Stowarzyszenie... i co dalej..?

Last updated on 10 years ago
Alien
Co to jest stowarzyszenie?
Stowarzyszenie to grupa osób (przyjació³, bli¿szych i dalszych znajomych, cz³onków rodziny), które maj± wspólne zainteresowania (np. interesuj± siê miêdzywojennym przemys³em polskim) lub wspólny cel (np. chc± uchroniæ przed zniszczeniem przedwojenn± fabrykê). Razem chc± rozwijaæ swoje zainteresowania lub osi±gn±æ wyznaczony sobie cel (np. wpisaæ zabudowania fabryki do rejestru zabytków, odnowiæ j± itd.).

Podstawowe cechy ka¿dego stowarzyszenia to:
dobrowolno¶æ oznacza swobodê tworzenia stowarzyszeñ, dobrowolno¶æ przystêpowania i wystêpowania cz³onków; nikt nie mo¿e nas zmusiæ do bycia cz³onkiem stowarzyszenia, samorz±dno¶æ to niezale¿no¶æ wobec podmiotów zewnêtrznych i swoboda ustalania norm oraz regu³ wewnêtrznych,
trwa³o¶æ oznacza, ¿e istnieje ono niezale¿nie od konkretnego sk³adu osobowego swoich cz³onków (pod warunkiem, ¿e bêdzie ich co najmniej 15 w stowarzyszeniu zarejestrowanym lub 3, je¶li jest to stowarzyszenie zwyk³e), niezarobkowy cel; oznacza, ¿e celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie cz³onkom korzy¶ci maj±tkowych (nie mo¿na podzieliæ maj±tku stowarzyszenia pomiêdzy cz³onków), w przeciwieñstwie do spó³ek.

Polskie prawo gwarantuje równe, bez wzglêdu na przekonania, prawo czynnego uczestniczenia w ¿yciu publicznym i wyra¿ania zró¿nicowanych pogl±dów oraz realizacji indywidualnych zainteresowañ (preambu³a ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Prawo to mo¿e byæ ograniczone, je¶li w grê wchodzi m.in. ochrona praw i wolno¶ci innych osób (np. kto¶ zosta³ zmuszony do wst±pienia do stowarzyszenia). Zakazane jest równie¿ tworzenie stowarzyszeñ przyjmuj±cych zasadê bezwzglêdnego pos³uszeñstwa ich cz³onków wobec w³adz stowarzyszenia (art. 6 ust. 1).

Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e stowarzyszenie, podobnie jak fundacja, jest organizacj± pozarz±dow± zgodnie z definicj± zawart± w art. 3 ust. 2 ustawy o dzia³alno¶ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie jest to ka¿da instytucja (osoba prawna lub jednostka posiadaj±ca zdolno¶æ prawn± na podstawie odrêbnych ustaw), która nie dzia³a w celu osi±gniêcia zysku i nie jest jednostk± sektora finansów publicznych. I jako organizacja pozarz±dowa stowarzyszenie podlega regulacjom ustawy o dzia³alno¶ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie co w praktyce oznacza, np. mo¿liwo¶æ ubiegania siê o status OPP czy korzystania z dotacji administracji publicznej.

Co jest potrzebne, aby doj¶æ do stowarzyszenia, od czego trzeba zacz±æ?
Motorem dzia³ania stowarzyszenia s± ludzie (cz³onkowie). Czêsto jest to grupa przyjació³, którzy postanowili co¶ razem zrobiæ (np. zorganizowaæ konkurs recytatorski) b±d¼ te¿ osoby, którym co¶ przeszkadza i chc± to zmieniæ (np. wesprzeæ osoby niepe³nosprawne czy pomóc bezdomnym zwierzêtom z okolic). Na pocz±tku mo¿na prowadziæ dzia³alno¶æ spo³eczn± jako grupa nieformalna. Np. mo¿e to byæ kilku mi³o¶ników filmu animowanego, którzy organizuj± ma³y otwarty pokaz filmów animowanych. Okazuje siê on sukcesem i powstaje pomys³, aby rozwin±æ tê dzia³alno¶æ, zw³aszcza, ¿e na pokazie zjawili siê inni entuzja¶ci tej dziedziny. I to mo¿e byæ ju¿ tylko krok od sformalizowania tej dzia³alno¶ci, poniewa¿ ³atwiej jest prowadziæ pewne dzia³ania (np. zbieraæ pieni±dze na zorganizowanie kolejnego przegl±du filmów) jako stowarzyszenie zarejestrowane w KRS. Mo¿e te¿ okazaæ siê, ¿e wystarczy nam np. zg³oszenie swojej dzia³alno¶ci do starosty powstanie wtedy stowarzyszenie zwyk³e.
Alien
Taka forma organizacyjna bêdzie bardziej dla nas odpowiednia. Co o tym my¶licie?

Co to jest stowarzyszenie zwyk³e? Jak siê je tworzy i jak dzia³a?
Stowarzyszenie zwyk³e jest okre¶lane jako uproszczona formu³a stowarzyszenia. Nie ma ono osobowo¶ci prawnej. Realizuje cel spo³eczny, w oparciu o uchwalony regulamin. Stowarzyszenia zwyk³e nie rejestruj± siê w Krajowym Rejestrze S±dowym, tylko u starosty.

Stowarzyszenia zwyk³e:
maj± prostsz± strukturê organizacyjn±;
nie maj± osobowo¶ci prawnej;
wi±¿± siê z mniej zawi³ymi formalno¶ciami przy zak³adaniu;
maj± ograniczone ¼ród³a finansowania mog± to byæ tylko sk³adki cz³onkowskie.
Za³o¿enie stowarzyszenia zwyk³ego Stowarzyszenie zwyk³e mog± utworzyæ co najmniej 3 osoby fizyczne (art. 40-43 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Osoby prawne (np. firmy, inne organizacje) nie mog± byæ za³o¿ycielami ani cz³onkami stowarzyszenia zwyk³ego. Osoby zak³adaj±ce stowarzyszenie zwyk³e, decyduj±, jaka bêdzie nazwa stowarzyszenia i po co ono powstaje (jaki jest jego cel). Ustalaj± te¿, gdzie stowarzyszenie ma swoj± siedzibê jaki ma teren dzia³ania oraz okre¶laj± regulamin dzia³alno¶ci (dokument ten pe³ni tak± rolê, jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym). Wybieraj± równie¿ przedstawiciela, który bêdzie reprezentowa³ stowarzyszenie.

Nastêpnie zg³aszaj± (pisemnie) utworzenie stowarzyszenia do organu nadzoruj±cego zwykle jest to wydzia³ spraw obywatelskich w starostwie powiatowym, w³a¶ciwym ze wzglêdu na siedzibê stowarzyszenia. Aby stowarzyszenie zosta³o wpisane do ewidencji starosty musi z³o¿yæ u niego odpowiednie dokumenty. Jakie? O to najlepiej zapytaæ we w³a¶ciwym dla siedziby organizacji starostwie. Najczê¶ciej wymagane dokumenty to: wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeñ; we wniosku powinny byæ: data jego sporz±dzenia, nazwa organu, do którego jest kierowany (czyli starosty), adres siedziby stowarzyszenia, numer telefonu kontaktowego do przedstawiciela, podpis przedstawiciela; regulamin dzia³alno¶ci (3 egzemplarze).

Jak wynika ze stron internetowych wielu urzêdów powiatowych zazwyczaj ¿±daj± one tak¿e nastêpuj±cych dokumentów: protokó³ z zebrania za³o¿ycielskiego podpisany przez przewodnicz±cego zebrania i protokolanta wraz z za³±cznikami: uchwa³± o powo³aniu organizacji, uchwa³± o zatwierdzeniu regulaminu dzia³alno¶ci, uchwa³± o powo³aniu 3-osobowego komitetu za³o¿ycielskiego wraz z umocowaniem do wszelkich czynno¶ci zwi±zanych z wpisem do ewidencji; lista za³o¿ycieli, zawieraj±ca: imiê i nazwisko, datê i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, w³asnorêczny podpis (czasami wymagany jest te¿ numer PESEL); lista obecno¶ci na zebraniu za³o¿ycielskim (za³o¿yciele i osoby bior±ce udzia³ w zebraniu).

Za wniosek o rejestracjê op³aty skarbowe wynosz± 5 z³, a za ka¿dy za³±cznik 50 gr. Starostwo ma na odpowied¼ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Starosta je¶li nie ma uwag i zastrze¿eñ co do celu powstania stowarzyszenia wpisuje je do swojej ewidencji stowarzyszeñ. Je¶li w ci±gu tych 30 dni starostwo powiatowe nie zaka¿e dzia³alno¶ci stowarzyszenia (np. z powodu niezgodno¶ci regulaminu z przepisami prawa) mo¿e ono rozpocz±æ dzia³alno¶æ. Zawi±zanie stowarzyszenia zwyk³ego jest prostszym, ni¿ utworzenie stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS, sposobem na podjêcie i prowadzenie formalnej dzia³alno¶ci spo³ecznej. Ale wi±¿e siê te¿ z pewnymi ograniczeniami. Mówi±c jêzykiem prawnym: stowarzyszenie zwyk³e nie jest podmiotem praw i obowi±zków w zakresie prawa cywilnego (nie ma zdolno¶ci prawnej) oraz nie ma zdolno¶ci do czynno¶ci prawnych. W praktyce oznacza to, ¿e np. nie mo¿e zawieraæ umów o przyznaniu dotacji, czy o wykonaniu zadania publicznego lub innej us³ugi.

Stowarzyszenia zwyk³e nie mog±:
powo³ywaæ swoich oddzia³ów terenowych, ³±czyæ siê w zwi±zki stowarzyszeñ, zrzeszaæ osób prawnych (np. innych stowarzyszeñ, firm itp.), prowadziæ dzia³alno¶ci gospodarczej, przyjmowaæ darowizn, spadków, zapisów, otrzymywaæ dotacji, korzystaæ z ofiarno¶ci publicznej.

Finansowanie
Jedynym ¼ród³em finansowania dzia³alno¶ci stowarzyszenia zwyk³ego s± sk³adki jego cz³onków (s± to jedyne dozwolone przez prawo przychody stowarzyszeñ zwyk³ych). Sk³adki cz³onkowskie s± zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 40 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zdolno¶æ s±dowa
Stowarzyszenie zwyk³e nie ma osobowo¶ci prawnej, ale jest organizacj± spo³eczn± i w zwi±zku z tym ma zdolno¶æ s±dow±. Oznacza to, ¿e mo¿e wystêpowaæ przed s±dem jako strona, w sprawach zwi±zanych z celami zapisanymi w swoim regulaminie (art. 64 k.p.c.).

Nadzór zewnêtrzny
Organem nadzoru dla stowarzyszenia zwyk³ego, tak jak dla stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS, jest starosta lub prezydent miasta, je¶li stowarzyszenie ma siedzibê w mie¶cie na prawach powiatu.

Obowi±zki stowarzyszenia zwyk³ego
Stowarzyszenie zwyk³e musi uzyskaæ numer REGON, NIP oraz musi za³o¿yæ konto bankowe i sk³adaæ sprawozdania.
Adalbert
No Alien wyk³ad godny magistra prawa... Odrobi³e¶ lekcjê z tego tematu na 5+. Wszyscy zastanawiaj± siê co, kto, kiedy?, a tu pe³nia wiedzy jak na tacy podana. B)
Alien
Jeszcze kilka ciekawostek prawno organizacyjnych w sprawie powo³ania stowarzyszenia.

Czy umowê mo¿e zawrzeæ organizacja, która nie ma osobowo¶ci prawnej? Np stowarzyszenie Naturysów Wroc³awia..?

Tak, mo¿e, ale jej zawarcie wi±¿e siê z pewnymi ograniczeniami. Taka sytuacja mo¿e dotyczyæ np. stowarzyszenia zwyk³ego albo organizacji, która z³o¿y³a papiery o rejestracjê w KRS ale jeszcze czeka na wpis.
Stowarzyszenie zwyk³e nie ma osobowo¶ci prawnej i wystêpuje jako grupa osób. Nie mo¿e zaci±gaæ zobowi±zañ itp., mo¿e jednak zawrzeæ skuteczn± umowê, tylko ¿e stron± tej umowy stan± siê podpisuj±ce j± osoby, a nie samo stowarzyszenie zwyk³e. Czyli dzia³aj± one wtedy jako wymienione w niej osoby fizyczne (podpisuj± siê one, a nie stowarzyszenie), i to te osoby s± odpowiedzialne z tytu³u odpowiedzialno¶ci wynikaj±cej w umowy.
Co do mo¿liwo¶ci podpisania umowy przez organizacjê jeszcze nie wpisan± do KRS, ale bêd±c± w trakcie rejestracji, to jej odpowiedzialno¶æ w tym momencie jest tak sama, jak podmiotu bez osobowo¶ci prawnej. Czyli za okres od podpisania umowy do czasu wpisu w KRS ponosz± odpowiedzialno¶æ osoby, które j± zawar³y. Co do zasady, mog± wiêc podpisaæ umowê, ale nie jako organizacja czy stowarzyszenie, któremu bêdzie przys³ugiwaæ status osoby prawnej, ale jako osoby fizyczne ponosz±ce odpowiedzialno¶æ za to, co wynika z tej umowy. Mo¿na te¿ zapisaæ w umowie zawartej z osob± fizyczn± z danej organizacji, ¿e jest to umowa wstêpna, a po rejestracji taka umowa zostanie zawarta w okre¶lonym czasie (np. miesi±c od rejestracji w KRS) ju¿ w imieniu zarejestrowanej organizacji. Takie rozwi±zanie mo¿na nazwaæ umow± pod warunkiem zawieszaj±cym, tj. dany stosunek prawny (u¿yczenie, najem) powstanie, o ile stowarzyszenie/fundacja zostanie zarejestrowana, i wówczas za stronê umowy z dniem rejestracji przyjmuje siê to stowarzyszenie/fundacjê.
max37_i_3
To teoretycznie prawie wszystko wiemy. Piêkna robota Alien - masz plusa :)

Powiedzmy ¿e za³o¿ymy stowarzyszenie ale gdzie bêdziemy chodziæ opalaæ siê? Tylko niech nikt nie proponuje nawet dzier¿awy tego kawa³ka ziemi w Trestnie (a by³y ju¿ takie pomys³y). Jak grupa ludzi siedzi nago nad wod±, opala siê, kapie to jest to dla mnie naturalne. Spotykanie siê na zwyk³ej ³±ce gdzie poza kawa³kiem trawy nic nie ma to ju¿ takie naturalne nie jest. Owszem od biedy ujdzie bo gdzie¶ trzeba siê opaliæ bez pasków :) tylko jak dla mnie nie jest to do koñca naturalne (w znaczeniu dziwne) to co dopiero dla ludzi dla których rozebranie siê w miejscu publicznym stanowi problem? Bez wody bêdzie ciê¿ko, pewnie siê da ale....

Gdzie w okolicach Wroc³awia jest woda w której mo¿na siê k±paæ? Nie mamy jezior, Odra w takim stanie ¿e wola³bym do niej nie wchodziæ. Moim zdaniem ciê¿ko bêdzie sprawiæ ¿eby we Wroc³awiu by³ drugi Kryspinów czy pla¿a nad zalewem sulejowskim w okolicach Adamowa.
Alien
Max... jako stowarzyszenie bedziemy rozmawiaæ ze wszystkimi z innej pozycji. Dlatego bardzo bym chcia³ zeby stery potencjalnego naszego stowarzyszenia przeje³y nasze Panie. Bêdziemy stowarzyszeniem.., bedzie inna rozmowa. Napewno nie wycofam sie. Ty tez...!
Alien
max37_i_3
Alien a powiedz dlaczego nie uda³o siê do tej pory? Piszesz w SB ¿e towarzystwo obecne (my) jest bardzie dojrza³e. Czego brakowa³o poprzednio?
Alien
W³a¶nie Was, maRudki przedewszystkim. maRudka... jeste¶ kochana..! Nimfa, Elavi, Arabeska i wiele innych ludków. To Wy o¿ywiliscie to srodowisko.
Alien
No i pewnie na tym... to wszystko pozostanie.
maRUDA
Alien, dziêkujê za ciep³e s³owa. Mi³o czytaæ ale ja dopóki nie poczujê tematu, nie z³apiê wiatru i nie wystartujê z dzia³aniem...

Poczyta³am co i jak formalnie ale napisz o konkretach, co chcia³by¶ Ty ¿eby stowarzyszenie osi±gnê³o. Propagowanie naturyzmu, edukowanie ludzi to kator¿nicza praca wymagaj±ca po¶wiêcenia i ogromnego zaanga¿owania. Nie my¶lê tylko o byciu nago ale o ¿yciu w zgodzie z natur±. Mamy wielu zwolenników, jeszcze wiêcej przeciwników, co mo¿emy? Czego chcemy? Mam wiêcej pytañ ni¿ pomys³ów.
Alien
Ta... masz racje. Ale jest temat, z checiami ró¿nie bywa. Przedewszystkim mamy czas. Znaj±c mozliwosci prawne, nasze równie¿, mozemy bez pospiechu zacz±æ co¶ my¶leæ w materii zorganizowania siê. Je¿eli nie My... to kto bêdzie w stanie cokolwiek zrobiæ..? mozna poczekaæ. Jest wielu mlodych i jeszcze mlodszych... mo¿e bed± posiadaæ chêæ dzia³ania. Ale czy chcemy parkowaæ na bocznym torze?
To nie sa duze koszty. Nie musi byc nas tysiac. Wystarczy trzy osoby by móc rozmawiac ze wszystkimi jak równy z równym. Zaostrzyc kryteria przyjecia do Stowarzyszenia, by pozbyc sie ludzi przypadkowych lub ich zniecheciæ. Znamy sie juz na tyle, ze wiemy co jestesmy warci.
Poczekajmy... zobaczymy. Do wiosny daleko, ale czas szybko zleci.
Turysta
Jakbym wiedzia³, ¿e powo³anie stowarzyszenia w bardzo znacz±cym stopniu usprawni nasze dzia³ania w realizacji imprez dla naturystów, oznaczonego miejsca do opalania, itd. jak najbardziej by³bym za tu i teraz. Ale mam w±tpliwo¶ci...
- Kto tak naprawdê jest chêtny do bycia cz³onkiem ju¿ dzi¶?
- Jak± nazwê i cel by¶ proponowa³ tak by nie by nie odrzucono wniosku natychmiast?
- Stowarzyszenie proste musi mieæ konto bankowe, z naszych sk³adek bêdziemy je op³acaæ?
- NIP, REGON. Potrzebny bêdzie prawnik i buchalter? Do czego nam to?
Je¶li stowarzyszenie to musi byæ i reklama, gdzie wiadomo w sieci i mamy kolejne koszty...
Kto na to wyra¿a zgodê? A te sprawozdania... nie jestem w temacie co musieliby¶my raportowaæ?
Ale najistotniejsze czy jakakolwiek instytucja jest gotowa rozmawiaæ z nami jako stowarzyszeniem bez rumieñców na twarzy?
Hmm... tak¿e na dzi¶ same znaki zapytania... jeszcze za wcze¶nie, ale do rozwa¿enia owszem.
Alien
O jakim naszym dzia³aniu napisa³e¶..? szanowny Turysta? Przecie¿ takiego nie ma. Jest spontaniczne spotkanie w saunie. Reklama? Po co..? Po co reklamowac? Sami bedziemy reklama. Najlepiej nic nie robic. Ju¿ wiem dlaczego unikam spotkan naturystow. Nie lubie sztucznosci i detych frazesow.
Turysta
Co siê tak gor±czkujesz Alien. Temu s³u¿y forum by wyra¿aæ swoje opinie... jak co¶ z tego uda siê zorganizowaæ to fajnie. Mia³em na my¶li nasze rozmowy z dyrekcj± Aqua. Wiem, Tobie nie potrzeba ¿adnych tego typu imprez ale jestem przekonany, ¿e to wy³±cznie Twoje zdanie.
No to ja sie pytam PO CO W TAKIM RAZIE ZAK£ADAÆ stowarzyszenie "X" je¶li wspomnanych imprez nie bierzemy po uwagê? Miejscówka z wod±? Do tego nie jest potrzebne stowarzyszenie!
Po co reklama? A jak my¶lisz co dzi¶ by¶my mieli gdyby forum NNW na którym udzielamy siê teraz nie istnia³o?
Alien
W³asnie wyrazi³em swoja opiniê. Na spokojnie, co widaæ nie zauwa¿y³e¶. Naturyzm jest bardzo szerokim pojêciem. Nie tylko bieganie z go³± pup±. To zdrowa ¿ywno¶æ, sport... chocby chodzenie po górach czy lasach. Nie wspomne o zdrowym relaksie bez alkoholu i innych u¿ywek typu "marycha" czy tytoñ. Nie pretendujê do roli szefa stowarzyszenia. Ale chcê wspieraæ ka¿d± inicjatywê.
max37_i_3
Je¿eli chodzi o mnie to g³ównym celem stowarzyszenia powinna byæ zmiana postrzegania i bardziej powa¿ne traktowanie w³a¶nie przy organizacji Nocy Naturystów w Aqua gdzie ca³y obiekt bêdzie do naszej dyspozycji.

Reklama w sumie nie powinna generowaæ kosztów. Tutaj zagl±da coraz wiêcej osób wiêc ten kto bêdzie chcia³ wst±piæ w szeregi na pewno znajdzie informacjê o stowarzyszeniu. Poza tym jest jeszcze "ksi±¿ka twarzy" gdzie rozniesie siê to jak wirus.

W sumie Alien ma racjê - Naturyzm to nie tylko latanie z go³± dup± i je¿eli program bêdzie tak napisany ¿e bêd± w nim tak¿e sprawy zwi±zane ze spêdzaniem wolnego czasu na ³onie natury (bez konieczno¶ci bycia nago) to nie powinno byæ problemów z do³±czaniem siê nowych osób. Przecie¿ do³±czenie nie bêdzie jednoznaczne z uczestnictwem w saunach czy imprezach naturystycznych.

Ale sprawy przedstawione przez Turystê (sprawozdania, konta itd) wymagaj± kogo¶ kto choæ trochê siê w temacie orientuje.
Czy bym dzisiaj do³±czy³? My¶lê ¿e tak choæ raczej bez biegania po lesie w stroju Adama (no bo nie Ewy przecie¿ :) ).
Turysta
No ale ¿eby promowaæ ³a¿enie po lesie, górach czy jazdê na rowerze (nie z go³± dup±) to a¿ trzeba stowarzyszenia drodzy przedmówcy? To¿ to zdrowy tryb ¿ycia i oczywistym jest dla ka¿dego - jestem o tym przekonany!

W moim mniemaniu promowaæ lub raczej u¶wiadamiaæ trzeba, ¿e widok osoby le¿±cej na pla¿y, k±pi±cej siê w morzu/jeziorze, bior±cej prisznic w saunie czy basenie bez ubrania to tak¿e normalne zachowanie dla którego jak najszybciej trzeba znale¼æ akceptacjê i tolerancjê. A w dalszej kolejno¶ci tak¿e umo¿liwiæ takim osobom swobodne przebywania "na ³onie" przyrody bez skrêpowania i stresu ukarania kar± grzywny czy bycia podgl±danym. Koniec wywodu i trza spaæ i¶æ! :).
Alien
Czyli nie ma tematu. Stowarzyszenie..? W³a¶ciwie jest niepotrzebne. Dla mnie zamkniêty temat.
max37_i_3
Alien ty tutaj nie strzelaj focha. Dyskutujemy i kazdy ma prawo do wyrazenia wlasnego zdania, ktore nie musi byæ zgodne z Twoim, moim, ich itd. Ty jestes tu najbardziej doswiedczony wiec to Ty w swoim reku dzierzysz miecz. Wskaz nam nim droge.

co inni sadza na ten temat?

Jako reklama mozna zrobic wlepki promujace naturyzm i rozklejac je na miescien tramwajach, autobusach. Przygotuje w wolnej chwili kilka propozycji.
Admin

Quote

Jako reklama mozna zrobic wlepki promujace naturyzm i rozklejac je na miescien tramwajach, autobusach. Przygotuje w wolnej chwili kilka propozycji.


A co konkretnie masz zamiar "promowaæ" ?
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc