku z dala od domu.
Nero60
Alien
A no bêdziemy. Bedziemy samotnie lub w towarzystwie zaufanych znajomych za¿ywaæ k±pieli s³onecznych. Lubie byæ sam. Czasem w towarzystwie. Mam kilka miejsc gdzie czuje sie dobrze.
max37_i_3
To moze zrobmy ankiete kto wogole chce powolania stowarzyszenia i kto bylby gotow wstapic w jego szeregi. Ja go nie zaloze ale dolacze bez problemu, chetnie te¿ wspomoge stowarzyszenie w tematach graficznych. Czy powolanie stowarzyszenia zmieni sytuacje na lepsze nie wiadomo ale zaszkodzic na pewno nie zaszkodzi.
Tyle mojego.
Alien
Te¿ do³±czê... chêtnie.
Nero60
Czarno to widzêB)
Nero60
Alien
Ja te¿...
Turysta
A co nam da ankieta z postawionym pytaniem "Czy jeste¶ za powo³aniem stowarzyszenia"?
Wiêkszo¶æ wyrazi chêæ wst±pienia, ale do powo³ania go nikt siê nie garnie chyba? W jaki sposób
konkretnie mamy promowaæ naturyzm, je¶li powiedzmy stowarzyszenie powstanie?
Wydaje mi siê, ¿e lepiej to przedyskutowaæ "face to face" tylko czy jest zainteresowanie tematem
nie licz±c przedmówców?

Powo³ywaæ stowarzyszenie, ustalaæ regulamin, pisaæ raporty, otwieraæ rachunek, sk³adki itp czy wiecie
co siê z tym wi±¿e? Kto¶ ma w tym do¶wiadczenie i najwa¿niejsze czas na to? Raczej utopia!
A mo¿e wystarczy poznaæ siê lepiej i wspólnie zacz±æ organizowaæ wiêcej nie poprzestaj±c na cotygodniowych spotkaniach saunowych, na stowarzyszenie mamy jeszcze czas...
ckwrc
Alien, nero, jak nie macie nic konstruktywnego do dodania dlaczego po prostu nie zamilkniecie? Niszczycie tylko chêci innych ludzi. Przestañcie trolowaæ bo jeste¶cie ju¿ nudni.
Alien
Sam zamilknij... bo jeste¶ jeszcze nudniejszy. Zabral by¶ glos, w sprawie a nie trolowa³. Nikt nie pisa³ ze stowarzyszenie jest niezbêdne. By³ pomys³, wiec przedstawi³em kilka zagadnien z tym zwi±zanych. Dla mnie sprawa stowarzyszenia jest zamknieta.
Turysta... nie chcesz stowarzyszenia? Nie widzisz sensu takowego..? Wiêc w czym problem? Znamy sie od lat, wiec wiesz ze towarzystwo na sile nie jest nam potrzebne. Tak Tobie jak i mi.
Turysta
Cicho tam :)

Ja swoje zdanie wyrazi³ dobitnie. Reszta milczy. Nie powiedzia³em, ¿e nie chcê tylko w moim odczuciu czy bêdziemy stowarzyszeniem czy nie, nie prze³o¿y siê to radyklane (przynajmniej jeszcze nie) na to, co chcemy osi±gn±æ poprzez jego powo³anie. Chcia³bym siê jednak myliæ.
Macie pomys³ i chêci jak konkretnie promowaæ naturyzm, zachêcam do zak³adania stowarzyszenia - na pewno obecny "status quo" nie pogorszy siê, mo¿e byæ tylko lepiej i lepiej.

Co ty Alien wyjecha³e¶ mi z towarzystwem? To¿ to niczego nie przekre¶la. W grupie zawszej ra¼niej i weselej chyba nie w±tpisz? Jak chcesz przychod¼ na spotkania - twój wybór. Ale podzielam zdanie Nero60 o stowarzyszeniu najlelpiej porozmawiaæ na ¿ywo. Tu na forum tylko "pierdu, pierdu za przeproszeniem a w kotle nic"...
max37_i_3
Ja czego¶ nie rozumiem.
Alien zacz±³e¶ temat ze stowarzyszeniem, piêknie wklei³e¶ z netu definicje, paragrafy itd.
To sk±d teraz zgo³a odmienne zdanie. Co Ci w g³owie siedzi. najpierw chcesz (przynajmniej odnios³em takie wra¿enie), potem ¿e to nie ma sensu i lepiej samemu bez gaci po lesie biegaæ.

Dlaczego skoro jeste¶ takim zagorza³ym naturyst±, od tylu lat "uprawiasz tê dyscyplinê" a jak do tej pory stowarzyszenie nie ma.

Czy to nie Wy maj±cy do¶wiadczenie (do Was mówiê Alien i Nero60), znaj±cy temat niemal od podszewki powinni¶cie wzi±æ na swoje barki przywództwo? A co robicie? Jaki dajecie przyk³ad?

Ja chêtnie przyjdê na spotkanie, tylko nie bardzo wiem gdzie, wynajmowaæ salê na lu¼ne rozmowy kilku osób to moim zdaniem zbêdne.
Alien
O Q....a max37 zastanow sie i pomysl. Moze zrozumiesz o co mi chodzilo..?
max37_i_3
Po co mam siê zastanawiaæ. Nie pro¶ciej napisaæ. Bêdziesz wtedy odebrany dok³adnie tak jak sobie wymy¶li³e¶. Poza tym to szczerze nie chce mi siê g³ówkowaæ nad tym co poeta mia³ na my¶li.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc