Wyjazd KARPACZ- ¦nie¿ka

Last updated on 10 years ago
maRUDA
T± pla¿ê nad jeziorem Rozkos rozpoznali¶my te¿ wczoraj! Dziki, stromy stok, os³oniêty krzewami, zbyt ma³y ¿eby swobodnie siê roz³o¿yæ (max dla 20 osób), wystarczaj±cy ¿eby wypocz±æ, za s³aby ¿eby tam wracaæ lub obieraæ go za cel wyprawy z Wroc³awia.
ginger
Ja jak Maruda, gdziekolwiek zostanie postanowione.
Je¶li mi czas pozwoli to jadê. Biorê ma³ego misia do plecaka (na odwagê) i du¿ego, ¿eby kto¶ nosi³ plecak :P i jedziemy hihihi

Tylko wej¶cie jest jako¶ ¿e trepy na nogach wymagane? Czy adidaski wystarcz±? Bo w tym momencie nie mam nic innego.
kroolik91
@Ginger Zale¿y gdzie, u nas w górach sudeckich mo¿na po¶migaæ w adidaskach, sam swego czasu biega³em po górach w kultowych tenisówkach :) Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e usztywniona kostka podczas górskich wycieczek to podstawa bezpieczeñstwa, a taki luksus tylko w trepach, poza tym du¿o mniej mêcz± siê w takim obuwiu stawy kolanowe.
Turysta
Mi wszystko jedno gdzie ustalicie, równie¿ lubiê ¦nie¿nik i to nawet bardzo a w Jaskini Nied¼wiedzia nie by³em ju¿
na¶cie lat. Nie jest to najwiêksza ale najpiêkniejsza jaskinia w Polsce. Tak¿e wiadomo czemu kolejki i rezerwacje? ;)
Je¶li wyjazd nie pó¼niej ni¿ weekend 7-8.09 to jadê, potem ³apiê siê ale ju¿ na pa¼dziernik...
Pomogê je¶li trzeba, kolega kroolik91 jako tubylec Kotliny K³odzka równie¿? :)

A propos ¦nie¿nika wygl±da na to, ¿e wie¿a widokowa "wkrótce" zostanie odbudowana.
Szkoda, ¿e tak d³ugo to trwa³o... trudno dobre i to :)

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/971435,nowa-wieza-widokowa-stanie-na-sniezniku-wizualizacje,1,1,id,t,sm,sg.html#galeria-material
wroclaw80
Stanowczo rekomenduje zdobycie ¦nie¿ki -Karpacz. Wyjazd jedno lub dwu dniowy. Termin ju¿ pewny 7/8 wrzesieñ 2013 ! rozumiem ¿e dla wiêkszo¶ci wchodzi w grê opcja noclegu. Wroclove podpowiada zakup na gruponie. Niebawem wiêcej szczegó³ów. Rezerwujcie terminy bo warto pojechaæ z szalon± ekip± :-)

Inne atrakcje górskie zapewne te¿ padn± :-)
maRUDA
Termin zarezerwowany :)

Ja stawiam na nocleg. I wolê gdzie¶ w miasteczku ni¿ w schronisku, o ile mogê co¶ zasugerowaæ.

@Ginger zdecydowanie adidaski wystarcz±. Bêdziemy spacerowaæ, spokojnie, spacerowo, tak ¿eby nie przeoczyæ ¿adnego piêknego widoku.
Yupiter
To ja odpadam :-(. Mam wesele w tym terminie.
ckwrc
7/8 jest noc saunowa, nie róbcie tego :(
wroclove

Quote

ckwrc napisa³(a):

7/8 jest noc saunowa, nie róbcie tego :(

I masz babo placek:@, mamy konflikt terminów z ciekawymi propozycjami.Ju¿ jecha³em palcem po mapie i patrzy³em noclegi tu i tam.
Turysta
Mo¿na jechaæ na jeden dzieñ, wracaj±c tak "wycyrklowaæ" by zd±¿yæ na piwn± noc albo wyjazd prze³o¿yæ na inny termin.
W najbli¿sz± sobotê ma byæ ³adna pogoda w niedziêlê ju¿ gorzej, tak¿e mo¿e teraz /na jeden dzieñ/?
Kolega organizator/kierownik ma tu decyduj±cy g³os B)
kocha
Yupiter wszystkiego dobrego na nowej drodze :P:P:P
wroclaw80
Decyzja kierownika z udzialem Turysty pojedziemy w sobote na dzienna wyprawe 7 wrzesnia. Uzgodnimy szczegoly. Potem spotkamy sie w saunie na biesiadzie piwnej!
wroclove

Quote

wroclaw80 napisa³(a):

Decyzja kierownika z udzialem Turysty pojedziemy w sobote na dzienna wyprawe 7 wrzesnia. Uzgodnimy szczegoly. Potem spotkamy sie w saunie na biesiadzie piwnej!

Nie kumam??? Czyli wyjazd jest ale skrócony. Je¿eli tak to co niektórzy bêd± mieli intensywny dzieñ, jak po³±cz± dwa eventy;)
maRUDA
Nawet jak dla mnie to nadmiar atrakcji. Po ca³ym dniu w górach pewnie odechce mi siê sauny.

A na teraz wolê wybraæ siê na noc saunow± bo na ¿adnej jeszcze nie by³am.
Z drugiej strony strach przek³adaæ terminy wyjazdu bo pogoda mo¿e nam plany pokrzy¿owaæ...
Turysta

Quote

wroclove napisa³(a):
Czyli wyjazd jest ale skrócony. Je¿eli tak to co niektórzy bêd± mieli intensywny dzieñ, jak po³±cz± dwa eventy;)


No w³a¶nie skrócony no i mo¿e trochê bardziej intensywny przez co nocne saunowanie bêdzie przyjemn±
regeneracj± si³ po³±czon± z "degustacj±" piw czy czekogolwiek co tam przygotuj± w Aqua?
Wahaj±cych siê namawiamy bo góry we wrze¶niu s± naprawdê piêkne nikomu nie trzeba t³umaczyæ.
¦nie¿ka to nie Kilimanjaro damy radê, najkrótszym wariantem kiede¶ szed³em nieca³e 2h /z Bia³ego Jaru/,
my natomiast mo¿emy urozmaiciæ trasê zahaczaj±c o czeskie schroniska, tym samym uzupe³niaj±c
p³yny ustrojowe /wskazane jest zabranie koron czeskich/.

Prosze nam tu nie m±ciæ tematu tylko deklarowaæ siê ;)
Dla zachêty wrzucam tê oto fotkê.
You do not have access to view attachments
wroclaw80
Jak napisa³em powy¿ej jedziemy zdobyæ Sniezke :-). Do odwaznych szlak nale¿y! Informacje o godzinie wyjazdu wkrótce. Wiêc dla zainteresowanych w±tek zapewne do obserwowania na bie¿±co. Nie ma co siê zastanawiaæ bo to ostatnia impreza plenerowa poza Wroclawiem w tym sezonie na ¶wie¿ym powietrzu któr± wrzucam na forum. Nasi formuowicze ktorzy je¼dzili chyba dot±d nie zalowali. Zawsze niestety nie uda siê tutaj zgrac terminu i nie ma co pisaæ co by by³o gdyby. .. Po powrocie z Karpacza idziemy na noc saunowa dla chêtnych.
arabeska
Wow to szykuje siê bojowa zaprawa dla tych co jeszcze intensywno¶ci za¿ywaæ mog±:) ¦nie¿kê w jeden dzieñ jak najbardziej da siê zaliczyæ ale czy si³ po takiej wspinaczce wystarczy na piwn± noc saunow± to ju¿ mam spore w±tpliwo¶ci.
Ale ponoæ do odwa¿nych ¶wiat nale¿y:)
A s± tu tacy? ;)
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
nimfa_5
Ojojoj!! Jak wspaniale:D Tyle atrakcji w jeden dzieñ! - zazdroszczê:) :) ;) Niestety ja nie mogê, ten termin mi nie pasuje:(
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i ¿yczê udanej wycieczki i pobytu na nocy saunowej w WPW
nimfastycznie
maRUDA
A moje ambicje zosta³y po³echtane i jednak podejmê wyzwanie!

Co wiêcej - mam ju¿ komplet forumowiczów w aucie tak¿e Noc Piwna bêdzie jedynie ukojeniem i nagrod± po ciê¿kim dniu, a nie wyzwaniem.

Ale... to nie dla miêczaków :P

Niezdecydowanych zachêcam i zapraszam. Bêdzie piêknie!
wroclaw80
To juz ostatni moment do podjêcia decyzji o wyjezdzie na ¦nie¿kê 7 wrze¶nia! Nie czekaj i jedz z Nami. Pogoda bêdzie gwarantowana jak i dame towarzystwo. Do czwartku napiszemy gdzie siê spotykamy i o której wyje¿d¿am y!

Kto nie ma z kim jechaæ niech pisze , zapewne znajd± siê chêtni! :)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc