Góry -Szklarska Porêba

Last updated on 11 years ago
wroclaw80
Za oknem jedna z piêkniejszych pór roku. Jesieñ przywita³a Nas s³oñcem , b³êkitnym niebem i zmieniaj±cymi kolor li¶æmi na drzewach. Zrodzi³ siê pomys³ wyjazdu jednodniowego do Szklarskiej Porêby ( nie ukrywam i¿ bêdzie to dzieñ wêdrowania szlakami Szrenica :-)) Data wyjazdu 29 lub 30 wrzesieñ 2012r.Wszystkie propozycje s± do rozwa¿enia.
maRUDA
No to ten termin eliminuje mnie jako uczestnika. Mam ju¿ plany.
Dla mnie te¿ wa¿ne jest czy nieletni podo³aj± takim wyprawom bo ja bez nich ani rusz! :)
Podawaj wiêcej szczegó³ów. Jak d³uga trasa, jaka trudno¶æ. Co z dojazdem? Ka¿dy sobie czy pkp?
Turysta
PKP do Szklarskiej Porêby to pora¿ka je¶li nie wiecie - czas posró¿y oko³o 5h! Ja tam je¿d¿ê PKSem. Jest taki o 7.30 na miejscu jeste¶my ~10.30.
Nie raz robi³em taki wypad z wariantem powrotnym z Karpacza lub odwrotnie (Karpacz - SzP).
Je¶li tak to powrót 18.30 ale kursuje 5,7 (w pi±tki i niedziele) wiêc je¶li by to mia³o tak wygl±daæ optujê za 30 wrze¶nia :)
Ale autor posta i organizator "eventu" ma decyduj±ce zdanie! ;)
max37_i_3
Ja tak¿e wspomina³em ¿e przysz³y weekend mam zajêty wiêc nie skorzystam.
marko829
Je¿eli wyjazd bêdzie w niedzielê to bardzo chêtnie do³±czê. Natomiast je¿eli chodzi o sobotê to ten termin raczej nie wchodzi w grê.
nimfa_5
Na weekend zapowiada siê rewelacyjna pogoda. Je¶li zbierze siê grupa chêtnie do³±czê:) Liczê na opalanko na ³onie natury. Pasuje mi sobota+niedziela.
nimfastycznie
Turysta
@nimfa_5
Opalanko to w innym w±tku, prosimy o zachowanie "jako takiego" porz±dku i PP znaczy opalanko w innym w±tku.

BTW /dotyczy w±tku "witam - oficjalnie na stronie"/
W przypadku gdy po Twoim po¶cie nikt siê nie wpisa³ nie ma potrzeby "smarowaæ" kolejnego wystarczy u¿yæ "edit". No chyba, ¿e startujesz po swój "certyfikat" aktywno¶ci? ;)
nimfa_5

Quote

Turysta napisa³(a):

BTW /dotyczy w±tku "witam - oficjalnie na stronie"/
W przypadku gdy po Twoim po¶cie nikt siê nie wpisa³ nie ma potrzeby "smarowaæ" kolejnego wystarczy u¿yæ "edit". No chyba, ¿e startujesz po swój "certyfikat" aktywno¶ci? ;)


Wybacz Turysta, chcia³am byæ grzeczna i odpisaæ ka¿demu kto siê wpisa³ po moim po¶cie:) Postaram siê poprawiæ choæ obiecaæ nie mogê;)
nimfastycznie
wroclaw80
Mo¿na pomy¶leæ o niedzieli. Wyjazd autokarem. Samochodem nie dysponuje . Wszystko zale¿y od pogody i osób zainteresowanych.
Je¶li nie zbierze sie kilka osób chêtnych zastanowimy siê nad innym terminem.
Elavi
Macie ¶wietn± pogodê ca³y czas! U mnie jest oko³o 5-10 stopni mniej ni¿ we Wroc³awiu :D Cieszcie siê ciep³em :)
Turysta
Ile osób masz na my¶li wroclaw80? Kilka to przynajmniej 2 nie wiêcej ni¿ 9. Ja reflektujê na niedzielê i z tego
co widzê to marko829 równie¿. Tak¿e wstêpnie s± trzy osoby...
nimfa_5
A kolejny weekend? Je¶li jechaæ taki kawa³ drogi to najlepiej z noclegiem:) Na spokojnie a nie z wywalonym jêzykiem:(

Do tego dysponuje autkiem i mogê kogo¶ lub wszystkich zabraæ (4 osoby);)
nimfastycznie
maRUDA
Ten pomys³ mi siê podoba, w³a¶nie te¿ chcia³am nie¶mia³o zaproponowaæ przysz³y tydzieñ... Niestety sprawdza³am prognozê d³ugoterminow± i zapowiadaj± opady :( Ale te d³ugoterminowe maj± to do siebie, ¿e siê nie sprawdzaj± wiêc jest nadzieja.
Ja noclegu nie biorê pod uwagê. Mogê tylko na 1 ca³y dzieñ wyskoczyæ.
max37_i_3
Mowa o wycieczce z opalaniem czy bez? Jak bez to ja tak¿e chêtnie wyskoczê ale z m³odzie¿± i z noclegiem je¿eli taka bêdzie wola. Autem tak¿e dysponujê ale zostanie raczej jedno miejsce.

MaRuda a Ty swojej m³odzie¿y by¶ nie zabra³a na górsk± wycieczkê?
Chyba ¿e wroc³aw80 planuje jakiego¶ pieszego hardcora.
wroclaw80
Widzê ¿e wiekszo¶æ osób jest za przysz³ym tygodniem. Mo¿emy przychyliæ siê do wiêkszo¶ci i prze³o¿yæ na kolejny tydzieñ. Mo¿na i z noclegiem. Moja konepcja aby siê trochê poruszaæ. Szklarska Porêba- szlakiem na Szrenicê :-)
SoulReaper
Hej, ja te¿ by³bym za t± szklarsk± za tydzieñ, nawet do tego stopnia, ¿e bym pojecha³.. Jednak nie wiem jak z tym noclegiem bêdzie, kurka mam bardzo napiêty bud¿et wiec potrzebowa³bym dok³adne wyliczenie (na priv) ile by taka przyjemno¶æ z i bez noclegu kosztowa³a.. W obecnej chwili wole wersje bez. Mo¿na by zrobiæ wersje na 2 samochody, wcze¶nie rano wyjazd i powrót wieczorem, koszty siê rozk³adaj± a i mamy tam do spêdzenia ca³y dzieñ...
Jak reflektujecie.. bo niekoniecznie trzeba tym pksem.. je¶li siê kierowcy znajda.. nawet nie kierowcy, bo mogê nawet ja kierowaæ, byle by samochodzik by³..
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
Turysta
Tak, wiêkszo¶æ woli przysz³y tydzieñ ale ten jest rewalacyjny je¶li chodzi o pogodê - jak bêdzie za tydzieñ zobaczymy? Czê¶æ jest za jedniodniowym wypadem cze¶æ rozwa¿a i nocleg (my¶lê, ¿e w górach jakie¶ schronisko na dó³ nie ma co schodziæ). Je¶li pogoda bêdzie ok i ja równie¿ sk³ania³bym siê za dwudniowym wypadem.

Pytanie co chcemy tam robiæ? Bardziej po³aziæ czy raczej wej¶æ na Szrenicê, wypiæ BRO i zej¶æ na dó³. Je¶li to drugie to dwa dni stanowczo za du¿o... Je¶li to pierwsze mo¿na podzieliæ siê na grupy jedno i dwudniow±?
Wszystkie opcje do rozwa¿enia.
maRUDA
No dobra, to mamy chêtnych, mamy koncepcjê a co z konkretami?

wroclaw80 - rzuci³e¶ tylko has³o czy bierzesz siê za organizacjê wypadu od A do Z???

Trzeba ustaliæ kilka istotnych szczegó³ów. Co z transportem, co z noclegiem (gdzie, za ile i czy nie mo¿na taniej?!) oraz jakie opcje trasy do zrobienia bior±c pod uwagê, ¿e ma to byæ wypad rekreacyjny a nie wyczynowy, tak?

Moim skromnym zdaniem, jad±c na 2 dni w góry trzeba tak poplanowaæ wszystko, ¿eby jak najwiêcej zwiedziæ i jak najintensywniej wykorzystaæ czas na ³onie przyrody.

Nie wiem czy nocleg w górach, w schronisku wchodzi w grê je¶li dzieci bêd±?
Tym samym odpowiadam na pytanie maxa37 - bez m³odzie¿y w weekendy nie wychylam nawet nosa za drzwi wiêc jadê albo z nimi albo wcale.
max37_i_3
Ale co ty do mnie Brutusie? Pytanie by³o na zasadzie propozycji aby zabraæ m³odzie¿ ale jak ju¿ pisa³em nie wiem jaki obraz tego wypadu jest w g³owie pomys³odawcy.

Je¿eli chodzi o mnie to wola³bym wypad z noclegiem ale podobnie jak SoulReaper pisze zale¿y od kosztów. Choæby przybli¿onych ale przyda³yby siê jakie¶ konkrety tym bardziej ¿e ja ponoszê koszty x 3.
maRUDA
max37 nie b±d¼ wra¿liwy - tylko odpowiedzia³am na Twoje pytanie...

Czyli czekamy na rozja¶nienie pomys³u pomys³odawcy...

Ja jadê (o ile pojadê :) ) autem i mam ju¿ komplet czyli 4 osoby na pok³adzie.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc