Wyjazd KARPACZ- ¦nie¿ka

Last updated on 7 years ago
maRUDA
kurde! (¿e tak zacznê sw± krótk± relacjê) ¦nie¿ka to wymagaj±ca jednak nieco krzepy góreczka wiêc dosta³am lekki ³omot od przyrody!

T³umy na szlaku jak na rynku we Wroc³awiu. Ludzie ró¿ni: starsi, m³odsi, z psami, z dzieæmi, w trampkach, kozaczkach, w baletkach lub sanda³kach - nie ma ograniczeñ. Wej¶æ mo¿e ka¿dy bez wzglêdu na wiek, ubiór i kondycjê. Góry to sprawdzian tylko i wy³±cznie charakteru!

Pogoda by³a po naszej stronie czyli ¿yczliwie s³onko o¶wieca³o nam szlak a wiatr studzi³ zmêczenie. Piêkny, wrze¶niowy spacer.
Mi³o tu byæ, mi³o mieæ Was za znajomych i towarzyszy przygód ró¿nej tre¶ci! :)
wroclove
W ramach solidarno¶ci z Wami:) te¿ bêdê spêdza³ czas aktywnie. Jutro robiê ostatnie przetarcie przed maratonem w Biegu Solidarno¶ci:).A potem to ju¿ czysty relaks saunowy. Proszê tam szybko zasuwaæ, szybko szczytowaæ:D i widzimy siê na PNS.
wroclaw80
Juz jutro wspinamy siê :-) na najwyzszy szczyt masywu Karkonoszy! Zostaly 2 wolne miejsca. Ktos jeszcze chêtny do wyjazdu? Piszcie do Marko jak ktos chce siê z Nami zabraæ.
marko829
Te¿ siê wybiorê, swoim pojazdem wiêc gdyby kto¶ co¶ jako¶ to pisaæ
maRUDA
Ja mam komplet na pok³adzie ale znam 2 osoby, które nie maj± siê z kim zabraæ.
Gdyby kto¶, co¶, gdzie¶, jako¶ to piszcie do mnie.

Wyje¿d¿amy w sobotê o 7 rano. Na noc saunow± powinni¶my zd±¿yæ wróciæ :)
wroclaw80
To juz ostatni moment do podjêcia decyzji o wyjezdzie na ¦nie¿kê 7 wrze¶nia! Nie czekaj i jedz z Nami. Pogoda bêdzie gwarantowana jak i dame towarzystwo. Do czwartku napiszemy gdzie siê spotykamy i o której wyje¿d¿am y!

Kto nie ma z kim jechaæ niech pisze , zapewne znajd± siê chêtni! :)
maRUDA
A moje ambicje zosta³y po³echtane i jednak podejmê wyzwanie!

Co wiêcej - mam ju¿ komplet forumowiczów w aucie tak¿e Noc Piwna bêdzie jedynie ukojeniem i nagrod± po ciê¿kim dniu, a nie wyzwaniem.

Ale... to nie dla miêczaków :P

Niezdecydowanych zachêcam i zapraszam. Bêdzie piêknie!
nimfa_5
Ojojoj!! Jak wspaniale:D Tyle atrakcji w jeden dzieñ! - zazdroszczê:) :) ;) Niestety ja nie mogê, ten termin mi nie pasuje:(
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i ¿yczê udanej wycieczki i pobytu na nocy saunowej w WPW
nimfastycznie
arabeska
Wow to szykuje siê bojowa zaprawa dla tych co jeszcze intensywno¶ci za¿ywaæ mog±:) ¦nie¿kê w jeden dzieñ jak najbardziej da siê zaliczyæ ale czy si³ po takiej wspinaczce wystarczy na piwn± noc saunow± to ju¿ mam spore w±tpliwo¶ci.
Ale ponoæ do odwa¿nych ¶wiat nale¿y:)
A s± tu tacy? ;)
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
wroclaw80
Jak napisa³em powy¿ej jedziemy zdobyæ Sniezke :-). Do odwaznych szlak nale¿y! Informacje o godzinie wyjazdu wkrótce. Wiêc dla zainteresowanych w±tek zapewne do obserwowania na bie¿±co. Nie ma co siê zastanawiaæ bo to ostatnia impreza plenerowa poza Wroclawiem w tym sezonie na ¶wie¿ym powietrzu któr± wrzucam na forum. Nasi formuowicze ktorzy je¼dzili chyba dot±d nie zalowali. Zawsze niestety nie uda siê tutaj zgrac terminu i nie ma co pisaæ co by by³o gdyby. .. Po powrocie z Karpacza idziemy na noc saunowa dla chêtnych.
Turysta

Quote

wroclove napisa³(a):
Czyli wyjazd jest ale skrócony. Je¿eli tak to co niektórzy bêd± mieli intensywny dzieñ, jak po³±cz± dwa eventy;)


No w³a¶nie skrócony no i mo¿e trochê bardziej intensywny przez co nocne saunowanie bêdzie przyjemn±
regeneracj± si³ po³±czon± z "degustacj±" piw czy czekogolwiek co tam przygotuj± w Aqua?
Wahaj±cych siê namawiamy bo góry we wrze¶niu s± naprawdê piêkne nikomu nie trzeba t³umaczyæ.
¦nie¿ka to nie Kilimanjaro damy radê, najkrótszym wariantem kiede¶ szed³em nieca³e 2h /z Bia³ego Jaru/,
my natomiast mo¿emy urozmaiciæ trasê zahaczaj±c o czeskie schroniska, tym samym uzupe³niaj±c
p³yny ustrojowe /wskazane jest zabranie koron czeskich/.

Prosze nam tu nie m±ciæ tematu tylko deklarowaæ siê ;)
Dla zachêty wrzucam tê oto fotkê.
You do not have access to view attachments
maRUDA
Nawet jak dla mnie to nadmiar atrakcji. Po ca³ym dniu w górach pewnie odechce mi siê sauny.

A na teraz wolê wybraæ siê na noc saunow± bo na ¿adnej jeszcze nie by³am.
Z drugiej strony strach przek³adaæ terminy wyjazdu bo pogoda mo¿e nam plany pokrzy¿owaæ...
wroclove

Quote

wroclaw80 napisa³(a):

Decyzja kierownika z udzialem Turysty pojedziemy w sobote na dzienna wyprawe 7 wrzesnia. Uzgodnimy szczegoly. Potem spotkamy sie w saunie na biesiadzie piwnej!

Nie kumam??? Czyli wyjazd jest ale skrócony. Je¿eli tak to co niektórzy bêd± mieli intensywny dzieñ, jak po³±cz± dwa eventy;)
wroclaw80
Decyzja kierownika z udzialem Turysty pojedziemy w sobote na dzienna wyprawe 7 wrzesnia. Uzgodnimy szczegoly. Potem spotkamy sie w saunie na biesiadzie piwnej!
kocha
Yupiter wszystkiego dobrego na nowej drodze :P:P:P
Turysta
Mo¿na jechaæ na jeden dzieñ, wracaj±c tak "wycyrklowaæ" by zd±¿yæ na piwn± noc albo wyjazd prze³o¿yæ na inny termin.
W najbli¿sz± sobotê ma byæ ³adna pogoda w niedziêlê ju¿ gorzej, tak¿e mo¿e teraz /na jeden dzieñ/?
Kolega organizator/kierownik ma tu decyduj±cy g³os B)
wroclove

Quote

ckwrc napisa³(a):

7/8 jest noc saunowa, nie róbcie tego :(

I masz babo placek:@, mamy konflikt terminów z ciekawymi propozycjami.Ju¿ jecha³em palcem po mapie i patrzy³em noclegi tu i tam.
ckwrc
7/8 jest noc saunowa, nie róbcie tego :(
Yupiter
To ja odpadam :-(. Mam wesele w tym terminie.
maRUDA
Termin zarezerwowany :)

Ja stawiam na nocleg. I wolê gdzie¶ w miasteczku ni¿ w schronisku, o ile mogê co¶ zasugerowaæ.

@Ginger zdecydowanie adidaski wystarcz±. Bêdziemy spacerowaæ, spokojnie, spacerowo, tak ¿eby nie przeoczyæ ¿adnego piêknego widoku.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
1 year ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
1 year ago
hej

loading...
To jest kontynuacja forum zamknięte 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czarwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wylączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swokego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2020 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc