Wyjazd KARPACZ- ¦nie¿ka

Last updated on 10 years ago
wroclaw80
Z uwagi na du¿e zainteresowanie ostatnim wypadem do Szklarskiej Porêby zrodzi³ siê pomys³ wyjazdu do Karpacza.

Celem Naszego wyjazdu jest "zdobycie" ¦nie¿ki tym razem. Wyjazd odby³by siê wstêpnie jednodniowy zaznaczam bez noclegu 27 lub 28 pa¼dziernika w zale¿no¶ci od pogody. Godzina wyjazdu 7:00 z Wroc³awia ( miejsce do dogadania). Koszt ok 25-30 z³ osoba. Jedzonko we w³asnym zakresie. Warunkiem wyjazdu jest pogoda. Trasa ( z pewno¶ci± pomno¿e Turysta :-).
Trzeba siê przygotowaæ na zmienno¶æ pogody ( sami mieli¶my okazje siê przekonaæ).

S± chêtni?
max37_i_3
Ja niestety nie dam rady, przyje¿d¿a kolega z poza kraju i wypada wypiæ symboliczne BRO. Najwcze¶niej 3-4 Listopad.
maRUDA
Ja z przyjemno¶ci± ucieknê na jeden dzieñ od rzeczywisto¶ci! I tym razem od dzieci i d¼wigania tobo³ów :)

Termin, jak wczoraj ustalili¶my, zale¿y od g³osów wiêkszo¶ci i pogody!
Jako¶ nam siê ubzdura³o, ¿e nastêpny weekend jest d³ugim weekendem i ma³o komu bêdzie pasowa³o ale nie musi tak byæ. A czekanie a¿ 2 tygodnie na kolejn± sobotê poci±ga za sob± wielkie ryzyko braku odpowiedniej pogody.

Na starcie mamy 4 osoby (bez Ciebie max37 i bez Turysty).
strukol
Organizujecie wypad bez dzieci? Tylko "starszaki"?
Ca³owanie w rêkê nagiej kobiety jest strat± czasu.
-Charles Spencer Choplin
max37_i_3
no wiem ¿e beze mnie i ubolewam nad tym zalewaj±c siê przy tym ³zami wielkimi jak kurze jaja. Mówiê powa¿nie, za grosz nie ma w tym sarkazmu, ironii czy innego szyderstwa. Wierzycie mi prawda?
maRUDA
max37, bo prze³o¿ê przez kolano i wych³ostam! Nie wlicza³am Pana do ekipy startowej nie znaj±c Pana planów ani pojêcia nie maj±c o chêciach wziêcia udzia³u w kolejnym wypadzie!
Tak samo z Turyst±. Chêci jego pewna jestem w 100% ale wgl±du w grafik nie mam.
Ale skoro ju¿ jawnie drwisz z nas i naszego towarzystwa to zrozumia³am Twoje stanowisko...

strukol, tak sobie pomy¶la³am, ¿e moje dzieci mia³y niekiedy lepsze tempo ni¿ ja i nic a nic nie opó¼nia³y trasy wiec je¶li wyra¿± chêæ to pewnie zabiorê które¶.

Jak jedzie nimfa_5 to zabiorê do towarzystwa mojego syna :) i sama chêtnie pos³ucham o trolach i krasnalach górskich... Chyba powa¿nie dziecinnieje :)
Turysta
Taa..widzê, ¿e organizatorzy naszych eventów nie zasypuj± gruszek w popiele wrêcz przeciwnie zwiêkszaj± obroty :).

Planowa³em w ten weekend pojechaæ na jeden dzieñ i je¶li nie odechce mi siê to pewnie tak zrobiê. Co do przysz³ego tygodnia mogê rozwa¿yæ kolejny wyjazd, czemu nie. A¿ takich dalekosiê¿nych grafików na przysz³o¶æ nie robiê (poza wyj±tkami). Czemu wybór pad³ znów na Karkonosze? Mo¿e gdzie¶ indziej? Ale nie chcê mieszaæ. Zdecydowali¶cie tak wiêc jest OK.

Jakiej pomocy potrzebujecie? W Karkonoszach (podobnie w Tatrach) zgubiæ siê na szlaku wymaga du¿ej umiejêtno¶ci ;). W Karpaczu te¿ mo¿na omin±æ punkty kasowe, ¿aden problem a wariantów wej¶cia i zej¶cia jest naprawdê sporo. Czy bêdzie mi siê chcia³o z Wami jecheæ jeszcze nie wiem - mam dylemat, pomy¶lê...
maRUDA
Ale¿ nikt siê nie musi deklarowaæ. Nie bêdziemy tu biæ piany i omawiaæ nie wiadomo czego, zbieraæ list uczestników bo i po co!?

Jak ju¿ ustalimy (my, osoby, które jad± na dzi¶ dzieñ) kiedy jedziemy, damy znaæ a reszta albo do³±czy albo nie. Wolna wola. Wyjazd odbêdzie siê i koniec. Po temacie jak dla mnie!

I oczywi¶cie nie trzeba te¿ ekspertów do opracowywania tras, ¿eby wej¶æ na ¦nie¿kê. I nikt nie zak³ada, ¿e mamy omijaæ jakie¶ kasy.

A co Ty Turysto zaproponowa³by¶ zamiast Karkonoszy, gdyby¶ mia³ zaproponowaæ co¶ atrakcyjnego??? Kryterium: bezpiecznie, niedaleko, jednodniowo.
Turysta
No spokojnie szanowna Pani :)
Chyba zosta³em ¼le zrozumiany, nie mam nic przeciwko deklarowniu siê kto chce proszê bardzo nie widzê w tym nic niestosownego. Autor 'eventu' napisa³, ¿e warunkiem wyjazdu jest pogoda i tutaj zgadzam siê z koleg± w 100%. Wspomnia³em o ominiêciu kas z tego wzglêdu, ¿e IMHO trasa jest ciekawsza ni¿ przez kasy - tam mo¿emy wracaæ.

Co ja bym zaproponowa³?
Skoro Karpacz (130 km) bie¿ecie pod uwagê to tym samym prawie ca³y Dolny ¦l±sk wchodzi w rachubê).
Czy wolimy dalej czy bli¿ej Wroc³awia 130/100/70 km wybór jest du¿y? Wiadomo, ¿e Karkonosze s± najbardziej rozpoznawane w Sudetach. Ale mo¿na te¿ pomy¶leæ o Górach Sto³owych (praktycznie taka sama odleg³o¶æ) górki du¿o ³agodniejsze a widoki mam tu na my¶li Skalne Grzyby my¶lê, ¿e wiecie o czym mówiê wcale nie s± gorsze - w pa¼dzierniku przy piêknej pogodzie prezentuj± siê piêknie!
Co dalej? Powiedzmy Rudawy Janowickie. Przeje¿dzali¶my jad±c do Szklarskiej jak kto¶ kojarzy takie dwa kopce (Krzy¿na Góra, Sokolik) wcale nie ustêpuj± Gór± Sto³owym. Tak¿e niewysokie, raczej górki ni¿ góry ale z dojazdem innym ni¿ samochód to jest s³abo, ja mam swoje sposoby ale to inna sprawa.
Masyw ¦nie¿nika (odleg³o¶æ podobna jak Karpacz, Szklarska) fajna góra, mniej uczêszczana bo tam brak Parku Narodowego, kto lubi ciszê spokój wie o czym mówiê - ale tu trzeba wcze¶niej wyjechaæ.
Zupe³nie blisko to Góry Sowie, Wa³brzyskie tam jest mniej ciekawiej. Na Wielkiej Sowie wie¿a widokowa, kilka schronisk w okolicy jest gdzie napiæ siê piwka.
Wymieniaæ dalej? Trochê za K³odzkiem mamy D³ugopole Zdrój/Bystrzyca K³odzka wycieczka na Jagodn±, po drodze mamy schronisko "Spalona" - bardzo mi³a obs³uga jak pamiêtam. Górki ni¿ góry jak wy¿ej.
nimfa_5
¯a³ujê bardzo i zalewam siê ³zami ale mam inne plany na ten weekend.
Szkoda, ¿e nie mo¿na siê rozdwoiæ;)
¯yczê Wam pogody i udanej wyprawy.
nimfastycznie
maRUDA
Ja nie wiem czy to ten (najbli¿szy) weekend bêdzie. Nasz SR te¿ chce jechaæ a, ¿e studiuje Maleñstwo i akurat ma wa¿ny zjazd, to mo¿e zaczekamy na ch³opaka i mo¿e inni do³±cz±?

Organizator, jak u Ciebie z terminami???
wroclaw80
Z prognoz wychodzi ¿e ten weekend w górach przywita Nas zimn± aur± ok 3-5 stopni na dole a u góry??? Lepiej nie pytaæ. Mozemy przenie¶æ wyjazd o ile w tym sezonie bêdzie jeszcze pogoda tznw listopadzie. Termin do uzgodnienia.
maRUDA
Jasne, porzucamy temat do czasu pojawienia siê odpowiednich warunków. Wierzê, ¿e nast±pi to jeszcze w tym roku.

Sprawdzimy w przysz³ym tygodniu jak zapowiada siê weekend 3,4 listopad. Tylko zegarki ju¿ przestawione i ma³o czasu na chodzenie bêdzie... :(
Turysta
Mo¿e i lepiej, ¿e ten weekend zapowiana siê bardziej zimowo ni¿ jesiennie z uwagi na tê zmianê czasu.
W ka¿dy kolejny weekend zegarki i my bêdziemy chodziæ wg czasu zimowego.
Czyli mamy co najmniej tydzieñ czasu na "aklimtyzacjê" ;).
Alien
Wyjazd..? chetnie pojade...
wroclaw80
Mija rok od propozycji wyjazdu na ¦nie¿kê. Czas reaktywowac pomys³. Wyje¿d¿amy we wrze¶niu. Termin do ustalenia. Proponuje wyjazd z noclegiem kolega turysta pomo¿e zapewne jako znawca szlaków opracowaæ plan i strategiê trasy! Wszystko zale¿y od chêtnych! Pogode za mówimy :-)

TERAZ CZAS NA WASZE PROPOZYCJE i koncepcje dotycz±ce Naszej podró¿y!
NIEZDECYDOWANYCH zapraszam do czytania relacji z podró¿y.
kroolik91
Je¶li siê mogê wtr±ciæ, to polecam i delikatnie sugerujê zmianê celu wyprawy :) Jako, ¿e jestem z kotliny k³odzkiej, to zapraszam Was na szlaki Gór Sto³owych, albo na masyw ¦nie¿nika. Piêkne widoki, dodatkowo je¶li chodzi o PN Gór Sto³owych - ewenement na skalê ¶wiatow±, podobnego rodzaju góry s± tylko w 2 miejscach na ¶wiecie! No a z racji tego, ¿e jestem tutejszy mogê ogarn±æ kilka spraw organizacyjnych :) Z tego co wiem w Nachodzie po czeskiej stronie zdarzaj± siê na tamtejszym basenie naturystyczne wieczory, na pewno jest sauna, wiêc mo¿na jako¶ to po³±czyæ! Zapraszam :D
heheszki Cool
Yupiter
Ja bym siê pisa³ na ¦nie¿nik, uwielbiam t± górê no i jest jeszcze jaskinia nied¼wiedzia w której nie by³em mimo ze przechodzi³em obok kilkana¶cie razy. druga sprawa - kusz± mnie te baseny w Czechach...
Pierwszy weekend wrze¶nia mam zajêty ale nastêpne nie.
maRUDA
Ja jadê gdziekolwiek postanowimy.
Skrawek gór sto³owych zaliczy³am wczoraj ale nie mówiê nie!
Basen w Nachodzie to spore ryzyko. Mo¿e byæ dziadowski. By³ tam kto¶?
kroolik91
@Yupiter do jaskini nied¼wiedziej bilety trzeba zarezerwowaæ odpowiednio wcze¶niej, gdy¿ wej¶cia tylko z przewodnikiem, a w weekendy kolejki s± zwykle bardzo du¿e. Je¶li chodzi o noclegi, to w Miêdzygórzu mo¿na tanio zanocowaæ, albo najlepiej spaæ w schronisku na ¶nie¿niku. Czeskie baseny to dla mnie niewiadoma, natomiast obok Nachodu przy zalewie Rozkos wiem ¿e jest miejsce dla naturystów, ale nigdy tam nie by³em. Teraz mam przymusowy tydzieñ w kotlinie (nie bêdzie mnie w ¶rodê na spotkaniuSad ), wiêc wybiorê siê tam i sprawdzê sytuacje. Byæ mo¿e we wrze¶niu realne bêdzie po³±czenie gór i pla¿owania, nie raz wrze¶niowa pogoda zaskakuje na plus! Smile
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc