Wspólny GRILL

Last updated on 11 years ago
Adalbert
Dementujê pog³oski, jakoby ARABESKA dosta³a Certfikat wy³±cznia na "³adne oczy" (a takie ma) i nie tylko. Zas³u¿y³a sobie na równi z tymi, co walczyli na krêgielni, ale takimi wynikami poszczyciæ siê nie mog±. A jak inaczej, jak nie du¿± kul± krzewi siê naturyzm:@
arabeska

Quote

max37 napisa³(a):
A papiery na to @arabeska masz? Tak na twarz mamy Ci wierzyæ?


mam! papiery, zdjêcia a nawet ¶wiadków koronnych;) siniaki i odrapania ju¿ znik³y bo od lipca trochê czasu minê³o;)
nimfa_5

Quote

wroclove napisa³(a):
ale ten drugi no nie wiem nie wiem czy z tego nie bêdzie afera wiêksza od Amber Gold, ¿eby a¿ tak naci±gaæ przepisy;)


W³a¶nie, w³asnie:) Czy kto¶ mo¿e mi to wyt³umaczyæ?!

A co do grilla by³ bardzo udany, towarzystwo przednie:) do³±czam siê do podziêkowañ dla arabeski i wroclowe. Do zobaczenia:)
:)
nimfastycznie
wroclove

Quote

Adalbert napisa³(a):
A czy co¶ siê jeszcze wydarzy³o godnego uwagi? Tak na przyk³ad jakie¶ certyfikaciki?!!!

Adalbert ja dziêkujê za swój certyfikscik ju¿ siê zd±¿y³em pochwaliæ nim tu i tam:), ale ten drugi no nie wiem nie wiem czy z tego nie bêdzie afera wiêksza od Amber Gold, ¿eby a¿ tak naci±gaæ przepisy;)
kocha
kurczê, czytam wasze po¶ciki o sobotnim grilu i wiem, i¿ musia³o byæ naprawdê fajowo, zreszt± co ja plotê, by³o fajowo bo z tak± grup± po prostu musia³o tak byæ. Cieszê siê, i¿ impreza siê uda³a i ogromnie ¿a³ujê, ¿e logistyka mi na taki sobotni wieczór nie pozwoli³a :(
SoulReaper
Max... wierzyæ czy nie wierzyæ, oto jest pytanie.

Ale historia udowadnia nam, ¿e za ka¿dym wielkim mê¿czyzn±, za ka¿dym mê¿em stanu, stoi kobieta (w jednym przypadku kot..., ale nie upolityczniajmy siê...)

Kobiety zawsze s± tymi iskrami... wiec mo¿na przypuszczaæ, ¿e nie odbiega to od regu³y i w tym wypadku... :P równie¿ obserwuj±c Arabeskê na grillu odnios³em pewne wra¿enie... apropo tych mê¿ów stanu... :D
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
max37_i_3
A papiery na to @arabeska masz? Tak na twarz mamy Ci wierzyæ?
arabeska
Kochane naguski! ja równie¿ dziêkujê za niezapomniane chwile i wniesiony wk³ad w organizacjê;)
Adalbert! certyfikaty by³y! ale ¿e wrêczono je ju¿ tu¿ przed koñcem imprezy, nie ka¿dy je zapewne pamiêta:P Baardzo dziêkujemy bo s± naprawdê perfekcyjne pod ka¿dym wzglêdem!
Rozumiem, ¿e ten mój to tak dla zachêty, ¿ebym siê nie czu³a pokrzywdzona kiedy to wroclove mia³ wrêczany swój.
Tak czy owak naci±gany nie jest, bo swój wk³ad w szerzenie naturyzmu mam i co wiêcej!- tu siê pochwalê- nie tylko dolno¶l±skiego;)
SoulReaper
By³y, by³y wys³a³em w ¶wiat, Laureaci sami zeskanuj±, albo pode¶lê ja, bo zrobi³em zdjêcie...
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
Adalbert
A czy co¶ siê jeszcze wydarzy³o godnego uwagi? Tak na przyk³ad jakie¶ certyfikaciki?!!!
wroclove
I po grillu.Dobr± imprezê robi± go¶cie, ja w Waszym towarzystwie bawi³em siê przednio.O dziwo poza wspomnianymi kabaczkami,spisamymi i tak na straty wiêkszych szkód nie odnotowano. Warzywniak mia³ by¶ skopany a nie jest wiêc nie wiem jak to mog³o umkn±æ mojej uwadze, a m³odzie¿ i nie tylko m³odzie¿ mia³a tyle energii w sobie któr± mo¿na by³o spo¿ytkowaæ;).Mi utkwi³ w pamiêci motyw jak m³odzie¿ wlaz³a na drzewo i robi³a za orzechy a i leniwiec te¿ by³ fajny:)
max37_i_3
Dostêp który wysla³em co niektórym na PW do ftp dzia³a ale po u¿yciu klienta ftp np. filezilla (do pobrania w necie). Jutro wrzucê na zwyk³± stronê www i podam linka
maRUDA
A mnie dalej g³owa boli...

Dzia³ka jako¶ nas znios³a, buda nie posz³a z dymem, p³oty mimo bitwy kabaczkowej dalej stoj±, trawka mimo rozgrywek na odbijanie pi³± nieca³a wydeptana - sprawdzi³am dzisiaj osobi¶cie.

W odruchu wdziêczno¶ci porwa³am siê na porz±dki poimprezowe ale gospodarze nie dali mi nawet zerkn±æ co nawyprawiali¶my wczoraj. Zanim dotar³am wszystko by³o ogarniête!

Kurde, wroclaw80 jak Ty co¶ zorganizujesz to nie ma wiesz czego i gdzie ;)

Karabiny - meeega sprawa!

I bez m³odzie¿y to by nie by³o to samo... ¯al, ¿e koniec lata! Jako¶ przetrwamy do kolejnego sezonu!

Cudownie z Wami jest!
wroclaw80
Max37. To dzieki Wam wszystkim udalo sie mi³o spêdziæ czas :-) Ja rzuci³em tylko temat!
max37_i_3
@Arabeska! @Wroclove!
Serdeczne podziêkowania od Maxa37 za udostêpnienie w³asnego mienia (i kabaczka) tak nieobliczalnej grupie :)

Szczególne podziêkowania sk³adam na rêce @Wroc³aw80 za zorganizowanie tej niecodziennej imprezy :)

A wszystkim dziêkujê za przybycie, za skoki nad ogniskiem, za taniec na rurce i za ¶wietn± zabawê!. Spêdziæ wieczór w tak zacnym gronie to dla mnie zaszczyt!
SoulReaper
Grill pierwsza klasa... By³o jedzonko wszelakiej ma¶ci, by³o chmielu sporo, by³y fajne rozmowy, by³o jednym s³owem super. Tym którzy nie chcieli albo nie mogli ¿yczê ¿eby nastêpnym razem mieli lepszy dzieñ, bo na prawdê warto siê tak integrowaæ :)
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
wroclaw80
Dziêkuje przyby³ym za wspólny grill. Wielkie dzieki dla arabeski i wroclove za udostêpnienie dzia³ki i przygotowania! SZACUN! Zakoñczyli¶my sezon letni i zarazem rozpoczêto sezon jesienny. Frekwencja dopisa³a. Wspólne rozmowy w Naszym gronie i tak¿e rodzinnym, piwku i kie³basie d³ugo pozostan± w pamiêci. Tym którzy nie zdecydowali siê niech ¿a³uj± :-)
SoulReaper
Ja tam siê zmieszczê, poza tym, z tego co widzê pogoda nam sprzyja... Aparat mam, statyw, pilota wiêc bêdzie miodzio...
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
wroclove
Altana jest ale ma³a wiêc mo¿e byæ problem natury technicznej z Tob± jak Ciê tam zmie¶ciæ:D. Ale jak co¶ to jest alternatywa, bêdziemy uciekaæ do s±siada pod dach.
pogoda na razie wisi i mo¿e przewisi do wieczora.
SoulReaper
Ja mam takie pytanie natury technicznej. Czy jest tam jaki¶ daszek tak na wszelki wypadek, jakby pogoda sp³ata³a figla, albo lepiej, jaka¶ altanka mo¿e?
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc