Góry -Szklarska Porêba

Last updated on 11 years ago
nimfa_5
Z przyjemno¶ci± do³±czam siê do pozytywnych opinii naszej wycieczki. Wyjazd by³ bardziej rekreacyjny ni¿ turystyczny ;) ale bardzo udany.
Dziêkujê Wam wszystkim za mi³e towarzystwo:) Szczególne podziêkowania dla pomys³odawcy wroc³aw80 oby wiêcej podobnych urodzi³o siê w Twoje g³owie.
maRuda pozdrów odemnie najm³odszego uczestnika wyprawy:)

Serdecznie zapraszamy innych do udzia³u w kolejnych wyprawach.

Max37 ja ju¿ zapisujê siê na rejs do Zamordeje!:D
nimfastycznie
maRUDA
A mo¿e rejs po Zamordajce? :)

Kurde, jacy wszyscy twardzi! To by³o tak ma³o? No có¿, siêgam poziomem najm³odszemu uczestnikowi wycieczki w takim razie.

Nawet wczoraj, w obawie przed niemo¿no¶ci± d¼wigania dzi¶ swojego cia³a, uda³am siê za rad± naszego medyka (sk±din±d doskona³ego organizatora wszelakich wycieczek ;) ) do sauny! Kaza³ rozgrzewaæ ¿eby potem nie bola³o wiêc to, ¿e dzi¶ boli odrobinkê ale chodziæ mogê znowu zawdziêczam jemu!

Najm³odszy pozdrowiony, mówi, ¿e i tak by³o "gupio" ale sam fakt, ¿e mówi o wycieczce jest najlepsz± referencj±. Co¶ tam w tej niewielkiej g³ówce pozostanie na przysz³o¶æ.

I skoro zapraszasz na kolejne wyprawy to ja ju¿ jestem na listach uczestników!
strukol
To ile dzieci by³o na wyprawie i w jakim wieku?
Nasz syn, dopiero jak prze¿y³ czwart± wiosnê zacz±³ spacerowaæ po górkach (o ile czeskie skalne miasta mo¿na tak nazwaæ). Wcze¶niej nie by³o szans-dos³ownie po kilku dziesiêciu metrach trzeba by³o dalej go nie¶æ.
max37_i_3

Quote

nimfa_5 napisa³(a):
Max37 ja ju¿ zapisujê siê na rejs do Zamordeje!:D

Zapis przyj±³em ale nie wiem gdzie bêdê za rok ale je¿eli bêdê tutaj gdzie jestem to czemu nie :)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc