SIEMA ALL

Last updated on 11 years ago
wroclaw80
Niejednokrotnie rozmawiaj±c na saunie z nowo poznanymi osobami s³yszê jedno "Czytam forum", "¦ledzê" ,"nie wiedzia³em jak zagadaæ". Niektórzy "czaj± siê". Ludki odwagi! Nasze grono to ludzie na poziomie, z poczuciem humoru. Nasze spotkania maj± miejsce co tydzieñ na saunie.
Wystarczy przyj¶æ, jak kto¶ czuje siê niepewny w "realu" mo¿e napisaæ!
Wyje¼dzamy w ró¿ne miejsca ( morze, góry, Czechy) wychodzimy na krêgle, piwo.
KA¯DY z WAS mo¿e do³±czyæ do NAS. Trochê odwagi. !!!

Pamiêtajmy MY TOWORZYMY to forum , atmosferê ,Tu "rodz± siê" przyja¼nie!
max37_i_3
No Wroc³aw80 teraz to ja Ci jestem winien piwo! Czyli zgodnie z zasadami matematyki TY mi jeste¶ winien 4, ja Ci jestem winien 1 wiêc nadal jeste¶ mi winien 3 :).

Ale powa¿nie to nic dodaæ nic uj±æ do tego co napisa³ kolega.
maRUDA
£zy wzruszenia zalewaj± moj± twarz! Tu rodz± siê przyja¼nie!

Faktem jest, ¿e piêknie uda³o nam siê zgraæ. Fajnie tak nawet tylko wspólnie pogapiæ siê w ekran wieczorami. A wieczory coraz d³u¿sze...

Organizator, tak przy okazji, jak ju¿ sam wywo³a³e¶ siê do tablicy, jaki repertuar atrakcji na jesieñ?

Dlaczego nie napisa³e¶ o ca³odniowej wycieczce do WIEDNIA ze zwiedzaniem miasta za 100 z³.??? Nie chcia³e¶ podzieliæ siê tym k±skiem?
Adalbert
A gdzie pozna³bym takich ludzi jak WY, jak nie na ³aczce, czy w saunie lub przy krêglach...
Oj wracam na ³ono utracone:@
strukol
Jam zupe³nie nowy, klikam do kilku dni, a atmosfera tu naprawdê i¶cie przyjacielsko/rodzinna :).
wroclaw80
Repertuar na jesieñ? Pa³eczkê przeka¿ê Tobie Maruda je¿eli chodzi o repertuar jesienny. Ja ju¿ dzi¶ zapowiadam ¿e postaram siê "zarzuciæ temat" wyjazdu! Gdzie? Niech to bêdzie jeszcze ma³± tajemnic±. My¶lê o listopadzie oczywi¶cie
Adalbert
Masz inwencjê twórcz± wroclaw80, ale tu chyba witamy nowe twarze, czy¿ nie...
WITAM WIÊC NOWOWSTÊPUJ¡CEGO NA FORUM STRUKOLA
Turysta
Adalbert, nasz "etatowy" organizator eventów wie co i gdzie pisaæ. Tak zdaje siê, ¿e trzeba mu przyznaæ racjê :). Coraz lepiej sobie radzi. Jeszcze trochê a na ¶rodowe wypacanie bêdzie przychodziæ z grubsza ponad 4 tuziny golasów. Oby tak dalej wroclaw80. Liczê na Ciebie!
Natomiast nowego kolegê strukola witali¶my w±tku wcze¶niejszym czyli http://www.naturyzm.wroclaw.pl/klub/f...ead_id=334.
Adalbert
SORY zatem i chylê czo³a...:|
strukol
Adalbert - powita³e¶ mnie nie w tym temacie :P
max37_i_3
Podepnê siê pod w±tek bo w pewnym stopniu dotyczy nowych osób.

Ostatnio widaæ wzmo¿on± "aktywno¶æ" (cudzys³ów!) nowych i starych osób na forum. Wspomniana "aktywno¶æ" ogranicza siê niestety tylko do zarejestrowania lub/i zalogowania.

Pytanie do Was "aktywni inaczej"- co Was sk³ania aby zarejestrowaæ siê, logowaæ siê i nie wykazywaæ normalnej aktywno¶ci (pisania, brania udzia³u w spotkaniach).

Nie chcecie siê spotykaæ, poznawaæ, integrowaæ, cenicie sobie anonimowo¶æ ? Rozumiem.
Nie macie czasu na realne spotkania, mieszkacie daleko i ciê¿ko Wam dojechaæ do sauny? Rozumiem.

Ale aktywno¶æ czysto "forumowa" nie zagra¿a Waszej anonimowo¶ci, utracie prywatno¶ci i nie wymaga dojazdów i po¶wiecenia cennego czasu na spotkania.

Co Was powstrzymuje aby z "czytacza" przekszta³ciæ siê w "forumowicza"?
You do not have access to view attachments
strukol
Widzê, ¿e kolega lekko zdegustowany... a s³usznie... s³usznie...

Twoje pytania zapewne odbij± siê jak echo od ¶cian i tile... i zapewniam Ciê, ¿e nie znajdziesz tutaj odpowiedzi na swoje pytania (tak bynajmniej mi siê wydaje).
Ca³owanie w rêkê nagiej kobiety jest strat± czasu.
-Charles Spencer Choplin
Adalbert
Max, wiadomym jest, ¿e najtê¿sze umys³y nie mog± tego wyja¶niæ, ale mam nadziejê, ze Tobie siê to uda....:@
Faktem jest (co ju¿ wcze¶niej poznali¶my na tym forum), ze ludzie anonimowo mog± siê tu wy¿ywaæ w ka¿dym kierunku, ale konstruktywnych wypowiedzi jest ma³o... To ju¿ widaæ sztuka zanikaj±ca w dzisiejszym narodzie...
Turysta
A ja my¶lê, ¿e do tego trzeba "dojrzeæ", nic na si³ê. Doskona³ym przyk³ad jest w³a¶nie kolega przed przed przedmówca. Do niedawna zakamuflowany forumowicz a dzi¶ "¶wieci" przyk³adem :). Oby takich wiêcej.

Nie wiem ale trzeba postawiæ sobie pytanie czego szukamy na forum? Je¶li integracji poznania nowych ludzi, wspólnych wypadów nie tylko na nagie pla¿e, to o aktywno¶æ nie bêdzie trudno, no nie?
Je¶li podgl±dactwo, ciekawo¶æ a o czym oni pisz± to owa "aktywno¶æ" zawê¿a siê do zarejestrowania i czytania. Poci±gam w±tek a mo¿e co¶ jednak dowiemy siê wiêcej?
Adalbert
W rzeczy samej Turysta. S± wisienki na tym torcie forumowym, dlatego tez warto poruszac temat przy³±czenia siê jak najwiêkszej rzeszy uaktywnionych "niezarejestrowanych" i "zarejestrowanych" forumowiczów. Ka¿dy ma okres ciekawosci, zapoznawania sie, a¿ w koñcu aktywnego uczestniczenia w ¿yciu forum i nie tylko... Mamy na to przyk³ady ze Sky, krêgli, wyjazdów, wyj¶æ na piwko, grilla...
Te dzia³ania aktywnej czê¶ci forumowiczów ( ¶cis³ego grona uzupe³nianego coraz bardziej chêtnymi do dzia³ania i organizowania) daja przyk³ad na to, ¿e nie tylko spacerowanie w naturze, opalanie siê, saunowanie jest naszym celem samym w sobie. Daje dowód na to, ze mozemy spedzaæ aktywnie czas równie¿ poza saun±, ³±czk± itp.
maRUDA
strukol, napisz dlaczego tak my¶lisz, sk±d brak aktywno¶ci nowych? Ty ostro wystartowa³e¶ i ju¿ jeste¶ jednym z nas (aktywnych) i znanych nicków.

Mo¿e to kwestia charakteru, temperamentu, odwagi?

Próbowa³am sobie przypomnieæ jak to ze mn± by³o, ca³kiem nie tak dawno i dosz³am do wniosku, ¿e wtedy ka¿dy tu marudzi³ i stêka³ na sprawy zwi±zane z NN a nikt nie dzia³a³ i ja te¿ zaczê³am ostro - tzn. od listu do aqua i nawo³ywania, ¿eby dzia³aæ. A ze spotka³am siê z pozytywnym odzewem to tak sobie gadam tutaj, czasami sama do siebie :) czasami za du¿o o sobie :)

A jak spojrzeæ na ostatnio poruszane w±tki to co tu gadaæ...
No w sumie ka¿dy mo¿e popisaæ o sobie, s± tematy o pierwszym razie, o miejscach w których siê by³o i które siê poleca, mo¿na dodaæ uwagi do technicznej strony dzia³alno¶ci forum... Mo¿na du¿o ale i mo¿na nic.

Rozumiem ka¿d± opcjê, szkoda, ¿e wiêcej nowych korzysta z opcji "mo¿na nic".

Si³a i potencja³ w nas, sta³ych i starych bywalcach. My tworzymy klimat, spo³eczno¶æ, zbudowali¶my wiêzi i relacje. Im wiêcej osób na naszej stronce poczuje siê dobrze, tym wiêcej tu wróci a jaki¶ u³amek z nich siê zaloguje a promil zacznie pisaæ :)
strukol
Zdajê siê, ¿e to ja jestem w³a¶nie takim maRUDOWYM promilem :) :) :) :) :)

Mo¿e i siê mylê, ale wydaje mi siê, ¿e sporo (w wiêkszo¶ci m³odych lub dzieci) ludzi którzy siê loguj± to tylko z czystej ciekawo¶ci lub zupe³nie przez przypadek natknêli siê w sieci na t± stronê bo s± umieszczone fotki nagich kobiet i mê¿czyzn.
W dzisiejszym anonimowym ¶wiecie gdzie internet niemal ca³kowicie zdominowa³ ¶wiat dzieci i m³odzie¿y, a nago¶æ i ****grafia jest wszechobecna to ja siê nie dziwiê, ¿e zarejestrowanych jest kilkaset loginów a aktywnych kilka/kilkana¶cie (trudno mi siê wypowiadaæ bom jeszcze zupe³nie nowy na tym Waszym zacnym forum).

Zatem je¶li rzeczywi¶cie kto¶ szuka odskoczni od szarej ponurej codzienno¶ci, szuka fajnych, ciekawych ludzi nie tylko do popisania ale i do poznania w realu czy to w saunie czy przy pifku, tañcach czy wspólnie spêdzonym weekendzie to po zarejestrowaniu siê bêdzie systematycznie w³±cza³ siê aktywnie w ¿ycie wspólnie tworzonego forum.

Wiesz maRUDA, mo¿na stworzyæ w±tki o tematyce np: gier, komórek czy komputerów wtedy bêdziemy miêli tu ruch jak w Rzymie w godzinach szczytu, ale przecie¿ nie oto tu chodzi, to forum jest naturalne i niech tak pozostanie, nic na si³ê.

Nie wiem czy nie wprowadziæ zmian i automatycznie usuwaæ nieaktywne konta, np: je¶li kto¶ siê nie zaloguje w przeci±gu miesi±ca, dwóch czy trzech (nawet aktywnemu forumowiczowi mo¿e siê przytrafiæ d³ugi np: 3-miesiêczny urlop i odpoczynek) automat usunie taki login i po sprawie. Wówczas bêdzie wiadomo, ¿e np mamy 1000 osób aktywnie siê loguj±cych i incognito czytaj±cych forum a pisz±cych zaledwie: u³amek, czy jak kto woli promil :) :) :) :) :)
Ca³owanie w rêkê nagiej kobiety jest strat± czasu.
-Charles Spencer Choplin
Adalbert
No strukol wypowied¼ godna naukowca i sta³ego bywalca forum. A musisz dostaæ ode mnie ¿ó³t± kartkê za: nowy na tym Waszym zacnym forum, bo to jest NASZE ( Twoje, moje, innych) forum. Ten kto w nim dzia³a, jest aktywny, to mo¿e u¿ywaæ s³owa NASZE.
Podoba mi siê pomys³ z automatycznym "relegowaniem" nieaktywnych cz³onków naszej spo³eczno¶ci...
Dajesz dobrego kopa swoimi pomys³ami i wypowiedziami, co nakrêca innych w dobrym kierunku.Tak trzymaj...:@
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc