Dzisiaj impreza w Aqua

Last updated on 11 years ago
wroclove
Hej ludki naturystyczne w³a¶nie czytaj±c poranne;) gazety znalaz³em plakat reklamuj±cy tak± imprezkê w Aqua:
http://www.aquapark.wroc.pl/wydarzenie/friday-night-fever
Wiêc mo¿e kto¶ sie wybierze. My nabieramy coraz wiêkszej ochoty aby siê tam wybraæ.
Impreza jest za free.
To mo¿e i noc dla Nas zrobili by za free???
Trident1
Teraz zdaje siê nie bardzo maj± gdzie t± imprezê zrobiæ. Poza tym, mo¿e w Sky lepiej spróbowaæ :]. Mniejszy obiekt i maj± problemy z frekwencj± na razie :]
max37_i_3
A po co kasa za wstêp jak tyle maj± partnerów.
Elavi
Nie rozumiem, dlaczego s± w stanie zrobiæ Friday Night na darmo, a nocy naturystycznej p³atnej nie.
mifan
Ja uwielbiam widawê choc jestem tam sam ale jest cudownie bosko poopalac siê umyc auto na golaska widziec jak mnie potpatruj±Smile
Elavi
Jakie to ma powi±zanie z imprez± w Aquaparku? Chyba powiniene¶ napisaæ to w temacie o opalaniu siê ko³o Widawy?
wroclove
Byli¶my a w³a¶ciwie chcieli¶my byæ na tej imprezie. To co zobaczyli¶my przed wej¶ciem to szok dzikie t³umy, jakie¶ 300-400 osób sta³o zawiniêtych w ogonku ¿e koñca nie widzia³em. Wiêc impreza by³a udana ale w centrum;).
max37_i_3
No proszê, t³umy przeros³y oczekiwania organizatorów. My¶lê ¿e z Noc± N by³oby podobnie.
arabeska
¿yczmy sobie NN i takiej frekwencji. No mo¿e bez przesady! a¿ tyle to nas tutaj nie trzeba;)
You do not have access to view attachments
Turysta
Hmm, a kto¶ dzia³a w temacie NN? Jak nas wyrzucaj± drzwiami, to trza oknem, kominem, podkopem panie i panowie. Nie dajmy siê sprowadziæ do parteru! W parterze do wózka tu¿, tu¿ a potem ju¿ tylko wynoszenie i po zawodach :)
Trzeba jaki¶ sprytny plan na jesieñ wymy¶leæ, no nie?
strukol
To mo¿e trza zrobiæ burzê mózgów - wieczory bêdziemy mieæ coraz d³u¿sze i coraz zimniejsze, brrr... a¿ ciarki mi przesz³y :(
wroclove

Quote

Turysta napisa³(a):
Hmm, a kto¶ dzia³a w temacie NN? Jak nas wyrzucaj± drzwiami, to trza oknem, kominem, podkopem panie i panowie. Nie dajmy siê sprowadziæ do parteru! W parterze do wózka tu¿, tu¿ a potem ju¿ tylko wynoszenie i po zawodach :)
Trzeba jaki¶ sprytny plan na jesieñ wymy¶leæ, no nie?

Tak w³a¶nie Trident jak Ty ¿yjesz, (a widzê ¿e ¿yjesz tylko Ci siê z miesi±ca tak do pó³ roku przeci±g³y fajne sprawy ;) ) to mo¿e dasz jakie¶ info czy kto¶ z Tob± kontaktowa³ siê w sprawie NN.
Mo¿e patrz±c na chyba sukces tej akcji mo¿na by by³o co¶ ruszyæ w temacie. Tak dla zachêty i niew±tpliwej promocji saunarium porozmawiaæ o wej¶ciu za free ale bez dodatków.
Turysta
Co¶ o tym wiem co nieco i z koleg± Tridentem Aquapark tak¿e nie kontaktowa³ siê no chyba, ¿e w ci±gu (dos³ownie) kilku ostatnich dni...ale s±dzê, ¿e teraz maj± na g³owie odbudowê zewnêtrznej sauny ni¿ imprezy dla naturystów, ewentualnie mo¿e siê ruszy po odbudowie..?
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc