Góry -Szklarska Porêba

Last updated on 11 years ago
Turysta
A wiêc zapraszamy wszystkich w góry, tymczasem czekamy na szczego³y dotycz±ce wyjazdu od wodzireja eventu czyli wroclaw80 ;)
You do not have access to view attachments
maRUDA
Ale¶ zanêci³ tym zdjêciem...
Zg³aszam gotowo¶æ do pomocy w kwestiach organizacyjnych. Zaczynam sk³aniaæ siê ku noclegowi.
Zacznijmy co¶ ustalaæ... Na pocz±tek sk³ad. Ja doliczylam siê ju¿ 6 forumowiczow. Rzucam temat te¿ swoim znajomym. Mo¿e kto¶ do³±czy...
wroclaw80
Z informacji jakie posiadam mamy jechaæ na przynajmiej 3 samochody. 1-2 miejsca ponoæ zosta³y w 3 autach.
Teraz pytanie ilu jest chêtnych? Jedziemy w nastêpny weekend!

Proponuje chodzenie po szlakach, mo¿e ma³y wyskok do Czech (skalne miasto?) Ustalimy szczegó³y i propozycje.

Jad±c na 1 dzieñ opcja samochodem 132 km Wroc³aw-Szklarska porêba koszt ok 120 z³ .Wyjazd ok 7.30 miejsce do ustalenia ( czas podró¿y 1,5-2,0 h). Po przyje¼dzie na miejsce wyj¶cie na szlak. Jad±c w 4 osoby wychodzi ok 30 z³. Prowiant we w³asnym zakresie:-) Obiad 15- 20 z³.

Zabieramy ciep³e kurtki, porz±dne buty, dawke optymizmu.

Jad±c na 2 dni doliczamy koszt noclegu dla 1 osoby to 30-40 z³ - prywatna kwatera. Taniej jest w schroniskach w zale¿no¶ci od ilo¶ci osób 35-28 z³ doba od osoby!

Poni¿ej prezentuje linki do noclegów oraz 2 schronisk ( przy tej opcji mo¿na wyj¶æ w góry i nie wracaæ ju¿ do Szklarskiej tylko przenocowaæ w schronisku i wyjsæ dalej :-)


http://www.e-szklarska.com/obiekty/26...schronisko
[url]http://www.e-szklarska.com/obiekty/264/pod-labskim-szczytem-schronisko
[/url]

http://www.widokapartamenty.pl

http://www.podwedrownymaniolem.wszkla...arskiej.pl
max37_i_3
ja zg³aszam siebie i dwóch m³odzieñców, razem trzy osoby we razie jakby kto¶ mia³ k³opot z porachowaniem :).

Rozumiem wroc³aw80 ¿e jak ustalimy ilo¶æ osób to za³±twisz noclegi :)
Standard ¶redni tak ¿eby mo¿na by³o w normalnych warunkach wzi±æ prysznic i za³atwiæ swoje potrzeby. Szweckego sto³u na ¶niadanie byæ nie musi ale ju¿ jaki¶ jogurt to by wypada³o przynie¶æ do pokoju :P
Turysta
Ja dodam, ¿e koszt dojazdu PKSem w jedn± stronê to oko³o 28 PLN (zale¿y jeszcze od przewo¼nika).
To gdzie siê wybierzemy mo¿na ustaliæ w drodze. Je¶li chodzi o mnie ja bym reflektowa³ nocleg
na górze - po to siê chyba jedzie w góry, ¿eby po³aziæ i zobaczyæ jak najwiêcej. Nie wiem tylko
jak sobie porazi m³odzie¿ z rodzicami? Zapewne nie ka¿demu taki wariant bêdzie odpowiada³ wiêc
podzia³ na grupy kto i gdzie idzie wydaje siê byæ najrozs±dniejszy. Jest kilka miejsc w Karkonoszach, które
w niewielkim stopniu ale przypominaj± góry inne ni¿ Sudety (choæby Tatry w miniaturze). Po czeskiej
stronie Mala i Velka Kotetelni Jama, Labska Jama - zachodnie Karkonosze czy Kozie Hrbety - ¶rodkowe Karkonosze.
Po naszej stronie ¦nie¿ne Stawki, Czarny Jar Jagni±tkowski tak¿e jest gdzie siê wybraæ. Mi najbardziej odpowiada wariant powrotu z innego miejsca ni¿ pocz±tek trasy - tak czêsto robie jak jestem w górach.
W takim przypadku o nocleg nie trudno bo schronisk na trasie jest ca³kiem sporo nawet mo¿na by urozmaiciæ sobie wycieczkê ubytovaniem w jakie¶ czeskiej chacie...

Co do konkretów, przysz³y weekend powinien mi pasowaæ, tak¿e na dzi¶ jestem na tak ale pogoda
koniecznie do sprawdzenia.
Skalne Miasto to chyba "pretekst" na kolejny wyjazd bo dwa dni tu i tam to stanowczo za ma³o.
Pod koniec wrze¶nia dzieñ ju¿ jest krótki niestety :(
maRUDA
No to mamy eksperta od zaplanowania trasy wyprawy!

Dla nieletnich spanie w górach, w schronisku to zapewne bêdzie dodatkowa atrakcja. Trzeba jednak zaplanowaæ trasê pod ich tempo. Zgoda?

No i targanie baga¿y... Przy dzieciach jest kilka niezbêdnych rzeczy, które trzeba mieæ pod rêk±... Tylko to mnie martwi. Ale liczê na pomoc i wsparcie silniejszej czê¶ci ekipy.
Turysta
Nie ma sprawy maRUDA, zamówimy wielob³±dy lub raczej mu³y jak sobie ¿yczysz.
Jak wyprawa to wyprawa, a co mamy nadwyrê¿aæ swoje si³y... ;)
wroclaw80
Cisza z górami? Jutro w SKY wstêpne szczegó³y? Jak bêdzie pogoda to sobota-niedziela wyjazd!!! Noclegi bez problemu jakby¶m siê zdecydowali znajdziemy wiêc nie ma co rezerwowaæ :-)
maRUDA
Ja wszystko uzale¿niam od pogody. O szczegó³ach jutro.

A cisza bo to Ty prowadzisz ten temat i sam ma³o wypowiadasz siê :)
nimfa_5
Tak, ³adna pogoda bêdzie mile widziana:) choæ najwa¿niejsze to dobre (Wasze) towarzystwo;)
nimfastycznie
max37_i_3
Wroc³aw80 na saunie nic nie uzgodnimy bo jak zwykle bêdziemy gadaæ o pierdo³ach i rozejdziemy siê bêd±c w tym samym miejscu. Wybacz ale mam swój wiek i niejedn± wyprawê (narty, ¿agle) dla znajomych zorganizowa³em i do¶wiadczenie mi podpowiada ¿e tak w³a¶nie bêdzie i tym razem. Jutro ju¿ ¦roda a my niestety wiemy niewiele konkretów!!

Proponujê jednak tutaj omówiæ szczegó³y bo w domu ka¿dy na spokojnie mo¿e przemy¶leæ wszystko.

Zak³adamy ¿e pogoda jest i jedziemy.

O której wyjazd?
Czy jedziemy razem z WRO czy spotykamy siê na miejscu w Szklarskiej?
Gdzie zbiórka ? Proponujê wyjazd o 8 rano, zbiórka na ostatnim BP na Karkonoskiej o 7:30 i razem lecimy do Szklarskiej.


Ile osób mamy chêtnych na wyjazd? Maruda + 2, SoulReaper, Wroc³aw80, nimfa5, max37+2, Turysta. Naliczy³em 10 osób. Czekam na info od Dekla (+3) i kolegi.
Je¿eli siê zdecyduje to bêdzie nasz 13 osób co daje nam 4 samochody.
Mamy tyle? Ja mam auto, trzy miejsca zajête. MaRuda ma auto - trzy miejsca zajête, Nimfa5 ma auto - jedno miejsce zajête, Deklu ma auto-cztery miejsca zajête. Powinno siê udaæ zapakowaæ wszystkich.

Jak rozliczamy paliwo? ka¿dy dogaduje siê we w³asnym zakresie z kierowc± czy liczymy zu¿ycie (zak³adamy spalanie na podstawie info od kierowcy) wszystkich aut razem, dzielimy na ilo¶æ osób otrzymuj±c warto¶æ X jak± nale¿y kierowcy oddaæ. ? Ja bym to rozliczy³ wspólnie, mo¿e i u¶rednianie nie zawsze siê sprawdza ale jest po prostu pro¶ciej.


Nie zapominajmy ¿e planujemy wyjazd z m³odzie¿± dlatego nocleg trzeba zaklepaæ przed wyjazdem bo o ile doros³y jest w stanie po nocy szukaæ noclegu to ju¿ z dzieæmi ta opcja odpada. Powiem krótko, nie bêdzie noclegu to ja odpuszczam bo nie chcê siê spinaæ na wyje¼dzie, który ma byæ relaksem. Ja po górach nie chodzê wiêc nic nie polecê.

Co z jedzeniem? Bierzemy w³asny prowiant + co¶ na grila (mój jest niedu¿y wiêc mo¿na go nie¶æ na górê ale opcja do rozwa¿enia) czy jemy w schronisku? Chyba ¿e ka¿dy robi sobie kanapki a jak zabraknie to zêby w ¶cianê. Proponujê zabraæ jedzenie tak jak na ostatniego grila- ka¿dy bierze dla siebie a potem jemy wspólnie bez patrzenia ¿e jeden przytarga³ kaszankê a inny kie³basê.

Tyle na szybko. Moje odpowiedzi na kolorowo.
marko829
Ten weekend mam ca³y wolny tak, ¿e mo¿na mnie dopisaæ do listy. Je¿eli bêdzie taka potrzeba mogê pojechaæ swoim autem. Godzina i miejsce zbiórki mo¿e byæ, co do noclegu to te¿ wola³bym mieæ za³atwiony wcze¶niej.
nimfa_5
1. proponujê zbiórkê na 8 i wyjazd po zapakowaniu.
2. u mnie nadal 3 miejsca wolne:) kto ma specjalne ¿yczenie jechaæ ze mn± zapraszam na prive
3. sposób rozliczenia paliwa jest ¶wietnym pomys³em gdy¿ np. ja mam auto-kombi na gaz i koszty bêd± ni¿sze nie tylko dla osób, które ze mn± pojad± ale dla wszystkich
4. z noclegiem w schroniskach nie powinno byæ problemu ale warto podzwoniæ (organizator-wroc³aw80?) Czy wiadomo ju¿ jaka trasa wêdrówki? ze wzglêdu na dzieci oby nie zbyt forsowna.
Rozumie, ¿e nocujemy w górach i wracamy na 2 dzieñ do autek?
5. OK- jedzonko wspólne- kolacja-grill, ¶niadanie ale kanapki prywatne:) ewentualnie dam gryza.
Je¶li nocujemy w górach to koniecznie zabieramy wiêkszy zapas jedzenia. Lepiej aby zosta³o ni¿ zabrak³o. Kie³baski, chlebek, mase³ko itp. proponujê kupiæ na miejscu w markecie i zaraz rozliczyæ.
nimfastycznie
Turysta
Bêdzie problem z noclegiem dla takiej ilo¶ci chêtnych.
Dzisiejszy stan z godziny 18 s± miejsca ale tylko w Schronisku "Dom ¦l±ski" - Równia pod ¦nie¿k±, 1 pokój 9 os, jeden 5 os. Pozosta³e schronisko albo brak miejsc na weekend albo s± ale pojedyncze.
Je¶li decydujemy siê na to, muszê mieæ potwierdzenie ile ostatecznie osób - byæ mo¿e zd±¿ymy z rezerwacj±...
Po drugie ww. schronisko detrminuje, ¿e jedziemy do Karpacza a nie Szklarskiej Porêby.
Po trzecie proponuje zaopatrzyæ siê w drobne jedzenie i picie (batony, etc) a resztê kupimy w schroniskach.
Pewnie, ¿e bedzie dro¿ej ale jedziemy dla relaksu po³aziæ a nie z plecakiem wypchanym "¿arciem" jak na wyprawê na K2 ;)
Po czwartê o trasê nie ma siê co martwiæ wybór jest szeroki, mogê pomóc w organizacji wspólnie z wroclaw80
Po pi±te przyjmuje zaproszenie od nimfy_5 na przejad autkiem na gaz :)
Po szóste szczegó³y dzi¶ jeszcze omówimy w sky (tak my¶lê - ¿adnych PP)
maRUDA
No to doliczyli¶my siê 11 osób takich co na bank jad±.
Ja w aucie mam ju¿ komplet, zabieram SoulReapera.
Do wszystkiego innego dostosujê siê liczê na wskazówki w co zaopatrzyæ siê ¿eby prze¿yæ :)

Na sobotê w Karpaczu zapowiadaj± ciep³o - 18st. ale przelotne opady i zachmurzenie.
wroclaw80
KArpacz pad³ ze wzglêdu na schronisko :-)
Trasa namijescu do wyboru. Kupujemy jedzenie we w³asnym zakresie. Mo¿e ma³e ognisko przy schronisku bêdzie mo¿na zrobiæ.

Dziêkujê za sugestie marudy,max37, Turysty.
Wyje¿dzamy o 8:00
max37_i_3
U¶miechy to zostawmy sobie na koniec jak ju¿ zdobêdziemy "tê górkê". Ja nie wiem czy Karpacz pad³ czy nie i prawdê mówi±c kalafiorem mi wisi czy to bêdzie Karpacz, Szklarska czy Jelenia Góra sk±d mogê sobie kamyk przywie¼æ :). Podkre¶lam jeszcze raz ¿e nocleg ma byæ zabukowany przed wyjazdem. Nie chodzi o to ¿e jestem starym ramolem co to o czym¶ takim jak spontan zapomnia³ ale nie bêdê puka³ od drzwi do drzwi z dzieæmi i pyta³ czy mo¿e przenocuj±.

To raz. A dwa ¿e preferujê raczej wyjazdy dopiête na ostatni guzik. Dla uczestników np. wyjazdu na narty organizowanego przeze mnie wygl±da³o to mniej wiêcej tak ¿e w okre¶lonych dniach wyk³adali pieni±dze i pakowali dupy do wynajêtego busa, który zapakowany by³ wy¿ywieniem i ten bus prowadzony przeze mnie dowozi³ ca³± ekipê do wynajêtego apartamentu we W³oszech. W miêdzyczasie by³y oczywi¶cie ustalenia mailowe gdzie, kiedy, za ile, co kupiæ i tak dalej ale to ja jako organizator ci±gn±³em wiêkszo¶æ tematów i cisn±³em towarzystwo ¿eby podj±æ konkretn± decyzjê w tym czy innym temacie. Tutaj tego nie widzê a nie ukrywam ¿e tym razem ja chcia³bym przyj¶æ na gotowe :D

Czasu mamy ma³o ale zwa¿ywszy na to ¿e wyjazd jest na dwa dni wiêc chyba nie bêdzie ciê¿ko zaimplementowaæ powy¿szy sposób organizacji ...


Ilo¶æ osób znamy i wystarczy to ¿eby zaklepaæ miejsca wiêc rozumiem ¿e jak jutro tu wejdê wieczorem to przeczytam ze nocleg jest pewny nie na 19 %, nie na 67,5 % ale na 100 %. I nie mówiê tu o namiotach :P

Grila nie bierzemy bo za du¿o targania. Jedzenie wobec tego ka¿dy bierze dla siebie bez wzglêdu na to czy bêdzie ognisko czy nie. Jak kto¶ nie chce nosiæ bu³ek to bierze gotówkê, przy okazji dla mnie ze 2000 tysi±ce :P

Trasê te¿ chcia³bym poznaæ, nie mówiê ¿e ta rzeczywista ma byæ w 100 % zgodna z planowan± ale chcê wiedzieæ ile godzin marszu, kolor trasy, miejsce na obiad itd.

Do dzie³a Panowie organizatorzy, ja wiem ze co¶ tam dzia³acie ale nadszed³ ju¿ czas aby zebraæ wszystko cuzamen do kupy i przedstawiæ reszcie. W przeciwnym razie nie bêdê ju¿ taki grzeczny i u¿yjê stwierdzenia ¿e .... i niech tak lepiej zostanie :).

Spadam spaæ bo ledwo na oczy widzê a jutro do kopalni znowu na pierwsz± szychtê.
Turysta
Ale¿ kolego max37 masz wymagania... no ¿esz pojecha³. Ja tu staram siê pomagaæ nie czekam na gotowe jak Ty. Ka¿dy co¶ do³o¿y od siebie i bêdzie dobrze. Nocleg by³by zarezerwowany wczoraj jakbym mia³ konkrety ile?

Szklarska Porêba byæ mo¿e jeszcze wypali o ile miejsca w schronisku na Hali Szrenickiej jeszcze bêd±.
Dowiedzia³em siê, ¿e cze¶æ pomieszczeñ tego schroniska jest remontowana i z rezerwacj± nale¿y siê spieszyæ. Je¶li ilo¶æ miejsc by³aby niewystarczaj±ca, mamy w "pogotowiu" schronisko na Szrenicy. Tam by³a jedna trójka oraz piêæ wolnych miejsc w pokoju sze¶cioosobowym. Odleg³o¶æ pomiêdzy schroniskami ~20 minut. Taki wariant jest dla was akceptowalny czy ca³o¶æ grupy w jednym miejscu? Oczywi¶cie je¶li oka¿e siê, ¿e w schronisku na Hali Szrenickiej ilo¶æ wolnych miejsc bêdzie co najmniej 11 rezerwujê tam. OK?

Po¶ciel (je¶li nie macie spiworów) na Hali Szrenickiej kosztuje 7 pln, w ¦l±skim Domu 10 pln od "³ebka".
Wiêcej szczegó³ów znajdziecie w sieci, linków my¶lê, ¿e nie trzeba podawaæ.
Co oprócz wiadomych rzeczy, zabieramy na wyjazd - mo¿e karty?

PS1
W schronisku na Hali Szrenickiej jest sauna fiñska koszt wynajêcia 50 PLN/h :)

PS2
A trasa to najmniejszy problem! Tylko jak i ile komu dogodziæ? Mam na my¶li ile czasu chcecie maksymalnie przeznaczyæ na wêdrówkê szlakami tak by mieæ si³y na niedziele i powrót?

Jak podasz, to ci "zaimplementujemy" wespó³ z wroclaw80 planowan± trasê - przecie¿ wiadomo, ¿e w górach plan a realizacja mog± siê nie pokrywaæ z ró¿nych przyczyn. Nie b±d¼ tak (za przeproszeniem) "upierdliwy" proszê ;)
max37_i_3
Zaraz od razu upierdliwy :),podnosze jedynie poprzeczke organizatorom a przywdziana maska upierdliwego "klienta" ma jedynie wywolac presje i zmotywowac do dzialania organizatorow :).

Bez przesady z ta pomoca, krotki wyjazd, dwie osoby przy organizacji w zupelnosci wystarcza (zakladajac ze otrzymujecie jasne informacje) a ja dokladam cos od siebie wykazujac zainteresowanie tematem i czuwajac nad caloscia a w razie potrzeby interweniujac jak to ma miejsce teraz :).

Rezerwuj dla 11 osob (ale tyle to już mamy teraz) z opcja rozszerzenia o dodatkowe 4-5 osob. Potwierdze je dzisiaj do 12.
Jezeli chodzi o dlugosc marszu do okolo 6 godzin moje asy (i chyba ja) wytrzymaja. Ale o to trzeba zabytac maRudy bo ona ma mlodsza mlodziez.

To ubieram sie i do pracy. No i po to? A lezec sobie w trawie i zimne piwko pic jak Ryszard nie byloby lepsze? Retoryczne, nie odpowiadac :)
nimfa_5
Jestem jak najbardziej za zarezerwowaniem miejsc w schronisku. Takich jak my co id± w góry licz±c na nocleg na piêkne oczy mo¿e byæ wiêcej bo sprzyjaj±ca pogoda zachêca do wêdrówek. Jedn± lub dwie osoby mo¿na gdzie¶ upchn±æ ale 11 osób w tym dzieci? Wybacz wroc³aw80 nie mo¿na liczyæ, ¿e JAKO¦ to bêdzie:) To s± góry i do domu daleko.
Widzê tu kompletny brak organizacji i popieram maxa17.
Bêdê o 8 na miejscu spotkania. Mam nadziejê, ¿e osób bêdzie wiêcej ni¿ 11 bo na 3 auta to ni 5 ni w 10.
Do zobaczenia:)
nimfastycznie
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc